Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunitární program PROGRESS České Budějovice 5.3.2009 Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunitární program PROGRESS České Budějovice 5.3.2009 Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie."— Transkript prezentace:

1

2 1 Komunitární program PROGRESS České Budějovice 5.3.2009 Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

3 2 Zaměstnanost Sociální ochrana a začleňování Pracovní podmínky Boj proti diskriminaci Rovnost žen a mužů Finanční rámec komunitárního programu PROGRESS? 2007 - 2013 - 743 250 000 € Na co je komunitární program PROGRESS zaměřen?

4 3 Kdo může žádat o projekt z programu PROGRESS OBECNĚ: Členské státy Úřady práce Místní a regionální úřady Specializované subjekty podle legislativy EU Sociální partneři Nevládní organizace organizované na úrovni EU Univerzity a výzkumné ústavy Národní statistické úřady Média KONKRÉTNĚ: Oprávnění žadatelé jsou vždy uvedeni ve výzvě Evropské komise

5 4 Příklady financování Studie, obsahově spadající do některé ze sekcí programu Školení Konference a semináře – výměna „dobré praxe“ Vytváření mezinárodních sítí pro výměnu zkušeností v oblastech spadajících do jednotlivých sekcí programu Kampaně pro zvýšení povědomí veřejnosti o sociální politice a politice zaměstnanosti

6 5 Zásady pro předkládání projektů Jen studie, analýzy, předávání znalostí a zkušeností, šíření informací a „dobré praxe“ Žádné investiční aktivity Žádné aktivity, které lze realizovat v rámci strukturálních fondů Vždy je nutné spolufinancování Kromě žadatele minimálně 2 partneři ze 2 států EU nebo EHP (dle výzvy EK)

7 6 Jak napsat úspěšný projekt KONTEXT MAKRO soulad projektu se strategiemi EU soulad s politikami České republiky

8 7 Jak napsat úspěšný projekt MEZO samostatný předkladatel (kapacita, komunikace) partner konsorcium výběr zahraničních partnerů s podporou MPSV - kontaktní osoby z MPSV a Úřadu vlády - QeC – ERAN: www.qec-eran.org - ESIP: www.esip-platform.net

9 8 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO Zakázka na služby nebo vypracování návrhu projektu? výzvy Evropské komise k předložení nabídky výzvy Evropské komise k předkládání návrhů projektů

10 9 Kde hledat výzvy http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm

11 10 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO – projektová žádost přečíst pečlivě text výzvy, zejména kritéria oprávněnosti a očekávané cíle připravit seznam dokumentů, které bude třeba předložit Evropské komisi spolu s návrhem projektu (letter of commitment, financial identification, legal entity form, CV) forma předložení (online website + podepsaná listinná podoba) termín pro předložení

12 11 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO – projektová žádost – obsah soulad s evropskými, národními, regionálními a popřípadě místními strategiemi obsah projektu musí být v souladu s požadavky výzvy Evropské komise uvést předchozí zkušenosti se zpracováním projektů či s účastí na jiných projektech (např. i ze strukturálních fondů) jako „přidanou hodnotu“ definovat jasně výstupy projektu definovat jasně indikátory pro dosažení výstupů použít logický rámec nebo „strom problémů“ jako metodiku

13 12 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO – projektová žádost – rozpočet objem finančních prostředků Evropské unie vyčleněných na výzvu procento národního spolufinancování projektový tým (vlastní zaměstnanci /cizí experti, částečný/plný pracovní úvazek, dohoda o provedení práce? Dohoda o pracovní činnosti? Pracovní poměr na dobu určitou? cestovné a diety (respektovat limity stanovené Evropskou komisí) náklady na služby (překlady a tlumočení, publikace, internetové stránky, expertní vstupy, pronájmy, ubytování, stravování účastníků seminářů, workshopů a konferencí pozor na kurzové rozdíly overheads

14 13 Jak napsat úspěšný projekt Rozpočtové příjmy příspěvek Evropské komise příspěvky partnerů čas státních zaměstnanců

