Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení."— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení

2 Obsah přednášek: Osobnost manažera Metodiky řízení projektů
Plánování projektů Řízení projektů Kontrola postupu projektu Řízení rizik projektů Hodnocení projektů Agilní přístupy

3 Literatura: Svozilová, A.: Projektový management, Grada 2006
Fiala,P.: Řízení projektů,VŠE, Praha,2000 Dvořák, D.: Řízení projektů, Computer Press, 2008 Rosenau, Řízení projektů, ComputerPress, 2000 (Ing. Šula JE Temelín)

4 Podmínky pro absolvování předmětu:
Týmové zpracování zadaného projektu na cvičeních Účast na cvičení – prezentace jednotlivých dílčích úkolů Závěrečná písemná zkouška

5 Projektové řízení Project Management = Projektové řízení umění a věda
vzniklo v 50. letech jako výzkumný úkol ministerstva obrany USA vymyslet metodu řízení vývoje složitých zbrojních systémů účinnost projektového řízení roste spolu s délkou a složitostí projektu

6 Co je projektový management?
Řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě při respektování definované strategie a při současném využití specifických postupů, nástrojů a technik pro plánování a řízení procesů jednotlivých projektů.

7 Pokus o „základní“ definici:
Projektové řízení je vysoce komplexní záležitost sahající od technologických nástrojů, přes procesy a individuální kompetence až k integračním funkcím zastřešujícím systémy společnosti, sahající hluboko do firemní kultury a ovlivňující celou řadu měkkých dovedností, zahrnující nejnovější poznatky z oblasti řízení kvality, procesního řízení a integrující specializované produktové nástroje z různých odvětví. Většina prvků projektového řízení má dynamický charakter, jsou předmětem kontinuálního zlepšování a jsou silně závislé na úrovni zralosti prostředí, ve kterém jsou implementovány. Klíčovým prvkem úspěšného zavedení projektového řízení je sladění implementovaných prvků se stávající realitou prostředí společnosti a jejím stupněm dospělosti.

8 Projekt má stanovené cíle má definované výstupy má začátek má konec
je unikátní má omezené zdroje je živý ovlivňuje své okolí PROJECT

9 Zdroje, omezení, prostředí
Provedení změny Změna Přínosy a cíle Akce, rizika Cesta projektu Současný stav Zdroje, omezení, prostředí

10 Lidský faktor v projektovém řízení

11 Mezi hlavní účastníky projektu patří:
- zákazník projektu, - dodavatel projektu, - jiné skupiny s vlivem na projekt (lobbystické skupiny, konkurence, sdělovací prostředky atd.)

12 Komunikátor vrcholový management klient projektový tým PM
Externí stakeholdeři 12

13 Manažer projektu Plánovač Koordinátor Organizátor Kontrolor Vyjednávač
Vůdce

14 Manažer projektu Musí mít možnost prezentovat svá doporučení a alternativní řešení Má mít vynikající odbornou pověst a dobré postavení ve vedení Musí umět efektivně využívat kontrolních informací Musí být přesvědčen o reálnosti projektových cílů Měl by v projektovém týmu vytvořit pocit sounáležitosti

15 Povinnosti manažera projektu:
Vybírá členy týmu Navrhuje plán činnosti a projednává jej s členy týmu Organizuje práci týmu Doporučuje vhodné pracovní postupy Udržuje atmosféru angažované spolupráce Informuje zřizovatele týmu o výsledcích práce v týmu Hodnotí přínos jednotlivých členů týmu

16 Ideální charakteristiky vedoucího týmu:
Má respekt a důvěru členů týmu Určuje směr a cíle Informuje Integruje části do celku Respektuje hodnoty, které působí k integritě týmu Vede příkladem Jeho vlastní výkon má vysoký standard Dává členům najevo důvěru Zastupuje podnik vůči členům a členy vůči podniku Cítí osobní zodpovědnost za lidské, finanční i materiální zdroje Přejímá rizika Je vždy „vpředu“ Naslouchá lidem v týmu a snaží se je co nejvíc poznat Umí vyjádřit pochvalu i kritiku Je čestný, morální, spravedlivý a slušný

