Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOANALYTICKÉ TERAPIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOANALYTICKÉ TERAPIE"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOANALYTICKÉ TERAPIE
Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii 1. ročník, MUDr. Jan Kubánek

2 SIGMUND FREUD – ŽIVOT A DÍLO
počátky – uzdravení pacientů po katarzním znovuprožití traumat z dětství dospěl k tomu, že hlubší déletrvající změny vyžadují změnu v jeho vlastním přístupu k psychoterapeutické práci prošel od hypnózy ke katarzi a k dynamické analýze, která zvyšuje vědomí

3 Dobová ilustrace popravy Sawneyho Beanea
„zlaté dítě“ – otec o moc starší od matky, 2 nevlastní bratři ve věku matky a synovec v jeho věku 1873 začátek studií na univerzitě ve Vídni Poté vědecký pracovník v institutu fyziologie 1891 doktorát z medicíny – vlastní neurologická praxe Neváhal obětovat postavení, finance, aby kolegy mohl seznámit s názory, ke kterým došel na základě práce s pacienty „ZÁKLADEM NEURÓZY JE SEXUÁLNÍ KONFLIKT, konkrétněji KONFLIKT MEZI INSTINKTIVNÍMI TOUHAMI ID A SPOLEČENSKOU ODPLATOU ZA JEJICH PŘÍMÉ VYJÁDŘENÍ Dobová ilustrace popravy Sawneyho Beanea

4 90 léta, vlastní sebeanalýza – odstraňování vlastní neurózy, sám sobě posloužil jako objekt při studiu NEVĚDOMÍ Opozici, kterou k němu zaujala společnost interpretoval jako součást přirozeného odporu vůči myšlenkám, které jsou společenské tabu. Začátkem 20. století začaly vědci uznávat Freudovu práci jako systém, který by mohl ovlivnit psychologii 20. století. Založil VÍDEŇSKOU PSYCHOANALYTICKOU SPOLEČNOST – F měl právo vetta – odklon některých členů a jejich vlastní cesta (Adler, Jung). Zemřel ve věku 85 let na následky rakoviny kostí. Závislost na tabáku a zneužívání kokainu. Vytvořil nejsoudržnější TEORII OSOBNOSTI, PSYCHOPATOLOGIE, PSYCHOTERAPIE.

5 TEORIE OSOBNOSTI nahlížel na osobnost ze 6 různých perspektiv
1.TOPOGRAFICKÁ ROVINA vědomé a nevědomé způsoby fungování 2.DYNAMICKÁ ROVINA interakce psychických sil 3.GENETICKÁ ROVINA původ a vývoj psychiky, který prochází stadiem orálním, análním, falickým, latence a genitálním 4.EKONOMICKÁ ROVINA distribuce, transformace, výdej energie 5.STRUKTURÁLNÍ ROVINA trvalé funkční jednotky id, ego, superego 6.ROVINA ADAPTACE F načrtnul, Hartmann dále rozvinul – vrozená připravenost jedince účastnit se interakcí s řadou normálních a předpověditelných vlivů z prostředí

6 Hlavní hybné síly motivující osobnost
Eros (život a sex) a Thanatos (smrt a agrese) jsou INSTINKTY vycházející z tělesné podstaty organizmu, které jsou vyjádřeny pomocí fantazie, přání, pocitů, myšlenek. Jedinec neustále touží po okamžitém uspokojení sexuálních a agresivních pudů. Jedinec si musí vytvořit OBRANNÉ MECHANIZMY (způsoby vnitřní kontroly), které ho chrání před uvědoměním si základních vnitřních tužeb znásilňovat a ničit. Obrany slouží k ochraně jedince před trestem, úzkostí a pocity viny, chrání před vstupem sexuálních a agresivních pudů do vědomí. Aby obrany fungovaly nesmi si je člověk uvědomovat.