15 14 Čím vám může pomoci MPSV? INFORMACE http://www.mpsv.cz/cs/3452 KONZULTACE Viz kontakty níže SPOLUFINANCOVÁNÍ „Metodické postupy MPSV ČR pro implementaci komunitárních programů a poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na spolufinancování komunitárních projektů“ „Příručka pro žadatele a konečné příjemce“

16 15 Podpora spolufinancování Formou příspěvku z rozpočtu MPSV Příspěvek MPSV může činit až 100% spolufinancování Na příspěvek MPSV však není právní nárok O spolufinancování je třeba požádat MPSV včas

17 16 Kontaktní osoby KONZULTACE A METODICKÁ POMOC: Ing. Jitka Zukalová, odbor EU a mezinárodní spolupráce, email: jitka.zukalova@mpsv.cz, tel. 221 922 118 Ing. Jiří Neuberg, Národní vzdělávací fond, e-mail: neuberg@nvf.cz, tel.: 224 500 549 Ing. Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond, e-mail:outly@nvf.cz tel.: 224 500 558

18 17 Projekty v sekci Zaměstnanost: Ing. Ivana Projsová, Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů, e-mail: ivana.projsova@mpsv.cz, tel.: 221 923 187 Projekty v sekci Sociální ochrana a začleňování: Ing. Helena Petroková, odbor sociálních služeb, odd. implementace ESF a IOP, e-mail: helena.petrokova@mpsv.cz, tel.: 221 922 296 Projekty v sekci Pracovní podmínky: Ing. Jaroslav Hlavín, odbor pracovně právních vztahů, oddělení bezpečnosti práce a pracovního prostředí, e-mail: jaroslav.hlavin@mpsv.cz, tel.: 221 922 301 Projekty v sekci Boj proti diskriminaci: Mgr. Lucie Otáhalová, odbor pro lidská práva, Úřad vlády, e-mail: otahalova.lucie@vlada.cz, tel.: 296 153 579 Projekty v sekci Rovnost žen a mužů: JUDr. Dagmar Zelenková, oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Úřad vlády, e-mail: dagmar.zelenkova@vlada.cz, tel.: 224 002 580

19 18 Cíl: Analýza implementace 1) analýza právních podmínek 2) analýza implementačního uspořádání 3) analýza absorpční kapacity 4) analýza systému hodnocení a výběru projektů 5) analýza publicity Vyhodnocení aktivit MPSV zaměřených na propagaci programu Návrh doporučení Evaluace implementace programu Progress

20 19 Evaluace implementace programu Progress Sběr dat: Sekund á rn í sběr (na MPSV a od relevantn í ch partnerů) Prim á rn í sběr: – telefonick é rozhovory s potenci á ln í mi př í jemci – dotazn í kov á š etřen í mezi potenci á ln í mi př í jemci, kteř í o programu Progress věd í – osobn í dotazy mezi veřejnost í – expertn í š etřen í Analyzov á na byla i data ze zahranič í Výsledky byly vz á jemně porovn á v á ny

21 20 Analýza právních podmínek analyzov á ny byly dokumenty na ú rovni EU, z á konn é a podz á konn é normy na n á rodn í ú rovni a usnesen í vl á dy Z á konn é podm í nky jsou dodržov á ny a naplňov á ny a při implementaci nedo š lo k nesouladu s pr á vn í mi předpisy. Doporučen í sladit informačn í opatřen í, týkaj í c í se programu Progress, s opatřen í mi týkaj í c í mi se struktur á ln í ch fondů, stanovenými nař í zen í m Komise č. 1159/2000 ze dne 30. 5. 2000 o informačn í ch a propagačn í ch opatřen í ch, kter á maj í být prov á děna členskými st á ty v souvislosti s pomoc í ze struktur á ln í ch fondů

22 21 Analýza implementačního uspořádání při t é to analýze vych á zel zpracovatel z Metodiky komunit á rn í ch programů z Př í ručky pro př í jemce Doporučen í z n á zorů c í lov é skupiny vyplynulo, že by bylo v r á mci zpřehledněn í rozli š it materi á ly, kter é jsou vytvořeny pro intern í ú čely MPSV a materi á ly zpracovan é pro žadatele či př í jemce. Proto se uvažuje o tom, že na internetových str á nk á ch bude ponech á na pouze Př í ručku pro př í jemce. Ta bude upravena tak, aby byla srozumitelněj ší a obsahovala v š echny nezbytn é informace.