17 Hlavní kritéria výběru týmu:
Odborná a profesionální zdatnost Schopnost pracovat jako člen týmu Schopnost samostatně rozhodovat Tvůrčí, inovační myšlení Pružnost myšlení Schopnost naslouchat druhým Schopnost důvěřovat a vyvolávat důvěru Věrnost standardům Oblíbenost a popularita

18 Projektový tým Tým lidí přidělený pro projekt po celou dobu trvání
Členové individuálně zodpovědní za jednotlivé podúlohy Počet <10

19 Úspěšný projektový tým je ten, kde členové:
Jsou přesvědčení, že lze dosáhnout vytčených cílů Mají důvěru v manažera projektu Vzájemně spolupracují Vědí, co se od nich požaduje Nedělají dvakrát stejnou chybu Naslouchají jeden druhému

20 Jak být dobrým členem týmu
Sdílejte odpovědnost za efektivitu skupiny Připravte se na schůzku Omluvte se, pokud se nemůžete zúčastnit Praktikujte sebedisciplínu Buďte si vědomi svých neverbálních projevů Berte na vědomí názory ostatních Plňte své úkoly Cvičte dobré komunikační schopnosti Nechte si vysvětlit nejasné body Řešte spory na základě rozumu Nezapojujte do debaty osobní otázky Buďte dobrý pozorovatel

21 Dobře fungující projektový tým
Zlepšuje spolupráci mezi odborníky z různých oborů Zamezuje „firemní nebo oborové slepotě“ Umožňuje nalézání nových, netradičních řešení Zmenšuje riziko špatných rozhodnutí Dosahuje výsledků, kterých by jednotlivec sám nedosáhl

22 Lidé – základ úspěchu Typy chování: Novátoři (vše nové je dobré)
Přizpůsobiví (na všem si najdou něco pozitivního) Faktografové (odmítají riziko, chtějí být přesvědčeni čísly) Odporovači (vše nové je špatné) Výrazné typy (ovlivní organizaci)

23 Osobní charakteristiky vhodné pro projektový management
autokracie „adhokracie“ PRŮZKUMNÍK Velká představivost KOORDINÁTOR Katalyzátor Sdělit Instruovat Diktovat Direktivní ŘIDIČ Asertivní ADMINISTRÁTOR Profesionalita I N T R O V E R T E X T R O V E R T Zaměření Ohleduplný Znalý věci Analytický Problém Lidé Upřímný Ostentativní Otevřený VERSUS Vnímavý Ptát se Hledat Souhlasit Přístup Existují 4 typy projektového lídra pro různé druhy projektů na základě dvou os: zaměření a přístup, zaměření odráží volbu mezi problémem a lidmi a přístup mezi přijímáním a nařízením, následně 4 typy jsou explorer, driver, koordinátor, administrátor Explorer: podnikavý typ, zaměřujíse hlavně na budoucnost a projekty jsou cestou k ní, mají odvahu a představivost, hledají nové možnosti a zlěpšení, rádi vedou, mají sebedůvěru a charisma, dobří v networking a prodeji, mohou ale mít málo času na řešeí denních problémů, které delegují jiným, jejich práce na projektu je postavena na zkušenostech, entusiasmu, a výborné schopnosti komunikovat Driver: zaměření na akci, tvrdě pracují, pragmatičtí, realističtí, rezolutní, jasné cíle projektu stanoví, dobře plánují a mají velkou sebedisciplínu, pro podobné lidi se s nimi dobře pracuje, ale pokud ne, tak může dojít ke konfliktu, pokud ostatní neradi respektují autority Koordinátor: nutní, pokud situace vyžaduje usnadnění a zrychlení, mají více nezávislý pohled než jejich okolí, reagují na potřeby týmu a podporují individuální odpovědnost, mají zajistit, že problémy v týmu se dostanou na povrch, jsou diskutovány a řešeny k celkové spokojenosti týmu, bývají skromní, citliví a ochotni ke kompromisům, jejich síla vychází ze schopnosti přesvědčit ostatní ke kompromisu Administrátor: uznávají potřebu stability jako prostředku maximalizace snahy a dokončení projektu, práce musí být pečlivě nalajnována a mít jasné procedury, jeho síla vychází z logiky intelektu a organizačních úspěchů Všichni 4 musí mít důvěryhodnost, sebedůvěru, zapálení, energičtí, pracovití a schopni sami zahájit novou práci „adhokracie“ značí volné, pružné prostředí

