Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení. Obsah přednášek: Osobnost manažera Metodiky řízení projektů Plánování projektů Řízení projektů Kontrola postupu projektu Řízení rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení. Obsah přednášek: Osobnost manažera Metodiky řízení projektů Plánování projektů Řízení projektů Kontrola postupu projektu Řízení rizik."— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení

2 Obsah přednášek: Osobnost manažera Metodiky řízení projektů Plánování projektů Řízení projektů Kontrola postupu projektu Řízení rizik projektů Hodnocení projektů Agilní přístupy

3 Literatura: Svozilová, A.: Projektový management, Grada 2006 Fiala,P.: Řízení projektů,VŠE, Praha,2000 Dvořák, D.: Řízení projektů, Computer Press, 2008 Rosenau, Řízení projektů, ComputerPress, 2000 http://server10.streaming.cesnet.cz/CESNET/Catalog/catal ogs/default.aspxhttp://server10.streaming.cesnet.cz/CESNET/Catalog/catal ogs/default.aspx (Ing. Šula JE Temelín)

4 Podmínky pro absolvování předmětu: Týmové zpracování zadaného projektu na cvičeních Účast na cvičení – prezentace jednotlivých dílčích úkolů Závěrečná písemná zkouška

5 Projektové řízení Project Management = Projektové řízení –umění a věda –vzniklo v 50. letech jako výzkumný úkol ministerstva obrany USA vymyslet metodu řízení vývoje složitých zbrojních systémů –účinnost projektového řízení roste spolu s délkou a složitostí projektu

6 Co je projektový management? Řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě při respektování definované strategie a při současném využití specifických postupů, nástrojů a technik pro plánování a řízení procesů jednotlivých projektů.

7 Pokus o „základní“ definici: Projektové řízení je vysoce komplexní záležitost sahající od technologických nástrojů, přes procesy a individuální kompetence až k integračním funkcím zastřešujícím systémy společnosti, sahající hluboko do firemní kultury a ovlivňující celou řadu měkkých dovedností, zahrnující nejnovější poznatky z oblasti řízení kvality, procesního řízení a integrující specializované produktové nástroje z různých odvětví. Většina prvků projektového řízení má dynamický charakter, jsou předmětem kontinuálního zlepšování a jsou silně závislé na úrovni zralosti prostředí, ve kterém jsou implementovány. Klíčovým prvkem úspěšného zavedení projektového řízení je sladění implementovaných prvků se stávající realitou prostředí společnosti a jejím stupněm dospělosti.

8 é má stanovené cíle é má definované výstupy é má začátek é má konec é je unikátní é má omezené zdroje é je živý é ovlivňuje své okolí PROJECT Projekt

9 Provedení změny Současný stav Cesta projektu Akce, rizika Zdroje, omezení, prostředí Změna Přínosy a cíle

10 Lidský faktor v projektovém řízení

11 Mezi hlavní účastníky projektu patří: - zákazník projektu, - dodavatel projektu, - jiné skupiny s vlivem na projekt (lobbystické skupiny, konkurence, sdělovací prostředky atd.)

12 Komunikátor klient Externí stakeholdeři PM vrcholový management projektový tým

13 Manažer projektu Plánovač Koordinátor Organizátor Kontrolor Vyjednávač Vůdce

14 Manažer projektu Musí mít možnost prezentovat svá doporučení a alternativní řešení Má mít vynikající odbornou pověst a dobré postavení ve vedení Musí umět efektivně využívat kontrolních informací Musí být přesvědčen o reálnosti projektových cílů Měl by v projektovém týmu vytvořit pocit sounáležitosti

15 Povinnosti manažera projektu: Vybírá členy týmu Navrhuje plán činnosti a projednává jej s členy týmu Organizuje práci týmu Doporučuje vhodné pracovní postupy Udržuje atmosféru angažované spolupráce Informuje zřizovatele týmu o výsledcích práce v týmu Hodnotí přínos jednotlivých členů týmu

16 Ideální charakteristiky vedoucího týmu: Má respekt a důvěru členů týmu Určuje směr a cíle Informuje Integruje části do celku Respektuje hodnoty, které působí k integritě týmu Vede příkladem Jeho vlastní výkon má vysoký standard Dává členům najevo důvěru Zastupuje podnik vůči členům a členy vůči podniku Cítí osobní zodpovědnost za lidské, finanční i materiální zdroje Přejímá rizika Je vždy „vpředu“ Naslouchá lidem v týmu a snaží se je co nejvíc poznat Umí vyjádřit pochvalu i kritiku Je čestný, morální, spravedlivý a slušný

