Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktická teologie pro sociální pracovníky ETF / Jabok 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktická teologie pro sociální pracovníky ETF / Jabok 2011."— Transkript prezentace:

1 Praktická teologie pro sociální pracovníky ETF / Jabok 2011

2 1. Úvod do předmětu, vzájemný vztah praktické teologie, pastorace a sociální práce

3 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 3

4 Hlavním posláním bratří byla špitální činnost Největšího rozkvětu dosahuje Řád za vlády Karla IV., kdy spravoval na 60 špitálů, domů a farních kostelů v českých zemích a Uhrách: Stříbro, Most, Litoměřice, Cheb, Klatovy, Ústí nad Labem, Kouřim, Písek, Praha - Nové Město, České Budějovice, Sušice, Chlum sv. Máří, Hradiště sv. Hypolita u Znojma, ve Slezsku např. Vratislav, Boleslav, Svídnice, Lehnice. Většina z nich zanikla v době husitských válek. 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 4

5 1 5

6 1 6 PRAKTICKÁ TEOLOGIE PT navazuje na ostatní teologické disciplíny a je jejich aplikací do praxe: zkoumá činnost církve jako instituce, podrobuje ji kritické analýze a navrhuje, jak by měla probíhat lépe. PT je teologická reflexe činnosti církve. Jejím cílem je změna církevní praxe, aby lépe odpovídala současné úrovni teologického poznání a potřebám člověka a společnosti. PT je souborem dílčích oborů: pastorální teologie, liturgika, církevní právo, ekonomika církví, diakonika, náboženská pedagogika, katechetika, misiologie a další.

7 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 7 Praktická teologie v systému teologických oborů Poslední obor v systému teologických věd – po biblistice, morální a systematické teologii se zabývá otázkou činnosti křesťanské církve/církví. Zkoumá, co dělá církev jako instituce, proč a jak to dělá, a ptá se, zda je to správně, v souladu s předchozím (s Biblí, dějinami církve, systematickou a morální teologií, spirituální teologií). V praktické teologii budeme vycházet z ekumenické perspektivy: zohlednění názorů a aktivit všech křesťanských církví, hlavně však největších církví působících na území ČR: římskokatolická, Českobratrská evangelická, Československá husitská.

8 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 8 Pastorace a praktická teologie Pastorace (z lat. „pastor“ = pastýř): Soubor činností, jejichž cílem je podpora kvality života člověka ve všech jeho dimenzích (biologické, psychologické, sociální a spirituální), avšak za předpokladu, že tato podpora má svá východiska či motivaci v evangeliu; že je zakotvena v křesťanském pojetí života. Praktická (pastorální) teologie: disciplína, která si ve svém současném vývoji všímá především životních situací člověka, ty pak teologicky promýšlí (reflektuje, interpretuje) ve snaze člověku pomoci, formulovat motivaci k pomoci, nabídnout a poskytnout náměty k jednání, k rozhodování. Zároveň reflektuje veškeré aktivity církve jako instituce.

9 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 9 Dvě dimenze církve Božská (tajemná, duchovní, neviditelná): společenství lidí, kteří přijímají Bibli jako slovo Boží a věří v Ježíše Krista jako spasitele. Společně vytvářejí Boží království na zemi. „Jediný prostředník Kristus ustanovil a bez přestání udržuje svou svatou církev, společenství víry, naděje a lásky zde na zemi, jako viditelný organismus a jejím prostřednictvím rozlévá pravdu a milost na všechny. Je to společnost vybavená hierarchickými orgány i Kristovo tajemné tělo, viditelné shromáždění i duchovní společenství, pozemská církev i církev obdařená nebeskými dary. Nelze ji však považovat za dvě rozdílné věci, nýbrž to obojí tvoří jedinou složenou skutečnost, srůstající z lidského a božského prvku.“ (LG 8) Lidská (institucionální, viditelná): konkrétní instituce s organizačním a právním systémem. V průběhu dějin vznikají a zanikají, žádná z nich však není s Božím královstvím totožná.