24 Typy vedoucích týmu 20 % 5 % Introvert Smyslový Intuitivní Extrovert
soudnost pocity vnímání myšlení Introvert soudnost pocity vnímání myšlení Smyslový Intuitivní soudnost pocity vnímání myšlení soudnost pocity vnímání myšlení Většina obyvatel je blíže extrovert a sensing asi 55% Intuitivní introvert je považován za thoughtful, ale osamělé, nespolečenského člověka, který je hodně sám Ostatní dva kvadramty jsou rovnoměrně rozdělené po asi 20% Jak zjistit, kam člověk patří? Jen málokdo se dá přesně zařadit, většinou několik kombincí Extrovert 55 % 20 %

25 Osobnostní profil člena týmu
PRŮZKUMNÍK 40 – 45% projektoví vedoucí 20 – 25% řadoví členové týmu ŘIDIČ 30 – 35% nevhodní pro týmovou práci Explorer tvoří asi 1% obyvatel, 5- 10% jsou driver, podobně koordinátor, a 25 – 30% administrátor, 20-25% řadoví členové Na začátku prijektu by se mělo začít s expolorer, popkračoat skoordinátorem (plánování), dále driver pro implememtci a administrátor pro dokončení Nevhodné zapojení může demoralizovat tým a vést k neuspokojivým výsledkům Je nutné, protože řada púroblémů v průběhu projektu může plynout ze šaptné původní konceptualizace Když vezmeme v potaz, jak málo lidí je vhodných k projektové práci, tak se nelze dovot, kolik projektů končí špatně Až jedna třetin lidí na tut práci vůbec není vhodná Člověk, který formuje mylšenku by měl být nejvíce sebevědomí, s vizí do busoucnosti, přírodní brain stormer Nevhodní jsou lidé, kteří jsou příliš idealitičtí, neradi dělají rutinní práci nebo jsou pro ně velmi důležité emoce, špatný úsudek, špatně snáší pravidla; nebo jsou hedonističtí, impulsivní, neradi plánují do budoucnosti, nebo typ“ jídlo, ženy zpěv“, dobří ve vztazích s veřejností, ale příliš rádi se baví, nebo neschopni podřídit se autoritě, potřebují svobodu pohybu KOORDINÁTOR ADMINISTRÁTOR

26 Stupně utváření týmu Ustavení společných, obecně přijímaných cílů, postupů a pravidel Závazek k naplnění cílů a vůči jednotlivým členům týmu Vzájemné propojení aktivit: práce každého člena je spojena s ostatními členy Přijatelné týmové chování Odpovídající zdroje pro práci v týmu

27 Dr. R. Meredith Belbin 9 týmových rolí:
Tvůrce, myslitel: tvořivý, dobrá fantazie, neortodoxní Analytik, vyhodnocovač: přemýšlivý, kritický, bystrý Koordinátor: schopnost získat ostatní, aby pracovali společně na splnění společných cílů Tvarovač, formovač: dynamický vůdce, který podněcuje ostatní k činnostem Vyhledavač zdrojů: extrovert, komunikativní, všetečný. Prozkoumává možnosti, rozvíjí kontakty. Skupinový pracovník: flexibilní, diplomatický, vyhýbá se třenicím Realizátor: systematický, disciplinovaný, praktický. Dokončovatel: orientovaný na cíl, včas vyjadřuje svůj názor Specialista: horlivý, cílevědomý expert.

28 Belbinovy předpoklady pro správně fungující tým
Ředitel jako koordinátor Přítomnost chytrého tvůrce, myslitele Dobré intelektuální schopnosti členů týmu Dobré rozložení týmových rolí Další předpoklady jiných badatelů: Jasné cíle pro tým Přístup k nezbytným způsobilostem a schopnostem (kompetencím) Vzájemná důvěra týmových členů Dobrá komunikační atmosféra ve skupině Efektivní vůdcovství Dobrá podpora a podmínky ve vztahu s organizací Rozmanitost zkušeností Rozmanitost etnik Přítomnost obou pohlaví Atp. atd.

