Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLZEŇSKÝ LEDNOVÝ DEN 21.1. 2010. VÍTÁME VÁS V PLZNI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLZEŇSKÝ LEDNOVÝ DEN 21.1. 2010. VÍTÁME VÁS V PLZNI."— Transkript prezentace:

1 PLZEŇSKÝ LEDNOVÝ DEN 21.1. 2010

2 VÍTÁME VÁS V PLZNI

3 Klinika zobrazovacích metod FN a LFUK v Plzni a Radiologická společnost ČLSJEP pořádají tradiční PLZEŇSKÝ DEN  1/ Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky H1N1  2/ Ferdová E, Ferda J, Záhlava J Zobrazení muskuloskeletálních nádorů pomocí18F-FDG-PET/CT  3/ Kastner J, Ferda J, Kreuzberg B, Nepraš P, Karnos V Role magnetické rezonance v diagnostice sportovních úrazů  4/ Mírka H, Ohlídalová K, Buriánek V, Hejda V První zkušenosti s ultrazvukovou elastografií jater metodou ARFI  5/ Buriánek V, Kravec M První zkušenosti s periradikulární ozónoterapií LS syndromu pod CT kontrolou  11:30 - PŘESTÁVKA  6/ Duras P, Šlauf F, Novák M, Choc M, Mraček J, Lavička P Intrakraniální coiling, analýza 10 let zkušeností  7/ Korčáková E, Hlaváčková M, Ebelenderová D, Sůvová B Vakuová biopsie prsu – shrnutí našich zkušeností  8/ Mírka H, Bednářová A, Ferda J, Liška V Počítačem asistovaná analýza jaterních nádorů – přínos pro praxi  9/ Baxa J, Ferda J, Moláček J, Třeška V CT angiografie s EKG synchronizací u aneuryzmatu abdominální aorty  10/ Ferda J, Baxa J, Zikmund M, Spišák V, Vurm L, Kreuzberg B CT angiografie věnčitých tepen u nemocných se zvýšeným rizikem koronární nemoci, analýza nálezů a výsledky prospektivního sledování pacientů  13:30 - OBĚD

4 RADIOLOGICKÝ OBRAZ PLICNÍHO POSTIŽENÍ U TZV. PRASEČÍ CHŘIPKY H1N1 Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J

5 Březen 2009 – vypuknutí respiračního onemocnění prokázaného jako nový typ prasečí chřipky (H1N1) v Mexiku. Červen 2009 – vyhlášení 6. stupně ohrožení globální pandemií. Obava z obdobné antigenity a virulence jako při takzvané Španělské chřipce 1918 (dodatečně prokázáno, že většina postižených zemřela na bakteriální superinfekci a že současný typ chřipky H1N1 má nižší virulenci). Pozn. Prasečí chřipka s transmisí na prasata byla popsána Shopem již v roce 1931 v časopise J Exp Med – základní patologicko anatomické rysy exudativní bronchitis s destrukcí bronchiálních epitelií, peribronchiální kulatobuněčná infiltrace, také v alveolárních stěnách a masivní plicní atelektázy.

6 První popis včetně radiologických změn v časopise N Engl J Med, srpen 2009, mexických autorů Perez-Padila et al. – 18 nemocných, několik zemřelo Současný kmen má rysy lidské A sezonní chřipky, klasické chřipky prasečí a avinní chřipky (SARS). Infekce virem H1N1 postihuje život ohrožující pneumonií (na rozdíl od sezónní chřipky) lidi mladého a středního věku, dosud zdravé. Virus H1N1 postihuje horní dýchací cesty a podobně jako SARS také plíce. Většina nemocných s H1N1, vyžadujících intenzivní péči, měla bakteriální superinfekci (streptokok, stafylokok, klebsiella, enterokok, atd.) Četnost výskytu závažných stavů 18 až 48 promile.

7 Situace na ARK Plzeň, v rozsahu listopadu 2009 až ledna 2010  Hospitalizováni 4 nemocní s chřipkou H1N1 a 1 diferenciálně diagnostický případ s herpetickou pneumonií.  Klinické příznaky – horečka, štěkavý kašel, postupný rozvoj dušnosti.  5. až 7. den přijímáni k hospitalizaci, do té doby bez antivirotické léčby.  U všech porucha oxygenace, SpO 2 klesající až k 80%, nutnost neinvazivní ventilace s maskou (NIV), na ARK intubováni.  Průběh stonání podobný jako u nejtěžších forem ARDS.  Zprvu negativní serologický průkaz – definitivní průkaz pomocí PCR průkazu „real time reverzní transkriptázy polymerázy řetězovou reakcí“. Z toho vyplývá důležitost správné interpretace radiologického nálezu.

