Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12008LIFE+ presentation1 Program LIFE+ 18. 9. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12008LIFE+ presentation1 Program LIFE+ 18. 9. 2008."— Transkript prezentace:

1 12008LIFE+ presentation1 Program LIFE+ 18. 9. 2008

2 Výhrada Obsah této prezentace je určen pouze pro informační účely a v žádném případě nenahrazuje oficiální informace zveřejněné na internetových stránkách LIFE, kterou vede Evropská komise na této adrese http://ec.europa.eu/environment/life/index. htm 2008LIFE+ presentation22

3 PROGRAM LIFE+ „Finanční nástroj pro životní prostředí“ Obecné cíle: Spolufinancování v oblasti ochrany přírody, stejně jako v jiných oblastech ochrany životního prostředí, které jsou v evropském zájmu. Třetí složka je zaměřena na spolufinancování informačních a komunikačních aktivit v oblasti životní prostředí 6. akční plán Společenství v oblasti životního prostředí 2008LIFE+ presentation33

4 PRAVIDLA A PŘEDPISY Nařízení (ES) č. 614/2007 ze Evropského parlamentu a Rady ze dne 23.05.2007 Společná ustanovení (Common Provisions – CPs) Návrh projektu (Project Proposal) 2008LIFE+ presentation44

5 ČÍSLA O LIFE+ Doba trvání: od 01.01.2007 do 31.12.2013 Rozpočet: 2.143.409.000 € Distribuce: 78% na projekty/granty  Z toho min 50% na LIFE Příroda a biol. Rozmanitost  Zbytek na ostatní 2 složky 2008LIFE+ presentation55

6 PROGRAM LIFE+ V ČR V ROCE 2008 Indikativní rozpočet pro ČR v roce 2008 je 4.117.414 € (102,496,973.79 CZK ) V loňském roce bylo předloženo 5 českých návrhů k financování programu LIFE+, z nichž bohužel žádný nepodepíše grantovou smlouvu s Komisí.  Ale jsou 2 projekty, v nichž je česká alokace částečně čerpána 2008LIFE+ presentation66

7 3 SLOŽKY/PILÍŘE LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost LIFE+ Politika a správa životního prostředí LIFE+ Informace a komunikace 2008LIFE+ presentation77

8 LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Si klade za cíl přispět k provádění politiky a právních předpisů Společenství v oblasti přírody a biologické rozmanitosti Dvě odlišné kategorie projektů:  LIFE+ Příroda  LIFE+ Biologická rozmanitost Projekt musí být jeden nebo druhý ne směs obou 2008LIFE+ presentation88

9 LIFE + Příroda (1) Má přispět k provádění směrnic o ptácích a/nebo ochraně přírodních stanovišť, včetně místní a regionální úrovně a podporovat další rozvoj a provádění soustavy Natura 2000, včetně pobřežních a mořských stanovišť a druhů Musí provádět nejlepší praxi a/nebo demonstrační projekt (článek 3.2a programu LIFE+ a nařízení) Viz čl. 4, odst. 2 a příloha II, bod 1 k nařízení LIFE+ Směrnice o ptácích a přírodních stanovišťích (Směrnice Rady 79/409 EHS a 92/43/EHS) 2008LIFE+ presentation99

10 LIFE + Příroda (2) Dlouhodobá udržitelnost: důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné investice v oblastech Natura 2000 a na zachování druhů a stanovišť, na něž se směrnice vztahují Nákup pozemků, dlouhodobý pronájem půdy a / nebo pozemků Projekt na ochranu přírody, který se VÝHRADNĚ zaměřuje na ochranu druhů / ptačích stanovišť dle směrnic je považován za projekt LIFE+ Příroda 2008LIFE+ presentation10

11 112008LIFE+ presentation11 LIFE + BIOLOGICKÁ ROZMANITOST (1) Přispívá k plnění cílů sdělení Komise KOM (2006) 216 v konečném znění: "zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 – a v dalších letech„ Musí být demonstrací a/nebo inovačním projektem (článek 3.2b nařízení o programu LIFE+) Návrh prezentující pouze osvědčené postupy uplatňované mimo chráněné oblasti Natura 2000 nebo mimo druhy/stanoviště, na které se vztahují směrnice o ptácích/stanovištích, budou zamítnuty Viz čl. 4, odst. 2 a) příloha II, bod 1 k nařízení LIFE+

