Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopad sankční směrnice v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopad sankční směrnice v praxi"— Transkript prezentace:

1 Dopad sankční směrnice v praxi
Eva Čech Valentová

2 Zdroje Připomínky NNO k zákonům při transpozici směrnice
Analýzy, statistiky a poradenství z projektu Práva neregulérních migrantů ve střední Evropě (EPIM) Výsledky výzkumu z projektu Employees Beyond Borders: Zaměstnávání cizinců – dopad sankční směrnice v praxi (Visegrad Fund) Analýza ke směrnici připravovaná ve Výboru pro práva cizinců RVLP Komunikace Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě k aplikaci směrnice 2009/52/ES - COM (2014) 286 final

3 Proč sankční směrnice? Směrnice 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí Nástroje k postihování nelegálního zaměstnávání cizinců – sankce pro zaměstnavatele (správní i trestní) Poprvé právo EU zakotvuje práva migrantů bez oprávnění k pobytu (vyplacení mzdy, pobyt) V ČR odhadem desetitisíce migrantů bez pobytu Pozitivní vnímání směrnice - smysl primárně sankcionovat nikoli nelegálně zaměstnané cizince, ale jejich zaměstnavatele, kteří z této nelegální práce těží Pochybnosti o tom, zda byl tento smysl přijat i ze strany státu

4 Transpozice Nová definice:§ 5 písm. a) bod 3 ZoZ - Nelegální práce =
Směrnice transponována do téměř 50 zákonů českého pr. řádu Včas implementována jen menší část v zákoně o pobytu cizinců ( ) Podstatná část implementována pozdě v ZoZ (k ) Nová definice:§ 5 písm. a) bod 3 ZoZ - Nelegální práce = 1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah 2. pokud cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, 3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li ze zákona vyžadováno POVINNOSTI – oznamovací, uchovávání dokumentů

5 Sankce zaměstnavatelů
Správní delikt / přestupek „neoprávněné zaměstnávání cizinců“ Finanční sankce (§ 139,140 ZoZ) FO – do 5 mil. Kč PO – od Kč do 10 Mil. Kč Změna od – min. sankce od Kč NEJVÍC ODSTRAŠUJÍCÍ prvek – mimosoudní narovnání Jiné správní sankce – zákaz po dobu 3 let od PM pokuty účastnit se veřejných zakázek žádat o poskytnutí příspěvků dle ZoZ (vytvoření chráněného prac. místa, vytváření nových prac. Míst, hmotné podpory rekvalifikace či školení nových zaměstnanců , veřejně prospěšné práce, atd.)  uzavření provozovny – neimplementováno Dopad - neznámý

6 Finanční sankce Průměrná výše pokuty: 280.000 Kč 2011 665 1487
Rok Počet kontrol Porušení ZoZ Pokuty za NZ všech cizinců Celková výše pokut Pokuty za NZ cizinců bez pobytu Celová výše pokut 2011 665 1487 105 (jen 3. země) 7,3 mil. Kč ??? 2012 35557 4794 221 77,7 mil. Kč 22 navržené / 13 uložené 7,7 mil. Kč 2013 36101 1042 (NZ) (30.9.) 44 uložené 199 navržené 11,7 mil. Kč (30.9.) 11 navržené / 2 uložené (31.12.) 500 tis. Kč Průměrná výše pokuty: Kč

7 Trestní sankce 2010 2011 2012 2013 3 4 2 1 Trestní sankce
FO - přečin neoprávněného zaměstnávání cizinců (§342 TZ) PO - Zákon č. 418/2011 Sb. o TP odpovědnosti PO Implementace provedena, ale co dopad?  Aplikace § 342 TZ v letech 2010 2011 2012 2013 Počet případů, kde byly zahájeny úkony trestního řízení 3 4 2 Počet případů, které byly předány státnímu zastupitelství Počet případů, které byly projednány soudem 1 Počet odsuzujících pravomocných rozhodnutí soudu

8 Výzkum Dopad transpozice minimální – nelegální zaměstnávání se nadále vyplatí Význam směrnice odstrašující, ale pouze krátkodobě Vysoké pokuty - větší respekt z kontrol inspektorátu práce Přináší nespravedlivé (zbytečné) sankce za formální a neúmyselná pochybení Likvidační efekt pokut – vítají snížení min. sazby Krátkodobý dopad – v r probíhala zvýšená snaha MPSV omezit nelegální práci a zvýšená kontrolní činnost inspektorátů práce v této oblasti Žádná podstatná změna po transpozici Zejména v některých sektorech NZ nadále běžné (stavebnictví, sezonní práce, pohostinství atp.) Kvůli minimální transpozici nepřináší praktické dopady, jak by měla