10 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 10 Cíl činností církve Sláva Boží a spása člověka. Oba pojmy tvoří jednotu: štěstí člověka je slávou Boží (Augustin). Spásou člověka se rozumí jeho rozvoj ve všech dimenzích (fyzické, psychické, sociální i spirituální), a to s eschatologickým přesahem.

11 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 11 Teorie trojího úřadu Krista Praktická teologie byla dříve nazývána pastorální teologií. Kněz byl označován jako pastýř (lat. pastor), proto se teologická disciplína, která se zabývala jeho prací, nazývala pastorální. Její základní teorií byla tzv. nauka o Kristově trojím úřadu. Ta vycházela z Mt 28,18-20: Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku". Kněží byli v duchu uvedeného biblického citátu chápáni jako jediní pokračovatelé v činnosti Ježíše Krista, resp. nositelé (subjekty) církevní praxe. Ostatní křesťané tak byli objekty pastorační práce kněží. Podle Kristových úřadů bylo stanoveno, že úkolem kněze je: úřad kněžský, tedy slavit bohoslužby, úřad královský, tedy pečovat o svěřený lid, úřad prorocký, tedy učit svěřený lid. Úřad prorocký byl odvozen od Ježíšovy výzvy v Matoušově evangeliu získávat učedníky, úřad kněžský od výzvy k tomu, aby byli tito učedníci pokřtěni, a úřad královský od výzvy k učení zachovávat Ježíšovu nauku.

12 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 12 Teorie konstitutivních prvků církve Pozdější poznatky biblických věd ukázaly, že Ježíšova slova na konci Matoušova evangelia nesměřují jen ke dvanácti apoštolům, ale ke všem křesťanům. Z každého křesťana se tak stává subjekt, který může a má jednat podle vzoru Ježíše Krista, a tak aktivně vytvářet praxi církve. Pastorální teologie se tak mění v praktickou teologii, protože se už nezabývá jen prací kněze (pastýře), ale praxí církve. Proto musí být jasně stanoveno, co je pro praxi církve charakteristické, konstitutivní, o co má církev usilovat, aby vůbec byla církví. Jde o následující čtyři prvky: Bohoslužebné jednání - liturgie ( „dílo lidu“): vyjadřuje vztah Boha k člověku a člověka k Bohu. Patří do něj slavení mše, modlitba, slavení svátostí, atp. Svědectví Bohu - martyria: takové jednání křesťanů, kterým dosvědčují, že věří v Boha. Patří sem jak klasické misie, které se snaží předat křesťanskou víru nekřesťanům, tak i svědectví života, tedy dosvědčování své víry odpovídající životní praxí. Společenství - koinónia, které je vyjádřením víry, že život a učení Ježíše Krista má vést ke sjednocení lidí, aby každý člověk mohl sebe sama realizovat ve vztahu k druhým lidem. Patří sem kulturní a společenský život ve farnostech, snaha o sjednocení křesťanů různých vyznání i úsilí křesťanů o odstranění nespravedlností a válek, které rozdělují lidstvo. Služba potřebným - diakonia, která nemá být pouhým důkazem, že křesťané berou svou víru vážně a dovádějí ji do důsledků, ale jasnou a praktickou odpovědí na utrpení a nespravedlnost ve světě, která nesleduje jiné cíle, než zmírnit utrpení a napravit nespravedlnost.

13 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 13 Realizační funkce (konstitutivní prvky) církve

14 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 14 Sociální práce Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Užívaje duchovědných a sociologických poznatků o lidském chování a sociálních systémech, zasahuje sociální práce tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro křesťanskou sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a sociální spravedlnosti OSN a Rady Evropy, stejně jako křesťanské normy, zprostředkovávané církví a teologií.

