Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Martina Burachovičová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Martina Burachovičová"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Martina Burachovičová

2 SOUDNÍ SYSTÉM V EU II.

3 2003 2004 2005 2006 Neplatnost 174 199 160 223 Nečinnost 13 15 9 4 Náhrada škody 24 18 16 8 Rozhodčí doložky 3 Duševní vlastnictví 100 110 98 143 Veřejná služba 124 146 151 1 Kasační opravné prostředky 10 Zvláštní řízení 28 40 27 34

4 Žaloba na neplatnost Je opakem žaloby na porušení smlouvy: „Nejenom členské státy se mohou dopustit chyb v souvislosti s aplikací práva EU“

5 Žaloba na neplatnost Zajišťuje, aby sekundární právo bylo v souladu se zakládacími smlouvami Předmětem žaloby je právní akt, který je způsobilý vyvolat právní účinky, musí být tedy právně závazný: Nařízení, směrnice a rozhodnutí. ALE !! Rozhodnutí se neposuzuje podle názvu, ale podle účinků jež způsobuje. (133/79 Sucrimex, faxový dopis) Nelze žalovat na neplatnost stanoviska nebo organizačního sdělení.

6 Čl. 230 SES Soudní dvůr přezkoumává legalitu aktů přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou, aktů Rady, Komise a ECB, s výjimkou doporučení a stanovisek, a rovněž aktů Evropského parlamentu, které mají právní účinky vůči třetím osobám. Za tím účelem má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných členskými státy, Evropským parlamentem, Radou nebo Komisí pro nedostatek příslušnosti, pro porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení této smlouvy nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejího provádění anebo pro zneužití pravomoci.

7 Čl. 230 SES Soudní dvůr má za stejných podmínek pravomoc rozhodovat o žalobách podaných Účetním dvorem a ECB k ochraně jejich práv. Každá fyzická nebo právnická osoba může za stejných podmínek podat žalobu proti rozhodnutím, která jsou jí určena, jakož i proti rozhodnutím, která, byť vydána ve formě nařízení nebo rozhodnutí určeného jiné osobě, se jí bezprostředně a osobně dotýkají. Žaloby uvedené v tomto článku musí být podány ve lhůtě dvou měsíců, a to podle okolností ode dne vyhlášení příslušného aktu, ode dne jeho oznámení navrhovateli nebo ode dne, kdy se o něm navrhovatel dozvěděl.

8 Aktivní legitimace Privilegovaní žalobci mohou žalovat cokoliv, i akty jim neadresované Členské státy Komise, Rada, Parlament ECB, Účetní dvůr- k ochraně jejich práv Neprivilegovaní žalobci Fyzické a právnické osoby

9 Pasivní legitimace Žaloba se podává proti tomu orgánu ES, který dotčený právní akt vydal.

10 Neprivilegovaní žalobci
Mohou žalovat proti: rozhodnutím, která jsou jim určena- NO PROBLEM! rozhodnutím, která, byť vydána ve formě nařízení nebo rozhodnutí určeného jiné osobě, se jich bezprostředně a osobně dotýkají.

11 Co je „bezprostředně a osobně dotýkají“
Výklad těchto pojmů musel provést ESD v judikatuře: C 25/62 Plauman a Co. v. Komise C 50/00 Union de Pequeňos Agricultores v. Rada Rozsudek

12 Lhůta k podání žaloby 2 měsíce od oznámení napadeného aktu žalobci
Pokud nebyl akt oznámen, pak 2 měsíce od chvíle, kdy se o něm žalobce dozvěděl Lhůta je propadná

13 Čl. 241 SES Dotýká-li se spor nařízení vydaného společně Evropským parlamentem a Radou nebo nařízení Rady, Komise nebo ECB, může se každá strana, i když lhůta stanovená v čl. 230 pátém pododstavci uplynula, domáhat z důvodů stanovených v čl. 230 druhém pododstavci před Soudním dvorem nepoužitelnosti tohoto nařízení.

