Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLZEŇSKÝ LEDNOVÝ DEN 21.1. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLZEŇSKÝ LEDNOVÝ DEN 21.1. 2010."— Transkript prezentace:

1 PLZEŇSKÝ LEDNOVÝ DEN

2 VÍTÁME VÁS V PLZNI

3 Klinika zobrazovacích metod FN a LFUK v Plzni a Radiologická společnost ČLSJEP pořádají tradiční PLZEŇSKÝ DEN 1/ Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky H1N1 2/ Ferdová E, Ferda J, Záhlava J Zobrazení muskuloskeletálních nádorů pomocí18F-FDG-PET/CT 3/ Kastner J, Ferda J, Kreuzberg B, Nepraš P, Karnos V Role magnetické rezonance v diagnostice sportovních úrazů 4/ Mírka H, Ohlídalová K, Buriánek V, Hejda V První zkušenosti s ultrazvukovou elastografií jater metodou ARFI 5/ Buriánek V, Kravec M První zkušenosti s periradikulární ozónoterapií LS syndromu pod CT kontrolou 11:30 - PŘESTÁVKA 6/ Duras P, Šlauf F, Novák M, Choc M, Mraček J, Lavička P Intrakraniální coiling, analýza 10 let zkušeností 7/ Korčáková E, Hlaváčková M, Ebelenderová D, Sůvová B Vakuová biopsie prsu – shrnutí našich zkušeností 8/ Mírka H, Bednářová A, Ferda J, Liška V Počítačem asistovaná analýza jaterních nádorů – přínos pro praxi 9/ Baxa J, Ferda J, Moláček J, Třeška V CT angiografie s EKG synchronizací u aneuryzmatu abdominální aorty 10/ Ferda J, Baxa J, Zikmund M, Spišák V, Vurm L, Kreuzberg B CT angiografie věnčitých tepen u nemocných se zvýšeným rizikem koronární nemoci, analýza nálezů a výsledky prospektivního sledování pacientů 13:30 - OBĚD

4 RADIOLOGICKÝ OBRAZ PLICNÍHO POSTIŽENÍ U TZV. PRASEČÍ CHŘIPKY H1N1
Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J

5 Březen 2009 – vypuknutí respiračního onemocnění prokázaného jako nový typ prasečí chřipky (H1N1) v Mexiku. Červen 2009 – vyhlášení 6. stupně ohrožení globální pandemií. Obava z obdobné antigenity a virulence jako při takzvané Španělské chřipce 1918 (dodatečně prokázáno, že většina postižených zemřela na bakteriální superinfekci a že současný typ chřipky H1N1 má nižší virulenci). Pozn. Prasečí chřipka s transmisí na prasata byla popsána Shopem již v roce 1931 v časopise J Exp Med – základní patologicko anatomické rysy exudativní bronchitis s destrukcí bronchiálních epitelií, peribronchiální kulatobuněčná infiltrace, také v alveolárních stěnách a masivní plicní atelektázy.

6 První popis včetně radiologických změn v časopise N Engl J Med, srpen 2009, mexických autorů Perez-Padila et al. – 18 nemocných, několik zemřelo Současný kmen má rysy lidské A sezonní chřipky, klasické chřipky prasečí a avinní chřipky (SARS). Infekce virem H1N1 postihuje život ohrožující pneumonií (na rozdíl od sezónní chřipky) lidi mladého a středního věku, dosud zdravé. Virus H1N1 postihuje horní dýchací cesty a podobně jako SARS také plíce. Většina nemocných s H1N1, vyžadujících intenzivní péči, měla bakteriální superinfekci (streptokok, stafylokok, klebsiella, enterokok, atd.) Četnost výskytu závažných stavů 18 až 48 promile.

7 Situace na ARK Plzeň, v rozsahu listopadu 2009 až ledna 2010
Hospitalizováni 4 nemocní s chřipkou H1N1 a 1 diferenciálně diagnostický případ s herpetickou pneumonií. Klinické příznaky – horečka, štěkavý kašel, postupný rozvoj dušnosti. 5. až 7. den přijímáni k hospitalizaci, do té doby bez antivirotické léčby. U všech porucha oxygenace, SpO2 klesající až k 80%, nutnost neinvazivní ventilace s maskou (NIV), na ARK intubováni. Průběh stonání podobný jako u nejtěžších forem ARDS. Zprvu negativní serologický průkaz – definitivní průkaz pomocí PCR průkazu „real time reverzní transkriptázy polymerázy řetězovou reakcí“. Z toho vyplývá důležitost správné interpretace radiologického nálezu.

