Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Meziknihovní výpůjční služby- MVS Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby – MMVS DDS Mgr. Anna Vitásková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Meziknihovní výpůjční služby- MVS Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby – MMVS DDS Mgr. Anna Vitásková."— Transkript prezentace:

1 Meziknihovní výpůjční služby- MVS Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby – MMVS DDS Mgr. Anna Vitásková

2 MVS – meziknihovní výpůjční služby Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR MVS jsou komplexem odborných, organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny mezi sebou s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní fondy knihoven bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou standardní službou knihoven. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat MVS z vlastních fondů, jsou-li o ně požádány.

3 Obecná pravidla pro MVS Knihovna má právo vyžádat si půjčení knihovních dokumentů, nemá-li ho ve svém fondu:  z knihoven v České republice  z knihoven v zahraničí, není-li dokument v knihovním fondu knihoven České republiky a nebrání-li tomu podmínky stanovené zahraničním partnerem.

4  O výpůjčku MVS lze požádat poštou, elektronicky nebo faxem.  Výpůjčka MVS je vyřízena neprodleně po obdržení žádanky.  Je-li v dodávající knihovně dokument rezervovaný pro jiného uživatele, nemá knihovna žádající o výpůjčku MVS automaticky přednostní právo na jeho půjčení.

5 Knihovna, která prostřednictvím MVS obdržela dokument pro svého uživatele, je povinna:  neprodleně vyrozumět uživatele o vyřízení požadavku  dodržet podmínky stanovené dodávající knihovnou  nést po dobu výpůjčky odpovědnost za bezpečnost dokumentu a jeho ochranu proti poškození, ztrátě nebo zničení  vrátit dokument půjčený MVS dodávající knihovně v dohodnuté lhůtě a odpovídajícím stavu při dodržení všech opatření na jeho bezpečnou dopravu

6 Výpůjční lhůty  Výpůjční lhůty jsou v MVS určeny knihovním řádem dodávající knihovny. V mezinárodní MVS je do této lhůty u výpůjček ze zahraničních knihoven obvykle zahrnuta doba nutná ke zpětné přepravě dokumentu z knihovny žádající do knihovny dodávající, případně do národního ústředí meziknihovních služeb.  Dodávající knihovna má právo výpůjční lhůty zkrátit. Zkrácené výpůjční lhůty se neprodlužují, pokud nepomine důvod ke krácení.  Žádající knihovna má právo před uplynutím výpůjční lhůty požádat o její prodloužení.

7 Každá knihovna vede evidenci o činnosti MVS podle požadavků národního ústředí MVS. Evidence musí kdykoliv umožnit jednoznačně identifikovat kteroukoliv z provedených služeb.

8  Vnitrostátní MVS se uskutečňují mezi knihovnami České republiky podle těchto Zásad, knihovního řádu dodávající knihovny a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.  Na vnitrostátní MVS přijímají knihovny jen žádanky, které obsahují bibliografickou citaci požadovaného dokumentu. Při poštovním styku se užívá jednotný tiskopis žádanky.

9 Dodávající knihovna:  vyřídí žádanku vnitrostátní MVS: - půjčením dokumentu - poskytnutím kopie, náhradou za výpůjčku  informuje žádající knihovnu o: - dokumentu a podmínkách jeho zpřístupnění - podmínkách poskytnutí kopie, náhradou za výpůjčku - příčině vyřízení v prodloužené lhůtě - postoupení žádanky knihovně, která dokument vlastní, po předchozím bibliograficko-lokačním prověření  žádající knihovně vrátí žádanku: - k doplnění údajů umožňujících identifikaci dokumentu pro zjištěnou nedostupnost dokumentu nebo pro prošlou časovou lhůtu požadavku.

