Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_62_INOVACE_1_2_17 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázk ů a text ů je Ing. Renata Hethová“. Finanční plán – schodkový rozpočet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_62_INOVACE_1_2_17 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázk ů a text ů je Ing. Renata Hethová“. Finanční plán – schodkový rozpočet."— Transkript prezentace:

1 VY_62_INOVACE_1_2_17 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázk ů a text ů je Ing. Renata Hethová“. Finanční plán – schodkový rozpočet

2 Rozpočet domácích příjmů a výdajů Stav vyrovnanýpřebytkovýschodkový

3 Schodkový rozpočet Krátkodobý Řešíme z rezerv Zvýšíme příjmy Snížíme výdaje Dlouhodobý Zvýšíme příjmy Snížíme výdaje

4 Řešení dlouhodobého schodkového rozpočtu A Zvýšení příjmů Nalezneme další zdroj příjmů (brigádu, podnikání). Nalezneme lépe placenou práci. Využijeme majetek jako osobní aktivum. B Snížení výdajů Snížíme kontrolovatelné výdaje. Analyzujeme osobní pasiva a výdaje s nimi související.

5 Řešení krátkodobého schodkového rozpočtu A Z rezerv B Zvýšení příjmů Nalezneme další zdroj příjmů (brigádu, podnikání). Využijeme majetek jako osobní aktivum – prodáme, pronajmeme. C Snížení výdajů Snížíme kontrolovatelné výdaje. Analyzujeme osobní pasiva a výdaje s nimi související.

6 Úvěry - půjčky

7 Půjčit peníze nám může Bankovní instituce KampeličkaBanka Nebankovní instituce Zavedené – tradičně prověřované Kdokoliv s živnostenským listem Kdokoliv - nepodnikatel

8 Půjčka a úvěr Charakteristický znak PůjčkaÚvěr Právní úprava Občanský zákoník Smlouva o půjčce (§ 657 a § 658) Obchodní zákoník Smlouvu o úvěru (§ 497 až 507) Předmět Finanční částka i majetek, přímo předaný smluvní straně. Výhradně finanční obnos, může být předaný třetí straně. Úrok Nemusí být, může být vrácena pouze původní částka. Součástí smlouvy.

9 Členění úvěrů (opakování z nižších ročníků) Podle časuKrátkodobéStřednědobéDlouhodobé

10 Členění úvěrů Dle účeluÚčelovéNeúčelové

11 Členění úvěrů Podle subjektů Občany - nepodnikatele StudentyZiskový sektor Malé a střední podniky Korporace Neziskový sektor

12 Poskytnutí finan č ních prost ř edk ů v hotovosti p ř evod na ú č et dlužníka jednorázov ě v rámci úv ě rového rámce p ř evod na ú č et dlužníkových v ěř itel ů

13 Typy úvěrů – pojmy, označení Eskontní Hypotekární Kontokorentní Lombardní Revolvingový Úv ě r ze stavebního spo ř ení Spot ř ebitelský úv ě r Investi č ní Provozní

14 Postup při vyřizování úvěru 1. Úvodní sch ů zka - informa č ní 2. P ř edložení požadovaných doklad ů prokazující totožnost o výši p ř íjmu o ú č elovosti (u ú č elových úv ě r ů ) 3. Analýza úv ě rového p ř ípadu podle 3 kritérií návratnost výnosnost rizikovost. Banka ov ěř uje bonitu klienta, tj. schopnost splatit úv ě r pomocí scoringu tj. systému hodnocení podle stanovených kritérií. 4. Schválení č i odmítnutí poskytnutí úv ě ru.

15 Zajištění úvěrů Ru č ení jiné osoby Sm ě nka Termínovaný vklad – vinkulovaný Nemovitý majetek Movitý majetek Cenné papíry Pojišt ě ní (VINKULACE = omezení dispozice nap ř. nakládání s ú č tem)

16 Splátkový kalendář Úmor (jistina) Úrok Úroková sazba Anuita Umo ř ovací plán RPSN

17 Novela op ě t od 1. 1. 2013 Spotřebitelský úvěr

18 K 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Zákon zavádí živnost vázanou „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Předepisuje i odbornou způsobilost, která zní: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo b) osvědčením o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo c) 3 roky praxe v oboru.