8 Soubor pacientů V.M., 1970  Muž, 39 let, práce v Panasoniku u montážní linky.  Psoriáza  Přijat na TRN 19.11. a na ARK 23.11.  Iniciálně teplota 40 stupňů, dráždivý kašel, průjem, postupný rozvoj respirační incuficience

9 RTG a CT vyšetření 23.11.2009 27.11.20099.12.2009 Průběh komplikován superinfekcí Klebsiella oxytoca. Přeložen 9.12. na JIP TRN, 15.12. na standardní oddělení, pak propuštěn.

10 S.R.1967  Muž, 42 let  Monstrózně obézní  Po návratu z Německa 8.11.2009 náhle vzniklé teploty, kašel. Postupně hospitalizován na Inf. Klinice a TRN s progredující těžkou hypoxemií a elevací zánětlivých parametrů přeložen na ARK.  Přes agresivní UPV se zhoršuje ventilace, 19.11. napojen na extrakorporální membránovou oxygenaci.  Rozvoj asfyxie a refrakterního septického šoku, 20.11. 2009 exitus letalis.

11 RTG vyšetření 17.11.200920.11.2009

12 P.L., 1951  Žena, 58 let  Od roku 2001 léčena pro chronickou lymfatickou leukémii, opakované chemoterapie, autologní transplantace krvetvorných buněk  30.11. přivezena na HOO s anamnézou týdenních febrilií okolo 39 st.C, s progredující dušností.  Verifikována oboustranná pneumonie při chřipce typu H1N1. Po progresi dušnosti přeložena na ARK s nutností umělé plicní ventilace. Léčena Tamiflu a širokospektrými antibiotiky. Prokázána superinfekce hemofilem a kandidou, později klebsiellou. Po změně antibiotik postupné zlepšování stavu a přes MJIP vrácena na HOO.

13 RTG a CT vyšetření 1.12.2009 3.12.200914.12.2009

14 K.M., 1957  Muž, 52 let  V anamnéze letitá chronická hepatitis B s progresí do jaterní cirhózy, s rozvojem portální hypertenze.  23.11. přijat na TRN s bilaterální bronchopneumonií a akutním hypoxemickým respiračním selháním. Vzhledem k nelepšícímu se stavu a rozvoji multiorgánového selhání přeložen na ARK. Nález však progredoval, 7.12. komplikován masivní hematemesou z jícnových varixů. Exitus letalis 10.12.2009.  Virologicky prokázán herpetický původ plicního zánětu !

15 RTG a CT vyšetření 27.11.2009 28.11.20099.12.2009

16 S.J., 1971  Muž, 38 let  Dosud zdráv, pracoval jako horník – střelmistr.  17.11. suchý kašel, pak teploty přes 39 stupňů C, ordinován Fromilid. Od 21.11. zhoršení stavu s těžkou dušností, kašel bez expektorace, horečka. V hluboké hypoxemii přeložen z Klatov na ARK Plzeň.  Zprvu falešná negativita H1N1, přesto nasazeno Tamiflu. ÚPV.  Přes vysokofrekvenční ventilaci dochází k potrhání plíce při pneumatokélách a bulách, postupně zánik plicní architektury jako v proliferativním stadiu plicní fibrotizace. Mnohočetné drenáže, pravostranná thorakotomie, mnohočetné bronchopleurální píštěle.  Zvažována transplantace plic jako ultimum refugium, nedoporučena pro nekrotizující tracheobronchitidu. Prognóza quoad vitam infaustní-zemřel 15.1.2010.

17 RTG a CT vyšetření 24.11.2009 28.11.2009

18 29.11.2009 2.12.2009 20.12.2009 CT vyšetření

19 Obecné rysy postižení plic při H1N1 pneumonii u dospělých  Převládá postižení obou plicních křídel.  Opacita vzhledu „mléčného skla“ (ground glass opacities), rozložená spíše subpleurálně než centrálně.  Postupně splývající konsolidace v plicním parenchymu s negativním bronchogramem (atelektatická složka)  Méně často pleurální výpotek, zvětšení mízních uzlin v hilech a mediastinu. Chybí retikulární a nodulární typ plicní infiltrace.  V souvislosti s epidemiologickou situací a při znalosti RTG obrazu může radiodiagnostik pomoci se včasnou diagnózou při známém opožďování virologického nálezu.