10 MVS žádanka - ruční

11 Automatizovaně – vyberu katalog

12 Zadám dotaz

13 Zvolím knihu

14 Vyberu knihovnu

15 Vyplním email, žádanku, uživ. účet

16 Ve VKOL

17

18 Jiné portály – mvs.czmvs.cz

19 Žádanka – Historický ústav

20 Centrum informační a knihovnických služeb VŠE Praha

21  Národním ústředím MVS je Národní knihovna České republiky. Tato knihovna metodicky odpovídá za oblast MVS v ČR.  Regionálními středisky MVS jsou státní vědecké knihovny a Moravská zemská knihovna v Brně. Regionální střediska MVS garantují dostupnost domácí produkce dokumentů pro knihovny v regionu a dostupnost regionální produkce dokumentů pro knihovny v ČR.

22 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - MMVS Mezinárodní MVS se uskutečňují mezi knihovnami České republiky a zahraničními knihovnami v souladu s obecně závaznými právními předpisy a doporučeními IFLA.

23 Zásady IFLA  Stát by měl převzít odpovědnost za to, že se poskytne jinému státu výpůjčka  Každý stát by měl mít národní ústředí  Každý stát by měl vybudovat účinný vnitrostátní systém MVS  Poskytovat místo výpůjček pokud možno kopie nebo mikrofilmy  Zasílání dokumentů by mělo být rychlé  Všechny instituce by měly vyřizovat žádanky co nejrychleji  Vypracovat jednoduché postupy při žádání dokumentů a nárokování úhrady skutečných výdajů

24 Subjekt žádající o mezinárodní MVS může požádat o metodickou pomoc při vyřízení požadavku nebo o jeho vyřízení:  Národní knihovnu České republiky  Moravskou zemskou knihovnu v Brně  Státní vědeckou knihovnu v Olomouci v případě, že žádá o dokument z univerzálně profilovaného knihovního fondu  Státní technickou knihovnu v Praze v případě, že žádá o dokument z technicky profilovaného fondu  Knihovnu Akademie věd České republiky žádají pouze ústavy Akademie věd ČR

25 Požadavek na mezinárodní MVS musí obsahovat bibliografickou citaci, bibliografické prověření, popřípadě zjištění lokace žádaného dokumentu a v úplnosti další údaje..

26 Automatizace MVS umožnila zpracování žádostí uživatelů, konfrontaci se soubornými katalogy, vygenerování žádanek a odeslání elektronickou formou požádané knihovně

27 DDS – document delivery service Dokumentové dodavatelské služby Vznik a rozšíření  Změny v oblasti vědecké komunikace  Ekonomické vlivy  Moderní informační technologie => vznik nových služeb  Přechod od přímého vlastnictví k zajištění přístupu  Zvýraznění rozdílů mezi tradičním a virtuálním knihovnictvím  Přesun ve vydávání časopisů – snížení jejich cen, resp. samotných článků  Příklon ke komerčnímu zprostředkování článků

28 Podmínky vzniku služeb DDS  Prvopočátky spojeny s MVS a MMVS  Mikrofilmování  Technologie kopírování  První pokusy telefonních a telexových linek pro přenos dokumentů  Bouřlivý rozvoj VTI; komerčních Bb db a systémů => document supply/delivery  Nárůst popularity DDS

29 DDS - zahrnuje  Meziknihovní výpůjčka  Komerční dokumentové dodavatelské služby  Elektronické dodávání dokumentů  Sdílení zdrojů

30 Kategorie služeb DDS  Báze dat katalogizačních, resp. Bb záznamů  Služby dodání na CD-ROM  Služby komerčních dodavatelů  Služby dodávání knihovnám – předplatné  Služby přístupu k časopisům od více vydavatelů – forma předplatného (konsorciální přístupy)  Nepopulárnější je EDD

31 Hlavní představitelé  British Library Document Supply Center  SUBITO  JASON  CISTI  INIST  Virtuální polytechnická knihovna ČR  eDoDo