23 22 Analýza absorpční kapacity předpoklady limituj í c í faktory Při analýze bylo zji š těno, že na vstupn í předpoklad nelze spol é hat a absorpčn í kapacitu je třeba aktivně podporovat. Sběr dat dotazn í kov é š etřen í telemarketing benchmarking kapacity trhu

24 23 Analýza absorpční kapacity - výsledky Dotazn í kov é š etřen í 70 % respondentů, kteř í věd í o programu Progress, m á zku š enost s realizac í projektu financovan é ho z EU pouze 14% respondentů připravuje projekt do programu Progress, vět š ina respondentů př í pravu teprve zvažuje. nadpolovičn í vět š ina respondentů, kteř í věd í o programu Progress si zpracov á v á projektov é ž á dosti sama. Doporučen í zv á žit vytvořen í společn é platformy komunit á rn í ch programů v ČR (jako maj í struktur á ln í fondy)

25 24 Analýza absorpční kapacity - výsledky Telemarketing zku š enost potenci á ln í ch př í jemců s realizac í projektu spolufinancovaných EU je t é měř 100% t é měř polovina respondentů již m á zku š enost s realizac í nějak é ho komunit á rn í ho projektu pouze 4% respondentů jsou v t é to chv í li rozhodnuta, že podaj í projekt do programu Progress v í ce než 75% respondentů si připravuje projekty vlastn í mi silami 75% respondentů se domn í v á, že m á zahraničn í ho partnera, se kterým je možn é realizovat projekt 80% respondentů je přesvědčeno, že disponuje dostatečnými jazykovými schopnostmi pro realizaci mezin á rodn í ho projektu.

26 25 Analýza absorpční kapacity - výsledky Telemarketing 100% respondentů uvedlo, že nemaj í probl é m se zaji š těn í m povinn é ho spolufinancov á n í v NNO je situace opačn á 80% respondentů projevilo z á jem o dal ší informace Doporučen í podpořit žadatele při vyhled á v á n í zahraničn í ch partnerů zv á žit uspoř á d á n í cyklu pracovn í ch setk á n í a semin á řů pro potenci á ln í př í jemce podpory se zahraničn í mi z á stupci, kteř í maj í z á jem o partnerstv í v ČR vytvořen í př í ručky dobr é praxe z ú spě š ných mezin á rodn í ch projektů

27 26 Analýza systému hodnocení a výběru projektů Existuje zpracovan á dokumentace, kter á svou povahou vyhovuje krit é ri í m EU, n á rodn í m předpisům i z á jmům konečných př í jemců, ve kter é je syst é m hodnocen í a výběru projektů pops á n. Doporučen í pro š kolen í členů St á l é komise vytvořen í standardizovaných formul á řů pro hodnocen í

28 27 Analýza publicity analýza medi á ln í ch výstupů analýza reklamy a propagace  ti š těn é materi á ly a publikace  semin á ře a akce  internet placen á inzerce a reklama průzkum mezi př í jemci – dotazn í k průzkum mezi př í jemci – telemarketing průzkum mezi laickou veřejnost í

29 28 Analýza publicity - výsledky Analýza medi á ln í ch výstupů Ve sledovan é m obdob í byly informace o programu Progress distribuov á ny prostřednictv í m audiovizu á ln í ch m é di í a v region á ln í m tisku minim á lně (Dotačn í věstn í k, MfD) K dispozici jsou výstupy na internetových str á nk á ch Ve sledovan é m obdob í nebyl k programu Progress vyd á n ž á dný př í spěvek ze strany MPSV a MPSV nevydalo ž á dnou tiskovou zpr á vu