15 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 15 Praktická teologie, pastorace a sociální práce – mezioborové souvislosti směry pastorální teologie, které se zabývají hodnotovým / spirituálním / motivačním východiskem pro kvalitní práci sociálního pracovníka (Bible, historie, systematická teologie, teologická etika, spirituální teologie) Teologie jako zdroj, motiv pro sociální práci: podporou člověka, aby mohl dostát nárokům prostředí, ve kterém žije (diakonická pastorace), pomocí k tomu, aby mohl člověk vhodně ovlivňovat takové nároky svého prostředí, které jsou nepřiměřené (křesťanská sociální etika). Pastorace jako pomoc (nástroj, prostředek) pro dosažení cílů sociální práce: osvobození od hříchu, které má eschatologickou dimenzi – zvýšený důraz na spirituální rozměr člověka. Pastorace jako sociální práce rozšířená o specifickou dimenzi SPÁSY: nabízí teologické reflexi informace a zkušenosti o konkrétních situacích lidského a sociálního ne- fungování, teologie se tak může uvolnit z uzavřeného světa ideálů (často nereálných) Sociální práce jako pomoc (nástroj, prostředek) pro dosažení cílů praktické teologie: Praktická teologie a sociální práce si tak vzájemně pomáhají lépe naplňovat své cíle.

16 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 16 Spolupráce vědeckých disciplín při popisu člověka Biologická dimenze popisuje především fyzickou stánku člověka, zabývá se jeho fyzickými možnostmi a omezeními, v současné době je především předmětem medicíny a přírodních věd. Psychologická dimenze si všímá duševní stránky člověka, jeho prožívání věcí, emocí, motivací, zájmů, (sebe)hodnocení, poznávání. Možností a omezení z toho plynoucích. Je předmětem především psychologie, psychoterapie. Sociální dimenze se zabývá především vztahy mezi jedinci, mezi skupinami jedinců, procesy ve skupinách, institucionalizovaností těchto vztahů. V současné době se uvedenými otázkami zabývá především sociologie a politologie. Spirituální dimenze se zabývá se myšlením člověka, otázkami smyslu skutečností, otázkami, které člověka přesahují (otázky jeho původu, smyslu, vztahy). Je věcí přemýšlení filozofie, teologie. Člověk je bytost komplexní, složitá, svým způsobem ve své celosti tajemná, svým původem a cílem patrně neuchopitelně nejednoznačná. Na úplný popis člověka tedy vědomě v tomto pojetí rezignujeme. Nicméně při vědomí neúplnosti můžeme pracovat s různými popisovými modely. Vycházíme-li ze složitosti člověka, z jeho mnohodimenzionality, můžeme vcelku bezpečně použít popis, vycházející z definice zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO). Mluví o bio-, psycho-, socio-, spirituální pohodě člověka. Každá z uvedených dimenzí je předmětem reflexe vymezených odborných disciplín.

17 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 17 Spolupráce oborů při popisu člověka

18 Pastorační a spirituální péče v sociální oblasti Pastorační péče vychází z evangelia a směřuje k rozvoji člověka ve všech jeho dimenzích. Mohou ji vykonávat pouze osoby, které k tomu mají pověření od některé z křesťanských církví. Spirituální péče směřuje k rozvoji duchovní dimenze člověka, a to bez vázanosti na konkrétní náboženství či konfesi. Mohou ji vykonávat osoby, které k tomu mají příslušnou kvalifikaci podle požadavků zaměstnavatele. Terminologie je nejednotná, v zásadě však platí následující rozlišení: Kaplan: podle legislativy ČR církví pověřený duchovní v armádě nebo ve věznici (zaměstnanec), analogicky také ve zdravotnictví a v sociálních institucích; podle kanonického práva katolické církve kněz ustanovený pro zvláštní skupinu křesťanů (např. vězně, cestující na lodi, osob určité národnosti). Duchovní: kaplan nebo dobrovolník věnující se duchovní nebo spirituální péči ve veřejných institucích. Pastorační pracovník: běžně zaměstnanec nebo dobrovolník ve farnostech / sborech křesťanských církví, v oblasti sociální práce není jasně definován. Obojí vykonávají buď profesionální pracovníci (zaměstnanci) nebo dobrovolníci: 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 18