12 LIFE + BIOLOGICKÁ ROZMANITOST (2) LIFE+ se liší povahou svého zaměření na demonstraci krátkodobých opatření a postupů, které přispívají k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v EU, jež se nevztahují k provádění cílů směrnice o ptácích a stanovištích Musí být v souladu s národními a/nebo regionálními strategiemi pro biologickou rozmanitost (pokud existují)  U nás např. Strategie udržitelného rozvoje ČR 2008LIFE+ presentation12

13 LIFE + Politika a správa životního prostředí (1) Zaměřuje se na zavedení, aktualizaci a rozvoj politiky životního prostředí Společenství a právních předpisů, včetně začlenění životního prostředí do ostatních (ne-envi) politik, a přispět tak k udržitelnému rozvoji LIFE+ Politika a správa životního prostředí usiluje o překlenutí propasti mezi výsledky výzkumu a vývoje a jejich široké uplatňování, a ke zlepšení inovačních řešení mající veřejný rozměr Viz čl. 4, odst. 3 a) 2 přílohy II tohoto nařízení LIFE + 2008LIFE+ presentation13

14 LIFE + Politika a správa životního prostředí (2) Ukázka: uvádí do praxe, testuje, hodnotí a šíří činnosti/metody, které jsou do určité míry nové nebo neznámé v konkrétní souvislosti v daném projektu a měla by být jinde za podobných okolností šířeji používány Inovace: používá techniku nebo metodu, která předtím nebyla nikde uplatněna/zkoušena nebo jinde a nabízí potenciální přínos pro životní prostředí ve srovnání se současnou nejlepší praxí 200814LIFE+ presentation

15 15 LIFE + Politika a správa životního prostředí (3) V souvislosti s 6. akčním plánem pro životní prostředí konkrétní cíle programu LIFE + Politika a správa životního prostředí jsou:  Rozvoj a demonstrace inovačních přístupů, technologií, metod a nástrojů  Sjednocení znalostní základny pro rozvoj, odhad, monitorování a hodnocení environmentální politiky a právních předpisů  Navrhování a provádění přístupů k monitorování a hodnocení stavu životního prostředí a faktorů, tlaků a reakcí, které na to mají dopad, a  Provádění politiky Společenství v oblasti životního prostředí, se zvláštním důrazem na její provádění na místní a regionální úrovni 2008LIFE+ presentation15

16 16 LIFE + Politika a správa životního prostředí (4) Akce související se změnou klimatu, vodou, ovzduším, půdou, městským prostředím, hlukem, chemickými látkami, životním prostředím a zdravím, odpady a přírodními zdroji, lesy, inovacemi, a strategickými přístupy Mimoto LIFE+ Politika a správa životního prostředí podporuje projekty pro rozvoj a provádění cílů Společenství týkající se široce založeného, harmonizovaného, souhrnného a dlouhodobého monitorování lesů a environmentálních interakcí 2008LIFE+ presentation16

17 17 LIFE+ Informace a komunikace (1) Komunikační a informační kampaně a opatření vztahující se k provádění, aktualizaci a rozvoji evropské environmentální politiky a právních předpisů (legislativy) Kampaně na zvyšování povědomí o prevenci lesních požárů a školení hasičů na lesní požáry  Příklad, jak dalece funguje lobování v přípravě nařízení Viz čl. 4, odst. 4 a) a příloha II. bod 16 o nařízení LIFE + 2008LIFE+ presentation17

18 18 LIFE+ Informace a komunikace (2) Upřednostněny budou osvětové kampaně a komunikační činnosti v otázkách životního prostředí, ochrany přírody a ve věcech biologické rozmanitosti Všechny akce financované v rámci programu LIFE+ informace a komunikace by měly mít evropskou přidanou hodnotu a bude doplňovat akce, které mohou být financovány v rámci jiných fondů Společenství v období 2007-13 Navíc, aby byly způsobilé, projekty musí být velmi viditelné a technicky a finančně jasné Vzdělávací projekty mohou být jen ty z oblasti lesních požárů 2008LIFE+ presentation182008LIFE+ presentation18