9 Odpovědnost subdodavatelů
Směrnice (čl 8) - snaha omezit možnost zaměstnavatelů vyvázat se z odpovědnosti tím, že si cizince k práci najímají přes subdodavatele. Odpovědnost za úhradu: finančních sankcí a doplatků dlužné mzdy Implementace minimální - podmínkou ručení je, že dodavatel o NZ osoby bez povolení k pobytu buď věděl, nebo o něm „při vynaložení náležité péče vědět měl a mohl“ Dodatečné podmínky „o tom, zda ručení vzniklo a kdo je ručitelem, vydá Úřad práce rozhodnutí“ toto správní řízení lze zahájit nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty přímému zaměstnavateli. Výsledek = žádné rozhodnutí o ručení

10 Sankce zaměstnanců Hlavní účel sankční směrnice: postihovat zaměstnavatele Směrnice o postizích samotných cizinců vůbec nehovoří Praxe? Národní právo cizince sankcionuje! Finanční sankce (§ ZoZ) – Do Kč Správní vyhoštění (§ 119 ZPC) – zákaz vstupu až na 5 let Sankce dopadají přísněji právě na cizince než na jejich zaměstnavatele Dle právníků ani při vyhoštění cizince nebylo zahájeno správní či trestní řízení se zaměstnavatelem Riziko postihu brání cizincům ve vymahatelnosti jejich práv

11 Dopady sankcí Rok Nelegalní pobyt (SCP) Správní vyhoštění NZ cizinci (SÚIP) Správní vyhoštění pro NZ Odhalení NZ cizinci bez povolení k pobytu (SÚIP) Pokuty za NZ cizinců bez pobytu 2011 3280 2153 238 249 2012 3476 2006 1471 383 46 2013 3974 2020 789 (30.9.) 392 11 Každý cizinec potřebuje prostředky na obživu – pracují, ale neřeší to Co samostatné kontroly cizinecké policie na pracovištích?

12 Práva cizinců Vyplacení dlužné mzdy (čl. 6 směrnice) – povinnost zam-tele uhradit: veškeré dlužné odměny – minimální mzda po dobu 3 měsíců daně a příspěvky na sociální zabezpečení, vč. penále z prodlení a pokut náklady spojené se zasláním doplatků do země, kde cizinec pobývá. § 141b ZoZ Nad rámec směrnice povinnost vázána na PM rozhodnutí o uložení pokuty Důkazní břemeno na cizinci Omezené možnosti inspektorátu Nemůže vynucovat vyplacení mzdy, jen uloží nápravu Nemá povinnost poskytnout cizinci součinnost Omezený osobní rozsah jen na cizince bez povolení k pobytu Žádný mechanismus pro vyplácení mezd do země návratu

13 Práva cizinců Způsoby domáhání se práv: Stížnosti inspektorátům
Neexistuje speciální režim – běžná PM dle správního řádu Stěžovatel se nestane účastníkem řízení – bez procesních práv, informací a možnosti odvolání Riziko odhalení a vyhoštění kvůli oznamovací povinnosti SÚIP či společných kontrolách inspektorátů a cizinecké policie (celní správy) Civilní řízení Možnost zastoupení NNO pracujícími s migranty (chybí zmocnění odborů) Nejasná otázka nákladů řízení a právního zastoupení takové NNO Nepřijat zákon o bezplatné právní pomoci Nemožnost získat povolení k pobytu pro mnohé Výsledek = žádná stížnost, žádná žaloba

14 Práva cizinců Právo na informaci – policie podává informaci při zahájení řízení o správním vyhoštění (§ 120a odst. 10 ZPC ) o právu požadovat po zaměstnavateli nevyplacenou mzdu o právu podat stížnost inspektorátu práce Chybí info o právu domáhat se nároku skrze třetí osoby či o možnosti žádat o povolení k pobytu Nesprávný způsob podání informace (jen poučení, jazyk) Povolení k pobytu Povolení k DP za účelem ochrany na území (§42a ZPC) Režim pro oběti OSL – nutnost účasti v trestním řízení Povolení k DP za účelem strpění pobytu (§ 43 odst. 2 ZPC) Navazuje na předchozí povolení, pokud ještě trvá civilní řízení

15 Shrnutí Zaměstnavatelé: Cizinci - jen postihy
Minimum pokut pro zaměstnavatele - v min. výši Nepostižené řetězce subdodavatelů 0 rozsudků pro TČ Změny nepociťují, jen strach z kontrol je nutí platit mzdy Cizinci - jen postihy 0 povolení k pobytu, 0 soudních sporů, 0 stížností Obavy EK: nemožnost efektivně vymáhat svá práva, neboť byly zavedeny slabé či nepoužitelné mechanizmy pro ochranu práv cizinců bez povolení k pobytu Nevyužit prostor pro zlepšení efektivity směrnice Rozšíření osobního rozsahu směrnice?

16 DĚKUJI ZA POZORNOST! Eva Čech Valentová valentova@refug.cz


Stáhnout ppt "Dopad sankční směrnice v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google