17 Hlavní kritéria výběru týmu: Odborná a profesionální zdatnost Schopnost pracovat jako člen týmu Schopnost samostatně rozhodovat Tvůrčí, inovační myšlení Pružnost myšlení Schopnost naslouchat druhým Schopnost důvěřovat a vyvolávat důvěru Věrnost standardům Oblíbenost a popularita

18 Projektový tým Tým lidí přidělený pro projekt po celou dobu trvání Členové individuálně zodpovědní za jednotlivé podúlohy Počet <10

19 Úspěšný projektový tým je ten, kde členové: Jsou přesvědčení, že lze dosáhnout vytčených cílů Mají důvěru v manažera projektu Vzájemně spolupracují Vědí, co se od nich požaduje Nedělají dvakrát stejnou chybu Naslouchají jeden druhému

20 Jak být dobrým členem týmu Sdílejte odpovědnost za efektivitu skupiny Připravte se na schůzku Omluvte se, pokud se nemůžete zúčastnit Praktikujte sebedisciplínu Buďte si vědomi svých neverbálních projevů Berte na vědomí názory ostatních Plňte své úkoly Cvičte dobré komunikační schopnosti Nechte si vysvětlit nejasné body Řešte spory na základě rozumu Nezapojujte do debaty osobní otázky Buďte dobrý pozorovatel

21 Dobře fungující projektový tým Zlepšuje spolupráci mezi odborníky z různých oborů Zamezuje „firemní nebo oborové slepotě“ Umožňuje nalézání nových, netradičních řešení Zmenšuje riziko špatných rozhodnutí Dosahuje výsledků, kterých by jednotlivec sám nedosáhl

22 Lidé – základ úspěchu Typy chování: Novátoři (vše nové je dobré) Přizpůsobiví (na všem si najdou něco pozitivního) Faktografové (odmítají riziko, chtějí být přesvědčeni čísly) Odporovači (vše nové je špatné) Výrazné typy (ovlivní organizaci)

23 Osobní charakteristiky vhodné pro projektový management „adhokracie“ značí volné, pružné prostředí Ohleduplný Znalý věci Analytický Sdělit Instruovat Diktovat Direktivní Vnímavý Ptát se Hledat Souhlasit VERSUS Upřímný Ostentativní Otevřený PRŮZKUMNÍK Velká představivost KOORDINÁTOR Katalyzátor ŘIDIČ Asertivní ADMINISTRÁTOR Profesionalita Zaměření Přístup INTROVERTINTROVERT EXTROVERTEXTROVERT ProblémLidé autokracie „adhokracie“

24 Typy vedoucích týmu Introvert Extrovert Smyslový Intuitivní soudnost pocity vnímání myšlení 20 % 55 %20 % 5 % soudnost pocity vnímání myšlení soudnost pocity vnímání myšlení soudnost pocity vnímání myšlení

25 Osobnostní profil člena týmu PRŮZKUMNÍK KOORDINÁTOR ŘIDIČ ADMINISTRÁTOR 30 – 35% nevhodní pro týmovou práci 20 – 25% řadoví členové týmu 40 – 45% projektoví vedoucí

26 Stupně utváření týmu Ustavení společných, obecně přijímaných cílů, postupů a pravidel Závazek k naplnění cílů a vůči jednotlivým členům týmu Vzájemné propojení aktivit: práce každého člena je spojena s ostatními členy Přijatelné týmové chování Odpovídající zdroje pro práci v týmu

27 Dr. R. Meredith Belbin 9 týmových rolí: Tvůrce, myslitel: tvořivý, dobrá fantazie, neortodoxní Analytik, vyhodnocovač: přemýšlivý, kritický, bystrý Koordinátor: schopnost získat ostatní, aby pracovali společně na splnění společných cílů Tvarovač, formovač: dynamický vůdce, který podněcuje ostatní k činnostem Vyhledavač zdrojů: extrovert, komunikativní, všetečný. Prozkoumává možnosti, rozvíjí kontakty. Skupinový pracovník: flexibilní, diplomatický, vyhýbá se třenicím Realizátor: systematický, disciplinovaný, praktický. Dokončovatel: orientovaný na cíl, včas vyjadřuje svůj názor Specialista: horlivý, cílevědomý expert.