14 Důvody žaloby Jsou taxativně vyjmenovány v čl. 230 SES:
Nepříslušnost- Abs., relativní, místní, věcná Porušení podstatných formálních předpisů Porušení smlouvy nebo normy vyšší právní síly Zneužití uvážení- obcházení práva

15 Žaloba na neplatnost musí být řádně odůvodněna.
Žalobní důvod musí být dostatečně určitě popsán Přitom ale ESD považuje za dostačující, přesný popis skutkového stavu, z nějž je zřejmé, že napadený právní akt je stižen vadou. ESD pak provede subsumpci pod konkrétní žalobní důvod sám.

16 Na právní akt se tedy hledí jako by nikdy nevznikl.
Rozhodnutí Pokud Soud shledá žalobu za opodstatněnou, prohlásí napadený akt za neplatný. Rozsudek má konstitutivní povahu, působí vůči všem a způsobená neplatnost je počáteční. Na právní akt se tedy hledí jako by nikdy nevznikl. Příklady: Příklady

17 Žaloba na nečinnost Je jakýmsi doplňkem žaloby na neplatnost
Jejím smyslem je, postihnout nečinnost Orgánů, která je v rozporu s právem EU.

18 Článek 232 SES Poruší-li Evropský parlament, Rada nebo Komise tuto smlouvu tím, že nepřijme rozhodnutí, mohou členské státy a ostatní orgány Společenství předložit věc Soudnímu dvoru, aby určil, že došlo k takovému porušení Smlouvy.

19 Článek 232 SES Tato žaloba je přípustná pouze tehdy, byl-li příslušný orgán předem vyzván, aby jednal. Jestliže se orgán ve lhůtě dvou měsíců od této výzvy nevyjádří, může být žaloba podána v další lhůtě dvou měsíců. Každá fyzická nebo právnická osoba může za podmínek uvedených v předchozích pododstavcích podat stížnost k Soudnímu dvoru na některý orgán Společenství proto, že nevydal akt jí určený jiný než doporučení nebo stanovisko.

20 Aktivní legitimace Privilegovaní žalobci Neprivilegovaní žalobci
Členské státy Komise, Rada, Parlament ECB, Účetní dvůr- k ochraně jejich práv Neprivilegovaní žalobci Fyzické a právnické osoby

21 Pasivní legitimace Parlament Rada Komise ECB

22 Neprivilegovaní musí splňovat stejné podmínky jako při Žalobě na neplatnost. právní akt na jehož neexistenci žalují přímo adresován rozsudek ESD ve věci T. Port v. Komise, který konstatoval, že čl. 230 a 232 sledují stejný záměr, a je tedy možné, podat Žalobu na nečinnost i v případech, kdy Orgán měl vydat akt adresovaný i třetí osobě, ale u kterého je předem zřejmé, že by se přímo dotkl jeho osobních práv a povinností.

23 Předběžné řízení orgán musí být nejprve vyzván, aby jednal
orgánu je dána 2 měsíční lhůta k vyjádření, která počíná běžet doručením výzvy: vyjádří, je tím jeho nečinnost ukončena nečinnost popře, popř. přizná nebo se k výzvě vůbec nevyjádří ve lhůtě 2 měsíců, může být Žaloba podána do 2 měsíců.

24 Rozhodnutí ESD pouze konstatuje porušení práva ES.
Rozsudek je čistě deklaratorní povahy. Soud nemůže nahradit nečinnost Orgánu svým rozhodnutím. Řešením je čl. 233 SES:

25 Čl. 233 Orgán nebo orgány, jejichž akt byl prohlášen za neplatný nebo jejichž nečinnost byla prohlášena za odporující této smlouvě, jsou povinny přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora. Pokud nebudou konat = žaloba na porušení smlouvy Příklad

26 Řízení o náhradě škody Společenství odpovídá za škodu způsobenou jeho orgány nebo zaměstnanci při výkonu jejich funkce- čl. 288 SES- zakotvuje odpovědnost Společenství za škodu Čl. 235 SES přiznává ESD pravomoc rozhodovat spory vzniklé z titulu náhrady škody Úprava jen rámcová

27 Řízení o předběžné otázce
Cílem je sjednocení výkladu práva a pojmů obsažených v právu ES, tak aby ve všech státech byl shodný- jazyková bariéra. Podstatou řízení je otázka národního soudu na význam a výklad některých norem, ustanovení práva ES. Možnost FO a PO iniciovat přezkum platnosti právního aktu- satisfakce

28 Čl. 234 SES Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se: a) výkladu této smlouvy, b) platnosti a výkladu aktů přijatých orgány Společenství a ECB, c) výkladu statutů subjektů zřízených aktem Rady, pokud tak tyto statuty stanoví.