8 Soubor pacientů V.M., 1970 Muž, 39 let, práce v Panasoniku u montážní linky. Psoriáza Přijat na TRN a na ARK Iniciálně teplota 40 stupňů, dráždivý kašel, průjem, postupný rozvoj respirační incuficience

9 RTG a CT vyšetření Průběh komplikován superinfekcí Klebsiella oxytoca. Přeložen na JIP TRN, na standardní oddělení, pak propuštěn.

10 S.R.1967 Muž, 42 let Monstrózně obézní
Po návratu z Německa náhle vzniklé teploty, kašel. Postupně hospitalizován na Inf. Klinice a TRN s progredující těžkou hypoxemií a elevací zánětlivých parametrů přeložen na ARK. Přes agresivní UPV se zhoršuje ventilace, napojen na extrakorporální membránovou oxygenaci. Rozvoj asfyxie a refrakterního septického šoku, exitus letalis.

11 RTG vyšetření

12 P.L., 1951 Žena, 58 let Od roku 2001 léčena pro chronickou lymfatickou leukémii, opakované chemoterapie, autologní transplantace krvetvorných buněk přivezena na HOO s anamnézou týdenních febrilií okolo 39 st.C, s progredující dušností. Verifikována oboustranná pneumonie při chřipce typu H1N1. Po progresi dušnosti přeložena na ARK s nutností umělé plicní ventilace. Léčena Tamiflu a širokospektrými antibiotiky. Prokázána superinfekce hemofilem a kandidou, později klebsiellou. Po změně antibiotik postupné zlepšování stavu a přes MJIP vrácena na HOO.

13 RTG a CT vyšetření

14 K.M., 1957 Muž, 52 let V anamnéze letitá chronická hepatitis B s progresí do jaterní cirhózy, s rozvojem portální hypertenze. přijat na TRN s bilaterální bronchopneumonií a akutním hypoxemickým respiračním selháním. Vzhledem k nelepšícímu se stavu a rozvoji multiorgánového selhání přeložen na ARK. Nález však progredoval, komplikován masivní hematemesou z jícnových varixů. Exitus letalis Virologicky prokázán herpetický původ plicního zánětu !

15 RTG a CT vyšetření

16 S.J., 1971 Muž, 38 let Dosud zdráv, pracoval jako horník – střelmistr.
suchý kašel, pak teploty přes 39 stupňů C, ordinován Fromilid. Od zhoršení stavu s těžkou dušností, kašel bez expektorace, horečka. V hluboké hypoxemii přeložen z Klatov na ARK Plzeň. Zprvu falešná negativita H1N1, přesto nasazeno Tamiflu. ÚPV. Přes vysokofrekvenční ventilaci dochází k potrhání plíce při pneumatokélách a bulách, postupně zánik plicní architektury jako v proliferativním stadiu plicní fibrotizace. Mnohočetné drenáže, pravostranná thorakotomie, mnohočetné bronchopleurální píštěle. Zvažována transplantace plic jako ultimum refugium, nedoporučena pro nekrotizující tracheobronchitidu. Prognóza quoad vitam infaustní-zemřel

17 RTG a CT vyšetření

18 CT vyšetření

19 Obecné rysy postižení plic při H1N1 pneumonii u dospělých
Převládá postižení obou plicních křídel. Opacita vzhledu „mléčného skla“ (ground glass opacities), rozložená spíše subpleurálně než centrálně. Postupně splývající konsolidace v plicním parenchymu s negativním bronchogramem (atelektatická složka) Méně často pleurální výpotek, zvětšení mízních uzlin v hilech a mediastinu. Chybí retikulární a nodulární typ plicní infiltrace. V souvislosti s epidemiologickou situací a při znalosti RTG obrazu může radiodiagnostik pomoci se včasnou diagnózou při známém opožďování virologického nálezu.

