Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské právo."— Transkript prezentace:

1 Občanské právo

2 Občanské právo jeden ze subsystémů českého právního řádu
upravuje občanskoprávní vztahy a stanovuje, jak se mají lidé v těchto vztazích chovat psané a kodifikované

3 Pojem soubor norem upravující společenské vztahy majetkové povahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony

4 Občanské právo hmotné soubor právních norem, které stanovují, jak se mají jednotlivé subjekty ve společnosti chovat

5 Občanské právo procesní
upravuje chování subjektů ve vztahu k státnímu orgánu při realizaci práva hmotného a v řízení před státním orgánem a také chování státního orgánu při samotném řízení

6 Zákl. zásady soukromého práva
zásada autonomie vůle subjektů práva zásada rovnosti účastníků zásada právní jistoty zásada ochrany třetích osob

7 5. pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat)
6. ochrana dobré víry 7. zákaz zneužití práva 8. prevence

8 Prameny občanského práva hmotného
Ústava České republiky 1/1993 Sb. a Listina základních práv a svobod č.2/1993 Sb. občanský zákoník (z.č. 40/1964 Sb.) speciální zákony o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (z.č.121/2000 Sb.) zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (z.č.116/1990 Sb.) zákon o vlastnictví bytů (z.č. 72/1994 Sb.) zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (z.č. 527/1990 Sb.) zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (z.č. 265/1992 Sb.) o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (z.č. 18/1997 Sb.) Ad.

9 Právní skutečnosti jsou takové skutečnosti, se kterými právní řád spojuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností

10 Právní úkony nejtypičtějšími právními skutečnostmi
§ 34 OZ - projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují

11 Jiné právní skutečnosti
vytvoření věci nebo díla konstitutivní rozhodnutí státního orgánu události stavy protiprávní úkony

12 Subjekty občanskoprávních vztahů
fyzické osoby právnické osoby stát

13 Fyzické osoby

14 Pojem lidská bytost od narození (respektive početí) do smrti nezávisle na pohlaví, věku, jazyce, víře a náboženství, politickém či jiném smýšlení, majetku apod. právně irelevantní má-li osoba české státní občanství či nikoli

15 U FO rozlišujeme způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita) způsobilost k právním úkonům (svéprávnost) způsobilost k zaviněným protiprávním úkonům (deliktní způsobilost)

16 Způsobilost k právům a povinnostem (pr. subjektivita)
je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, neboli způsobilost být jejich subjektem nezcizitelná nelze ji omezit

17 Vznik pr.subjektivity nabývá ji fyzická narozením (§ 7 OZ)
má ji i počaté dítě (nasciturus), za předpokladu, že se narodí živé (důležité u dědického práva)

18 Zánik pr.subjektivity smrtí prohlášením za mrtvého

19 Způsobilost k právním úkonům = svéprávnost
je způsobilost vlastními úkony způsobit právem aprobované následky zejména nabývat práv, respektive stávat se subjektem povinností

20 Vznik způs.k pr.úkonům v plném rozsahu zletilostí (dovršením 18 let)
před dosažením tohoto věku uzavřením manželství

21 Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku

22 Způsobilost k zaviněným protiprávním úkonům
tzv. deliktní způsobilost je způsobilost vlastními zaviněnými protiprávními úkony zakládat svou odpovědnost plně se nabývá zletilostí

23 Osoby blízké příbuzný v řadě přímé (každý pokrevní předek potomek)
sourozenec (příbuzný v řadě nepřímé) manžel partner jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní

24 Domácnost spolužití fyzických osob (nevyžaduje se, příbuzenský nebo jiný obdobném vztahu) trvalý charakter a tyto osoby musí společně uhrazovat náklady na své potřeby

25 Právnické osoby

26 je umělou formou, která je určitým způsobem odvozená od osob fyzických

27 Způsobilost PO k pr.úkonům
schopnost právnické osoby vlastním jednáním nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká dnem zápisu do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo ze zákona zaniká výmazem z rejstříku

28 Druhy PO I. Sdružení fyzických nebo právnických osob
II. Účelová sdružení majetku III. Jednotky územní samosprávy IV. Jiné subjekty, o nichž tak stanoví zákon

