Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role zástupce za Českou republiku ve Výboru členských států ECHA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role zástupce za Českou republiku ve Výboru členských států ECHA"— Transkript prezentace:

1

2 Role zástupce za Českou republiku ve Výboru členských států ECHA
Ing. Erik Geuss ředitel sekce strategie a ekonomiky průmyslu © 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Zastoupení České republiky v orgánech ECHA
ECHA Management Board (Správní rada), člen: Karel Bláha Member States Committee (Výbor členských států = VČS), člen: Erik Geuss Forum (Fórum), člen: Pavel Forint Committee for Risk Assessment (Výbor pro posuzování rizik), člen: Zdeněk Šmerhovský Committe for Socio-economic Analysis (Výbor pro socio-ekonomické analýzy), člen: Rút Bízková

4 Kandidátský seznam látek
Do kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy mohou být zahrnuty tyto látky látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako mutagenní kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické pro reprodukci podle kritérií stanovených v příloze XIII nařízení REACH

5 látky, které jsou vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII tohoto nařízení látky - například látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti nebo s perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi nebo s vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními vlastnostmi, které nesplňují kritéria písmen d) ani e) – pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v písmenech a) až e), a které jsou identifikovány v jednotlivých případech postupem podle článku 59 nařízení REACH

6 Před rozhodnutím o zahrnutí látek do přílohy XIV ECHA při současném zohlednění stanoviska VČS doporučí prioritní látky, které do ní mají být zahrnuty. Priorita se obvykle přikládá látkám s PBT nebo vPvB vlastnostmi se širokým použitím nebo o vysokém objemu

7 Počet látek zahrnutých do přílohy XIV a data uvedená podle čl. 58
Počet látek zahrnutých do přílohy XIV a data uvedená podle čl rovněž zohlední schopnost ECHA zpracovat žádosti ve stanovené lhůtě. ECHA poprvé doporučí zahrnutí prioritních látek do přílohy XIV do 1. června 2009. Další doporučení ECHA budou následovat nejméně každý druhý rok s cílem zahrnout do přílohy XIV další látky.

8 1. zasedání Výboru členských států
26. – 27. února v Helsinkách Ve věcné části jednání byli členové VČS seznámeni s právním základem pro činnost výboru v rámci ECHA s plánem práce na rok 2008 a další léta se základními guidance dokumenty pro práci VČS s pracovními nástroji pro práci ve VČS s kompetencemi členů a možnostmi kooptace dalších s pracovními postupy s návrhem rozvrhu příštích jednání v roce 2008

9 Právní základ pro činnost Výboru členských států
Článek 76.1.e) Výbor členských států (VČS) odpovídá za řešení možných rozdílných stanovisek k návrhům rozhodnutí předloženým agenturou nebo členskými státy podle hlavy VI (hodnocení) k návrhům na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy, které mají podléhat postupu povolování podle hlavy VII (povolování)

10 Článek 77.3 Výbory plní tyto úkoly
vykonávají úkoly, které jsou jim svěřeny podle hlav VI až XI (VČS se týká hlava VI a VII) na žádost výkonného ředitele ECHA poskytují technickou a vědeckou podporu pro opatření ke zlepšení spolupráce mezi Společenstvím, jeho členskými státy, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi ve vědeckých a technických otázkách týkajících se bezpečnosti látek, jakož i aktivní účast na činnostech v oblasti technické pomoci a budování kapacit pro řádné řízení chemických látek v rozvojových zemích na žádost výkonného ředitele vypracovávají stanoviska k jiným aspektům týkajícím se bezpečnosti látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech

11 Plán práce na rok 2008 a další léta
hlavní úkoly VČS dokumentace k příloze XV- souhlas s identifikací látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) názor/stanovisko na doporučení prioritních látek pro zařazení do přílohy XIV (seznam látek, které budou předmětem autorizace) hodnocení dokumentace – návrhů rozhodnutí k návrhům na testování, návrhů rozhodnutí k vyhovění požadavkům na registrační dokumentaci při její kontrole názor/stanovisko k Akčnímu postupovému plánu EU (Community rolling action plan) hodnocení látek – návrhy rozhodnutí na vyžádání dalších informací o látkách testovací případy pro hodnocení dokumentace dokumenty podporující rozhodnutí

12 Základní dokumenty pro práci ve VČS
Nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH Prováděcí instrukce (guidance) pro přípravu dokumentace podle přílohy XV Prováděcí instrukce pro hodnocení látek Prováděcí instrukce k posouzení chemické bezpečnosti včetně prováděcí instrukce k požadavkům na informace Další prováděcí instrukce

13 Pracovní nástroje pro práci ve VČS
Distribuce dokumentů prostřednictvím CIRCA REACH informační technologie

14 Pracovní postupy VČS Pracovní skupiny
Pracovní kontakty a spolupráce s ostatními výbory ECHA a Fórem Účast dalších účastníků procesu na jednáních Na jednání byl předložen návrh pravidel pro postup při jednání VČS (jednací řád), jehož součástí je prohlášení jednotlivých členů o závazcích, o vyloučení střetu zájmů, prohlášení členů VČS, jejich poradců, pozvaných expertů a pozorovatelů o důvěrnosti.

15 Rozhodovací proces v ECHA má tři stupně:
nejsou-li připomínky z ČS – ECHA může udělat rozhodnutí jsou-li připomínky od ČS, musí se tím zabývat VČS; pokud dosáhne jednomyslného stanoviska, umožní to ECHA udělat rozhodnutí pokud VČS nedosáhne jednomyslného souhlasu, musí se tím zabývat EK, která udělá rozhodnutí na základě komitologického postupu

16 Role zástupce za Českou republiku ve Výboru členských států ECHA
Prezentaci Role zástupce za Českou republiku ve Výboru členských států ECHA vytvořil Ing. Erik Geuss Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1


Stáhnout ppt "Role zástupce za Českou republiku ve Výboru členských států ECHA"

Podobné prezentace


Reklamy Google