Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept.

2 PP - Pro plánování, řízení a kontrolou plnění podnikatelských cílů Převádí podnikatelskou ideu do konkrétních cílů a dokazuje, že je lze dosáhnout. Nelze ho mít „jen v hlavě“! Správně sestavený PP nám řekne, zda je podnik životaschopný, upozorní nás na možná úskalí ještě před samotným počátkem podnikání. PP naučí podnikatele přemýšlet systematicky a detailně o své budoucnosti. PP povede též k volbě variant, jež jsou pro podnikatele otevřeny a poté k hodnocení těchto variant Podnikatelské plánování je neustálý proces, který je velmi důležitý, a dobrý podnikatel nikdy neváhá modifikovat své plány, aby využil příležitost a odvrátil hrozby stojící před jeho podnikem. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích.

3 PP vás naučí plánovat Příprava PP dává vhled do celého plánovacího procesu. Umožňuje získat a rozvinout plánovací dovednosti celé firmy. Plánování je provázeno možnými omyly tak říkajíc na nečisto, nikoliv na reálném trhu. Při konstrukci PP si podnikatel ověří, zda cena výrobků a předpokládaný prodej stačí na překročení bodu zvratu (BEP).

4 Vnitřní/vnější dokument, který slouží k:  jako vnitřní dokument pro vlastní řízení firmy, a pro následnou kontrolu, toho co si podnikatel vytyčil jako cíle,  k posuzování stavu a rozvoje firmy, inovačních postupů, rozvojových postupů, pro řešení vnitřních problémů,  prezentaci a reprezentaci firmy, Vnější dokument:  k získání úvěru, půjčky, kapitálového vkladu, …….,  pro výhodné získání nemovitostí, pozemků (např. od obcí) a jiných regionálních i státních výhod, včetně podpory podnikání či jiných dotací (stát, EU).

5 Uživatelé PP Interní uživatelé  Podnikatel: PP pomůže v utřídění myšlenek, vytyčení cílů svého podnikání, strategie, odhalí krizová místa projektu. Finanční plán mu umožní kvalifikovaněji zhodnotit realizovatelnost, konkurenceschopnost či finanční výhodnost podniku.  Zaměstnanci: poskytuje sdílení vize, poskytuje důkaz o tom, že podnikatel ví co chce a že má smysl u něj pracovat a současně ho vtahuje do účasti na realizaci podnikatelského plánu Externí uživatelé PP je nezbytný dokument při žádosti o finanční prostředky.  Banky  Rizikoví investoři (tzv. venture capital)  Business Angels  Společníci

6 PP je jako mapa: kde jsem, kam se chci dostat a jak se tam dostanu  Struktura podnikatelského plánu je v principu jednotná, avšak liší se podrobnost obsahu jednotlivých kapitol dle potřeb, podle kterých je vypracováván či dle požadavků toho, komu bude podnikatelský záměr předkládán.

7 Obsah kapitol PP (např.): V úvodu stručné shrnutí - mělo by obsahovat (velmi stručně!!!!):  název firmy podnikatele, předmět podnikání, právní forma  podnikatelskou myšlenku (také motivace k založení firmy),  cíle,  jedinečnost produktu a jeho ochranu,  konkurenční výhodu,  tým,  finanční cíle,  výši předpokládaného vstupního kapitálu  potenciální zisk.

8 2 Tým, který stojí u zrodu myšlenky – nejde o zaměstnance!  Vyzdvihněte zkušenost, vzdělání a dosažené úspěchy členů vašeho týmu a důležité body vaší kariéry.  Je tým vyvážený? (Zahrnuje osoby zajišťující řízení, obchod, propagaci apod.?) Širší tým je výhodou proti zajištění všech činností jednou osobou.  Pravomoce a zodpovědnost mezi členy týmu  Jaké zkušenosti, znalosti a dovednosti vašemu manažerskému týmu schází? Jak navrhujete tento problém řešit?