28 Belbinovy předpoklady pro správně fungující tým Ředitel jako koordinátor Přítomnost chytrého tvůrce, myslitele Dobré intelektuální schopnosti členů týmu Dobré rozložení týmových rolí Další předpoklady jiných badatelů: –Jasné cíle pro tým –Přístup k nezbytným způsobilostem a schopnostem (kompetencím) –Vzájemná důvěra týmových členů –Dobrá komunikační atmosféra ve skupině –Efektivní vůdcovství –Dobrá podpora a podmínky ve vztahu s organizací –Rozmanitost zkušeností –Rozmanitost etnik –Přítomnost obou pohlaví –Atp. atd.

29 Popis týmových rolí dle Belbina Inovátor, pěstitel (PL) –velmi tvořivý, přináší myšlenky, –určuje si svůj vlastní postup (často netradiční, nerad se řídí podle – návodu), –pracuje s odstupem od jiných členů týmu, –jeho myšlenky mohou být radikální a nereálné, –intenzivně reaguje na kritiku a pochvalu. –Přínos pro tým: –tvoří nové návrhy a stimuluje nové aktivity, –dokáže řešit složité problémy, –formuje počáteční fáze projektů.

30 Hledač (průzkumník) zdrojů (RI) –rychle a nadšeně reaguje, –má velmi dobré komunikační schopnosti, –vyhledává nové příležitosti a kontakty, –skvěle zjistí, co je dosažitelné, –nemá příliš originální myšlenky, ale dovede chápat a rozvíjet myšlenky ostatních, –má sklon ke zvědavosti, –vidí příležitost ve všem novém, –potřebuje podporu a uznání ostatních. –Přínos pro tým: –získává zákazníky, informace, finance, materiál, –navrhuje a udržuje kontakty.

31 Koordinátor (CO) –směruje ostatní ke společnému cíli, –zralý, sebejistý, –rozpozná individuální talent a využívá ho v zájmu skupinových cílů, –má důvěru ve schopnosti ostatních, –má široký rozhled, –může mít střety s formovači. –Přínos pro tým: –dobře vede týmy lidí s rozdílnými schopnostmi, –maximálně využívá potenciál týmu, –zvyšuje sebevědomí členů týmu.

32 Formovač, týmový pracovník (TW) –vysoce motivovaný, má mnoho energie, –soutěživý, agresivní, hádavý, –rád vede a nutí ostatní do akce, –tvrdohlavý a asertivní, –citově reaguje, kdykoliv je nespokojený, –má málo porozumění pro ostatní. –Přínos pro tým: –motor činnosti týmu, vnáší život a energii, –zvládá překážky a komplikace, nebojí se nepopulárních opatření, –usměrňuje diskusi a činnost.

33 Pozorovatel, hodnotitel –seriózní, obezřetný, odolává nadšení, –vše si řádně promyslí, než se rozhodne, zvažuje všechny faktory, –schopný kriticky uvažovat o činnosti týmu, –málokdy se mýlí. –Přínos pro tým: –kritické zhodnocení efektivnosti projektů, –brání tým před unáhlenými rozhodnutími.

34 Stmelovač, tvarovač –přátelský, družný, mírný, –dobrý posluchač, má zájem o ostatní, chápe jejich názory, –je pružný, umí se přizpůsobit různým situacím i lidem, je diplomatický, –bývá nerozhodný v kritické situaci, vyhýbá se konfliktům. –Přínos pro tým: –vytváří optimální atmosféru, zabraňuje konfliktům, –má stmelující vliv, zvyšuje morálku, –lidé pod jeho vedením lépe spolupracují.

35 Realizátor –praktický organizátor, –mění nápady v uskutečněné úkoly, –je metodický, rád dělá plány a harmonogramy, –je ukázněný a odpovědný, dbá na disciplínu, –řeší problémy systematicky, –ochotně se chápe administrativy. –Přínos pro tým: –dokáže aplikovat nápady, –udělá vždy to, co je nutné, –umí zorganizovat i velmi komplikované aktivity.

36 Dokončovatel –soustřeďuje se na detaily, –nezačíná nic, co nedokáže dokončit, –není tolerantní k nedomyšleným řešením a nepřesné práci, –nerad deleguje, raději vše udělá sám. –Přínos pro tým: –domýšlí podrobnosti projektů, –dbá na dodržování postupu a harmonogramů, –vyniká precizností při dokončování akcí.

