Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia Citace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia Citace."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia Citace

2 Účel seminární práce Účelem není popis, ale zhodnocení, kritický pohled a analýza. Práce nesmí být souborem všeobecně známých informací, resp. zjednodušené představení tématu (aby čtenář tzv. získal přehled o problematice apod.). Podstatné je jít v tématu do hloubky. Snažit se obohatit čtenáře: Poskytnou mu informace nad rámec obecně známých a snadno dohledatelných informací. Práce by měla mít vysokou informativní hodnotu. Poskytnout mu kritický pohled na věc. Poskytnout mu případně srovnání.

3 Proč citovat? Věc etiky. Vlastní práci je potřeba zasadit do kontextu předchozích prací. U akademických prací není možné psát bez zdrojů (nejedná se o volné úvahy). Neuvedení zdrojů je chápáno jako přivlastnění si práce někoho jiného (viz seminář o plagiarismu). Uvedením zdrojů nenecháváte čtenáře na pochybách, co jsou vaše myšlenky a co myšlenky někoho jiného. Uvedením zdrojů zvyšujete důvěryhodnost a kvalitu své práce. Uvedení zdroje je podstatné pro zpětné dohledání informace (každá informace musí být ověřitelná a dohledatelná). Uvedením zdroje umožňujete čtenáři nalézt původní zdroj (rozšíření obzoru)

4 Kdy citovat? Negativní vymezení, co se necituje, jsou všeobecně známé informace. Jak posoudit, co je všeobecně známá informace? Všeobecně známá informace je taková informace, která je snadno dohledatelná – např. v učebnici, encyklopedii apod. Všeobecně známé informace souvisí s úrovní všeobecného přehledu. Na začátku se posuzují zdravým rozumem. S praxí se bude schopnost rozlišovat všeobecně známé informace zlepšovat.

5 Kdy citovat? Co je nutné vždy citovat? Zdroj přináší tvrdá fakta
Např. statistické údaje, specifické informace, které nejsou běžně známé (např. výsledky výzkumu, informace ze zprávy k určité věci, historický exkurz do problematiky), příklady, svědectví. Právnické texty musí obsahovat odkazy na příslušnou judikaturu a legislativu. Zdroj přináší myšlenky jiného autora argumenty, interpretaci, závěry, hodnocení Zdroj přináší obecný koncept, teorii či terminologii. Zdroj vás „inspiroval“, převezmete z něj strukturu či metodologii. Např. použijete strukturu argumentace, kterou jste našli v jiné práci, použijete dělení/typologii jiného autora, uvedete nový postup při řešení určitého problému, který jste ale nevymysleli. Chcete zdroj citovat doslovně (např. vyjádřit něčí názor/myšlenku/vzpomínku). Zde je nutné dát citaci do uvozovek.

6 Příklady: kdy (ne)citovat?
Hugo Grotius byl známý nizozemský filozof a právník žijící na přelomu 16. a 17. století, který významně přispěl k rozvoji mezinárodního práva. Text jednotlivých ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv byl často výsledkem bouřlivých diskuzí. Dlouze se například diskutovalo o tom, zda do něj zařadit zmínku o bohu nebo zda právo na svobodu, myšlení a svědomí v sobě zahrnuje i možnost volně měnit náboženství. Zajímavé je, že zatímco první vydaní knihy Trestní právo procesní od profesora Jelínka má 220 stran, třetí již o 50 více. Evropská unie má 27 členských států. Island, Chorvatsko, Makedonie a Turecko mají v současnosti status kandidátské země. Lhůta pro podání odvolání je v občanských věcech 30 dnů, u známkoprávních sporů je ovšem prodloužena na dnů 40. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010 získalo parlamentní zastoupení pět stran, z toho dvě získaly toto zastoupení poprvé. Volby skončily sestavením středo-pravicové vlády ODS, TOP 09 a VV. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010 získala ČSSD 22,1 %, ODS 20,2 %, TOP 09 16,7 %, KSČM 11,3 % a VV 10,9 % hlasů. Někteří se domnívají, že povolení eutanazie vede k dalšímu poklesu vlivu církve na občany a tím i celkovému prohloubení mravní degradace společnosti.