9 3 Analýzy 3.1 Zákazníci  Kdo bude vaším zákazníkem? Pro koho je výrobek / služba určena? (Identifikace typů zákazníka pro váš produkt a popis velikosti segmentu trhu).  Jaké potřeby váš výrobek/služba uspokojuje.  Proč bude nakupovat právě u vás  Jakým způsobem je daná potřeba uspokojována v současnosti?  Jaké jsou nevýhody současných řešení na trhu?  Co ovlivňuje míru potřeby vašich budoucích zákazníků, resp. jejich ochoty váš produkt nebo službu využívat?  ………

10 3.2 Konkurenční produkty  Jaké jsou konkurenční produkty na trhu, jejich cena, kvalita, historie a obsluhované segmenty trhu.  Popište silné a slabé stránky konkurenčních produktů.  Uveďte jejich tržní podíl, potenciál jejich růstu a očekávaný vývoj.  Má váš produkt na trhu substituty (tj. může být potřeba zákazníků uspokojena odlišným způsobem?)

11 3.3 Síla konkurentů  Kdo jsou vaši konkurenti, jejich velikost a obsluhované segmenty trhu (chcete s nimi soupeřit v jejich prioritním segmentu? jsou finančně silní? jakou mají reputaci a vztahy s dodavateli a odběrateli?).  Jejich silné a slabé stránky (např. schopnost inovace, flexibilita, vlastnictví distribuční sítě, dlouhodobé postavení na trhu apod.).

12 3.4 Dodavatelé  Kdo jsou vaši potenciální dodavatelé. Jsou někteří z nich pro nás klíčoví (jaký je stupeň závislosti)?  Jejich množství, spolehlivost, kvalita, ceny.  Jak jsou organizovány vztahy vaší firmy s dodavateli a subdodavateli: délka výrobního cyklu.  Frekvence dodávek, atd.

13 4 Shrnutí – SWOT SWOT analýza v tabulce přehledně shrnuje projekt dle:  silných stránek (strengths),  slabých stránek (weaknesses),  příležitostí (opportunities),  hrozeb (threats). Smyslem je shrnout identifikované a snadno vyhodnotit záměr. Vnitřní faktory mohu ovlivnit, vnějším se musím přizpůsobit

14 SWOT analýza Vnitřní faktoryVnější faktory S - Strenghts - silné stránky O - Opportunities – příležitosti W - Weaknesses – slabé stránky T - Threats - ohrožení

15 5 Návrhová část 5.1 Produkt – co budeme vyrábět / poskytovat  Vysvětlete, zda jde o fyzický výrobek, službu nebo např. licenci.  Charakterizujte jej a popište jeho výhody.  Objasněte, jakou potřebu zákazníků váš produkt nebo služba řeší.  Popište jeho jedinečnost a inovativnost, čím se odlišujete od konkurence.

16 5.2 Ceny – za kolik budete prodávat?  Jaké ceny převládají v současnosti na trhu?  Za jakou cenu budete produkty prodávat vy?  Definujte cenovou strategii a porovnejte ji s vašimi konkurenty.  Jakou má výrobek přidanou hodnotu pro zákazníka.

17 5.3 Cíle Na základě SWOT definujte cíle vaše projektu v čase. Cíle by měly být:  konkrétní,  měřitelné,  zacílené na potřeby projektu,  realistické,  ukotveny v čase. Identifikujte milníky projektu – tj. jaké cíle mají být dosaženy v čase. Vztáhněte k cílům předpokládané tržby, velikost/objem produkce, počet zaměstnanců….

18 5.4 Strategie  Návrh strategie – jak dosáhneme stanovených cílů se zdroji, kterými disponujeme.  Ve firmě existuje celá hierarchická soustava strategií, které na sebe navazují:  1. FIREMNÍ STRATEGIE - určuje základní orientaci firmy.  2. OBCHODNÍ STRATEGIE - tato strategie navazuje na celkovou firemní strategii.  3.FUNKČNÍ STRATEGIE (STRATEGIE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ) - marketingová strategie, strategie řízení výroby, strategie IS/IT, finanční strategie, strategie řízení lidských zdrojů, strategie inovačního rozvoje, atd.

19 5.5 Distribuce – kde a komu  Popište váš prodejní řetězec (přes koho budete prodávat, co to bude stát?)  Jaké jsou Vaše prodejní cíle – množství (i podle tržních segmentů, např. z geografického hlediska).  Jaké distribuční kanály použijete? (přímý prodej konečnému zákazníkovi, prodej přes distribuční síť (exkluzivně nebo ne atd.)  Jaké objemy prodeje hodláte uskutečnit přes jednotlivé distribuční kanály (odhad v čase). U velkých produktů zohledněte relevantní přepravní náklady ve vztahu k prodejní ceně (doprava, pojištění, úvěr).  Budete své výrobky/služby vyvážet i do zahraničí?