19 Pro koho? Fyzické osoby – spot ř ebitelé. Ne podnikatelské ú č ely. V ě k – 18 let. Ob č anství – č eské. Trvalé bydlišt ě – Č R.

20 Na co? Na nákup zboží, služeb, k získání hotovosti. Bezúčelový, neúčelový – klientovi jsou převedeny finanční prostředky na účet či v hotovosti. Obvykle nižší částka. Účelový – nejčastěji v místě prodeje zboží. Revolvingový – domluven úvěrový rámec, ze kterého je možné přes úvěrovou kartu čerpat. Splácením se disponibilní částka obnovuje.

21 Kdo poskytuje? Banky. Nebankovní společnosti. FO – podnikatelé. Zprostředkovatelé.

22 Pozor na zapsání do registrů! Již při zahájení jednání o spotřebitelském úvěru může být žadatel zařazen do tzv. pozitivních úvěrových registrů. Při nesplácení je dlužník zapsán i do negativních registrů SOLUS.

23 Kolik? Dle poskytovatele a podmínek (účelové a zajištěné – vyšší). Částky od 5 000 Kč – 1 880 000 Kč (dle zákona).

24 Výhody Dostupnost Velmi rychlé a jednoduché získání. Stačí splnit věk, občanství a bydliště, předložit 2 doklady.

25 Novela k 1. 1. 2013 Omezuje triky. Nelze zajistit úv ě r sm ě nkou č i šekem. Je zakázáno používání drahých telefonních č ísel. Klient m ů že do 14 dn ů odstoupit od smlouvy. Poskytovatel musí posoudit schopnost splácet. Pokuta za porušení povinností pro poskytovatele až 20 mil. K č.

26 Řešení problémů se spotřebitelskými úvěry

27 Mediace – smírčí řízení Mediace = dobrovolné mimosoudní ř ešení spor ů. Mediátor – nezávislá školená osoba pomáhá nestrann ě hledat ř ešení sporu, usm ě r ň uje vyjednávání, vede ob ě strany v pr ů b ě hu sezení ke shod ě. Ú č ast stran je dobrovolná.

28 Soudní řešení sporů Krajní řešení. Nárůst o soudní poplatky a náklady na právní zastoupení. Při nesplnění rozsudku následuje výkon exekuce, spojeno s dalšími náklady.

29 Rozhodčí řízení, rozhodčí doložka Rozhodčí řízení je levnější a rychlejší varianta než soudní řešení sporu. Rozhodčí nálezy jsou vynutitelné soudně. Rozhodčí doložka – písemná dohoda stran, které uzavírají spotřebitelský úvěr, o tom, že majetkové spory rozhodne místo soudu rozhodce či stálý rozhodčí soud. POZOR!!!! Rozhodce ustanovený věřitelem ve smlouvě obvykle stojí na straně věřitele. DLUŽNÍK se podpisem doložky ZBAVUJE PRÁVA HÁJIT SVÉ ZÁJMY PŘED NEZÁVISLÝM SOUDEM.

30 Rozhodování sporů - finanční arbitr Spory mezi poskytovateli nebo zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a dlužníky může řešit, pouze z podnětu spotřebitele, s účinností od 1. 7. 2011 také Finanční arbitr ČR. Řízení není zpoplatněno (neplatí se ani soudní poplatky). FA aktivně opatřuje důkazy. Pomáhá na žádost i se sepsáním návrhu. Nemůže být zahájeno, pokud již probíhá soudní řízení. Pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je potom závazné.

31 Práva spotřebitelů Odstoupit – bez sankce, ve lh ů t ě 14 dní. P ř ed č asné splácení – kdykoliv.


Stáhnout ppt "VY_62_INOVACE_1_2_17 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázk ů a text ů je Ing. Renata Hethová“. Finanční plán – schodkový rozpočet."

Podobné prezentace


Reklamy Google