7 obrany JÁDRO OSOBNOSTI= nevědomý konflikt mezi SEXUÁLNÍMI a AGRESIVNÍMI PUDY, SPOLEČENSKÝMI PRAVIDLY, které tyto pudy pomáhají kontrolovat a OBRANNÝMI MECHANIZMY, které ovládají pudy tak, aby úzkost a pocity viny byli minimální a přitom dovolují uspokojit tyto pudy bezpečným, nepřímým způsobem. ROZDÍL MEZI NORMÁLNÍ A NEUROTICKOU OSOBNOSTÍ = když nevědomé konflikty zesílí a začnou být nesnesitelné a výsledné obranné mechanizmy se stanou příliš omezující. ZÁKLAD KAŽDÉ OSOBNOSTI v nevědomých konfliktech – lidé se liší podle jednotlivých pudů, pravidel, úzkostí a obran, které se u nich v konfliktu vyskytují. Rozdíly závisí na životním stádiu v němž ke konfliktu dochází.

8 životní stádia Průběh životních stádií je určován hlavně rozvojem sexuality v průběhu orálního, análního, falického a genitálního stadia. Rozdíly v zážitcích a zkušenostech k nimž během těchto stádií dojde = ROZMANITÉ LIDSKÉ RYSY A VLASTNOSTI OSOBNOSTI

9 ☻ Orální stadium Prvních 18 měsíců života.
Dětské sexuální touhy lokalizované do oblasti úst. Orální uspokojení – sání z prsu, vkládání hraček a končetin do pusy, žvatlání. Orální uspokojení dítěte je závislé od rodičů - přílišná shovívavost (energii vydává na udržení stavu, který mu přináší uspokojení) - deprivace (energii vynakládá na hledání orálního uspokojení, které se mu v dětství nedostalo v potřebné míře) z toho vzniká: ORÁLNÍ OSOBNOST (bipolární rysy) optimismus / pesimismus naivnost / podezíravost domýšlivost / sebeznevažování manipulativnost / pasivita obdiv / závist přílišná shovívavost← → deprivace

10 OBRANNÉ MECHANIZMY spojené s tímto stadiem
POPRENI (na kognitivní úrovni = zablokování pozornosti vůči ohrožujícím aspektům světa, či vlastního já) PROJEKCE (na kogn. úrovni = vnímání vlastních ohrožujících či špatných aspektů v okolí) INKORPORACE ( na kogn. úrovni = přijímání představ druhých jako svých vlastních) fixace v tomto stadiu vede k tendenci používat při ohrožení či frustraci PRIMITIVNĚJŠÍ ZPŮSOBY OBRANY ORÁLNÍ OSOBNOST není považována za patologickou, ale NEZRALOU

11 ☻ Anální stadium od 18 měsíců do 3 let zdrojem potěšení řitní otvor
dítě zjistí brzo, že se nesluší hrát si s konečníkem a jeho produkty chodit na nočník= ovládat potřebu okamžitého sníženého napětí učit se držet a uvolnit ANÁLNÍ OSOBNOST (bipolární rysy) Lakomost / rozhazovačnost uzavřenost /expanzivnost tvrdohlavost /povolnost pořádkumilovnost /nepořádnost úzkostlivá pečlivost / nečistota dochvilnost / liknavost preciznost / povrchnost přílišná shovívavost← → deprivace

12 OBRANNÉ MECHANISMY spojené s tímto stadiem
PŘEMĚNA V OPAK (prožívání opaku toho, po čem člověk skutečně touží) ODČINĚNÍ (pykání za nepřijatelné touhy, či chování) IZOLACE (nezažívání pocitů, které zodpovídají myšlenkám) INTELEKTUALIZACE (neutralizace emočně nabitých zážitků pomocí intelektuálního mluvení) pocity hostility a agrese v oblastech života, v nichž kultura trvá na nutnosti OVLÁDÁNÍ VLASTNÍCH INSTINKTŮ ANÁLNÍ OSOBNOST taky spíše NEZRALÁ rádi dávají na odiv upravený vzhled a přesnost

13 ☻ Falické stadium od 3 do 6 let je zdrojem potěšení oblast genitálií
zájem o vlastní genitálie, zvýšená frekvence masturbace živý zájem o osoby opačného pohlaví děti nezažívají konflikt se svými genitálními tužbami (ty mohou uspokojit ostatní děti) konflikt – objekt jejich sexuální touhy – RODIČ OPAČNÉHO POHLAVÍ OIDIPOVSKÝ KOMPLEX KASTRAČNÍ ÚZKOST analytici tvrdí, že dívky zpočátku závidí mužskému pohlaví penis a začnou mít na matku zlost

