Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vozidla s ukončenou životností Zákon o ochraně ovzduší Ekoauditová novela zákona o odpadech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vozidla s ukončenou životností Zákon o ochraně ovzduší Ekoauditová novela zákona o odpadech."— Transkript prezentace:

1 Vozidla s ukončenou životností Zákon o ochraně ovzduší Ekoauditová novela zákona o odpadech

2 Vozidla s ukončenou životností

3 Požadavky na systém ekologické likvidace vozidel s ukončenou životností vyplývající ze směrnice 2000/53/ES SBĚR (čl.5) -Hospodářské subjekty zavedou systémy sběru všech vozidel s ukončenou životností, a je-li to technicky možné, i sběru použitých dílů -Všechna vozidla musí být předána do autorizovaných zpracovatelských zařízení -Vozidlo lze vyřadit z registru vozidel pouze po předložení osvědčení o likvidaci vozidla -Osvědčení vydávají zpracovatelská zařízení, popř. výrobci, prodejci nebo subjekty provádějící sběr pověřeným zpracovatelským zařízením -Předání autorizovanému zpracovateli musí být zdarma pro vlastníka (úplnost) -Výrobci hradí veškeré náklady nebo jejich podstatnou část, nebo to dělají celé sami OPĚTNÉ VYUŽITÍ A POUŽITÍ (čl.7) -Hospodářské subjekty musí dosáhnout předepsané procenta materiálového využití

4 Základní principy systému ekologické likvidace vozidel s ukončenou životností Povinnost je ukládána výrobci na jeho náklady – legislativa musí umožnit plnění povinnosti pro výrobce nejefektivnějším způsobem Veškerá vozidla musí projít systémem ekologické likvidace vozidel s ukončenou životností -Vozidlo lze vyřadit z registru vozidel pouze po předložení osvědčení o likvidaci vozidla Centrální informační systém (CIS) -Zajišťuje ověřitelná, aktuální data, umožňuje automatickou tvorbu výkazů a statistik -Vede evidenci vydaných autorizací (sběr, zpracování, odběratelé) -Vede evidenci vozidel s ukončenou životností podle VIN od přijetí do zařízení ke sběru až do ukončení likvidace s identifikací značky, zařízení ke sběru, zařízení ke zpracování, sítě, vydání osvědčení o likvidaci -Eviduje provozní deníky a skladové hospodářství autorizovaných subjektů -Vede evidenci materiálového využití podle odběratelů – procenta plnění zařízení ke zpracování Systém autorizací -Pouze autorizovaný subjekt může sbírat a zpracovávat vozidla -Autorizaci vydává státní správa pro zařízení ke sběru, zařízení ke zpracování, (odběratele-zpracovatele odpadu) -Pouze autorizovaný subjekt a výrobce má přístup do CIS Systém sítí zařízení ke zpracování a sběru vozidel s ukončenou životností -Nástroj k zajištění povinnosti výrobce individuální (značka) nebo smluvní formou (Callparts, Metalšrot..) -Síť provozuje právnická osoba formou smluvních vztahů s autorizovanými osobami

5 Požadavky na systém ekologické likvidace vozidel s ukončenou životností z pohledu účastníků nejnižší nutné náklady odhlášení vozidla při splněn zákonných povinností dostatečná síť sběrných míst informace o povinnostech a možnostech minimální administrativní náročnost minimální náklady do sítě sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností informace o vlastní značce, síti minimální administrativní náročnost maximální vytížení kapacity zařízení k likvidaci dostatečný okruh odběratelů surovin k dalšímu materiálovému využití informace o vlastním zařízení minimální administrativní náročnost minimální náklady do systému informace o kontrolovaném zařízení Vlastník Autorizovaný subjekt Výrobce Státní správa

6 Naplnění jednotlivých požadavků na systém ekologické likvidace vozidel s ukončenou životností nejnižší nutné náklady na likvidaci a odhlášení vozidla při splnění veškerých povinností -Dostatečná síť autorizovaných sběrných míst (dostatečnost např. v okruhu cca 50 km, obdoba prodejní síti, síti značkových servisů, poměr počtu uváděných vozidel na trh=poměr počtu likvidovaných) minimální náklady výrobce, dovozce do systému sběru a zpracování -Vytvoření sítě autorizovaných zařízení ke zpracování a autorizovaných zařízení ke sběru smluvně navázaných. Popř. smluvně doplněné o odběratele výstupních surovin ze zpracování k materiálovému využití minimální administrativní náročnost -Výrobce – zřídí nebo se smluvně připojí k síti zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností -Autorizovaný subjekt – v rámci sítě, které je součástí uzavře smlouvy na vstupu i výstupu v rámci své činnosti, údaje pořizovat pouze jednou -Státní správa – dle předepsaného postupu udělí autorizaci jednotlivým subjektům s příslušností k síti, spravuje Centrální informační systém -ČIŽP – dle předepsaného postupu kontroluje dodržování podmínek autorizace, fyzické stavy v provozech Informace -Veškeré informace bude on-line zajišťovat Centrální informační systém, do které budou mít oprávnění vkládat a vstupovat s rozdílnými právy přístupu všichni účastníci systému