19 JE LIFE + SPRÁVNÝM PROGRAMEM PRO VÁS? (1) Shodný s obsahem jedné ze tří složek Průměrný rozpočet 1 milion € Doba trvání - obvykle mezi 2 až 5 roky 2008LIFE+ presentation19

20 JE LIFE + SPRÁVNÝM PROGRAMEM PRO VÁS? (2) Maximálně 50% spolufinancování Platby: dvě předfinancování a jedna závěrečná platba Národní priority pro ČR nejsou stanoveny´  Co není může být v budoucnu 2008LIFE+ presentation20

21 212008LIFE+ presentation21 JE LIFE + SPR Á VNÝM PROGRAMEM PRO V Á S? (3) Jedna výzva k předkládání návrhů za rok Akce pouze v rámci EU Veřejné nebo soukromé orgány, subjekty nebo instituce registrované v Evropské unii

22 22 Ostatní programy, které by mohly být vhodnější Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) Evropský rybářský fond 7. rámcový program pro vědu a výzkum 2008LIFE+ presentation22

23 KLÍČOVÉ DOKUMENTY (1) pro všechny návrhy Nařízení 614/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. května 2007 (LIFE+) Společná ustanovení (CPs) LIFE+ 2008 obecné pokyny pro žadatele LIFE+ 2008 finanční základní směry a finanční formuláře žádostí Příručka pro hodnocení návrhů LIFE + 2008 Vzorová grantová dohoda LIFE komunikační toolbox 2008LIFE+ presentation23

24 KLÍČOVÉ DOKUMENTY (2) Průvodce žádostí (Application Guide) Formuláře žádosti (Application Form) LIFE+ příroda a biologická rozmanitost LIFE+ Politika a správa životního prostředí LIFE+ informace a komunikace 2008LIFE+ presentation24

25 252008 LIFE+ presentation 25 KLÍČOVÉ DOKUMENTY (3) pro LIFE + Příroda a biologická rozmanitost Směrnice Rady o ochraně přírodních stanovišť Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků Seznam prioritních druhů ptáků je považován za prioritní pro program LIFE + Sdělení Komise o zastavení ztráty biologické rozmanitosti

26 JAK PŘEDLOŽIT NÁVRH Do uzávěrky: 21. listopad 2008 K vnitrostátnímu orgánu: tj. Ministerstvu životního prostředí (MŽP)  www.mzp.cz a pak Zahraniční vztahy/EU Evropské fondy LIFE+ www.mzp.czZahraniční vztahy/EU Evropské fondy MŽP je předá komisi 5. ledna 2009 Úloha MŽP – Mgr. Petrus 2008LIFE+ presentation26

27 HARMONOGRAM A PROCES Výběrové řízení bude zahájeno 5. ledna 2009 LIFE+ výbor se sejde snad v červnu 2009 Konečný návrh grantových dohod by měl být zaslán nejpozději v listopadu/prosinci 2009 Podpis dohod: do 31. prosince 2009 Nejbližší možné datum zahájení akcí: 1. leden 2010 2008LIFE+ presentation27

28 OBSAH NÁVRHU PROJEKTU LIFE+ Účastníci projektu Přípravné akce Projektové akce Projektové řízení a monitorování Komunikace a šíření Finanční návrh 2008LIFE+ presentation28

29 Účastníci projektu Rozlišují se 2 základní skupiny  veřejné a  soukromé subjekty  Prokazují svůj finanční stav –Účetní rozvaha –Zisky a ztráty 2008LIFE+ presentation29

30 Účastníci projektu (1) Jediný hlavní příjemce: právně a finančně odpovědný vůči EK  Jediný kontakt pro Komisi. Musí technicky a finančně přispívat do projektu. Nepovinné: asociovaní/přidružení příjemci mohou být zahrnuti do projektu, budou do projektu přinášet přidanou hodnotu. Musí přispět technicky i finančně. Kofinancér: nemá technickou odpovědnost a nemůže těžit z finančního příspěvku Společenství. Volitelně: subdodavatelé mohou být navrženi na specifické úkoly na pevně danou dobu 2008LIFE+ presentation30