7 Jak citovat? Nepřípustná práce je taková: Která vůbec neuvádí zdroje.
U které je jen uvedená bibliografie na konci práce, ale v samotném textu chybí odkazy. Která kompletně převezme zdroj a student jen na začátek a na konec dá uvozovky a uvede zdroj (i to se stává). Která je koláží výňatků jednotlivých zdrojů v uvozovkách, ale bez vlastního textu studenta.

8 Jak citovat? Jak má práce vypadat?
Autor formuluje text vlastními slovy na základě prostudovaných zdrojů. Autor odkazuje na tyto zdroje přímo v textu ( na PF odkazování do poznámek pod čarou). Autor získané informace hodnotí, zaujímá k nim stanovisko, analyzuje je, srovnává je. Na konci práce uvádí kompletní bibliografii rozdělenou na primární a sekundární zdroje.

9 Přímé citace Přímou citací se rozumí jakékoliv doslovné převzetí zdroje. Citace je uváděná v uvozovkách. Kdy se používá? Především pro ilustraci a oživení textu. Chcete přímo citovat určitého autora, protože jeho formulace nejlépe vystihuje podstatu věci. Popisujete určitou událost a chcete ji oživit (např. uvedením vzpomínky přímého účastníka) Naopak nesouhlasíte s tvrzením určitého autora, proto ho přímo citujete, aby čtenář pochopil, proč s ním nesouhlasíte, a nedomníval se, že jste zdroj jen špatně pochopili. Přímé citace by měly být krátké a používat se jen občas. Práce by neměla být koláží přímých citací! To značí neschopnost pracovat ze zdroji. Max. 10 % celkového textu tvoří přímé citace.

10 Přímá citace: příklady
Dne 14. ledna 1963 francouzský prezident de Gaulle ohlásil veto členství Velké Británie v ES a napříště podmínil členství Británie v ES změnou britské zahraniční politiky [...] a přijetím principů uplatňovaných v rámci ES (zdroj). Svoje stanovisko de Gaulle zdůvodnil takto: „Anglie je ve skutečnosti ostrovní, námořní a je svými peněžními toky, trhem a obchodními trasami spojena s velmi různorodými a často velmi vzdálenými zeměmi“ (zdroj). Ve skutečnosti se obával, že kdyby Británie vstoupila do Společenství, znamenalo by to, v důsledku britsko-amerických vztahů, jeho pohlcení kolosálním „atlantickým společenstvím“ (zdroj). A. Maurer připomíná kritiku spolurozhodovací procedury jako příliš „komplexní, zdlouhavé a těžkopádné“ a dodává, že spolurozhodování za Maastrichtské smlouvy by mohlo být interpretováno jako „kompromis mezi efektivitou unijního rozhodování na jedné straně a parlamentním zapojením na straně druhé“ (zdroj).

11 Přímá citace: příklady
„K ustavení Ligy arabských států (LAS) došlo podle preambule Paktu proto, že jeho signatáři si přáli posílit a upevnit úzké vztahy a četné svazky, jež pojí arabské státy a spojit své úsilí k dosažení obecného blaha všech arabských států, ke zlepšení jejich údělu, k zajištění jejich budoucnosti a k uskutečnění jejich tužeb“ (zdroj). Podle čl. 2 Paktu LAS je účelem vytvoření těsnějších vztahů mezi členskými státy a koordinace jejich politické činnosti, zabezpečení jejich nezávislosti a suverenity a v neposlední řadě zajištění úzké spolupráce v otázkách hospodářských, finančních, sociálních, zdravotních, kulturních, státního občanství, cestovních pasů, víz, vykonávání rozsudků a extradice. „V roce 1950 přibyla i spolupráce v oblasti kolektivní bezpečnosti“ (zdroj). Každý členský stát může z LAS vystoupit. Vystoupení nabývá účinnosti rok poté, co o něm byla Rada informována. „Rada LAS může jednomyslným rozhodnutím všech států, …, vyloučit z LAS kterýkoli stát, který neplní závazky vyplývající z Paktu“ (zdroj). „Na základě rezoluce Valného shromáždění OSN (číslo 477/50) z roku 1950 bylo rozhodnuto o účasti generálního tajemníka LAS na zasedání Valného shromáždění jako pozorovatele. Tímto dosáhla LAS významného posílení svého vztahu k OSN, dostala se s ní do úzkého kontaktu a velmi vzrostl její význam jako mezinárodní organizace, jejíž cíle a zásady jsou v souladu s Chartou OSN“ (zdroj).