29 Čl. 234 SES Vyvstane-li taková otázka před soudem členského státu, může tento soud, považuje-li rozhodnutí o této otázce za nezbytné k vynesení svého rozsudku, požádat Soudní dvůr o rozhodnutí o této otázce. Vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr.

30 Aktivní legitimace Pouze soudy členských států- rozhodnutí o podání předběžné otázky je pouze v rukou soudu, ne účastníků. Soudy poslední instance mají povinnost otázku předložit.

31 Průběh řízení národní soudce narazí na problém týkající se výkladu nebo platnosti daného ustanovení práva ES může, nebo musí předložit otázku ESD ESD postupuje podle ustanovení Jednacího řádu otázku zodpoví obecně, neřeší případ soudu! národní soud vyloží sporné ustanovení v souladu s výkladem ESD

32 Počty PO u ESD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Počet probíhajících řízení 432 487 462 439 426 393 Počet skončených řízení 268 182 241 233 262 254 Počet nově zahájených 224 237 216 210 249 221 Délka řízení 21,6 22,7 24,1 25,5 23,5 20,4

33 Předmět otázky Výklad ustanovení primárního práva- smlouva ES, protokoly, přílohy Výklad sekundárního práva- nařízení, směrnice, rozhodnutí Mezinárodní smlouvy s ES Platnost sekundárních aktů

34 Pozastavení platnosti
národní soud může předběžně pozastavit platnost národního právního aktu provádějícího normu komunitárního práva, jejíž platnost byla zpochybněna pouze za splnění následujících podmínek: - jsou dány podstatné pochybnosti o platnosti právního aktu - ohledně onoho právního aktu musí být ESD předložena předběžná otázka - k předběžnému opatření musí vést závažné důvody spočívající v předpokládaném vzniku škody většího rozsahu

35 Rozhodnutí národního soudu
Čl. 234 SES předpokládá předložení otázky pokud považuje rozhodnutí o této otázce za nutné k vydání svého rozsudku. ESD často odmítal účelově položené otázky, otázky hypotetické. Otázka musí mít oporu v probíhajícím sporu Soud usnesením přeruší řízení a rozhodne o podání předběžné otázky.

36 České otázky C 437/05 Vorel (OS Český Krumlov)
C 64/06 Český Telecom ( ObS Praha 3) C 161/06 Skoma Lux (KS Ostrava) C 282/06 OSA ( KS Praha) C 126/07 Reisebüro Bühler GmbH v. Dom.info e.K., Sebastian Dieterle

37 Rozhodnutí Soud rozhodne rozsudkem
Rozsudek je pro národní soud závazný. Je závazný i pro všechny ostatní soudy členských států, pokud by rozhodovali o stejné otázce. Soud nepoužije na daný případ to ustanovení práva ES, které bylo rozsudkem ESD prohlášeno za neplatné.

38 Služební spory Od roku 2004 existuje specializovaná soudní komora, která rozhoduje všechny spory zaměstnanců Společenství- Soud pro veřejnou službu Obsah a pravidla nároků z pracovněprávních vztahů jsou upraveny zejména ve Služebním řádu zaměstnanců ES

39 Aktivní i pasivní legitimace
Zaměstnanci ES, dočasní zaměstnanci, účastníci výběrového řízení, bývalí zaměstnanci Zaměstnavatelé: Orgány společenství, ECB, EIB

40 Další druhy řízení Mezinárodní arbitráž Rozhodčí řízení
Incidenční řízení – čl. 241 Řízení o posudku

41 Usnesením vlády č. 422/2004 byl vládním zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně jmenován Mgr. Tomáš Boček, Vládnímu zmocněnci je nápomocen Výbor vládního zmocněnce, složený ze zástupců jednotlivých rezortů. ESD tedy komunikuje přímo s kanceláří Vládního zmocněnce, který dále předává podklady dalším ústředním orgánům pro vyjádření k tématům, která spadají pod jejich okruh působnosti.


Stáhnout ppt "JUDr. Martina Burachovičová"

Podobné prezentace


Reklamy Google