Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociální chování, práce s agresivními jedinci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociální chování, práce s agresivními jedinci"— Transkript prezentace:

1 Asociální chování, práce s agresivními jedinci

2 Klasifikace odchylného chování (Ondrejkovič,P. a kol. )

3 Disociální vývoj FAKTOR ČASU – měsíce a roky FAKTOR ZHORŠOVÁNÍ
PRVNÍ SIGNÁLY – nepřiměřené chování se objevuje už v předškolním věku ZVÝŠENÁ CITLIVOST - na disociální chování (je vnímáno jako přitažlivé) ROZVINUTÁ FÁZE – některé formy nepřiměřeného chování (návykové látky, hazard, raná sexualita, promiskuita, agresivní chování …)

4 Disociální chování Primární Sekundární Postupně se vyvíjí
činnost je postupně závažnější Vysoká citlivost na disociativní projevy PŘÍKLAD … Spojeno s mentální retardací, zneužíváním, psychotickým procesem, poruchami osobnosti, závislostí, … Substituční delikty PŘÍKLAD …

5 Epizodické disociální chování
Zátěžové situace v ojedinělých situacích Spontánně odezní spolu se situací Rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby, odloučení, změna bydliště, přechod na střední školu, problém ve vztahu k opačnému pohlaví … Další vývoj závisí na osobnostní výbavě, vlivu sociálního prostředí, způsobu trávení volného času, školské úspěšnosti, prevence … PŘÍKLAD …

6 Disociální chování skupiny
Vzor chování Identifikace s normami skupiny Jde vlastně o adaptivní formu žádoucího jednání ve skupině PŘÍKLAD …

7 Posuzování disociálnícho chování
V. Smékal: je spontánní, iniciativní nebo reaktivní? Vědomí nesprávnosti jednání? Záměrné, promyšlené, nebo impulzivní, afektivní jednání? Motivace Temperament a vůle jedince

8 Agresivní mládež Za agresivních chováním se může skrývat:
Neurotický stav Depresivní stav Těžší průběh puberty a nepříznivé rodinné prostředí NEZJEDNODUŠOVAT!

9 Vztah dospívajícího a odborníka
Nosná část práce První kontakt – nezaujímat okamžitě výchovné postoje!!! Zabezpečit podmínky pro rozvoj vztahu – dospělý se stane oporou, garantem bezpečí, vzorem Problémový vztah k autoritám Etapa nedůvěry etapa nadměrného přilnutí Odborník – nefixovat dospívajícího na sebe, nemanipulovat podle svých představ …

10 Ambulantní systém Sociální pracovnice Sociální kurátor
Sociální asistent – terénní péče – vyhledávání rizikových dospívajících Střediska výchovné péče Mladší dětí program 5P Organizace LATA

11 STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
Diagnostika Poradenství ambulantní vedení individuální, rodinná a skupinová psychoterapie Terénní výjezdy za klienty víkendové a prázdninové pobyty pro ohroženou mládež peer programy

12 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dle MPSV)
poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

13 OLOMOUC Sdružení Podané ruce, o.s., Oddělení Walhalla, NZDM KudyKam
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Intervenční centrum

14 LATA – programy pro ohroženou mládež
PROGRAMY PRO KLIENTY: Ve dvou se to lépe táhne V rámci projektu “Ve dvou se to lépe táhne“ se dobrovolníci setkávají s mladými lidmi staršími 13 let, kteří se potýkají s nějakým problémem. Projekt je založený na individuálním vrstevnickém dobrovolnictví. Co to znamená? Dobrovolník starší 18 ti let společně s klientem vytváří dvojici, která se pak spolu schází na 2-3 hodiny týdně po dobu půl roku. Přímou cestou I v tomto projektu se schází každý klient se svým dobrovolníkem, četnost schůzek a jejich rámec je také obdobný, rozdíl je v zaměření schůzek. V projektu Přímou cestou se dvojice zabývají především posílením pozice klienta na trhu práce, patří sem job klub, doučování

15 VÝCHODISKA PRÁCE S MLÁDEŽÍ S DISOCIÁLNÍM CHOVÁNÍM
V. Satirová – modely – vztah ke klientovi: MODEL RŮSTU – považuje člověka za jedinečnou bytost, vztahy mezi lidmi vnímá symetricky, systém je otevřený, změna je přijímaná jako součást života, komunikace podporuje společné řešení MODEL MOCI – hierarchizuje, odmítá individualismus, systém je uzavřený, změna je odmítána

16 Behaviorální přístup Snaha o změnu pozorovatelných jevů
Učení nových vzorců chování Problémové chování je získané prostřednictvím učení v sociálním kontextu

17 Behaviorální přístup – používané techniky
Kladné posilování Nápodoba Averzivní nácvik Pozitivní trénink Metoda přesycení Verbální regulace chování Nácvik relaxace Metoda dohody – podrobně popsána spolupráce (čas, místo, cíl, úkoly klienta, úkoly odborníka …)

18 Interpersonálně – korektivní přístup
„náhled“ a korektivní zážitek I. Verbální (přiznání problému, uznání norem) II. Produktivní (potvrzení verbálního v praxi) III. Efektivní (bez vnější regulace) Př: osoby závislé – uznání závislosti – uznání potřeby léčby – uznání trvalé abstinence

19 Humanistické přístupy
Samostatnost klienta, členství ve skupinách a komunitách, regenerace, dialog, otázka důvěry „uzdravení zevnitř“ – stimulace vnitřních sil klienta (nemůžeme určovat směr, vnucovat svoje řešení, pouze stimulujeme zdravý potenciál klienta)

20 RŮZNÉ PŘÍSTUPY PŘÍSTUP CHOVÁNÍ POZITIVNÍ NEGATIVNÍ A + - B C D E

21 Poznámka: A B C D E PŘÍSTUP
Am. meziválečný prezident Coolidge – jeho krédo – „cukr a bič“ B Gándhí C Stalin D Indiferentní přístup E Paradoxní přístup

22 Použitá a doporučená literatura:
Labáth, Vl. a kol. (2001). Riziková mládež. Slon: Praha ONDREJKOVIČ,P. A KOL. (2000). Sociálna patológia. VEDA: Bratislava. SMÉKAL, V. (1985). Přehled psychologie osobnosti I. SPN: Praha.


Stáhnout ppt "Asociální chování, práce s agresivními jedinci"

Podobné prezentace


Reklamy Google