12 Nepřímá citace Základ odborné práce, většina práce je postavena na nepřímých citací. Klíčové je používat parafrázi, příp. shrnutí. Jak je možné s informacemi pracovat? Shrnout je Parafrázovat je – přijímání informace s cílem informovat, je ale i možné se vůči informacím vymezit (odmítnou je) Hodnotit/zaujímat stanovisko a argumentovat (proč zaujímám toto či ono stanovisko?)

13 Nepřímá citace Vztah mezi zdrojem a použitou informací v textu je možné vyjádřit následovně: Podle/Dle XY.... Jak píše XY..... XY vysvětluje.... XY navrhuje..... Jak uvádí XY..... V článku AA z roku 2004 XY tvrdí, že.... Ze závěrů výzkumu XY vyplývá, že..... V roce 1900 XY napsal, že.....

14 Praktické rady pro práci s citacemi
Snažit se vždy najít a pracovat přímo s původním zdrojem. Dílo, které daný zdroj zpracovává, bude vždy jeho interpretací. Pokud nemám původní zdroj, lze použít vazbu „citováno dle..“ Vždy si přesně zaznamenávat informace ze zdrojů (z jakého zdroje pocházejí, na jaké stránce se nacházejí). Nejde psát stylem „nějak jsem si to pospojoval/a“.

15 Praktické rady pro práci s citacemi
Pokud se vyskytne více zdrojů a všechny „tvrdí totéž“: Buď si vyberu nejlepší zdroj, Nebo ocituji v poznámce pod čarou více zdrojů. Pokud zjistím odchylky ve výkladu, upozorním na ně v textu, příp. v poznámce pod čarou.

16 Praktické rady pro práci s citacemi
„odkud začíná a kde končí nepřímá citace“? z textu by mělo být zřejmé rozlišení přímá citace/nepřímá citace/vlastní hodnocení/obecně známá informace každý útvar plní svou úlohu a tomu odpovídá jeho využití Uvádět odkaz na konci textu, který se zakládá na informacích z určitého zdroje či zdrojů. Odkaz musí být uveden v rámci odstavce. Není možné uvést odkaz až po několika odstavcích s tím, že všechno pochází z jednoho zdroje. Odborný text ale nesmí působit jako koláž výpisků či shrnutí zdrojů do jednotlivých odstavců. Musí být proložen vlastními úvahami, hodnocením a argumentací. Psát vlastními slovy.

17 Poznámky pod čarou Poznámkový aparát slouží především k odkazu na příslušný zdroj. Příklad 1: Kopeček 2005, s (Když je odkaz zmíněný poprvé, uvádí se všechny údaje) Dále může sloužit k uvedení dalších odborných zdrojů k danému tématu (např. poukázání na zdroje k tématu, kterého se sice práce dotýká, ale podrobněji ho nerozebírá. Jeho rozebrání by znamenalo odbočku od ústředního tématu práce). Příklad 2: Blíže k lucemburskému stranickému systému a jeho vývoji Kopeček 2005. Ke krátkému dovysvětlení informace v textu či uvedení zajímavosti. Poznámky ale musí být stručné, nesmí vytvářet paralelní příběh k hlavnímu textu. Příklad 3: V textu je uvedeno: Křesťansko sociální strana (CSV) je vládnoucí stranou od roku 1919. V poznámce: Výjimkou byla léta , kdy koaliční vládu sestavily LSAP a DP. Používat jednu citační normu, a to normu PF – ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2!

