Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázky k budoucnosti kohezní politiky EU Analýza zhodnocení potřeb ČR a jejích regionů po roce 2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázky k budoucnosti kohezní politiky EU Analýza zhodnocení potřeb ČR a jejích regionů po roce 2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší."— Transkript prezentace:

1 Otázky k budoucnosti kohezní politiky EU Analýza zhodnocení potřeb ČR a jejích regionů po roce 2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Z dlouhodobého hlediska vývoje integračního procesu lze konstatovat, že ekonomické rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a jejich regiony se spíše zvětšují než zmenšují. Toto konstatování souvisí především se dvěma skutečnostmi: 1)Geografické rozšiřování integračního procesu vede k přijímání ekonomicky méně vyspělých zemí. 2)Přes veškeré snahy podporovat ekonomicky zaostalejší regiony se v mnoha případech nedaří přiblížit tyto regiony na úroveň „průměru“ EU, ba naopak jejich pozice stagnuje či se dokonce zhoršuje. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Politika EU pro rozvoj venkova již není součástí strukturálních fondů, ale obě politiky mají spolupracovat v rámci podpory hospodářské diverzifikace venkovských oblastí. Tuto novou politiku rozvoje venkova financuje jediný fond, a to Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). V této souvislosti nás musí zajímat, jak se podpora venkova v EU bude vyvíjet po roce 2013 a jaká by měla být pozice ČR v této choulostivé otázce. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Implikace z členství v EU pro Českou republiku a její regiony – 1 Obecně lze konstatovat, že zapojení se České republiky do integračního procesu vytvořilo některé vhodné podmínky pro posílení ekonomického růstu a tím i zvýšení ekonomické úrovně nejen celé ČR, ale i jednotlivých regionů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Implikace z členství v EU pro Českou republiku a její regiony - 2 Česká republika měla v minulém programovacím období (2004 – 2006) a má i v tomto programovacím období (2007 – 2013) nárok na získání prostředků na posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Klíčovou otázkou však v této souvislosti zůstává efektivita jejich využití. Je třeba vzít do úvahy procesy evaluace, které mohou ovlivnit alokace prostředků na členské státy, případně i konkrétní regiony. Tato skutečnost nás musí zajímat zejména s ohledem na budoucí období, po roce 2013. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Implikace z členství v EU pro Českou republiku a její regiony - 3 Za rozhodující faktor, který v budoucnosti ovlivní schopnost České republiky dostat se na ekonomickou úroveň v současnosti vyspělých členských států Evropské unie, lze považovat domácí hospodářskou politiku. V případě regionálních disparit musí rozhodující roli sehrát regionální politika. V neposlední řadě ovlivní kohezní politiku od roku 2014 současná hospodářská krize a její diferencovaný průběh a dopady na členské státy a jednotlivé regiony. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Z analýzy krajů vyplynuly silné a slabé stránky rozvoje České republiky jako celku Silné stránky rozvoje krajů ČR: kvalifikovaná, adaptabilní a relativně levná pracovní síla;kvalifikovaná, adaptabilní a relativně levná pracovní síla; vybudování množství výrobních kapacit na základě přímých zahraničních investic a úspěšný rozvoj malého a středního podnikání;vybudování množství výrobních kapacit na základě přímých zahraničních investic a úspěšný rozvoj malého a středního podnikání; dostatečně hustá regionální síť silnic a železnic a dobrá úroveň telekomunikační síě;dostatečně hustá regionální síť silnic a železnic a dobrá úroveň telekomunikační síě; vyhovující síť zařízení pro kulturní a osvětové aktivity;vyhovující síť zařízení pro kulturní a osvětové aktivity; trvalé investice do ochrany životního prostředí;trvalé investice do ochrany životního prostředí; přírodní a kulturně historický potenciál pro cestovní ruch.přírodní a kulturně historický potenciál pro cestovní ruch. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Slabé stránky rozvoje krajů ČR: obtížné podmínky pro vznik nových podnikatelských subjektů a rozvoj stávajících malých a středních podniků;obtížné podmínky pro vznik nových podnikatelských subjektů a rozvoj stávajících malých a středních podniků; nedostatek komplexních služeb pro podnikatele a investory;nedostatek komplexních služeb pro podnikatele a investory; špatná kvalita regionální silniční sítě;špatná kvalita regionální silniční sítě; nedostatečná dopravní obslužnost okrajových částí regionů;nedostatečná dopravní obslužnost okrajových částí regionů; celoplošně vysoká a jen mírně klesající míra nezaměstnanosti s výraznými regionálními rozdíly;celoplošně vysoká a jen mírně klesající míra nezaměstnanosti s výraznými regionálními rozdíly; růst rizikových skupin obyvatelstva, nejen ve městech, ale i na venkově;růst rizikových skupin obyvatelstva, nejen ve městech, ale i na venkově; zaostávající vybavenost pro likvidaci tuhých i splaškových odpadů;zaostávající vybavenost pro likvidaci tuhých i splaškových odpadů; nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky;nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky; dlouhodobě narůstající nedostatek pracovních příležitostí na venkově;dlouhodobě narůstající nedostatek pracovních příležitostí na venkově; nedostatečná úroveň materiální základny cestovního ruchu a jeho nízké využívání pro ekonomický a sociální rozvoj obcí a regionů.nedostatečná úroveň materiální základny cestovního ruchu a jeho nízké využívání pro ekonomický a sociální rozvoj obcí a regionů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Kraje ČR - Vybrané tři slabé stránky Praha Nedořešená dopravní situace a negativní dopady dopravy na životní prostředí ve městěNedořešená dopravní situace a negativní dopady dopravy na životní prostředí ve městě Malé využití vědecké a výzkumné základny pro inovační funkci městaMalé využití vědecké a výzkumné základny pro inovační funkci města Vysoká kriminalitaVysoká kriminalita Středočeský kraj Upadající průmyslová centra v některých částech regionuUpadající průmyslová centra v některých částech regionu Velké rozdíly v ekonomickém rozvoji v rámci krajeVelké rozdíly v ekonomickém rozvoji v rámci kraje Pokles společenských funkcí center měst mimo pracovní dobu, ztráta obytné funkce center městPokles společenských funkcí center měst mimo pracovní dobu, ztráta obytné funkce center měst Plzeňský kraj Výrazné disparity v územíVýrazné disparity v území Stagnace vědecko-výzkumných a inovačních aktivit, podpory a komercionalizace průmyslového výzkumu a vývojeStagnace vědecko-výzkumných a inovačních aktivit, podpory a komercionalizace průmyslového výzkumu a vývoje Profesní a územní nerovnováha nabídky a poptávky na trhu práceProfesní a územní nerovnováha nabídky a poptávky na trhu práce Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Jihočeský kraj Nízký podíl progresivních odvětví na tvorbě HDP a zaměstnanostiNízký podíl progresivních odvětví na tvorbě HDP a zaměstnanosti Nedostatečně rozvinutý marketing zemědělských a potravinářských produktůNedostatečně rozvinutý marketing zemědělských a potravinářských produktů Absence dálničního propojení, zpožďování výstavby dálnice D3 a nedobudované rychlostní silnice R3 a R4Absence dálničního propojení, zpožďování výstavby dálnice D3 a nedobudované rychlostní silnice R3 a R4 Liberecký kraj Nízká kvalita služeb a infrastruktury cestovního ruchuNízká kvalita služeb a infrastruktury cestovního ruchu Rostoucí znečištění ovzduší a zátěž hlukem, způsobené zejména dopravouRostoucí znečištění ovzduší a zátěž hlukem, způsobené zejména dopravou Existence regionálních rozdílů v oblasti hospodářského rozvojeExistence regionálních rozdílů v oblasti hospodářského rozvojeVysočina Strukturální nezaměstnanost, nesoulad kvalifikace uchazečů s potřebami trhu práceStrukturální nezaměstnanost, nesoulad kvalifikace uchazečů s potřebami trhu práce Pokles počtu obyvatel kraje; nízká porodnost, úbytek obyvatelstva přirozenou měnou; „stárnutí“ populacePokles počtu obyvatel kraje; nízká porodnost, úbytek obyvatelstva přirozenou měnou; „stárnutí“ populace Špatný stavebně technický stav dopravní infrastrukturyŠpatný stavebně technický stav dopravní infrastruktury Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Pardubický kraj Nedostatečná inovační aktivita průmyslových firemNedostatečná inovační aktivita průmyslových firem Značný podíl strukturálně ohrožených odvětví v ekonomické struktuře krajeZnačný podíl strukturálně ohrožených odvětví v ekonomické struktuře kraje Absence dálnic a rychlostních silnic (vnější silniční napojení kraje)Absence dálnic a rychlostních silnic (vnější silniční napojení kraje) Královéhradecký kraj Přetíženost komunikací, chybějící obchvaty obcí pro tranzitní dopravuPřetíženost komunikací, chybějící obchvaty obcí pro tranzitní dopravu Nepříznivý demografický vývoj venkovských oblastí, zhoršování věkové struktury venkovské populaceNepříznivý demografický vývoj venkovských oblastí, zhoršování věkové struktury venkovské populace Nedostatek komplexních služeb pro podnikatele a investory ze strany obcíNedostatek komplexních služeb pro podnikatele