19 Základní cesty pastorace Naslouchání a dialog: úcta ke každému člověku v každé životní situaci, přijetí člověka v jeho integritě, nabídka zájmu, blízkosti, vztahu – stejný postoj, s jakým přistupuje k člověku Bůh Společenství: zapojení člověka do skupiny s podobnými problémy (v podobném věku, podobně smýšlejících…) – vytvoření vztahových vazeb, sociálního zázemí, prostoru pro seberealizaci (církev) Víra: předkládat člověka a jeho problémy Bohu, modlit se za něj a spolu s ním, nabídnout mu křesťanské hodnoty, cestu víry, Boží slovo, Boží milost ve svátostech 8 Praktická teologie pro sociální pracovníky. Jabok 2008 19

20 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 20 Struktura výuky 1. Úvod, mezioborové vztahy, konstitutivní prvky církve 2. Biblické kořeny sociální práce 3. Dějiny křesťanské charity a pomoci bližnímu I. část – obecná 4. Mládež 5. Senioři 6. Osoby se zdravotním postižením 7. Osoby bez přístřeší 8. Uživatelé drog 9. Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 10. Nemocní, včetně umírajících 11. Etnické menšiny 12. Teologický a pastorační aspekt komunitní práce II. část – speciální

21 Výuka v roce 2011/2012 1. Úvod, mezioborové vztahy, konstitutivní prvky církve – 6. 9. 2. Biblické kořeny sociální práce – 13. 9. 3. Dějiny křesťanské charity a pomoci bližnímu – 20. 9. 4. Mládež – 27. 9. 5. Senioři – 4. 10. 6. Osoby se zdravotním postižením – 11. 11. 7. Osoby bez přístřeší – 18. 11. 8. Uživatelé drog – 29. 11. 9. Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody – 6. 12. 10. Nemocní, včetně umírajících – 13. 12. 11. Etnické menšiny – 20. 12. 12. Teologický a pastorační aspekt komunitní práce – 3. 1. 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 21

22 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 22 Pomůcky a zdroje Praktická teologie pro sociální pracovníky – publikace Jaboku 2008. Prezentace v power-pointu – jsou součástí publikace na CD-Rom. Aktualizované prezentace vyvěšeny v dokumentech k předmětu T325 na IS Jabok (Studijní materiály – Učební materiály). Literatura k jednotlivým tématům uvedená v učebnici i v prezentacích.

23 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 23 Seminární práce Každý si zvolí cílovou skupinu, s níž má nějaké zkušenosti nebo o které má hlubší znalosti, a zapíše se do rozpisu studentů v ISu k příslušnému tématu (od 7. do 19. 9.) Ke zvolené cílové skupině napíše práci o rozsahu 3-5 normostran na téma: SPIRITUÁLNÍ POTŘEBY KLIENTŮ A CESTY K JEJICH NAPLŇOVÁNÍ. Práce musí obsahovat:  seriózně zjištěné spirituální potřeby dané skupiny klientů  informace, zda na uspokojování spirituálních potřeb této skupiny klientů reaguje nějaký zákon, předpis, zda existují organizace (i nestátní), které se na ně specializují  osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s konkrétní realizací této činnosti: popis instituce, která ji realizuje, metody práce, zkušenosti sociálních pracovníků či duchovních apod.  odůvodněné kritické hodnocení popsané aktivity (instituce) Každá práce musí být SAMOSTATNÁ: i když vycházíte ze stejných zdrojů, můžete je různě interpretovat; i když stavíte na stejných zkušenostech, můžete je různě reflektovat.

24 Prezentace a hodnocení Autoři jsou povinni osobně se zúčastnit hodiny, kdy je na programu dané téma. V rámci výuky budou prezentovat svá zjištění a aktivně se zúčastní diskuse k danému tématu. V následujícím týdnu se dostaví všichni autoři k osobnímu pohovoru s vyučujícím na téma své práce a k jejímu hodnocení. Práce bude hodnocena jako první část zkoušky. Druhou částí bude písemný test v závěru semestru, kde by měl student prokázat základní orientaci v oboru. Hodnotit se bude:  forma (stylistika, vnější úprava, pravopis)  hodnota informací (práce, kterou jste si dali s jejich zjišťováním, včetně hledání zdrojů)  úroveň vaší vlastní kritické reflexe a vašich návrhů 1 Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2011 24


Stáhnout ppt "Praktická teologie pro sociální pracovníky ETF / Jabok 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google