29 Popis týmových rolí dle Belbina
Inovátor, pěstitel (PL) velmi tvořivý, přináší myšlenky, určuje si svůj vlastní postup (často netradiční, nerad se řídí podle návodu), pracuje s odstupem od jiných členů týmu, jeho myšlenky mohou být radikální a nereálné, intenzivně reaguje na kritiku a pochvalu. Přínos pro tým: tvoří nové návrhy a stimuluje nové aktivity, dokáže řešit složité problémy, formuje počáteční fáze projektů.

30 Hledač (průzkumník) zdrojů (RI)
rychle a nadšeně reaguje, má velmi dobré komunikační schopnosti, vyhledává nové příležitosti a kontakty, skvěle zjistí, co je dosažitelné, nemá příliš originální myšlenky, ale dovede chápat a rozvíjet myšlenky ostatních, má sklon ke zvědavosti, vidí příležitost ve všem novém, potřebuje podporu a uznání ostatních. Přínos pro tým: získává zákazníky, informace, finance, materiál, navrhuje a udržuje kontakty.

31 Koordinátor (CO) směruje ostatní ke společnému cíli, zralý, sebejistý,
rozpozná individuální talent a využívá ho v zájmu skupinových cílů, má důvěru ve schopnosti ostatních, má široký rozhled, může mít střety s formovači. Přínos pro tým: dobře vede týmy lidí s rozdílnými schopnostmi, maximálně využívá potenciál týmu, zvyšuje sebevědomí členů týmu.

32 Formovač, týmový pracovník (TW)
vysoce motivovaný, má mnoho energie, soutěživý, agresivní, hádavý, rád vede a nutí ostatní do akce, tvrdohlavý a asertivní, citově reaguje, kdykoliv je nespokojený, má málo porozumění pro ostatní. Přínos pro tým: motor činnosti týmu, vnáší život a energii, zvládá překážky a komplikace, nebojí se nepopulárních opatření, usměrňuje diskusi a činnost.

33 Pozorovatel, hodnotitel
seriózní, obezřetný, odolává nadšení, vše si řádně promyslí, než se rozhodne, zvažuje všechny faktory, schopný kriticky uvažovat o činnosti týmu, málokdy se mýlí. Přínos pro tým: kritické zhodnocení efektivnosti projektů, brání tým před unáhlenými rozhodnutími.

34 Stmelovač, tvarovač přátelský, družný, mírný,
dobrý posluchač, má zájem o ostatní, chápe jejich názory, je pružný, umí se přizpůsobit různým situacím i lidem, je diplomatický, bývá nerozhodný v kritické situaci, vyhýbá se konfliktům. Přínos pro tým: vytváří optimální atmosféru, zabraňuje konfliktům, má stmelující vliv, zvyšuje morálku, lidé pod jeho vedením lépe spolupracují.

35 Realizátor praktický organizátor, mění nápady v uskutečněné úkoly,
je metodický, rád dělá plány a harmonogramy, je ukázněný a odpovědný, dbá na disciplínu, řeší problémy systematicky, ochotně se chápe administrativy. Přínos pro tým: dokáže aplikovat nápady, udělá vždy to, co je nutné, umí zorganizovat i velmi komplikované aktivity.

36 Dokončovatel soustřeďuje se na detaily,
nezačíná nic, co nedokáže dokončit, není tolerantní k nedomyšleným řešením a nepřesné práci, nerad deleguje, raději vše udělá sám. Přínos pro tým: domýšlí podrobnosti projektů, dbá na dodržování postupu a harmonogramů, vyniká precizností při dokončování akcí.

