Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci studentům - rekapitulace od 1. sněmu RVŠ připravili P. Popela a M. Hodulík pro sněm RVŠ 17. 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci studentům - rekapitulace od 1. sněmu RVŠ připravili P. Popela a M. Hodulík pro sněm RVŠ 17. 5."— Transkript prezentace:

1 Věcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci studentům - rekapitulace od 1. sněmu RVŠ připravili P. Popela a M. Hodulík pro sněm RVŠ 17. 5. 2012

2 Leden - únor 2012 26. 1. Ustavující sněm RVŠ: vystoupení náměstka prof. Wilhelma i k VZZ, potvrzení jednání MŠMT i s RVŠ. 26. 1. Mimořádné P RVŠ: potvrzena nominace RVŠ do pracovní skupiny. 15. 2. Jednání zástupců RVŠ a ČKR s MŠMT (po odeslání VZZ do vlády). Plán jednání. 23. 2. P RVŠ 2.zasedání: Informace dr. Hodulík k VZZ o VŠ Mgr. Jašurek k VZZ o FP. Diskuse k problémům kolem postavení rady vysoké školy.

3 Březen 2012 Jednání pracovní skupiny k materiálu ČKR o rizicích. Trvání jednajících na stanoviscích. 22. 3. Zasedání P RVŠ, informace z Legislativní rady vlády, o změnách harmonogramu a obsahu jednání s MŠMT ze strany MŠMT, P RVŠ přijalo usnesení viz zápis. 22. 3. MŠMT pozvalo členy pracovní skupiny na jimi vyžádané jednání o principech reformy na 29. 3. a navrhlo předběžný program jednání. 22. 3. Pracovní skupině dále z MŠMT zaslán podkladový materiál 4p9_R_strucne_principy_reformy.doc rozeslán pro informaci RVŠ

4 Březen 2012 23. 3. – 28. 3. K podkladovému materiálu členové pracovní skupiny za RVŠ zpracovali připomínky. Materiál úrovní obecnosti a neurčitosti nevyžadoval širší konzultace v rámci RVŠ. Využity i předchozí podklady a náměty od členů RVŠ. 29. 3. Proběhlo jednání k principům reformy po úpravě programu v bodech: diverzifikace, financování, autonomie, kvalita (bod odročen na další jednání). K projednaným bodům zástupci RVŠ přednesli obecné i konkrétní připomínky, většinou již shrnuté v předchozích materiálech RVŠ (viz rozbory, usnesení).

5 Březen 2012 V obsáhlé diskusi i o detailech zaslaného doc předneseny i tyto náměty, na kterých se shodli zástupci RVŠ a ČKR: Autonomie: Došlo ke sblížení stanovisek, že Rada vysoké školy by měla mít výhradně kontrolní roli. MŠMT akceptovalo, ale zatím nepromítnuto do VZZ. Financování: Ukázalo se podstatné riziko kontraktů, protože MŠMT předpokládá jejich uzavírání na nižší částky, které snad umožní přežívání VŠ, ne rozvoj. Školné a zápisné nezmíněno, slíben finanční model. Diverzifikace: Funkční místa jsou pojata obecně, nejsou vysvětleny kritické varianty a jak při nich dojde ke stabilizaci a otevřenosti systému.

6 Duben 2012 29. 3. K odročenému bodu kvalita nabídnuta pracovní informace z výsledků práce IPN na další jednání. 4. 4. Informace o stavu témat IPN zaměřeného na kvalitu. Rozprava se zaměřila na detaily ne principy. Pracovní skupina neobdržela MŠMT přislíbený finanční model (vzorce a data), který by umožnil verifikace k VZZ o FP. Z pohledu MŠMT uzavřena témata rizik podle ČKR. Shoda účastníků, že rizika a obecnost témat VZZ žádají úpravy a konkretizaci podle diskuse v pracovní skupině. Úpravy zatím neprovedeny, MŠMT hodlalo dosažený kompromis tlumočit jako připomínky zástupců reprezentací LR a vládě.

7 Duben 2012 Postupně poskytnuty zápisy MŠMT z jednání pracovní skupiny. Nevyužity pro úpravy VZ. V médiích prezentována novinka neprojednávaná na pracovní skupině – zápisné. Objevují se další návrhy, viz zaslaný NERV: 4p9_R_NERV_DanielMunich_Normativy.pdf Demise ministra školství, postupně uváděni kandidáti na pozici ministra v médiích, koaliční krize. 19. 4. P RVŠ 4. zasedání: Rekapitulace a usnesení.