29 Stát jako PO ČR je PO, vystupuje-li jako účastník občanskoprávních vztahů

30 Věcná práva

31 absolutní práva – působí proti všem předmětem
Pojem absolutní práva – působí proti všem předmětem věc hmotná nebo právo

32 Třídění věcných práv 1. právo vlastnické 2. práva věcná k věci cizí:
práva z věcných břemen právo zástavní (podzástavní) právo zadržovací

33 Obsah vlastnického práva
Jednotlivá dílčí práva (oprávnění), tzv. vlastnická triáda: oprávnění věc držet oprávnění věc užívat a požívat oprávnění s věcí nakládat patří sem i povinnost nezneužívat vlastnického práva

34 Zásada „vlastnictví zavazuje“
právo jednoho vlastníka a povinnost ostatních ho v jeho právu nerušit i vlastník sám má určité povinnost zákaz výkonu vlastnického práva, který by poškozoval lidské zdraví, přírodu a životní prostřední

35 Nabývání vlastnického práva
vlastníkem věci a nositelem vlastnického práva se stane někdo, kdo jím dosud nebyl nabytí vlastnictví: odvozené (derivativní) – zejména smlouvou původní (originární) – děděním, rozhodnutím st.orgánu, vytvořením věci ad.

36 Tzv.sousedská práva § 127 OZ

37 § 127 zakazuje 1) obtěžovat jiného nad míru přiměřenou poměrům
2) vážně ohrožovat výkon práv jiného

38 Ohrožení sousedovy stavby či pozemku
zákaz např. činností, které by mohly způsobit pohyb, poškození nebo sesutí půdy nebo stavby ve vlastnictví souseda

39 Imise pronikání účinků činnosti konané na jedné nemovitosti na nemovitost druhou hlukem prachem popílkem kouřem plyny parami pachy pevnými a tekutými odpady světlem stíněním vibracemi

40 Vnikání zvířat se jedná pouze o chovaná hospodářská
musí jít o opakované vnikání zvířat, nikoliv jednorázové

41 Převisy a podrosty vlastník pozemku nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstranit ze své půdy kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek

42 Pojem vlastnictví a spoluvlastnictví
subjektů vlastnického práva je více (spoluvlastnictví) X vlastníkem věci je jediný subjekt (výlučné vlastnictví)

43 Podílové spoluvlastnictví

44 tzv. ideální spoluvlastnictví – každý ze spoluvlastníků je vždy vlastníkem celé věci
X reálné spoluvlastnictví - reálné vymezení podílů (v ČR není)

45 Podíl určuje míru, jakou se jednotliví spoluvlastníci podílejí na spoluvlastnickém právu k jedné věci nejsou-li výše podílů dohodnuty ve smlouvě, případně nejsou-li stanoveny právním předpisem, platí, že jsou podíly stejné

46 Hospodaření se společnou věcí
bývá zpravidla upraveno dohodou spoluvlastníků nedosáhnou-li dohody, rozhodují o hospodaření hlasováním při hlasování rozhoduje většina, počítaná podle velikosti podílů - tzv. princip majorizace

47 Výjimka z principu majorizace
Půjde-li o důležitou změnu společné věci (změna podstaty věci nebo změna její funkce) může i přehlasovaný spoluvlastník podat návrh u soudu, aby o tom rozhodl

48 z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinní všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně = solidárně

49 Společné jmění manželů
(SJM)

50 Pojem může vzniknout pouze mezi manželi (ne mezi registrovanými partnery) nejsou zde vyjádřeny podíly, práva a povinnosti jim náležejí společně a nerozdílně

51 Předmět SJM A) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi společně za trvání manželství B) závazky, které vznikly jednomu z manželů, případně oběma manželům společně za trvání manželství

52 Výlučný majetek každého manžela
= majetek, který netvoří předmět SJM: 1.majetek, který nabyl každý z manželů před uzavřením manželství 2. majetek, nabytý děděním nebo darováním 3. majetek získaný restitucí 4. věci, jež svou povahou slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů 5. majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela

53 Hospodaření s majetkem v SJM
obvyklou správu majetku může vykonávat kterýkoli z manželů pokud se jedná o záležitosti přesahující obvyklou správu, je třeba souhlasu obou manželů

54 „Předmanželská smlouva“
touto smlouvou, uzavřenou povinně ve formě notářského zápisu, mohou upravit své budoucí majetkové vztahy muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství

