Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesionalismus v aktuárské praxi Česká společnost aktuárů, Praha 22.9.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesionalismus v aktuárské praxi Česká společnost aktuárů, Praha 22.9.2009."— Transkript prezentace:

1 Profesionalismus v aktuárské praxi Česká společnost aktuárů, Praha 22.9.2009

2 Agenda  9:00 – 9:15 Úvod a profesní zásady ČSpA, Tereza Jarolímková  9:15 – 10:45 Videoprojekce na téma profesionalismus a moderovaná diskuze, Jiří Fialka  Přestávka na kávu  11:00 – 11:45 Etika v aktuárské praxi, Petr Bohumský  11:45 – 12:00 Shrnutí a závěr

3 Profesní zásady ČSpA  Úvod  Profesní zásady ČSpA - 2 základní dokumenty: Profesní zásady Zásady aktuárské praxe  Vznik  Obsah  Souvislosti

4 Profesní zásady Plnění profesních povinností vůči klientovi (zaměstnavateli) a výkon aktuárské praxe s patřičnou erudicí, nezaujatostí a pečlivostí spočívá zejména v dodržování těchto zásad: 2.1 Mít na zřeteli veřejný zájem a dobrou pověst aktuárské profese. Nepřipouštět publicitu, která směřuje k získání nezasloužené a nespravedlivé výhody v povolání nebo spočívá na uvádění v omyl. 2.2 Informace poskytované klientem pokládat za důvěrné. V zájmu klienta spolupracovat s osobami, které pro něj vykonávají jiné činnosti. 2.3 Poskytovat profesionální služby pouze v rozsahu, který odpovídá získané kvalifikaci a zkušenosti. 2.4 Dodržovat zásady aktuárské praxe, zejména pak odborné směrnice vydané nebo přijaté společností s přihlédnutím k působnosti, která byla směrnicím stanovena (povinná, doporučená praxe apod.). 2.5 Ve zprávě obsahující odborné závěry prohlásit se jasně za jejího původce a nabídnout klientovi dodatečné informace a vysvětlení o rozsahu platnosti závěrů, užitých metodách a datech. 2.6 Do odborné zprávy zahrnout jméno klienta a ve vztahu k němu funkci aktuára, který zprávu vypracoval. 2.7 Dbát, aby nebylo ohroženo obchodní tajemství. Odbornou činnost připouštějící skutečný nebo možný střet zájmů vykonávat pouze v případě, že nejsou překážky správnému postupu a skutečný nebo možný střet zájmů nebyl zatajen. 2.8 Před pokračováním v odborné činnosti prováděné dříve jiným aktuárem uvážit, zda by nebylo vhodné dotázat se ho na přiměřenost převzetí takového úkolu. 2.9 Sdělit klientovi písemně a včas všechny zdroje příjmů související s odbornými službami, které byly klientovi poskytnuty.

5 Zásady aktuárské praxe 1. Úvod … 2. Zásady 2.1 Aktuáři provádějící expertízu musí mít přiměřenou znalost jejího předmětu a zkušenost nebo mít možnost obrátit se závazně na osoby, které takovou znalost a zkušenost mají. Znalost zahrnuje metodiku, vztahující se právní předpisy, místní podmínky, případně normy profesní praxe dotyčné země. 2.2 Písemná zpráva má informovat o tom, komu je určena, uvedením klienta nebo zadavatele. Má též obsahovat jméno a kvalifikaci aktuára nebo aktuárů zprávu předkládajících a být od nich podepsána. 2.3 Zpráva má obsahovat výstižný popis použitých dat a vyznačení rozsahu, v jakém se aktuár opíral o informace a mínění jiných osob. Aktuár má v potřebném rozsahu provést rozbor přesnosti a objektivnosti užitých dat. Je třeba uvésti, zda aktuár považuje data za uspokojující nebo zda má vůči jejich spolehlivosti výhrady. 2.4 Zpráva má obsahovat výstižný popis metodiky, podle které aktuár postupoval. K tomu je nutno uvést rozsah změn, které metoda doznala v porovnání s poslední zprávou podobného obsahu. 2.5 a) (Věcné pojištění) Ve zprávě mají být výstižně uvedeny všechny předpoklady učiněné explicitně nebo implicitně, na příklad o úrovni budoucí inflace, pro stanovení škodních rezerv a sazeb pojistného. Byl-li předpokládaný budoucí výnos z investic zahrnut do sazeb pojistného, implicitně nebo explicitně, je třeba to uvést spolu s předpokládanou mírou výnosu. Má být řečeno v jakém rozsahu předpoklady doznaly změn od poslední zprávy podobného obsahu. b) (Životní a penzijní pojištění) Ve zprávě mají být výstižně uvedeny všechny demografické a ekonomické předpoklady explicitně nebo implicitně učiněné. Má být řečeno, v jakém rozsahu došlo ke změnám předpokladů v době od poslední zprávy obdobného obsahu.

6 Zásady aktuárské praxe 2.6 Kdekoliv jsou ve zprávě předkládána doporučení, musí být podán popis a rozbor všech podstatných faktorů a aktuárem zjištěných skutečností v rozsahu potřebném k tomu, aby příjemce zprávy mohl posoudit vhodnost daných doporučení a důsledky jejich realizace. 2.7 Při vypracování zprávy o technických rezervách určené pro účetní závěrku nebo pro informaci dozorčího orgánu má aktuár dbát na dodržení účetních zásad a příslušných právních norem a směrnic. 2.8 (Věcné pojištění) Doporučení o výši rezerv nebo finančních potřeb mohou být vyjádřena odhadnutými částkami nebo přípustnými mezemi. Pro některé druhy pojištění budou závěry v důsledku nahodilosti zatíženy chybami, jejichž rozpětí může být značné. Tato skutečnost nezbavuje aktuára možnosti předkládat konkrétní vyjádření a provádět odhady nároků. Zpráva má obsahovat upozornění na neurčitost a má být vysvětleno, že skutečný výsledek se bude skoro jistě odlišovat od jakékoliv z učiněných předpovědí. Někdy může aktuár považovat za vhodné upozornit na nevyčíslitelné případné závazky, k nimž nebylo zvlášť přihlédnuto. 2.9 (Věcné pojištění) Terminologie věcného pojištění zahrnuje řadu slov a obratů, které, ačkoliv běžně používány, nejsou všeobecně přijaty nebo mají několikerý smysl. Aktuár má ve zprávě smysl takových slov a vět pokud možno co nejjasněji vymezit, aby nedošlo k nedorozumění. 2.10 (Penzijní pojištění) Zpráva má uvádět plnění, která byla předmětem oceňování buď v přehledu nebo odkazem na příslušné podklady. Má být uvedeno, v jakém rozsahu bylo přihlédnuto k nepovinným zvýšením dávek a zda patří k současné praxi tato zvýšení udělovat. 2.11 (Penzijní pojištění) Zpráva má uvádět výše příspěvků v platnosti od poslední pojistně technické bilance a komentář ke všem závažným okolnostem nastalým během tohoto období a o všech významných odchylkách skutečného vývoje od předpokladů učiněných při poslední bilanci.


Stáhnout ppt "Profesionalismus v aktuárské praxi Česká společnost aktuárů, Praha 22.9.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google