20 Situace na Dětské klinice v rozsahu říjen 2009 až leden 2010
Komunitní infekce plic u dětí se vyskytují s vysokou četností a sezónní závislostí. Virová infekce plic při H1N1 má atypický průběh s minimálním poslechovým nálezem a překvapivě rozsáhlým nálezem plicní infiltrace na RTG snímku hrudníku. Dosud zdravé děti se uzdravují do 10 dnů a RTG nález na plicích bývá normální nebo minimální. Děti z rizikových skupin nebo s imunologickou kompromitací mají průběhy závažnější s rozsáhlými RTG nálezy. Častá je bakteriální superinfekce, hlavně kmeny Streptococcus pneumoniae a dalšími. Závažné plicní onemocnění může vést až k takzv. Acute Lung Injury (ALI), případně k Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) s akutní respirační insuficiencí, vyžadující ventilační podporu až umělou plicní ventilaci.

21 Sestava dětí se závažným plicním onemocněním při H1N1 říjen 2009 až leden 2010
V sestavě je 10 dětí (průměrný věk 5,7 roku) Z toho u 8 dětí prokázán virus prasečí chřipky H1N1, u 1 dítěte komunitní chřipka H3N2 a u 1 dítěte parainfluenza. U většiny dětí prokázána superinfekce bakteriálními kmeny (Streptococcus pneumoniae, pneumokok, klebsiella atd.) Nutnost umělé plicní ventilace u 5 dětí (průměrná doba 7 dnů), ventilační podpora 3 děti (průměrná doba 3 dny), drenáž hrudníku 4 děti (průměrná doba 6,5 dne). Většina dětí měla další závažné přidružené choroby (vrozený hydrocephalus, stav po srdeční operaci, nedonošenost, svalová dystrofie atd.) 9 dětí se uzdravilo s minimálními rezidui na RTG snímcích (1 dívka je dosud hospitalizována). Žádné z dětí nezemřelo. Průměrná délka hospitalizace byla 2 týdny v rozmezí 8 až 21 dnů.

22 D.V., 1999 Dívka, 10 let. Dítě z rizikového těhotenství, porod KP, posthemoragický hydrocephalus. Přichází s respiračním infektem, kašlem, teplotou a dušností.

23 RTG vyšetření

24 D.R., 2009 Dívka, 4 měsíce. Porod císařským řezem, stav po ligaci ductus Botalli. Přichází s chřipkovou infekcí, současně s podezřením na aspiraci. Prokázána infekce H1N1 se superinfekcí klebsiellou.

25 RTG vyšetření

26 D.V., 2003 Dívka, 6 let. Přichází s levostrannou pleuropneumonií, prokázána infekce H1N1 s kombinovanou superinfekcí zlatým stafylokokem, streptokokem a haemophilem.

27 RTG a CT vyšetření

28 B.T., 2004 Dívka, 5 let. Těžce postižené dítě, sledované ve FN Motol pro hemihypertrofii, lymfedém a inoperabilní lymfangiom retroperitonea. Infekce virem H1N1 s těžkým průběhem, dosud hospitalizována.

29 RTG vyšetření (11:15) (15:39) (19:45)

30 RTG vyšetření

31 Souhrn Epidemie chřipkového kmene H1N1 vyvolává sice sporadická, avšak velmi závažná zánětlivá onemocnění plic s ojedinělými fatálními průběhy. U dospělých jsou typické infiltrativní změny vzhledu mléčného skla, zánětlivá konsolidace plicní tkáně, často s atelektatickou složkou. Velmi častý je bilaterální nález. U dětí bývá nález většinou lehčí a krátkodobější. Významně častěji onemocní rizikové, postižené děti. RTG nález bývá častěji jednostranný, komplikovaný pleurálním výpotkem, objevují se i pozánětlivé pneumatokély. Častá bakteriální superinfekce. Role radiodiagnostika je velmi podstatná nejen při sledování vývoje nálezu s eventuálními komplikacemi, ale i v primární diagnóze onemocnění. Při známé epidemiologické situaci a typickém nálezu lze s dosti značnou pravděpodobností diagnostikovat chřipkovou pneumonii typu H1N1 dříve ,než jsou k dispozici výsledky laboratorních vyšetření (které bývají zprvu často falešně negativní).


Stáhnout ppt "PLZEŇSKÝ LEDNOVÝ DEN 21.1. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google