55 Dědické právo

56 Předpoklady dědění smrt fyzické osoby existence dědictví
existence způsobilého dědice právní důvod (titul) dědění přijetí či odmítnutí dědictví dědicem

57 Právní důvod dědění dva dědické tituly: zákon závěť

58 Dědění ze závěti

59 Závěť zůstavitelem za života projevená vůle, kterou disponuje se svým majetkem pro případ své smrti - jednostranný právní úkon (závěť, poslední vůle, poslední pořízení, testament)

60 Druhy závětí Závěť vlastnoruční (holografní) Závěť allografní
Závěť formou notářského zápisu

61 Závěť vlastnoruční (holografní)
musí být vlastní rukou zůstavitele napsána, datována a podepsána

62 Závěť allografní sepsána jinak než vlastní rukou zůstavitele
tuto závěť musí zůstavitel vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky projevit, že listina obsahuje jeho poslední vůli (svědci závěť podepíší)

63 Závěť formou notářského zápisu
alternativa k závěti vlastnoruční/allografní povinnou formou je v případech, kdy pořizuje závěť nezletilý starší 15. let nebo v případě, že má podle závěti dojít ke zřízení nadace

64 Vydědění znamená vyloučení neopomenutelného dědice – potomka - z jeho zákonného podílu důvody vydědění jsou stanovené zákonem

65 Neopomenutelný dědic pouze potomek zůstavitele, a to jak zletilý tak nezletilý nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona

66 Nabytí dědictví státem
dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu - tzv. odúmrť

67 Dědění ze zákona

68 Ze zákona se dědí: když: zůstavitel zemře bez zanechání platné závěti
pokud se závětní dědic zůstavitelovy smrti nedožije když dědicové dědictví odmítnou

69 Pojmy Systém parentel Ascendenti Descendenti Právo reprezentace
souhrn osob, které pocházejí od společného předka (děti, vnuci, pravnuci…) Ascendenti předkové v příbuzenské řadě přímé Descendenti potomci v příbuzenské řadě přímé Právo reprezentace vstup vzdálenějších potomků na uvolněné místo jejich předka (bližšího potomka v poměru k zůstaviteli)

70 Dědické skupiny 4 dědické skupiny dle OZ

71 1.      dědická skupina zůstavitelovy děti a manžel (partner), pokud v den smrti zůstavitele manželství (partnerství) trvalo rovnost dědických podílů - zůstavitelovy děti a manžel (partner) dědí stejným dílem nedědí-li některé dítě zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti (tj. vnuci zůstavitele), pakliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci

72 2.      dědická skupina Dědí: manžel (partner) zůstavitele (pokud nedědil v 1.skupině – když neměli děti) rodiče zůstavitele a osoby, které žily se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z  tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázání výživou na zůstavitele

73 3.      dědická skupina Dědí: zůstavitelovi sourozenci (plnorodí i polorodí) a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

74 4.      dědická skupina dědí prarodiče zůstavitele (jak rodiče zůstavitelovy matky tak i rodiče zůstavitelova otce) pokud nedědí žádný z prarodičů, dědí stejným dílem jejich děti

75 Odpovědnost za škodu

76 Funkce poskytuje ochranu majetkovým vztahům
stanoví také sankce za porušení osobních vztahů, ohrožení života, zdraví a jiných nehmotných statků

77 Tzv.generální prevence
Obecně: každý se má chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí

78 Předpoklady vzniku tzv.subjektivní odpovědnosti za škodu
každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti Jde o tzv. obecnou odpovědnost za škodu – užije se v případech, kdy nelze použít zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu 1.      Porušení právní povinnosti 2.      Vznik škody 3.      Příčinná souvislost 4.      Zavinění

79 Zavinění obecná (subjektivní) odpovědnost za škodu je založena na presumpci zavinění = došlo-li ke vzniku škody, má se za to, že škůdce škodu zavinil (je na škůdci, aby prokázal, že škodu nezavinil)

80 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu (tzv.objektivní odpovědnost)
Předpoklady Škodná událost Způsobení škody Příčinná souvislost mezi provozní činností a způsobenou škodou NE zavinění

81 Patří sem: Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností
Ochrana převzaté věci Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech

82 Způsob náhrady škody peněžitá náhrada když o to a) požádá poškozený
b)      je to účelné a možné hradí se náhrada škody uvedením v předešlý stav

83 Bezdůvodné obohacení

84 Co je BO: majetkový prospěch získaný: z plnění bez právního důvodu
z plnění na základě neplatného právního úkonu plněním z právního důvodu, který odpadl z nepoctivých zdrojů plnění za toho, kdo měl po právu právní povinnost plnit sám

85 Co není BO: bylo-li přijato plnění promlčeného dluhu nebo
dluhu neplatného jen pro nedostatek formy plnění ze hry nebo sázky uzavřené mezi fyzickými osobami vrácení peněz do hry nebo sázky půjčených

86 Subjekty BO oprávněný (věřitel) = ten, na jehož úkor bylo bezdůvodné obohacení získáno povinný (dlužník) = ten, kdo bezdůvodné obohacení získal

87 Způsob vydání BO především obnovení původního stavu
v případě, že to není možné musí být poskytnuta protihodnota (peněžitá náhrada)

88 Závazkové právo obecně

89 Závazkové právo část občanského práva, kterou tvoří soubor právních norem o závazcích upravuje vztahy mezi věřiteli a dlužníky

90 Pohledávka subjektivní právo věřitele požadovat od dlužníka určité plnění (dát, konat, opomenout, strpět)

91 Dluh povinnost dlužníka poskytnout věřiteli jím požadované a dlužníkem slíbené plnění

92 Věřitel (creditor) subjekt oprávněný ze závazkového pr.vztahu
subjekt závazkového pr.vztahu, který má pohledávku

93 Dlužník (debitor) subjekt povinný ze závazkového pr.vztahu
má povinnost pohledávku plnit

94 Zásady zásada rovnosti stran
zásada smluvní svobody jako projev autonomie vůle zásada bezformálnosti právních úkonů pacta sunt servanda zásada dobré víry nikdo se s úspěchem nemůže dovolávat své vlastní nepoctivosti nikdo nemůže mít prospěch ze svého protiprávního jednání nikdo se nemůže dovolávat neplatnosti právního úkonu, kterou sám způsobil

95 Vznik záv.pr.vztahů · z právních úkonů · z protiprávních úkonů
· z úředního rozhodnutí státních orgánů · z jiných právních důvodů stanovených zákonem

96 Solidarita dlužníků · spoludlužníci jsou zavázáni témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně („rukou společnou a nerozdílnou“) = věřitel může požadovat plnění po kterémkoli z dlužníků Opakem je dílčí závazek dlužníků za dluh.

97 Solidarita věřitelů ·  dlužník může splnit pohledávku kterémukoli ze společných věřitelů, každý z nich může celou pohledávku po dlužníku požadovat

98 POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
původní věřitel (postupitel) postupuje svou pohledávku vůči dlužníkovi třetí osobě – novému věřiteli (postupníkovi), dochází ke změně v osobě věřitele nevyžaduje se souhlas dlužníka písemná forma

99 PŘEVZETÍ DLUHU na místo původního dlužníka vstupuje nový dlužník, který přebírá dluh nutný souhlas věřitele – možné dát původnímu nebo i novému dlužníkovi

100 PŘISTOUPENÍ K ZÁVAZKU písemná dohoda mezi 3.os. a věřitelem, (bez souhlasu dlužníka) že splní za dlužníka peněžitý závazek oba jsou zavázáni společně a nerozdílně

101 PRODLENÍ DLUŽNÍKA nesplní-li dlužník řádně a včas, dostává se do prodlení má tyto právní následky: dlužník musí plnit v dodatečné lhůtě, jinak má věřitel právo od smlouvy odstoupit  jde-li o prodlení s plněním peněž.dluhu, má věřitel právo požadovat i úroky z prodlení (poplatek z prodlení)

102 Fixní smlouva § 518 byla-li ve smlouvě přesně stanovena doba splnění a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemá věřitel zájem, a dlužník neplní včas smlouva se od počátku ruší Př. svatební šaty

103 PRODLENÍ VĚŘITELE když věřitel nepřijme od dlužníka včas a řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne dlužníkovi součinnost potřebnou ke splnění dluhu např.nedostaví se ke sjednanému převzetí