37 Skupinové rozhodování Identifikace problému Analýza problému Navržení řešení Implementace rozhodnutí JAK ZLEPŠIT ROZHODOVACÍ PROCESY DiskuseMyšlenkové mapy Zmapování klíčových „problémů“Brainstorming Mapování možností pro konsensus Překonávání konformityDobré a rychlé rozhodování Opakované hledání řešeníPojistky Tvorba alternativních scénářů

38 Myšlenkové mapy Jedním z prvních uživatelů byl Porfyrios z Tyru (232–304) - novoplatónský filosof. Jeho rodné jméno bylo Malchos („král“), ale po příchodu do Říma si své jméno pořečtil – na Porfyrios (podle nachové barvy královského oděvu). http://myslenkove-mapy.cz

39 Co je myšlenková mapa? Technika, která používá přirozený způsob vizuálního myšlení k organizaci, strukturování a reprezentaci informací a myšlenek v grafické podobě. Využívá větvení, slova, obrázky, barvy a jiné grafické prvky.

40 Myšlenkové mapy

41 Co je vizuální myšlení? Koncept založený na výzkumu fungování mozku. Stimulace smyslů (zrak, hmat) a emocí zvyšující kreativitu Zkrácení doby, snížení námahy a stresu, růst produktivity.

42 Levá a pravá mozková hemisféra Levá - lineární, logické, analytické, kvantitativní, racionální a verbální myšlení Pravá - nelineární, holistické (celostní), intuitivní, imaginativní a neverbální myšlení Zapamatování a kreativita se posilují, pokud stimulujeme obě strany mozku. Tradiční, na textu založené postupy, využívají „levý“ mozek, „pravý“ se zapojuje, pokud užíváme hierarchické struktury, prostorové prvky, symboly, barvy. „Visuální těsnopis“ – stimuluje a zjednodušuje komunikaci, podněcuje kreativní myšlení  lepší projekty, výrobky, služby, rozhodnutí

43 Myšlenkové mapy (využití kreativity) Levá hemisféraPravá hemisféra (logické myšlení)(tvůrčí myšlení) Slovarytmus Logikaprostor Číslapředstavivost Analýzabarvy Přehledy dimenze

44 Omezenost myšlení Schopnost logického uspořádání informací a znalostí je podmínkou úspěchu v informační a znalostní společnosti Mozek umí mnohem účinněji pracovat s vizuální informací Tradiční lineární způsob myšlení zleva doprava, shora dolů má svá omezení. Schopnost porozumět psanému textu není totéž jako jeho „našprtání“ – je třeba se naučit „vytáhnout“ to, co je důležité, hledat vztahy mezi myšlenkami.

45 Výhody myšlenkových map 1.Nejvhodnější způsob organizace myšlenek, používá celostní reprezentace. 2.Přirozeným způsobem zvyšuje aktivitu duševních činností 3.Přirozeným způsobem posiluje paměť, koncentraci, kreativitu, inovativní myšlení. 4.Usnadňuje pochopení souvislostí 5.Usnadňuje strukturální a teoretickou analýzu složitých problémů. 6.Podporuje rychlejší a snazší absorbování a zpracování informací.

46 Použití MM 1.Tvorba různých typů zpráv 2.Organizace myšlenek při psaní zpráv 3.Analýza vztahů mezi prvky podnikatelského plánu. 4.Efektivní plánování projektů 5.Lepší příprava jednání 6.Příprava poznámek pro projev, referát 7.Stanovení priorit činností v projektu

47 Použití MM – pokr. 8.Vytvoření strukturální mapy podniku 9.Navrhování projektů 10.Prezentace výsledků projektu 11.Organizace počítačových souborů podle kategorií 12.Propojení různých projektových dokumentů s mapou 13.Plánování událostí (schůzky, návštěvy, cesty, …) 14.Mapa může být názornější než tradiční dokument