37 Skupinové rozhodování
Identifikace problému Analýza problému Navržení řešení Implementace rozhodnutí JAK ZLEPŠIT ROZHODOVACÍ PROCESY Diskuse Myšlenkové mapy Zmapování klíčových „problémů“ Brainstorming Mapování možností pro konsensus Překonávání konformity Dobré a rychlé rozhodování Opakované hledání řešení Pojistky Tvorba alternativních scénářů Nominal group technique: Goal: Generate and narrow a list of options with “nominal” level of interaction Define task in form of a question. Describe purpose of discussion and rules. Introduce and clarify question. Generate ideas in silence. List ideas using “round robin” priority. Clarify and discuss ideas. Reduce list to no more than 50 items. Give each participant number of cards equal to about 20% of size of list; typically even number. Members make selections, one per card. Members assign points to each selection based on the number of cards. Maximum number of points equal number of cards. May reuse point values. Collect cards and tally votes. Select item with highest point total. Review results and display - Surprises? Objections? Lobbying? Another Vote?

38 Myšlenkové mapy Jedním z prvních uživatelů byl Porfyrios z Tyru (232–304) - novoplatónský filosof. Jeho rodné jméno bylo Malchos („král“), ale po příchodu do Říma si své jméno pořečtil – na Porfyrios (podle nachové barvy královského oděvu).

39 Co je myšlenková mapa? Technika, která používá přirozený způsob vizuálního myšlení k organizaci, strukturování a reprezentaci informací a myšlenek v grafické podobě. Využívá větvení, slova, obrázky, barvy a jiné grafické prvky.

40 Myšlenkové mapy

41 Co je vizuální myšlení? Koncept založený na výzkumu fungování mozku.
Stimulace smyslů (zrak, hmat) a emocí zvyšující kreativitu Zkrácení doby, snížení námahy a stresu, růst produktivity.

42 Levá a pravá mozková hemisféra
Levá - lineární, logické, analytické, kvantitativní, racionální a verbální myšlení Pravá - nelineární, holistické (celostní), intuitivní, imaginativní a neverbální myšlení Zapamatování a kreativita se posilují, pokud stimulujeme obě strany mozku. Tradiční, na textu založené postupy, využívají „levý“ mozek, „pravý“ se zapojuje, pokud užíváme hierarchické struktury, prostorové prvky, symboly, barvy. „Visuální těsnopis“ – stimuluje a zjednodušuje komunikaci, podněcuje kreativní myšlení  lepší projekty, výrobky, služby, rozhodnutí

43 Myšlenkové mapy (využití kreativity)
Levá hemisféra Pravá hemisféra (logické myšlení) (tvůrčí myšlení) Slova rytmus Logika prostor Čísla představivost Analýza barvy Přehledy dimenze

44 Omezenost myšlení Schopnost logického uspořádání informací a znalostí je podmínkou úspěchu v informační a znalostní společnosti Mozek umí mnohem účinněji pracovat s vizuální informací Tradiční lineární způsob myšlení zleva doprava, shora dolů má svá omezení. Schopnost porozumět psanému textu není totéž jako jeho „našprtání“ – je třeba se naučit „vytáhnout“ to, co je důležité, hledat vztahy mezi myšlenkami.

45 Výhody myšlenkových map
Nejvhodnější způsob organizace myšlenek, používá celostní reprezentace. Přirozeným způsobem zvyšuje aktivitu duševních činností Přirozeným způsobem posiluje paměť, koncentraci, kreativitu, inovativní myšlení. Usnadňuje pochopení souvislostí Usnadňuje strukturální a teoretickou analýzu složitých problémů. Podporuje rychlejší a snazší absorbování a zpracování informací.

46 Použití MM Tvorba různých typů zpráv
Organizace myšlenek při psaní zpráv Analýza vztahů mezi prvky podnikatelského plánu. Efektivní plánování projektů Lepší příprava jednání Příprava poznámek pro projev, referát Stanovení priorit činností v projektu

47 Použití MM – pokr. Vytvoření strukturální mapy podniku
Navrhování projektů Prezentace výsledků projektu Organizace počítačových souborů podle kategorií Propojení různých projektových dokumentů s mapou Plánování událostí (schůzky, návštěvy, cesty, …) Mapa může být názornější než tradiční dokument