104 RUČENÍ ručení je právní vztah mezi věřitelem a ručitelem, jehož obsahem je závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele, jestliže ji neuspokojí sám dlužník

105 SMLUVNÍ POKUTA povinnost zaplatit urč.částku, kterou si strany sjednaly pro případ, že bude porušena smluvní povinnost výše musí být v souladu s dobrými mravy

106 UZNÁNÍ DLUHU písemným jednostranným prohlášením, kterým dlužník uznává vůči věřiteli povinnost zaplatit dluh co do důvodu a výše nová 10-ti letá promlčecí doba

107 Splnění dluhu předmětem plnění je to, co je dlužník povinen věřiteli poskytnout

108 a) doba splnění závazku
je určena především dohodou účastníků nebyla-li určena, je dlužník povinen plnit den poté, co ho o to věřitel požádá

109 Plní-li se peněžitý dluh prostřednictvím peněžního ústavu nebo provozovatele poštovních služeb, je dluh splněn připsáním částky na účet věřitele vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti

110 b) místo splnění odnosný dluh – místem splnění je bydliště dlužníka
donosný dluh – místem splnění je bydliště věřitele

111 Odstoupení od smlouvy subjekty mohou odstoupit od smlouvy, jestliže je to stanoveno v zákoně nebo se na tom strany dohodly jednostranný právní úkon, adresovaný druhé straně, který ruší smluvní závazkový vztah okamžikem, kdy dojde druhé straně

112 Výpověď jednostranný právní úkon, kterým lze zrušit závazek či právo k nepřetržité nebo opakované činnosti

113 Smrt dlužníka nebo věřitele
smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem smrtí věřitele právo zanikne, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu

114 Speciální úprava při prodeji zboží v obchodě

115 Spotřebitel je při koupi spotřebního zboží chráněn zákonem ve větší míře než obvyklý kupující

116 Odpovědnost za vady Prodávající má ze zákona odpovědnost vůči kupujícímu: 1. za vady věci, které má věc při převzetí kupujícím a 2. za vady, které se vyskytnou na věci v záruční době Práv z odpovědnosti za vady se nelze předem vzdát jednostranně ani dohodou

117 Ad 1)Odpovědnost vztahující se k okamžiku převzetí věci
Odpovědnost za rozpor s kupní smlouvou prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad (věc má mít užitné vlastnosti a jakost)

118 Nároky kupujícího jde-li o rozpor s kupní smlouvou v době převzetí
aby prodávající podle volby kupujícího věc buď vyměnil nebo opravil není-li takový postup možný může kupující požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit

119 vady, které se projeví do 6 měsíců od převzetí se považují za vady, které věc měla již v době převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak

120 Ad 2) Odpovědnost za vady v záruční době
prodávající odpovídá za vady, které se na věci objeví v záruční době, s výjimkou věcí použitých a rychle se kazících zákonná záruční doba je stanovena u spotřebního zboží na 24 měsíců, u potravin 8 dní, u prodeje zvířat 6 týdnů a u krmiv 3 týdny

121 Nároky kupujícího při vadě věci v záruční době

122 U odstranitelných vad Není-li to možné potom
nárok na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nárok na výměnu věci (není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné) Není-li to možné potom sleva z ceny nebo odstoupení od smlouvy

123 U neodstranitelných vad, které brání řádnému užívání věci
výměna věci nebo odstoupení od smlouvy za neodstranitelnou vadu se považuje i pokud kupující pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat

124 Jde-li o jiné vady neodstranitelné:
a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit

125 U věcí použitých nebo prodávaných za nižší cenu
místo práva na výměnu právo na slevu z ceny

126 Uplatnění práv z odpovědnosti za vady
KDE: Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího nebo u podnikatele určeného k provádění oprav v záručním listě

127 DO KDY: Své právo musí kupující uplatnit v záruční době, jinak zanikne.
u věcí použitých může prodávající záruční dobu po dohodě s kupujícím zkrátit až na 12 měsíců, věci, které se rychle kazí je nutno reklamovat následující den

128 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do dne, kdy byl kupující povinen věc převzít se do záruční doby nepočítá

129 Prodávající je povinen vydat potvrzení o tom kdy bylo právo uplatněno, o provedení opravy a o jejím trvání Při výměně věci počíná běžet nová záruční doba od převzetí věci


Stáhnout ppt "Občanské právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google