8 Květen 2012 Nový ministr školství prof. Fiala. Úvodní změny, minimum mediálních vystoupení, ohlasy: viz zaslané podklady. 4. 1. výzva 39 signatářů ministrovi v LN (prof. Haňka): „ …z mnoha veřejných stanovisek a protestních projevů se může zdát, že jediným skutečným palčivým problémem českých veřejných vysokých škol je jejich nedostatečné financování. Jsme hluboce přesvědčeni, že skutečnost je složitější, a je nám velice líto, že docela dobře připravené reformní kroky naráží na neobvykle intenzivní nevraživost široké veřejnosti...“ viz zaslaný www odkaz. Signatáři se vyslovili kriticky k oponování reforem a nabídli ministrovi expertní pomoc i v pracovních skupinách. Podepsáni členové dosavadních reformních a konzultačních týmů, aktivní publikující a pravidelně diskutující k VŠ tématice v médiích a další osobnosti. Výzvou pro ně bude nalezení shody v konkrétních bodech.

9 Co nechtějí a chtějí VŠ? V diskusi P RVŠ bylo konstatováno, že je asi jasné, co reprezentace VŠ odmítají a proč, ale že by bylo cenné pokusit se také identifikovat na jakých změnách se VŠ shodují a tato stanoviska shrnout. P RVŠ přijala usnesení (bez časového omezení) zahrnující: „ …Rada VŠ ukládá Pracovní komisi pro strategie a rozvoj vysokých škol připravit ve spolupráci s komisí legislativní a užším předsednictvem poziční dokument stručně shrnující většinové postoje akademické obce ČR v klíčových bodech reformy. …“ Úvodní diskuse probíhaly neformálně v pracovní skupině, UP RVŠ, P RVŠ na základě zkušeností z jednání s MŠMT. Důležitější roli hrálo nejprve oponování podkladů MŠMT, a pak nejasná situace po odstoupení ministra Dobeše. Nyní se nabízí možnost zahájit letní diskusi v rámci celé RVŠ (viz www diskusní prostor) k určení „dominant“ a ke shrnutí stanovisek k nim a připravit podklad pro 3.sněm.

10 První náměty pro budoucí diskusi: - Financování VŠ: Možná shoda: potřeba řešení podfinancování a stability financování VŠ - "skutečné" kontraktové financování nikoliv kontrakt jako legalizace podfinancování VŠ. - Rada VŠ a samospráva a autonomie, rektor a fakulty: Možná shoda: Výhradně kontrolní role Rady VŠ i jako nástroje kontroly VŠ veřejností. - Akreditace, kvalita, diverzifikace a excelence: Možná shoda: Rozdělení rolí v procesu hodnocení. Posílení zpětných vazeb a zodpovědností hodnotitelů vůči hodnoceným. - Školné a zápisné a finanční pomoc: Možná shoda: Žádat dostupnost modelů a dat, důraz na jejich ověřitelnost. - Funkční místa a tituly: Možná shoda: Požadovat konkretizaci a podrobnost řešení, a tím ošetření rizik. - Internacionalizace: Možná shoda: Nejen kompatibilita, ale určení a využití komparativních výhod ČR.

11 Aktuální informace 16. 5. Ministr poskytl první podrobný rozhovor: http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/petr-fiala-reformu- musime-dokoncit Mezi prioritami uvedl: navrácení důvěry veřejnosti v MŠMT, dokončení reformy, strukturální fondy (i 2014-2020 i přístup Prahy). Podrobněji k reformě citace a už i otázky: -„Kolem reformy Babylónská věž“; „nutné jít ven“ - „popsat co chceme, co je pro koho přijatelné, který směr“ - „možnost novel“ (zda vládní novely nebo poslanecké?) - „diferenciace“ (žebříček excelence nebo více kriterií?) - funkční místa – prof. (jak?), institucionální akreditace, - kontraktové financování (když dotační fin. VŠ klesá?) - možnost zápisného jako admin. poplatku od ledna 2013 (co jiné financování? Absolventská daň – asignace, daňová podpora spolupráce průmyslu aj. s VŠ)

12 Návrh usnesení RVŠ Rada VŠ bere na vědomí informace o jednáních pracovní skupiny a předsednictva Rady VŠ o věcných záměrech zákonů o VŠ a o finanční pomoci studentům od 1. sněmu RVŠ. Rada VŠ doporučuje MŠMT soustředit síly zejména na řešení urgentních kritických problémů resortu, souvisejících s financováním vědy a výzkumu a evropských projektů a podfinancováním vysokých škol, které je v rozporu s mnohaletými vládními proklamacemi o podpoře znalostní společnosti v ČR. Rada VŠ nadále doporučuje MŠMT stáhnout věcné záměry zákonů a věnovat se jejich dalším úpravám a řešení trvajících závažných připomínek RVŠ, ČKR a dalších připomínkových míst. Sněm Rady VŠ ukládá předsednictvu RVŠ nadále pozorně sledovat kroky MŠMT a vlády ČR v této oblasti, zejména během letních měsíců, usilovat o jednání o sporných bodech a přinášet informace akademické obci.

13 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Věcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci studentům - rekapitulace od 1. sněmu RVŠ připravili P. Popela a M. Hodulík pro sněm RVŠ 17. 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google