48 Použití MM při studiu Eliminace ztrát času vznikajících při lineárním zápisu Zvýšení efektivity studia, organizace studijních materiálů pomocí map Výcvik schopnosti porozumění (čtení textů, vytváření map) Tvorba mapy může podpořit brainstorming při hledání nápadů Zapamatování lze podpořit organizací velkých množství informací s pomocí map Komplexní informace jsou přehlednější, jsou-li uspořádány do mapy Lepší pochopení posiluje rozvoj kreativní a systematické dedukce Mapa usnadňuje strukturování obsahu práce (diplomové, referátu, článku, zprávy, …)

49 Popis tvorby MM Začněte ve středu papíru hlavním námětem
Využijte obrázků, symbolů, kódů Vyberte hlavní témata a zdůrazněte pomocí velkých a malých písmen Využijte barev Vytvořte si svůj osobní styl tvorby myšlenkových map

50 Od papíru k obrazovce (a zpět)
Dříve se používala tužka a papír, flipchart apod. Softwarová aplikace zvyšuje inovativní a kreativní potenciál pracovníků, umožňuje zachycení a sdílení znalostí. Velké mapy – na obrazovce se stávají nepřehlednými - tisknout a slepit

51 PC Podpora – FreeMind FreeMind je opensource program pro zapisování myšlenkových map napsaný v Javě a přeložený do češtiny. Kreslení myšlenkových map je velmi jednoduché a intuitivní. Na plochu zapisujete informace do jednotlivých bloků a spojujete je pomocí linek do stromové struktury. Kliknutím na některý z uzlů se rozbalí nebo zabalí všechny podvětve, takže lze velmi snadno pracovat i s obrovskými myšlenkovými mapami.

52 MindManager http://www.mindshop.sk/store/
Uspořádání myšlenek do vrstev, možnost přehledných a detailních pohledů Hyperlinky na jiné elektronické objekty (dokumenty, obrázky, webové stránky, ) Přetahování (drag and drop) myšlenek a informací při tvorbě projektů a dalších znalostních struktur Velká knihovna symbolů a ikon podporující neverbální sdělování složitých myšlenek Export projektů a dalších znalostních struktur do produktů MS - Project, PowerPoint, Word, Excel a do HTML Online spolupráce v zabezpečeném prostředí „Sbalení a odeslání" map a připojených dokumentů em

53 Myšlenkové mapy a MS Project
Vizualizace záměru Možnosti MS Project jsou srovnatelné s ostatními dostupnými aplikacemi Přenos dat do plánu Není třeba řešit přenos dat do plánu Odehrává se automaticky Podněty lze následně rozpracovávat, dále propojovat, přiřazovat zdroje apod.

54 Plán komunikace Co? Proč? Kdy? Od koho? Pro koho? Jak?

55 Dokumentace projektu Úložiště dokumentů
Struktury úložiště a procedury archivace Ujednání o kategorizaci a názvech dokumentů Specifikace standardů pro používání sw prostředků zpracování dokumentů Formální náležitosti jednotlivých typů dokumentů, šablony, kódy, zkratky, číselné řady Odpovědnosti za archivaci dokumentů, aktualizaci a zálohování úložiště, Odpovědnost za správnost a vedení verzí dokumentů, je-li to z pohledu projetu potřeba

56 Závěrem Co je projektové řízení
Význam lidského faktoru v projektovém řízení

57 ???? A man is flying in a hot air balloon and realizes he is lost. He reduces height and spots a man down below. He lowers the balloon further and shouts: "Excuse me, can you help me? I promised my friend. I would meet him half an hour ago, but I don't know where I am." The man below says, "Yes, you are in a hot air balloon, hovering approximately 30 feet above this field. You are between 40 and 42 degrees North latitude, and between 58 and 60 degrees West longitude." "You must be a programmer," says the balloonist. "I am," replies the man. "How did you know?" "Well," says the balloonist, "everything you have told me is technically correct, but I have no idea what to make of your information, and the fact is I am still lost." The man below says, "You must be a project manager" "I am," replies the balloonist, "but how did you know?" "Well," says the man, "you don't know where you are or where you are going. You have made a promise which you have no idea how to keep, and you expect me to solve your problem. The fact is you are in the exact same position you were in before we met, but now it is somehow my fault.„


Stáhnout ppt "Projektové řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google