14 Reakce rodičů na genitální touhy dětí (shovívavost i odmítání) může podnítit vznik FIXACE ve falickém stadiu, což se projeví v rysech osobnosti: domýšlivost /sebenenávist pyšnost /skromnost stylizovanost /otevřenost koketnost /stydlivost společenskost /izolovanost neomalenost /ostýchavost

15 OBRANNÉ MECHANISMY spojené s tímto stadiem
VYTĚSNĚNÍ Přílišné odmítání – rodiče dávají dětem opačného pohlaví málo citu, málo se s nimi mazlí, neocení jejich přitažlivost = musím být rodičům odporný, když mně nepochovají, nepolíbí. Proč flirtovat, módně se oblékat, chovat se společensky, být na sebe hrdí, když opačné pohlaví nepřitahuji Příliš shovívaví rodiče – ty co dítě svádí, chovají se až incestně= pocity domýšlivosti, cítí, že je opravdu někdo, když jí táta dává přednost před matkou nebo obráceně. Flirtování, stylizace, pýcha, neomalenost.

16 ☻ Stadium latence Vývoj sexuality se tady zastaví = OBDOBÍ KLIDU mezi pregenitálním a genitálním obdobím Žádný nový osobnostní vývoj

17 ☻ Genitální stadium Freud přesvědčem, že do tohoto stadia vstupuje každý aspoň s jedním konfliktem mezi INSTINKTIVNÍMI TOUHAMI a SPOLEČENSKÝMI TLAKY Někteří uvíznou v jednom období (příslušný typ osobnosti podle stadia), jiní zažijí konflikty v každém stadiu (smíšená osobnost) Nikdo nedosáhne ZRALÉHO GENITÁLNÍHO CHARAKTERU bez úspěšné analýzy

18 TEORIE PSYCHOPATOLOGIE
Protože všechny osobnosti jsou alespoň zčásti nezralé (nemohou se vyhnout konfliktům a fixacím v pregenitálních stadiích), jsme všichni náchylní k regredování do psychopatologie. Čím dříve se v našem životě objevili konflikty a fixace, tím více jsme zranitelní (úzkosti se bráníme pomocí méně zralých obranných mechanizmů). Dobře obrněná orální, anální, falická nebo smíšená osobnost se nemusí zhroutit, pokud není v stresovém prostředí.

19 Stresová událost (smrt, nemoc, rozvod atp.)
= podněcování projevů pudu, který člověk dosud ovládal. Lidé na současnou situaci reagují na nevědomé úrovni jako by se opakovala zkušenost z dětství. Infantilní reakce navodí panickou hrůzu z toho, že nad pudy ztratí kontrolu a budou pykat. Bojí se trestu, kterého se obávali celý život. Strach z ohrožení podstaty své osobnosti = MOŽNOST DEZINTEGRACE.

20 Bojí se (jako děti), že se jejich osobnost zhroutí a že je zachvátí infantilní instinkty a obavy.
Člověk má silnou motivaci vydat mnoho energie, aby se pudy udrželi v nevědomí. Energie je využívána k aktivaci předešlých obran, až se stanou patologickým jevem. Přemrštěné reakce vyvolávají symptomy, které chrání jedince před nepřijatelnými pudy a dětinskými úzkostmi. v mnoha případech slouží symptomy jako nepřímé vyjádření osobních nepřijatelných přání = ke změně potřebné dvakrát více energie.

21 proč lidé nedokážou logicky rozlišit novou a starou situaci ?
(kdybychom v nové situaci reagovali na vědomé úrovni byli bychom schopni učinit logický závěr založený na vědomém procesu sekundárního myšlení logické myšlení zahrnuje dedukci z obsahu vět např: 1.Všichni lidé jednou umřou. 2. Sokrates byl člověk Tudíž byl smrtelný. nevědomé reakce vycházejí z procesu primárního myšlení, které je nelogické a úvahy v něm často pokračují směrem predikátů, které se v jednotlivých tvrzeních objevují. Myslíme tedy asi takto: 1. Panna Marie byla panna. 2. Já jsem panna. 3. Tudíž jsem panna Marie. reakce na nevědomé úrovni : -nejsou systematické ani logické -nerozlišují mezi minulostí, přítomností, budoucností

22 rysy primárního myšlení
PŘESUNUTÍ – přesun energie ze silně emocionálně nabitých myšlenek na neutrální SYMBOLICKÉ – část události reprezentuje celou událost ZJEVNÝ A SKRYTÝ OBSAH – obsah, který je vědomý, zjevný či manifestní je pouze malou součástí skrytého (latentního) významu událostí když známe podstatu primárního reagování, lépe rozumíme nevědomé reakci, která je iracionální a nelogická jestliže základ psychopatologie leží na nevědomé úrovni a člověk si neuvědomuje psychologický význam událostí, které její vznik urychlují jak můžeme člověku pomoct zbavit se poruchy ?