32 British Library Document Supply Center Standardní služby:  Dodání kopií s poplatkem za copyright  Dodání kopií bez poplatků za copyright  MVS Nadstandardní služby:  Prémiové služby  Mimořádně rychlé dodání  Help desk

33

34 SUBITO Německý systém Plní požadavky:  Všeobecná dostupnost publikací v rámci Německa  Záruka dodávání dokumentů  Kvalitní práce  Elektronické objednávání a zasílání uživateli  Objasňování otázek copyrightu

35

36 JASON Journal Articles Sent On demaNd Systém knihoven Severního Porýní a Vestfálska  Poskytuje kopie a xerokopie časopiseckých článků z vlastních fondů  Tvorba vlastní databáze článků JADE  Spolupráce se systémem SUBITO  Platby transakčními čísly TAN

37 ADONIS Konsorcium nakladatelů:  Elsevier Science  Springer Verlag  Blackwell Science Nabízí dvě základní služby:  EJS  ADDS

38

39 CISTI The Canada Institute for Scientific and Technical Information Spravuje rozsáhlý fond Poskytuje čtyři druhy služeb:  Dodávání dokumentů  Zjišťování dokumentů  Zajištění dodávání dokumentů  Expresní zasílání dokumentů

40 INIST Institut de l´Information Scientifique et Technique  Bibliografické Db Pascal a Francis Poskytuje šest typů služeb z vlastního fondu:  Color service / Standard  Standard service / Standard  Electronic delivery  Expres  Plus  Fax

41 UnCover Projekt USA  Databáze informací  zpřístupňováno službou Ingenta  Nejobsáhlejší kolekce publikací z oblasti vědy, technologie a lokařství  Služba UnCover SOS  Spolupráce s řadou univerzitních i veřejných knihoven ve světě

42 INVIK Integrovaná virtuální knihovna Státní technické knihovny v Praze Od r. 1997  Koexistence klasické fyzické knihovny s virtuální Poskytované služby:  Dodávání digitální kopií  Digitální CC  MVS a MMVS

43  INVIK STK - představuje vyšší úroveň elektronizace knihovnicko-informačních procesů. Základní rozdíl spočívá v přechodu od elektronizace katalogů a jiných sekundárních informačních pramenů k elektronizaci služeb. Základní ideou je umožnit vzdálenému uživateli kvalitní a rychlý přístup k informačním zdrojům a službám knihovny bez nutnosti její fyzické návštěvy.

44 VPK Virtuální polytechnická knihovnaknihovna Rozvinuty myšlenky INVIK Spolupráce technicky zaměřených knihoven ČR  Souborný katalog časopisů VPK Poskytované služby:  Standardní  Expresní

45

46 DoDo Elektronické dodávání dokumentů Národní knihovny ČRNárodní knihovny ČR  Kopie z fondů NK ČR  Zprostředkování MMVS  Uživatelské konto:  Smlouva  Složení finanční hotovosti  Přístupová práva ke službám

47

48 e-PK Elektronická Pedagogická knihovna Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze  Spolupráce 6 knihoven pedagogického zaměření  Pokrývá oblast výchovy, vzdělávání a školství  Uživatelské konto Nabídka dvou databází:  Pedagogická bibliografická databáze  Souborný katalog časopisů (účastnických knihoven a NPKK)

49

50 EOD

51  Komerční dodavatelé a systémy DDS jsou fenoménem informačního trhu  Předpokládá se stálý nárůst DDS  Trendem jsou modulární systémy a spojování DDS  Stávající knihovny musí předefinovat svou funkci  Musí být vytvořena strategie pro další desetiletí

52 Problémy DDS volný otevřený přístup k inf. X komerční poskytovatelé inf. X AZ konsorcia kolektivní smlouvy úhrady autorských odměn


Stáhnout ppt "Meziknihovní výpůjční služby- MVS Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby – MMVS DDS Mgr. Anna Vitásková."

Podobné prezentace


Reklamy Google