48 Použití MM při studiu 1.Eliminace ztrát času vznikajících při lineárním zápisu 2.Zvýšení efektivity studia, organizace studijních materiálů pomocí map 3.Výcvik schopnosti porozumění (čtení textů, vytváření map) 4.Tvorba mapy může podpořit brainstorming při hledání nápadů 5.Zapamatování lze podpořit organizací velkých množství informací s pomocí map 6.Komplexní informace jsou přehlednější, jsou-li uspořádány do mapy 7.Lepší pochopení posiluje rozvoj kreativní a systematické dedukce 8.Mapa usnadňuje strukturování obsahu práce (diplomové, referátu, článku, zprávy, …)

49 Popis tvorby MM 1.Začněte ve středu papíru hlavním námětem 2.Využijte obrázků, symbolů, kódů 3.Vyberte hlavní témata a zdůrazněte pomocí velkých a malých písmen 4.Využijte barev 5.Vytvořte si svůj osobní styl tvorby myšlenkových map

50 Od papíru k obrazovce (a zpět) Dříve se používala tužka a papír, flipchart apod. Softwarová aplikace zvyšuje inovativní a kreativní potenciál pracovníků, umožňuje zachycení a sdílení znalostí. Velké mapy – na obrazovce se stávají nepřehlednými - tisknout a slepit

51 PC Podpora – FreeMind http://magazin.stahuj.cz/aktuality http://www.abclinuxu.cz/clanky/ FreeMind je opensource program pro zapisování myšlenkových map napsaný v Javě a přeložený do češtiny. Kreslení myšlenkových map je velmi jednoduché a intuitivní. Na plochu zapisujete informace do jednotlivých bloků a spojujete je pomocí linek do stromové struktury. Kliknutím na některý z uzlů se rozbalí nebo zabalí všechny podvětve, takže lze velmi snadno pracovat i s obrovskými myšlenkovými mapami.

52 MindManager http://www.mindshop.sk/store/ Uspořádání myšlenek do vrstev, možnost přehledných a detailních pohledů Hyperlinky na jiné elektronické objekty (dokumenty, obrázky, webové stránky, email) Přetahování (drag and drop) myšlenek a informací při tvorbě projektů a dalších znalostních struktur Velká knihovna symbolů a ikon podporující neverbální sdělování složitých myšlenek Export projektů a dalších znalostních struktur do produktů MS - Project, PowerPoint, Word, Excel a do HTML Online spolupráce v zabezpečeném prostředí „Sbalení a odeslání" map a připojených dokumentů e-mailem

53 Myšlenkové mapy a MS Project Vizualizace záměru –Možnosti MS Project jsou srovnatelné s ostatními dostupnými aplikacemi Přenos dat do plánu –Není třeba řešit přenos dat do plánu –Odehrává se automaticky –Podněty lze následně rozpracovávat, dále propojovat, přiřazovat zdroje apod.

54 Plán komunikace Co? Proč? Kdy? Od koho? Pro koho? Jak?

55 Dokumentace projektu Úložiště dokumentů Struktury úložiště a procedury archivace Ujednání o kategorizaci a názvech dokumentů Specifikace standardů pro používání sw prostředků zpracování dokumentů Formální náležitosti jednotlivých typů dokumentů, šablony, kódy, zkratky, číselné řady Odpovědnosti za archivaci dokumentů, aktualizaci a zálohování úložiště, Odpovědnost za správnost a vedení verzí dokumentů, je-li to z pohledu projetu potřeba

56 Závěrem Co je projektové řízení Význam lidského faktoru v projektovém řízení

57 ???? A man is flying in a hot air balloon and realizes he is lost. He reduces height and spots a man down below. He lowers the balloon further and shouts: "Excuse me, can you help me? I promised my friend. I would meet him half an hour ago, but I don't know where I am." The man below says, "Yes, you are in a hot air balloon, hovering approximately 30 feet above this field. You are between 40 and 42 degrees North latitude, and between 58 and 60 degrees West longitude." "You must be a programmer," says the balloonist. "I am," replies the man. "How did you know?" "Well," says the balloonist, "everything you have told me is technically correct, but I have no idea what to make of your information, and the fact is I am still lost." The man below says, "You must be a project manager" "I am," replies the balloonist, "but how did you know?" "Well," says the man, "you don't know where you are or where you are going. You have made a promise which you have no idea how to keep, and you expect me to solve your problem. The fact is you are in the exact same position you were in before we met, but now it is somehow my fault.„


Stáhnout ppt "Projektové řízení. Obsah přednášek: Osobnost manažera Metodiky řízení projektů Plánování projektů Řízení projektů Kontrola postupu projektu Řízení rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google