23 TEORIE TERAPEUTICKÝCH PROCESŮ
podle Freuda, proces pomocí kterého lze s úspěchem učinit z nevědomého vědomé = ZVYŠOVÁNÍ VĚDOMÍ dřív, než budeme schopni reagovat na vnější událost realističtěji, musíme si uvědomit že patologické reakce vznikají na základě nevědomého procesu primárního myšlení to přisuzuje určitým událostem v prostředí nějaký význam abychom symptomy odstranili musíme si uvědomit svůj odpor, který jejich opuštění vyvolává, neboť nás chrání a přináší nám částečnou úlevu od nepřijatelných pudů musíme si uvědomit, že naše pudy nejsou tak nebezpečné jak jsme si jako děti myslely, a že můžeme použít daleko konstruktivnější obrany, které pudy udrží pod kontrolou možno to zčásti docílit zdravějším projevením instinktů možnost zabránit budoucím relapsům = použít své vědomé procesy k rozvolnění pregenitálních fixací a pak pokračovat ve vývoji ke zralejším genitálním úrovním fungování = tvrdá práce pacienta i analytika

24 ☻Zvyšování vědomí Pacientova práce – volné asociace (říkat všechno, co pacientovi přijde na mysl) kdyby pacienti dokázaly vytvářet asociace bez zábran, pak by myšlení bylo ovládané instinkty, které jsou zdrojem veškeré energie a snaží se dostat do vědomí už od útlého dětství zjišťujeme, že je to nebezpečné, oslabení obran může vést ke vzniku patologie Terapeutova práce - uvést klienta do stavu uvolnění, zbavit úzkosti a následné obrany, vytvářet pracovní spojenectví s tou částí EGA, která se chce zbavit trápení a je dostatečně rozumná, aby se spolehla na analytikovo vedení, které může přinést úlevu zhodnocení pacienta- jestli je na léčbu analýzou vhodný „Lidé, kteří se neodváží realitu opustit a kteří se do ní neumějí okamžitě vrátit, mají v psychoanalýze malou šanci na úspěch.“ (schizofrenie, maniodepresivní, schizoidní, hraniční osobnosti) při analýze využívá terapeut 4 procedury – KONFRONTACI OBJASŇOVÁNÍ INTERPRETACI PROPRACOVÁNÍ

25 Konfrontace a objasňování
(v podstatě jde o zpětnou vazbu) konfrontace = ujišťování, že si pacienti uvědomují jednotlivé činy a zážitky, které jsou právě předmětem analýzy např.: „Zdá se mi, že se na mě zlobíte.“ Objasňování = často se mísí s konfrontací je jasnější a detailnější zpětnou vazbou s ohledem na určitý jev, který pacient prožívá

26 Interpretace nejdůležitější analytický postup – někdy se říká SYNONYMUM SAMOTNÉ ANALÝZY interpretovat = udělat z nevědomého jevu vědomý Analytik používá vlastní nevědomí, empatii, intuici i teoretické znalosti, aby dospěl k interpretaci interpretováním se dostáváme za to, co je zjevné – přidělujeme psychickým jevům význam i příčinnou souvislost nejde jen o zpětnou vazbu, interpretace jde do hloubky pacientova zážitku pomocí interpretace se pacient učí pohlížet na své vědomé zážitky jako na zkušenosti zapříčiněné nevědomými procesy učí se hledat kořeny svého dospělého chování v zážitcích z dětství¨ na své analytiky se učí nahlížet jakoby by byli rodiči nebo jinými významnými lidmi z minulosti