20 5.6 Propagace – jak zaujmete zákazníka  Jakým způsobem budete propagovat vaše výrobky/služby?  Jakým způsobem chcete kontaktovat své zákazníky?  Jaké je načasování propagačních aktivit a s jakým rozpočtem (reklamní kampaň, účast na výstavách, veletrzích, direct marketing, noviny, Internet)?  Jaké marketingové komunikační nástroje budou používány: reklama, firemní dokumentace, vizualizační pomůcky, katalogy, značky (značkové produkty), loga, slogany, public relations, tiskové zprávy, Internet, atd.

21 5.7 Procesy – jak je zorganizována výroba  Jak jsou ve firmě definovány procesy?  Kdo je interně ve firmě zodpovědný za realizací jednotlivých procesů?  Jaké jsou kompetence, časová náročnosti, odhad nákladů na zajištění jednotlivých procesů?

22 5.8 Zaměstnanci  Jaké typy pracovníků bude potřeba na jednotlivé pozice?  Jakou mají mít kvalifikaci, zkušenosti, certifikace apod.  Kolik budou stát na mzdách – přesně vyčíslete

23 6 Finance 6.1.1 Před spuštěním projektu Zahrnuje investiční náklady, tj. především na pořízení strojů, licencí, ale i náklady na vnitřní vybavení apod. 6.1.2 Náklady během fungování projektu Jde o provozní/běžné náklady firmy (mzdy, energie, voda, plyn, cestovní náklady). 6.2 Předpoklad příjmů Odhad celkových tržeb dle jednotlivých let (3 roky). Jaký je poměr z prodeje výrobků, služeb a servisu? 6.3 Nákladová rozvaha Zjistěte variabilní (jednotkové) a fixní náklady vašeho produktu a najděte bod zvratu (break-event point BEP) – při jak velkém objemu produkce začnete být ziskoví

24 Výpočet bodu zvratu (BEP…break even point) :  Hledáme množství produkce q, když známe  p = prodejní cena  PVN = průměrné variabilní náklady (na jednotku = jednotkové)  FN = fixní náklady firmy za rok  Při neměnné ceně platí ze celkové tržby:  CT = q * p  Celkové náklady:  CN = FN + PVN * q  Víme již, že bod BEP => CN = CT => q krit.  FN + PVN * q = p * q  Po úpravě dostaneme:  q krit. = FN / ( p – PVN)

25 6.4 Finanční zajištění projektu  Jaké máte nyní k dispozici finanční prostředky vlastní?  Odpovídají prostředky rozsahem potřebám projektu?  Pokud neodpovídají, jaké finanční zdroje jsou pro realizaci projektu potřeba – úvěr (jak zajistíte ručení, proveďte propočet anuity (v rozlišení na dvě složky: splátku jistiny (úmor) a úrok - první složka znamená částku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za půjčení finančních prostředků. Poměr těchto dvou složek se v anuitě v průběhu splácení mění. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se postupně neustále snižuje), vklad, dotace atd.?  Popište kde a za jakých podmínek tyto zdroje získáte.

26 Splátka (anuita) – úrok – úmor

27 6.3 Projekce cash-flow  Cash-flow zachycuje přehled toků peněž (likviditu firmy), tj. pohyb příjmů a výdajů – uveďte v tabulce – viz členění níže.  Předpovězte tok příjmů a výdajů v průběhu 3 let v členění na čtvrtletí.  Mějte na paměti, že tržby nemusí být rovnoměrné (např. sezónnost, ale také uvedení dalších produktů v dalších letech apod.), a ani platby od zákazníků nemusí být rozloženy rovnoměrně, což muže znamenat potřebu výpůjček krátkodobého kapitálu.

28

29 7 Analýza rizik  7.1 Vnitřní rizika projektu  Rizika, která byla identifikována v rámci SWOT analýzy jako slabé stránky projektu. Rizika, která můžete ovlivnit.  7.2 Vnější rizika projektu  Rizika identifikována jako hrozby projektu – jedná se o rizika, kterých je dobré si být vědom, ale které nemůžete příliš ovlivnit (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.)  7.3 Opatření k minimalizaci rizik  Jak budou z vaší strany minimalizována rizika?


Stáhnout ppt "Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept."

Podobné prezentace


Reklamy Google