31 Účastníci projektu (2) Všichni příjemci musí zajistit "přiměřený finanční příspěvek" do rozpočtu projektu Pokud jsou veřejné orgány/subjekty zapojeny jako přímí a/nebo asociovaní příjemci, součet jejich finančního příspěvku musí přesahovat (alespoň o 2%) součet nákladů na platy na jejich zaměstnance účtované v rámci projektu  Výjimku tvoří pouze specificky kontrahovaní zaměstnanci pracující pouze po dobu implementace projektu Všichni příjemci projektu by měly dostávat podíl z příspěvku EK Externí pomoc/asistence by měla být zpravidla do 35% způsobilých nákladů (nebo je to třeba specificky odůvodnit) 2008LIFE+ presentation31

32 PŘÍPRAVNÉ AKCE Většina projektů zahrnovala přípravné akce Přípravné akce musí vést k přímé realizaci připravovaných činností ještě během implementace projektu Měly by mít omezenou dobu trvání  Má být výrazně kratší než doba trvání vlastního projektu 2008LIFE+ presentation32

33 PROJEKTOVÉ AKCE Zkontrolujte obsah pokynů pro podání žádostí a ujistěte se, že jste si vybrali správný program a složku/pilíř pro Vaše aktivity/projekt Doplňkovost - LIFE+ nemůže financovat "opatření, která spadají do kritéria způsobilosti a hlavní oblasti působnosti, nebo získat pomoc pro stejný účel z jiných finančních nástrojů" Žádné opakované (tj. každodenní) činnosti (např. sledování lokalit, monitorovací nebo manažmentové činnosti) nebudou financovat, pokud nebudou mít jasnou demonstrační hodnotu Souvislost s problémy životního prostředí 2008LIFE+ presentation33

34 LIFE + Příroda a biologická rozmanitost LIFE+ Příroda alespoň 25% z rozpočtu musí jít na konkrétní OCHRANNÁ opatření LIFE+ pro biologickou rozmanitost, musí obsahovat nejméně 25% z rozpočtu na konkrétní opatření  Které přímo zlepšuje rozmanitost cílových lokalit a/nebo zlepšuje (zpomaluje/zastavuje pokles) ochranný statut sleodvaaných druhů/stanovišť 2008LIFE+ presentation34

35 LIFE+ PŘÍRODA  Nákup pozemků, pronájem pozemků a/nebo vyrovnávací platby za využití práva jsou specifické v programu LIFE+ příroda.  Musí jasně souviset s cíli projektu.  Nákup pozemků je obvykle omezen na pozemky, které jsou umístěny v lokalitách stávající sítě Natura 2000.  Koupě pozemku by přispěla k udržení nebo obnovení integrity Natura 2000.  Překontrolujte si možný vývoj cen pozemků  Máme velmi nešťastné zkušenosti 2008LIFE+ presentation35

36 LIFE + Politika a správa životního prostředí (1) Podpora co nejširšího používání vědecky ověřených technologií a/nebo přístupů (tj. projekty vytvářející sítě, šířící výsledky ze strany příslušných orgánů atd.) Zpracování opatření na budování kapacit, a Zapojení veřejné správy do rozšiřování technologie a/nebo přístupů vypracované projekty 2008LIFE+ presentation36

37 LIFE + Politika a správa životního prostředí (2)  Neměl by zahrnovat:  Akce v rámci výzkumu a technologického vývoje  Studie jež se specificky nevztahují k cíli vytyčenému v návrhu projektu 200837LIFE+ presentation

38 LIFE + Informace a komunikace (1) Kampaně na zvyšování povědomí Kampaně na zvyšování povědomí a vzdělávací činnosti ve vztahu k lesním požárům 2008LIFE+ presentation38

39 LIFE + Informace a komunikace (2)  By neměla obsahovat tyto údaje:  EMAS a Ecolabel registrační postupy na šíření informací a činnosti k šíření informací (viz program CIP)  Akce k předcházení lesním požárům, na něž lze čerpat z EZFRV  Nákup pozemků a investice do větší infrastruktury  Výzkum a vývoj technologií  Pomoc orgánům v implementaci právních předpisů  Uvádění výrobků na trh 2008LIFE+ presentation39

40 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ (1) Povinné pro všechny projekty Činnosti prováděné příjemci pro administrativní, technické a finanční řízení projektu a pro splnění požadavků na podávání zpráv LIFE+ Sledování a hodnocení vlivu na konkrétní ochranná opatření na zachování cílených stanovišť/druhů nebo osvětová kampaň. Sledování/monitoring by mělo probíhat v průběhu celého projektu Pokud to je vyžadováno, externí audit a bankovní záruky 2008LIFE+ presentation40