27 Průběh interpretací: nejdřív odpor – zpevňování svého obranného valu (vynechává sezení, chodí pozdě, chce terapii ukončit, protože se uzdravil, či neuzdravuje, vytěsňuje sny) když je odpor zredukován pomocí interpretací poskytujících vhled do podstaty problému, začíná klient uvolňovat své skryté instinkty a směřuje je k terapeutovi pacient chce uspokojit své nutkání přesunutím frustrovaných sexuálních a agresivních pudů na osobu terapeuta = VZNIK NEUROTICKÉHO PŘENOSU (v něm klient znovu prožije všechny významné vztahy z dětství) pomocí opakovaných interakcí projde klient bolestným procesem uvědomování si těchto intenzivních pocitů a pudů vycházejících z hloubky jeho osobnosti, které představují klientovy pregenitální konflikty a ne skutečné pocity vyvolané relativně neutrálním analytikem

28 Propracování pomalá, postupná stále se opakující práce s vhledy, vycházející z interpretací odporu a přenosu je to poslední a nejdelší terapeutický krok – uvědomování si obranných manévrů-symptomů, že už nemusejí mít takový strach jako v dětství – v přenosových vztazích vyjádřili své pudy pomocí emocionálně nabitých slov a nebyly potrestáni (pozn. korektivní zkušenost) že existují nové a vyzrálejší způsoby ovládání instinktů pacient začíná pudy ovládat pomocí nových kontrolních mechanizmů (konec obran a symptomů)

29 ☻Ostatní procesy korektivní emoční zkušenost vede k dočasné úlevě (traumatické neurózy), ale katarze, i když ji analytik použije se nepovažuje za součást analytického procesu JEDINÝM PODSTATNÝM PROCESEM ZMĚNY V ANYLÝZE = ZVYŠOVÁNÍ VĚDOMÍ (všechny jednotlivé kroky analytické práce jsou jeho součástí)

30 Konec 1. části.

31 TERAPEUTICKÝ OBSAH ☻Intrapersonální konflikty
☻Interpersonální konflikty ☻Individuo – sociální konflikty ☻Od konfliktů k naplnění

32 ☻Intrapersonální konflikty
(analýza se většinou soustřeďuje na tyhle, tj. jedincovy vnitřní konflikty mezi pudy, úzkosti a obranami)

33 Úzkosti a obrany 1 z hrozby, separace, kastrace
úzkost, která vzniká vlivem předpokládaného traumatického zážitku při vlastním narození PRIMÁRNÍ ÚZKOST je tělesným základem paniky, strach dospělých, že budou zahlceni INSTINKTIVNÍ STIMULACÍ MORÁLNÍ ÚZKOST – pocit viny V psychoterapii se pro člověka usilujícího o úlevu může úzkost stát HNACÍM MOTOREM ( má nepříjemné vlastnosti) Úzkost – jeden z hlavních důvodů pomalého postupu terapie Úzkost člověka upozorňuje na nutnost zesílení odporu v okamžiku, kdy se pacient přibližuje k nebezpečným asociacím Analytik ví, že nezralé ego nemůže vydržet nápor intenzivní úzkosti

34 Úzkosti a obrany 2 Obrany či odpor zabírají polovinu obsahu psychoanalytické práce Každé chování může v psychoterapii sloužit k defenzívě (rychlé, pomalé mluvení, překotná řeč, pociťování kladných či hostilných pocitů vůči terapeutovi, zaměřování se na detaily, nebo jejich opomíjení) Nikdy není nedostatek materiálu k analýze – jde o to jaké obrany při odporu klient nejspíše využije (např. vynechávání schůzek, zapomínání snů) Cíl terapie je nahradit nezralé a deformující obranné mechanizmy obranami zralejšími, realističtějšími a uspokojivějšími, nikoliv je odstranit

35 Sebeocenění nepatří k významným tématům psychoanalýzy
psychoanalýza nedocenila skutečnost, že pacienti budou prožívat konflikty týkající se vlastního sebeocenění někteří mají sebeocenění nerealisticky nízké jiní nerealisticky vysoké analytici s ním pracují nepřímo – pomoc pacientům vědomě restrukturalizovat osobnost od stávající pregenitální úrovni ke genitální jedině pak může člověk zakusit stabilní pocit sebeocenění

36 Zodpovědnost v psychoanalýze neexistuje žádná svoboda, žádná možnost volby, takže ani zodpovědnost jak můžeme o někom tvrdit, že je zodpovědný za svoje činy, když všechno patologické a nezralé chování vychází z nevědomých konfliktů a pregenitálních fixací?