7 subdodávka PŘEDÁNÍ SBĚRNÉMU MÍSTU - DOKLAD SKLA DOVÁ NÍ PŘEP RAV A PŘEDÁNÍ ZPRACOVATELI ODSTRA NĚNÍ NO KONEČNÁ DEMONTÁŽ SKLA DY D,O LIKVIDACE VinLIKVIDACE Vin PRODEJ DÍLU, ODPADU ODVOZ ODPADU UŽÍVÁNÍ VOZIDL A VlastníkZpracovatel Majetková odpovědnost VýrobekNebezpečný odpad Druh majetku Odpad VlastníkZpracovatel Oprávnění manipulace VIN Existence VIN Hospodářské subjekty Systémová odpovědnost VlastníkSběrač Majitel prostoru Zpracovatel Předání úplného vozidla sběrnému místu Sběrač Sběrač (zpracovatel) Vlastník Zpracovatel, výrobce, dovozce Financování Zpracovatel ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ PŘEDÁNÍ ZPRACOVATELI KONEČNÁ DEMONTÁŽ KONEČNÁ DEMONTÁŽ se subdodávkou demont. Ministerstvo životního prostředí Legislativní odpovědnost Min.Dopravy

8 Povinnosti vlastníka Dbát souladu údajů evidovaných v RMV s údaji v TP a se skutečným stavem vozidla, s údaji v OP nebo plné moci Po ukončení provozu odstavit vozidlo mimo komunikaci a nakládat s ním ekologicky Po ukončení životnosti vozidlo ekologicky zlikvidovat – předáním vozidla autorizovanému sběrnému místu k likvidaci a „vrácení“ opětovně použitelných dílů – předáním vozidla autorizovanému sběrnému místu k celkové likvidaci Prokázat svoji totožnosti při předání vozidla k likvidaci Na základě potvrzení o ekologické likvidaci vozidla ho odhlásit z RMV Cílový stav : odhlášení vozidla pouze na základě potvrzení o ekologické likvidaci

9 Povinnosti výrobce Zajistit dostatečnou síť vzájemně smluvně navázaných zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností pro vozidla, která uvedl na trh – Vlastními silami – Uzavřením smluvních vztahů se zřizovatelem sítě zařízení ke sběru a zpracování Zajistit funkčnost dostatečné sítě vzájemně smluvně navázaných zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností Zajistit zpracovatelům potřebné dokumentace k ekologické likvidaci vozidel vlastní značky, tak aby bylo zajištěno především opětovné použití, nebo recyklace před likvidací odpadu Podílet se na plnění předepsaných procent využití Zapojit se do Centrálního informačního systému

10 Povinnosti autorizovaného zařízení ke sběru Zajistit sběr (úplných) vozidel s ukončenou životností pro všechny značky Přijímat k likvidaci vozidla pouze od oprávněných identifikovatelných vlastníků, která mají údaje zapsané v TP shodné se skutečným stavem vozidla v souladu s údaji v RMV Provádět převzetí vozidla podle předepsaného postupu Po převzetí a kontrole vystavit bezplatně potvrzení o ekologické likvidaci vozidla Neprovádět na vozidle žádné demontážní práce Přepravovat přijatá vozidla s ukončenou životností (odpad) do zařízení ke zpracování Zapojit se do Centrálního informačního systému Vystavením potvrzení o ekologické likvidaci se vozidlo stává odpadem.

11 Centrální informační systém systému ekologické likvidaci vozidla Evidence vydaných autorizací Systém vydávání autorizací Systém příjmu vozidel Evidence vozidel přijatých do ZSV Systém demont. použ. dílů Systém odstranění NO Systém převzetí vozidel k likvidaci Systém převozu vozidel Evidence vozidel v likvidaci Evidence použitelných dílů Evidence NO Evidence vozidel přijatých k likvidaci Systém demontáže Evidence druhů odpadů Systém prodeje odpadů RMV Evidence částí, váhy, počtů podle značek a typů

12 Zákon o ochraně ovzduší

13 Řešit nepříznivý vývoj kvality ovzduší v ČR, omezit administrativní náročnost, zlepšit jeho přehlednost a srozumitelnost Průmysl 1.Zjednodušení zákona a řídících procesů včetně povolovacích řízení 2.Zohlednění významu zdroje znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší – individuální přístup 3.Zpřísňování podmínek provozu pouze u zdrojů v územích s překročenými imisními limity 4.V případě překročení povolené úrovně znečištění ovzduší je u nových zdrojů zavedena možnost uplatňování kompenzačních opatření 5.Významné omezení a zjednodušení systému poplatků za znečišťování ovzduší

14 Řešit nepříznivý vývoj kvality ovzduší v ČR, omezit administrativní náročnost, zlepšit jeho přehlednost a srozumitelnost Doprava 6.Možnost vytváření nízkoemisních zon – jediný nástroj k regulaci dopravy 7.Nízkoemisní zóny fungují v evropských městech v Německu, Dánsku, Nizozemí, Itálii, Švédsku a Velké Británii 8.Nízkoemisní zóny jsou založeny na německém modelu, MŽP vyjednává o uznání platnosti českých plaket i pro německé nízkoemisní zóny 9.Vyhlášení je v kompetenci obcí, pouze ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech a tam kde jsou překračované imisní limity. Musí existovat objízdná trasa bez omezení stejné nebo vyšší třídy 10.Obec vymezí hranice a emisní kategorie, které budou mít vjezd povolen s možností výjimky

15 Ekoauditová novela zákona o odpadech

16 Odstranění nebo zmírnění některých požadavků administrativního charakteru pro podnikatelské subjekty Zrušení povinnosti původců odpadu zpracovávat plán odpadového hospodářství Zrušení omezení počtu subjektů, pro které může odpadový hospodář vykonávat svou funkci Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování Zavedení elektronického způsobu vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů Zrušení povinnosti dopravců odpadu ohlašovat informace o dopravní firmě Zrušení povinnosti osob oprávněných ke sběru nebo výkupu odpadů ohlašovat informace o užívaných shromažďovacích místech nebezpečného odpadu, sběrových místech a skladech odpadů


Stáhnout ppt "Vozidla s ukončenou životností Zákon o ochraně ovzduší Ekoauditová novela zákona o odpadech."

Podobné prezentace


Reklamy Google