30 29 Analýza publicity - výsledky Reklama a propagace – ti š těn é materi á ly a publikace Brožura EU je velmi obecn á a psan á ú ředn í m jazykem, proto př í li š neoslovuje laick é ho čten á ře, po grafick é str á nce dobře zpracovan á, orientace v n í nen í dobr á. Let á k dostatečně informativn í, vych á z í z Brožury, pro š el v š ak jazykovou korekturou (MPSV), č í mž se zlep š ila čten á řsk á př í větivost Př í ručka pro žadatele obsahuje nutn é informace, je jasně a zřetelně strukturovan á, ke stažen í na internetových str á nk á ch MPSV

31 30 Analýza publicity - výsledky Reklama a propagace – semin á ře a akce Ve sledovan é m obdob í nebyly ze strany MPSV poř á d á ny ž á dn é semin á ře k propagaci programu Progress v ČR. MPSV se z ú častnilo 8 veletrhů, na kterých byly prezentov á ny aktivity MPSV a distribuov á ny informace o programu Progress.

32 31 Analýza publicity - výsledky Reklama a propagace – internet a elektronick á m é dia (internetov é str á nky programu Progress) Pod á van é informace jsou srozumiteln é a odpov í daj í charakteru webov é prezentace, nicm é ně mohou působit stroze, což dokazuj í i výsledky průzkumu Při použit í kl í čových slov „ program Progress “ um í stily na: 1. m í stě ve vyhled á vači Google 3. m í stě ve vyhled á vači Seznam 2. m í stě ve vyhled á vači Centrum Vyhled á v á n í na domovsk é str á nce je při zad á n í pouze „ progress “ ú spě š n é a odkazuje na relevantn í str á nku

33 32 Analýza publicity - výsledky Dotazn í k pouze 7% respondentů, kteř í o programu Progress věd í, se domn í v á, že potenci á ln í žadatel é maj í dostatek informac í o programu Progress vět š ina respondentů uvedla jako zdroj jejich prvotn í informace internet pouze 13% respondentů se přikl á n í k n á zoru, že osobně maj í dostatek informac í o programu Progress

34 33 Analýza publicity - výsledky Telemarketing 42% respondentů vědělo o existenci programu Progress 80% respondentů m á z á jem o dal ší informace třetina respondentů uvedla, že jim vyhovuj í semin á ře, zat í mco třetina se spokoj í s informacemi na internetu mezi obecnými požadavky bylo zm í něno zjednodu š en í /zpřehledněn í Př í ručky pro př í jemce

35 34 Analýza publicity - výsledky průzkum mezi laickou veřejnost í – n á hodný výběr t é měř 80% respondentů m á povědom í o existenci evropských fondů pouze 4% respondentů maj í povědom í o existenci komunit á rn í ch programů s existenc í komunit á rn í ho programu Progress je sezn á meno pouze 0,01% respondentů

36 35 Analýza publicity - doporučení zpracovat komunikačn í pl á n a zv á žit vyd á v á n í tiskových zpr á v doplnit internetov é str á nky o laick é informace a průběžně je aktualizovat zv á žit zaveden í společn é vizu á ln í identity programu Progress ve v š ech členských st á tech EU zv á žit inzerci v relevantn í ch odborných m é di í ch vytvořit komunikačn í strategii a připravit pl á n aktivit na rok 2009 zv á žit n á vrh vůči EK na ú pravu syst é mu výměny informac í o realizovaných projektech a doplněn í pravidel publicity pro partnery projektů realizovat medi á ln í workshopy v regionech adresně oslovovat potenci á ln í př í jemce

37 36 Souhrnná doporučení zlep š en í publicity tak, aby byli o programu, vzhledem k jeho významu, dostatečně informov á ni jak potenci á ln í př í jemci, tak š ir ší veřejnost realizace specifických aktivit k podpoře absorpčn í kapacity v ČR (medi á ln í roadshow) podpořit vztahy mezi poskytovatelem, př í jemci a potenci á ln í mi př í jemci, např í klad identifikac í a diseminac í př í kladů dobr é praxe v pr á vn í oblasti dodržovat platnou evropskou i n á rodn í legislativu a pravidla platn á pro informačn í a komunikačn í strategii EU

38 Děkuji za pozornost.

39 38 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Komunitární program PROGRESS České Budějovice 5.3.2009 Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google