37 ☻Interpersonální konflikty

38 Intimita a sexualita odhalení a sdílení mezi 2 lidmi jací jsou, to je pro nezralé osobnosti nedosažitelný cíl problém s intimitou = přenosový problém vyplývající z toho, že pregenitální osobnost neumí s druhým navázat vztah aniž by ho vnímala zkresleně (vnímá druhé v souladu s dětskými představami) Piaget předpokládá, že se dětská schémata ostatních lidí mění podle nových zkušeností Freudův pojem fixace předpokládá, že pregenitální osobnosti svá schémata ostatních lidí nemění Jen pomocí důkladné analýzy můžou lidé dospět do stadia v němž budou schopni nezaujatě vnímat jedinečnost druhých Sexuální vztahy jsou pro nezralé osobnosti vztahy přenosové Nezralé osobnosti vždy partnera vnímají jako jedinou bytost, která uspokojí jejich neuspokojené pregenitální instinkty Orální charaktery – můžou se ve vztahu chovat závisle a vyžadujícím způsobem, který partnera dusí Anální charaktery – se v sexuálním vztahu můžou chovat rutinně – na sex je čas jedině po 23. hod) Falické charaktery – můžou se chovat jako dráždivý svůdci, ale skutek utekl Sexuálně vyzrálí – jedině po úspěšném propracování se vlastními pregenitálními fixacemi

39 Komunikace Spíš forma monologů, nežli dialog.
Nereagují co říká druhý, ale na své touhy, které chtějí prostřednictvím druhého uspokojit. Nemluví jeden k druhému – rozmlouvají spíš se svými představami, které se týkají toho, jaký by měl druhý být. Nesdělují to, co skutečně sdělit chtějí. Psychoanalitikovi často trvá 2-3 roky než pochopí co chce klient sdělit.

40 Hostilita Freud předpokládal, že člověk má agresivní instinkty k útoku a ničení. Manželství, rodina, společnost je neustále ohrožována výbuchy hostility chabě se ovládajících lidí. U paranoidních – podpůrná terapie a medikamenty U neurotiků – převést hostilitu do společensky přijatelnějších projevů (soutěživost, asertivita)

41 Ovládání Boj o nadvládu ve vztahu= čí obrany budou zaujímat dominantní postavení. Čím rigidnější obrany, tím více budou jedinci trvat na přizpůsobení druhých svému pohledu na svět a způsobům chování. Interakce 2 lidí s neslučitelnými obranami (jeden projikuje hostilitu, druhý vytěsňuje= vnímání přes růžové brýle) vznik konfliktu. Různé typy pregenitálních osobností mají VLASTNÍ ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ: orální charaktery – druhé ovládají svou závislostí anální charaktery – prostřednictvím zarputilosti falické charaktery – pomocí svůdnosti V terapii analytik dává pozor jakým způsobem se pacient snaží ovládat druhé. Konfrontuje, interpretuje význam manévrů sloužících k získání kontroly. Nejúčinnější metoda protikontroly v psychoanalýze je TICHO (analytika).

42 ☻Individuo – sociální konflikty

43 Přispůsobení versus trancendence
Freud byl přesvědčen o existenci neřešitelného konfliktu mezi potřebou organizované společnosti dodržovat daná pravidla a základními touhami jedince, který vyžaduje jejich okamžité uspokojení, aniž by přitom respektoval potřeby druhých. konflikt rozporu mezi SUPEREGEM a ID

44 Ovládání impulzů Freud byl přesvědčen o nutnosti ovládání sexuálních a agresivních pudů

45 ☻Od konfliktů k naplnění

46 Smysl života Freud mínil, že nejsme schopni se přes konflikt přenést, předpokládal, že by jsme mohli smysl života najít UPROSTŘED KONFLIKTU. Sublimace – zralá obrana ega, která nám umožňuje odvést energii ID do mnohem přijatelnějších náhradních aktivit.

