Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Fialka Partner, Actuarial & Insurance Solutions Seminář z aktuárských věd, 14. října 2005 Zkušenosti s testem postačitelnosti životních rezerv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Fialka Partner, Actuarial & Insurance Solutions Seminář z aktuárských věd, 14. října 2005 Zkušenosti s testem postačitelnosti životních rezerv."— Transkript prezentace:

1 Jiří Fialka Partner, Actuarial & Insurance Solutions Seminář z aktuárských věd, 14. října 2005 Zkušenosti s testem postačitelnosti životních rezerv.

2 Page 2 Agenda Odborná směrnice ČSpA č. 3 Diskontování finančních toků Podíly na zisku Předpoklady Náklady Přirážky na nepříznivý vývoj Souvislosti účetního zachycení aktiv

3 Odborná směrnice ČSpA č. 3

4 Page 4 Odborná směrnice ČSpA č. 3 - souvislosti Vypracována pracovní skupinou ČSpA v roce 2003 Přijata výborem společnosti 22.9.2003 Zdroj: www.actuaria.czwww.actuaria.cz Motivace: IFRS4, resp. ED5 a česká legislativa –Loss recognition test, liability adequacy test Základ metodiky – směrnice ASSA: PGN104 : LIFE OFFICES – FINANCIAL SOUNDNESS VALUATION Převzata Slovenskou společností aktuárů

5 Page 5 Odborná směrnice ČSpA č. 3 – obecné zásady Vykázané rezervy snížené o související aktiva nesmí být méně než minimální hodnota pojistných závazků Minimální hodnota pojistných závazků vs „reálná hodnota“ Rezerva pojistného ŽP podle původních početních podkladů Případná nepostačitelnost vykázána jako „rezerva na vývoj početních podkladů“ Při postačitelnosti rezerv se o přebytku neúčtuje Úroveň agregace –Pojistný kmen se rozdělí do skupin, např. podle povahy produktů, způsobu jejich sjednávání a správy, podle pojistných odvětví dle zákona o pojišťovnictví, generace produktů apod. Postačitelnost rezerv bude posuzována odděleně pro tyto skupiny.

6 Page 6 Odborná směrnice ČSpA č. 3 - metodika Metoda diskontovaných finančních toků (DCF) Započítává se: pojistné, plnění včetně minulých i budoucích podílů na zisku, náklady Nezapočítává se: výnos z aktiv Diskont: Bezriziková úroková křivka (RFR) Při výpočtu minimální hodnoty pojistných závazků se uvažují pravděpodobnosti zrušení pojistné smlouvy a algoritmus výpočtu odbytného. Při výpočtu minimální hodnoty pojistných závazků se zohlední cena derivátů (opcí a garancí) vložených do pojistných smluv.

7 Page 7 Odborná směrnice ČSpA č. 3 - předpoklady Předpoklady: nejlepší odhad předpokladů budoucího vývoje vstupních parametrů upravených o přirážky na nepříznivý vývoj (Market value margins, MVM) –Přirážkami na nepříznivý vývoj se rozumí posun vstupních parametrů takovým směrem, že dojde k navýšení minimální hodnoty pojistných závazků –Přirážky mají vyjadřovat tržní ocenění rizika spojeného s budoucím vývojem během pojistné doby

8 Page 8 Odborná směrnice ČSpA č. 3 - přirážky Doporučené přirážky jsou uvedeny v bodě 3.16 směrnice. O použitých předpokladech včetně přirážek rozhoduje odpovědný pojistný matematik společnosti na základě posouzení okolností.

9 Page 9 Doporučení, interpretace 2005

10 Page 10 Diskontování finančních toků Směrnice: pro diskontování finančních toků se používá bezriziková úroková křivka (RFR) snížená o přirážku (doporučeno 0,25 %) Úprava diskontní míry o přirážku je zjednodušeným vyjádřením hodnoty vložených derivátů a dalších rizik, pokud pro ně nepoužíváme explicitní přirážky. –Pokud produkt neobsahuje žádné vložené deriváty, přirážka k RFR může být nižší. –Naopak, pro produkty zatížené vloženými deriváty může být důvod použít větší než doporučenou MVM. –Pokud je hodnota vložených derivátů plně oceněna např. stochastickým modelem a model je úplný, tj. zohledňuje nejistotu okolo všech parametrů, přirážka k RFR se nepoužije. Je žádoucí postupně implementovat stochastické modely –přiblížení se ke skutečné reálné hodnotě