20 Situace na Dětské klinice v rozsahu říjen 2009 až leden 2010  Komunitní infekce plic u dětí se vyskytují s vysokou četností a sezónní závislostí.  Virová infekce plic při H1N1 má atypický průběh s minimálním poslechovým nálezem a překvapivě rozsáhlým nálezem plicní infiltrace na RTG snímku hrudníku.  Dosud zdravé děti se uzdravují do 10 dnů a RTG nález na plicích bývá normální nebo minimální.  Děti z rizikových skupin nebo s imunologickou kompromitací mají průběhy závažnější s rozsáhlými RTG nálezy.  Častá je bakteriální superinfekce, hlavně kmeny Streptococcus pneumoniae a dalšími.  Závažné plicní onemocnění může vést až k takzv. Acute Lung Injury (ALI), případně k Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) s akutní respirační insuficiencí, vyžadující ventilační podporu až umělou plicní ventilaci.

21 Sestava dětí se závažným plicním onemocněním při H1N1 říjen 2009 až leden 2010  V sestavě je 10 dětí (průměrný věk 5,7 roku)  Z toho u 8 dětí prokázán virus prasečí chřipky H1N1, u 1 dítěte komunitní chřipka H3N2 a u 1 dítěte parainfluenza.  U většiny dětí prokázána superinfekce bakteriálními kmeny (Streptococcus pneumoniae, pneumokok, klebsiella atd.)  Nutnost umělé plicní ventilace u 5 dětí (průměrná doba 7 dnů), ventilační podpora 3 děti (průměrná doba 3 dny), drenáž hrudníku 4 děti (průměrná doba 6,5 dne).  Většina dětí měla další závažné přidružené choroby (vrozený hydrocephalus, stav po srdeční operaci, nedonošenost, svalová dystrofie atd.)  9 dětí se uzdravilo s minimálními rezidui na RTG snímcích (1 dívka je dosud hospitalizována). Žádné z dětí nezemřelo.  Průměrná délka hospitalizace byla 2 týdny v rozmezí 8 až 21 dnů.

22 D.V., 1999  Dívka, 10 let.  Dítě z rizikového těhotenství, porod KP, posthemoragický hydrocephalus.  Přichází s respiračním infektem, kašlem, teplotou a dušností.

23 RTG vyšetření 14.10.200927.10.2009 10.12.2009

24 D.R., 2009  Dívka, 4 měsíce.  Porod císařským řezem, stav po ligaci ductus Botalli.  Přichází s chřipkovou infekcí, současně s podezřením na aspiraci. Prokázána infekce H1N1 se superinfekcí klebsiellou.

25 RTG vyšetření 5.12.20099.12.200911.12.2009 14.12.200921.12.2009

26 D.V., 2003  Dívka, 6 let.  Přichází s levostrannou pleuropneumonií, prokázána infekce H1N1 s kombinovanou superinfekcí zlatým stafylokokem, streptokokem a haemophilem.

27 RTG a CT vyšetření 23.12.2009 25.12.2009 31.12.2009

28 B.T., 2004  Dívka, 5 let.  Těžce postižené dítě, sledované ve FN Motol pro hemihypertrofii, lymfedém a inoperabilní lymfangiom retroperitonea.  Infekce virem H1N1 s těžkým průběhem, dosud hospitalizována.

29 RTG vyšetření 1.1.20107.1.2010 (11:15) 7.1.2010 (15:39)7.1.2010 (19:45)

30 RTG vyšetření 11.1.201014.1.2010

31 Souhrn  Epidemie chřipkového kmene H1N1 vyvolává sice sporadická, avšak velmi závažná zánětlivá onemocnění plic s ojedinělými fatálními průběhy.  U dospělých jsou typické infiltrativní změny vzhledu mléčného skla, zánětlivá konsolidace plicní tkáně, často s atelektatickou složkou. Velmi častý je bilaterální nález.  U dětí bývá nález většinou lehčí a krátkodobější. Významně častěji onemocní rizikové, postižené děti. RTG nález bývá častěji jednostranný, komplikovaný pleurálním výpotkem, objevují se i pozánětlivé pneumatokély. Častá bakteriální superinfekce.  Role radiodiagnostika je velmi podstatná nejen při sledování vývoje nálezu s eventuálními komplikacemi, ale i v primární diagnóze onemocnění. Při známé epidemiologické situaci a typickém nálezu lze s dosti značnou pravděpodobností diagnostikovat chřipkovou pneumonii typu H1N1 dříve,než jsou k dispozici výsledky laboratorních vyšetření (které bývají zprvu často falešně negativní).


Stáhnout ppt "PLZEŇSKÝ LEDNOVÝ DEN 21.1. 2010. VÍTÁME VÁS V PLZNI."

Podobné prezentace


Reklamy Google