47 Ideální člověk Ideálem, tj. konečným cílem psychoanalýzy je člověk, který dostatečně zanalyzoval své pregenitální fixace a konflikty, aby mohl dosáhnout genitální úrovně fungování a setrvat na ní. Je to GENITÁLNÍ OSOBNOST a to je osobnost heterosexuální, bez touhy po závislosti (orální charakter), v práci plně výkonný bez kompulzivních projevů (anální charakter), a je spokojený sám se sebou aniž by byl domýšlivý (falický charakter).

48 TERAPEUTICKÝ VZTAH tvoří 2 součásti: 1. Pracovní spojenectví
pracovní spojenectví vychází z relativně neurotického racionálního a realistického postoje pacienta k analytikovi, toto spojenectví je předpokladem úspěšné analýzy.

49 2. Přenos Přenos je jedním z nejdůležitějších zdrojů obsahu analýzy.
Během přenosových reakcí pacient prožívá vůči analytikovi pocity, které patří významným lidem z pacientovi osobní historie. Pomocí přesunutí pacient přenáší pudy, pocity a obrany, které se v minulosti objevovaly ve vztahu k významným lidem na analytika. Konflikty si znovuprožívá s analytikem, což je materiál k psychoanalýze. Analytik je prázdné plátno, na které si pacient promítá svou historii Souhlas s Rogersem – přijmou nehodnotící postoj, použít empatie, být zdravější než pacient. Nesouhlas s Rogersem – pozitivní ocenění (právě neutrální reakce vyvolávají přenosové reakce. Analytik se musí vyvarovat protipřenosu Analytik musí být zdravou osobností, aby dokázal rozlišovat mezi tím, CO PŘICHÁZÍ OD PACIENTA a co v něm SÁM PODNĚCUJE, protože od pacienta uprostřed přenosových reakcí nelze očekávat, že by to rozlišil.

50 PRAXE PSYCHOANALÝZY Terapeutické sezení 4-5x týdně, délka 45-50 minut
Psychoanalýza je terapeuticky NEKONEČNÝ proces, v praxi se ukončuje po 4 až 6 letech. V ortodoxně pojaté analýze se pacient zaváže, že během terapie neprovede ve svém životě velkých změn, ani důležitých rozhodnutí. Někdy se musí vzdát psychotropních látek, alkoholu, tabáku. Analytik mluví málo, společensky se s klientem nestýká, stává se pro klienta po zbytek života důležitou osobou.

51 HLAVNÍ ALTERNATIVY: EGOPSYCHOLOGIE OBJEKTIVNÍ VZTAHY
PSYCHOANALYTICKÁ PSYCHOTERAPIE v současnosti 2 skupiny psychoanalytických psychoterapeutů: doplňují Freudovy myšlenky neofreudiáni

52 EGO PSYCHOLOGIE (Hartmann, Erikson, Rapaport,Loewenstein) X KLASICKÁ PSYCHOANALÝZA
existují procesy, ego paměť, ego vnímání, ego motorická koordinace, které jsou taky vrozené a mají energii nezávislou od Id vychází z psychologie Id konflikty vyvolané instinky= hlavní hybné síly utváření osobnosti, vzniku psychopatologie, procesu psychoterapie ego získává všechnu energii od Id

53 v ego se vyskytují oblasti bez konfliktů, které zahrnují jedincovo přizpůsobení se realitě a ovládnutí okolního prostředí nepopírají, že konflikty mezi pudy usilujícími o okamžité uspokojení ovlivňují osobnostní vývoj, ale stejně důležitá je snaha ega o adaptaci a ovládnutí pudů ovládnutí pudů – jeden z prvních úkolů ega, dalším je snaha být efektivním a kompetentním ve vztahu k realitě- to vyžaduje vznik jiných procesů ega než obranné mechanizmy ego slouží jen k obranným funkcím v rámci snahy o nalezení rovnováhy v neustále probíhajících konfliktech mezi instinkty a společenskými pravidly

54 člověk s nedostatečně vyvinutým egem se nemůže adaptovat
vývoj oblastí ega, které nejsou zatíženy konflikty v prvních 3 letech, obrana před nevyhnutelnými konflikty vztahujícím se k orálním, análním a falickým pudům úsilí ega o adaptabilitu a kompletnost pokračuje i po prvních 5 letech života= další období života stejně důležitá stadia psychosexuálního vývoje, jak je navrhl Freud už k objasnění osobnosti a psychopatologie nestačí

55 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PSYCHOANALYTICKÉ TERAPIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google