11 Page 11 Podíly na zisku Úroková křivka pro projekci bonusů –Pro projekci budoucích bonusů v modelu finančních toků se používá výnosnost aktiv na úrovni RFR (s úpravou o MVM nebo bez dalších úprav o MVM). –Skladba finančního umístění technických rezerv neovlivňuje projekci. Výjimkou je situace, kdy aktiva nejsou oceňována reálnou hodnotou (viz dále). Pravidla pro připisování bonusů –Minimální bonusy v modelu finančních toků odpovídají smluvnímu nebo právnímu závazku nebo „constructive obligation“. Constructive obligation je zjednodušeně řečeno částka, kterou pojišťovna musí připsat, protože je vynutitelná nebo by si pojišťovna na stávajícím pojistném kmeni způsobila větší ztrátu hodnoty, než je náklad na připsání bonusů. –Pojistný matematik použije v testu postačitelnosti vyšší bonusy, pokud aktuální strategie vedení společnosti předpokládá budoucí alokaci bonusů nad rámec smluvních a právních závazků nebo „constructive obligations“ –V obou případech musí být metoda používána konzistentně v jednotlivých letech, pokud neexistuje evidence zdůvodňující změnu.

12 Page 12 Předpoklady Pro stanovování předpokladů lze postupovat podle návrhu IAA standardu „Current estimates“. Pojem „nejlepší odhad předpokladů“ používaný ve směrnici ČSpA přitom odpovídá pojmu „Current estimates“ v návrhu směrnice IAA.

13 Page 13 Náklady Náklady na investice –Investiční náklady se započítávají do modelu finančních toků ve výši, která je nezbytná k dosažení RFR. –Pokud nelze z investičních nákladů příslušnou část oddělit, započítávají se veškeré investiční náklady, které tuto část obsahují. Započítávání obecných nákladů (overheads) –Přestože i test obsahující pouze přímo přiřaditelné náklady by splňoval minimální požadavky IFRS4, pracovní skupina doporučuje započítávat do testu veškeré náklady. Tento postup eliminuje arbitrární ovlivňování výsledku pomocí re- alokace nákladů.

14 Page 14 Přirážky na nepříznivý vývoj Obecné možnosti stanovení tržních přirážek: –kalibrace na nulový zisk při sjednání smlouvy (primární trh) –kalibrace na převody portfolií nebo zajištění (sekundární trh) –arbitrární stanovení Byly identifikovány zásadní problémy při použití první a druhé metody. Proto přes teoretickou nesprávnost je použití arbitrárně stanovených předpokladů asi stále nejvhodnější.

15 Page 15 Souvislosti účetního zachycení aktiv – vliv oceňování aktiv na projekci bonusů Reálná hodnota závazků z pojistných smluv obsahuje budoucí bonusy: –plynoucí z RFR křivky, plus –plynoucí z budoucích realizací oceňovacích rozdílů zaúčtovaných do vlastního kapitálů (může vznikat i z oceňovacích rozdílů přeceňovaných do výsledku u těch společností, které pro podíl na zisku vycházejí z jiného základu než je účetní zisk – blíže popsáno v IAA směrnici Liability adequacy testing jako „timing differences“), plus –plynoucí z vyšších výnosů z nepřeceňovaných cenných papírů, jejichž aktuální tržní hodnota je vyšší než zaúčtovaná hodnota.

16 Page 16 Vliv oceňování aktiv na nakládání s výsledkem testu Soulad oceňování aktiv a závazků – accounting (mis)match HTM: Tvorbu dodatečných rezerv lze upravit o rozdíl tržní a účetní hodnoty finančního umístění technických rezerv, pokud část tohoto finančního umístění není přeceňována na tržní hodnotu (ani přes výsledek, ani přes vlastní kapitál). –Zaúčtovaná dodatečná rezerva je nižší o tento rozdíl, než kdybychom oceňování aktiv nezohlednili. AFS: Pokud je část finančního umístění technických rezerv přeceňována na tržní hodnotu pouze přes vlastní kapitál, bylo by žádoucí účtovat tvorbu dodatečných rezerv proti vlastnímu kapitálu, a to až do výše odpovídajících oceňovacích rozdílů na finančním umístění. –Pracovní skupina si není vědoma postupu, který by v Českých účetních standardech tento přístup umožňoval. –Zaúčtovaná dodatečná rezerva tak nezohledňuje případné oceňovací rozdíly zaúčtované do vlastního kapitálu.

17 Page 17 Závěr – další kroky Nahrazení v podstatě arbitrárně zvolených přirážek stochastickým modelováním a kalibrace na trh. Accounting mismatch: –Účetním modelem oceňování aktiv –Vysoké úrokové sazby

18 Copyright © by Deloitte & Touche, 2004. This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside of the client organization without prior written approval from Deloitte & Touche.


Stáhnout ppt "Jiří Fialka Partner, Actuarial & Insurance Solutions Seminář z aktuárských věd, 14. října 2005 Zkušenosti s testem postačitelnosti životních rezerv."

Podobné prezentace


Reklamy Google