18 Rozhodněte, zda je citováno správně:
Lucembursko se po druhé světové válce stalo členem mnoha mezinárodních organizací....S Belgií a Nizozemskem vytvořilo měnovou a celní unii – Benelux (1948), která si kladla cíle i v politické oblasti. Podle Erika Jonese však byly výsledky Beneluxu spíše zklamáním. I když se belgickým a lucemburským obchodníkům otevřel přístup na nizozemský trh a celní unie fungovala poměrně dobře, horší výsledky byly dosaženy v oblasti měnové unie a velmi slabé výsledky v závazku vybudovat politické instituce (Jones 2005, s. 167).

19 Rozhodněte, zda je citováno správně:
Velká Británie měla po boku Francie představovat nástroj kontroly SRN, jež zahájila novou politiku směrem na východ v rámci tzv. Ostpolitik, jejímž cílem bylo navázání vztahů s NDR, Polskem a SSSR. Následovala složitá přístupová vyjednávání, která byla nakonec zakončena členstvím Velké Británie v ES. Stalo se tak , po té, co bylo 23. dubna 1972 členství Británie schváleno v referendu. Vstup podpořilo v referendu 67 % Britů.

20 Rozhodněte, zda je citováno správně:
Velká Británie měla po boku Francie představovat nástroj kontroly SRN, jež zahájila novou politiku směrem na východ v rámci tzv. Ostpolitik, jejímž cílem bylo navázání vztahů s NDR, Polskem a SSSR. Následovala složitá přístupová vyjednávání, která byla nakonec zakončena členstvím Velké Británie v ES. Stalo se tak , po té, co bylo 23. dubna 1972 členství Británie schváleno v referendu. Vstup podpořilo v referendu 67 % Britů.

21 Jak již bylo řečeno, Parlament může Komisi vyslovit nedůvěru a tohoto práva již několikrát použil podmínečně. „Na druhou stranu se ale lze na zvýšenou vazbu Komise na Parlament dívat jako na krok nežádoucím směrem. Podle smluv, které zakládají Evropská společenství, má být Komise v roli strážce smluv Evropské unie zcela nezávislá – tedy i na Parlamentu. Právě nezávislost je zdrojem jisté její legitimity. A dále, Komise sice není volená, a nemá tedy demokratickou legitimitu, ale přináší kvalitní a efektivní službu občanům všech členských států, když dohlíží na chod Unie a dodržování smluv. Proto se v souvislosti s Komisí hovoří o technokratické legitimitě, o legitimitě skrze efektivitu, nebo o vládě, která sice není “vládou lidu”, ale “vládou pro lidi” (government for the people)“ (Vajdová 2002, s. 11).

22 Jeden z předních akademických analytiků Simon Hix poznamenává, že „v relativně krátkém časové rozmezí“ se Evropský parlament vyvinul v „jedno z nejmocnějších volených shromáždění na světě“ (Hix, Noury, Roland 2007, s. 3).

23 Od začátku 70. let však dochází [v Africe] celkově k hospodářskému poklesu. Příčiny bychom mohli rozdělit na vnitřní a vnější. Mezi vnější lze zařadit velký růst cen ropy na světových trzích, která při absolutní závislosti většiny Afriky na silniční dopravě znamenala zvýšené výdaje na tuto komoditu a finanční vyčerpávání jednotlivých států. Dalším faktorem je pokles cen exportovaných produktů na světových trzích. K tomu se přidaly i vnitřní problémy a tím hlavním se stal nadměrný růst obyvatel, kdy nebylo možné udržet stejný životní standard a naopak docházelo k jeho poklesu. Další příčinou jsou neuvážená politická rozhodnutí, kdy si mnoho států neuváženě půjčovalo v zahraničí.


Stáhnout ppt "Úvod do studia Citace."

Podobné prezentace


Reklamy Google