a investory ze strany obcí Zlínský kraj Vysoký podíl sekundárního ekonomického sektoru na tvorbě HDPVysoký podíl sekundárního ekonomického sektoru na tvorbě HDP Pomalu rostoucí rozsah dálnic a rychlostních komunikací na území regionu a dosud nedostatečné napojení na celostátní síťPomalu rostoucí rozsah dálnic a rychlostních komunikací na území regionu a dosud nedostatečné napojení na celostátní síť Nenaplněný potenciál cestovního ruchu: slabý marketing, slabá provázanost služeb, nižší kvalita infrastruktury, zařízení a služebNenaplněný potenciál cestovního ruchu: slabý marketing, slabá provázanost služeb, nižší kvalita infrastruktury, zařízení a služeb Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Olomoucký kraj Nedostatečná nadregionální spolupráce, zejména s Ostravským krajemNedostatečná nadregionální spolupráce, zejména s Ostravským krajem Minimální infrastrukturní vybavenost a propojení s okrajovými částmi regionuMinimální infrastrukturní vybavenost a propojení s okrajovými částmi regionu Venkovský charakter značné části krajeVenkovský charakter značné části kraje Moravskoslezský kraj Neuspokojivý stav životního prostředí zejména v průmyslových centrechNeuspokojivý stav životního prostředí zejména v průmyslových centrech Vysoká nezaměstnanost, značný počet lidí s nedostatečnou nebo s jednostranně zaměřenou kvalifikací po útlumu dolů a hutíVysoká nezaměstnanost, značný počet lidí s nedostatečnou nebo s jednostranně zaměřenou kvalifikací po útlumu dolů a hutí Dopravní odlehlost kraje, pomalé budování dálnice a dalších komunikacíDopravní odlehlost kraje, pomalé budování dálnice a dalších komunikací Karlovarský kraj Nízká vzdělanostní a kvalifikační úroveň obyvatelstvaNízká vzdělanostní a kvalifikační úroveň obyvatelstva Zanedbaný stav dopravní infrastrukturyZanedbaný stav dopravní infrastruktury Silně periferní postavení krajeSilně periferní postavení kraje Ústecký kraj Vysoká nezaměstnanost, sociální problémyVysoká nezaměstnanost, sociální problémy Výrazně devastované životní prostředí, znečištění ovzduší a vod, byť došlo k výraznému zlepšeníVýrazně devastované životní prostředí, znečištění ovzduší a vod, byť došlo k výraznému zlepšení Slabá role výzkumu a vývojeSlabá role výzkumu a vývoje Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Kategorizace regionů ČR dle jejich socioekonomické úrovně Hlavní město Praha je jednoznačně regionem s nejvyšší socioekonomickou úrovní. V tomto ohledu tvoří samostatnou kategorii.Hlavní město Praha je jednoznačně regionem s nejvyšší socioekonomickou úrovní. V tomto ohledu tvoří samostatnou kategorii. Za Prahou následuje skupina nadprůměrných regionů. Tuto skupinu tvoří Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj.Za Prahou následuje skupina nadprůměrných regionů. Tuto skupinu tvoří Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Skupinu průměrných regionů tvoří Liberecký kraj, Vysočina, Pardubický, Jihomoravský, Královehradecký a Zlínský kraj.Skupinu průměrných regionů tvoří Liberecký kraj, Vysočina, Pardubický, Jihomoravský, Královehradecký a Zlínský kraj. Skupinu (dvojici) spíše podprůměrných regionů tvoří Olomoucký a Moravskoslezský kraj.Skupinu (dvojici) spíše podprůměrných regionů tvoří Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Dvojici nejslabších regionů tvoří Karlovarský a Ústecký kraj.Dvojici nejslabších regionů tvoří Karlovarský a Ústecký kraj. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Do rámcových podmínek mohou být zapracovány následující hlavní úkoly vyplývající z analýzy: dokončení strukturálních změn, podpora venkovských a starých průmyslových regionů v jejich úsilí se těmto změnám přizpůsobit,dokončení strukturálních změn, podpora venkovských a starých průmyslových regionů v jejich úsilí se těmto změnám přizpůsobit, podpora přeshraniční spolupráce v pohraničních oblastech,podpora přeshraniční spolupráce v pohraničních oblastech, dokončit napojení českých regionů na evropské dopravní sítě, nová orientace dopravních sítí, zlepšení napojení na státy západní, střední a východní Evropy s preferováním dopravy neškodící životnímu prostředí,dokončit napojení českých regionů na evropské dopravní sítě, nová orientace dopravních sítí, zlepšení napojení na státy západní, střední a východní Evropy s preferováním dopravy neškodící životnímu prostředí, zvyšování vzdělanostní úrovně na regionální úrovni, podpořit moderní přístupy ke vzdělání a získávání dovedností,zvyšování vzdělanostní úrovně na regionální úrovni, podpořit moderní přístupy ke vzdělání a získávání dovedností, vytvořit systém zavádění inovací a přenosu know-how do podnikatelské sféry,vytvořit systém zavádění inovací a přenosu know-how do podnikatelské sféry, komplexní podpora malého a středního podnikání s cílem zvyšování regionální konkurenceschopnosti,komplexní podpora malého a středního podnikání s cílem zvyšování regionální konkurenceschopnosti, snížit regionální diference v nezaměstnanosti podporou podnikatelských aktivit v regionech s vysokou mírou nezaměstnaností, zvýšit zaměstnanost zejména u osob ohrožených sociální exkluzí v problémových regionech.snížit regionální diference v nezaměstnanosti podporou podnikatelských aktivit v regionech s vysokou mírou nezaměstnaností, zvýšit zaměstnanost zejména u osob ohrožených sociální exkluzí v problémových regionech. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 K naplnění strategických představ Společenství a strategických cílů ČR mohou pro období po roce 2013 být stanoveny priority tímto způsobem: Regionální konkurenceschopnost a inovace: ty by neměly být zredukovány pouze na technologickou oblast, ale měly by pokrývat všechny aktivity a počítat také se vzdělávací, sociální a regionální oblastí. Podpora by měla být poskytována výzkumným a rozvojovým centrům, malému a střednímu podnikání.Regionální konkurenceschopnost a inovace: ty by neměly být zredukovány pouze na technologickou oblast, ale měly by pokrývat všechny aktivity a počítat také se vzdělávací, sociální a regionální oblastí. Podpora by měla být poskytována výzkumným a rozvojovým centrům, malému a střednímu podnikání. Atraktivita regionu a kvalita místa se zaměřením na rozvoj podnikatelských aktivit a podnikatelských lokalit, logistiky, zlepšení dopravních spojení a prevence rizik.Atraktivita regionu a kvalita místa se zaměřením na rozvoj podnikatelských aktivit a podnikatelských lokalit, logistiky, zlepšení dopravních spojení a prevence rizik. Adaptabilita a kvalifikace pracovních sil se zaměřením na schopnosti a kvalifikaci pro inovačně orientovanou ekonomiku, celoživotní vzdělávání a přístup k zaměstnání pro nezaměstnané se zaměřením na starší osoby, ženy a handicapovaných osoby.Adaptabilita a kvalifikace pracovních sil se zaměřením na schopnosti a kvalifikaci pro inovačně orientovanou ekonomiku, celoživotní vzdělávání a přístup k zaměstnání pro nezaměstnané se zaměřením na starší osoby, ženy a handicapovaných osoby. Územní spolupráce – měla by se týkat všech výše uvedených priorit.Územní spolupráce – měla by se týkat všech výše uvedených priorit. Horizontální priorita – podpora učení a inovačních kapacit regionů a jejich populace z pohledu zvyšování vzdělanostní úrovně a dovedností.Horizontální priorita – podpora učení a inovačních kapacit regionů a jejich populace z pohledu zvyšování vzdělanostní úrovně a dovedností. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Hlavní snahou ČR by v souladu s lisabonským procesem a potřebami rozvoje regionů mělo být co nejvíce investovat po roce 2013 do:  lidských zdrojů,  výzkumu a vývoje,  podpory znalostní ekonomiky,  výstavby hmotné infrastruktury (zejména dopravní), protože infrastruktura je nezbytnou podmínkou pro rozvoj všech ostatních záměrů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Zásadními prvky pro přípravu rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky by měly být následující cíle: zajištění inovací a nových technologií v souladu s tezemi a prvky Lisabonské strategie na základě spolupráce mezi univerzitami navzájem, mezi univerzitami a vědecko-výzkumnými institucemi, mezi akademickou, veřejnou a podnikatelskou sférou, mezi soukromou podnikatelskou sférou navzájem apod., včetně výměny vzájemných informací a know-how; propojování infrastruktury (tj. zlepšení, silniční, železniční, letecké a příp. i lodní dopravy, dále zajištění obecní/městské infrastruktury – čistírny odpadních vod, kanalizace, odpad, životní prostředí, a další – mělo by se jednat o tzv. „tvrdé“ infrastrukturní projekty), propojení obchodu a investic mezi jednotlivými regiony (kraji a mikroregiony) a místy (tj. společné financování některých projektů z prostředků EU a z národních prostředků na regionální či místní úrovni); tvorba nových pracovních příležitostí/politika zaměstnanosti; udržitelný rozvoj území (včetně posílení spolupráce mezi subjekty zapojenými do těchto projektů); síťování měst a venkovských oblastí (Networking), včetně koncentrace a koordinace nástrojů politik zabývajících se rozvojem území s cílem zvýšení synergie vzájemných vazeb mezi městy a venkovem. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Otázky k budoucnosti kohezní politiky EU Analýza zhodnocení potřeb ČR a jejích regionů po roce 2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší."

Podobné prezentace


Reklamy Google