41 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ (2) Školení, semináře, vytváření sítí a setkání pro pracovníky projektu, kde jsou potřebné pro dosažení daného cíle projektu Jiné nástroje pro správu projektu musí být rovněž zahrnuty v návrhu:  Dodání výrobků (deliverables), milníků a zpráv o činnosti  Rozvrh 2008LIFE+ presentation41

42 PROJEKTOVÉ VÝSTUPY MONITOROVACÍ UKAZATELE  Povinné pro všechny projekty  Aby bylo možné zhodnotit přínos programu LIFE+ a projekty k realizaci tohoto programu, je pro Komisi nezbytné, aby byl definován výchozí stav (tj. na začátku jejich projektu LIFE+) a stav po jeho zavedení (tj. po skončení projektu)  Přípravné akce / Konkrétní akce / Výstupy o zvyšování povědomí Nové pro rok 2008  Tabulky k vyplnění (indikátory)  Čtěte pokyny o indikátorech 2008LIFE+ presentation42

43 KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ (1) Povinné pro všechny projekty Každý projekt by měl mít přesvědčivý s dobře promyšlenou komunikací a/nebo plánem zvyšování povědomí Podívejte se na společná ustanovení pro zvyšování povědomí, pravidla, webové stránky, loga atd. Demonstrační a inovační projekty Laická zpráva AFTER-LIFE plán ochrany(pro LIFE+ Příroda) AFTER-LIFE Komunikační plán (pro ostatní) 2008LIFE+ presentation43

44 KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ (2) 2008LIFE+ presentation44 Informační bulletiny Návštěvnická infrastruktura (max. 10% rozpočtu) Médiální práce Události pro místní komunity Didaktická práce s místními školami Semináře Brožury / letáky DVD

45 NĚKTERÁ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Maximální příspěvek uvedený v rozhodnutí se nikdy nezvýší Příjmy musí být vykázány – se ziskem je zacházeno jako s přímým příjmem projektu – spolufinancování EK se tím bude snižovat Bankovní účet musí umožnit identifikaci evropských finančních prostředků Úroky mají být vykazovány 2008LIFE+ presentation45

46 SPOLUFINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ NÁKLADY Spolufinancování je omezeno na 50% způsobilých nákladů Příspěvek Společenství se vypočítá ze způsobilých nákladů Grantová dohoda předpokládá maximální výši příspěvku a maximální procentní podíl finančních prostředků na základě způsobilých nákladů 2008LIFE+ presentation46

47 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY Uvedené v návrhu Přímo souvisí s projektovými činnostmi Rozumné – ‚řádné finanční řízení‘ Vzniklé v průběhu trvání projektu  kromě auditu (+ bankovní záruka) Plně zaplaceny před předložením Závěrečné zprávy 2008LIFE+ presentation47

48 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Dvojfinancované Kurzové ztráty ‚Zbytné nebo zbytečné výdaje‘ Podpora obchodních aktivit Provize na budoucí ztráty Úroky z dluhů Špatné dluhy 200848LIFE+ presentation Výdaje na zábavu Náklady z jiných projektů Majetek a služby darované Jakékoliv náklady na zástupce Komise nebo monitorovací tým Studie nepřímo souvisící s projektem Investice do větší/hlavní infrastruktury Základní vědecký výzkum Ochrana práv k duševnímu vlastnictví Čl. 22 Společných ustanovení

49 TERMÍN A KONTAKTY Lhůta pro předložení národnímu kontaktnímu místu v ČR: 21. listopad 2008 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 10010 Praha 10 – Vršovice Mgr. Michal Petrus Tel. 267 122 898 E-mail: michal_petrus@mzp.czmichal_petrus@mzp.cz Kontaktní údaje v Evropské komisi: Martin Petrtýl Tel. +32-2-2950618 E-mail: martin.petrtyl@ec.europa.eumartin.petrtyl@ec.europa.eu 2008LIFE+ presentation49


Stáhnout ppt "12008LIFE+ presentation1 Program LIFE+ 18. 9. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google