Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katalogizace starých tisků a prvotisků PhDr. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katalogizace starých tisků a prvotisků PhDr. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích"— Transkript prezentace:

1 Katalogizace starých tisků a prvotisků PhDr. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz

2 Katalogizace starých tisků a prvotisků Bayly, Lewis Praxis pietatis : to gest: o cwjčenj se w pobožnosti prawé, Knjžka milostná... podlé wydanj Amsterdamského a Berljnského w nowě tisstěna, a Cýrkwi Božj Cžeské Bratrské zase do rukau dana / Lewis Bayly. -- 3. Wydánj w Brně. -- Brno : Jozeff František Neumann, 1785. -- 520 s. ; 8°

3 Katalogizace starých tisků a prvotisků  pravidla AACR2R - 2.12-2.18  pravidla ISBD(A) – Mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky

4 Katalogizace starých tisků a prvotisků  2.13 hlavní pramen popisu  Pokud prvotisk nebo starý tisk obsahuje titulní stránku, použijte ji jako hlavní pramen popisu. Pokud titulní stránka chybí, použijte následující prameny v tomto pořadí: Patitul, hlavička, kolofon, obálka, deska vazby, živé záhlaví, incipit nebo explicit, oprávnění k vydání nebo imprimatur, jiné prameny  V případě, že použijeme jako pramen popisu cokoli jiného, než titulní stránku, je nutné vytvořit poznámku: Název z … (Název z kolofonu)

5 Katalogizace starých tisků a prvotisků  2.14 oblast údajů o názvu a odpovědnosti  Pokud popisná jednotka nemá titulní stránku a pokud žádný pramen popisu neobsahuje hlavní název, zapište jako hlavní název několik úvodních slov textu (tolik, kolik jich je potřeba k jednoznačné identifikaci)

6 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti  Pro zápis údajů o názvu a odpovědnosti platí obecná pravidla údaje zapisujeme přesně podle pramene popisu, včetně chyb a dalších nepřesností Výjimka - psaní velkých písmen a interpunkce První slovo názvu se píše s velkým počátečním písmenem, další slova se píší s počátečním písmenem malým (s výjimkou případů, kdy pravidla pravopisu pro daný jazyk vyžadují velká písmena, např. jména osob, zemí, podstatná jména v němčině apod.)

7 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti  dodržujeme i uvedený pravopis, název v moderním pravopisu lze uvést v jiném selekčním poli (UNIMARC – 518, MARC21 246)  Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcj pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj : totiž: Modlitby rannj, wečernj, při mssi swaté, nesspořjch, k zpowědi, k sw. přigjmánj a giné wjce : též: k Panně Marii i rozličným Swatým  Poloviční Nebe-klíč, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství  Modlitby ranní, večerní, při Mši svaté, nešpořích, k zpovědi, k svatému přijímání a jiné více

8 Zkracování dlouhého názvu  Případné zkracování dlouhého názvu nikdy nevynechávat prvních pět slov názvu u starých tisků - vynechat jakýkoli alternativní název a spojující slovo (nebo, čili) vynechat nepodstatná slova nebo skupiny slov vynechat mota, citáty, věnování a jiné výroky, které se vyskytují na titulní stránce odděleně od hlavního názvu  Vynechaná slova se vždy označují výpustkami (třemi tečkami)  Zkracujeme i dlouhou další názvovou informaci a údaje o odpovědnosti vynecháním nepodstatných slov nebo skupin slov

9 Zkracování dlouhého názvu  V údajích o odpovědnosti uveďte tolik slov, kolik je jich zapotřebí pro identifikaci zmíněné osoby/osob Zlatý Nebeský Kljč, neb, Wraucné katolické modlitby na ssestnáct djlů rozwržené : rannj a wečernj, při Mssy, a nesspornj... gakož také Modlitby k neyswětěgssý Swátosti Oltářnj... na wssecky weýročnj Slawnosti a giné obzwlásstnj dnj : a to k obzwlásstnjmu užjwánj a potěssenj Pobožného Ženského Pohlawj / od gednoho Kněze cýrkewnjho oprawené

10 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti  Weytah z Kronyky Mozkewské někdy Latině od Alexandra Gwagnýna sepsané, potom w český gazyk přeložené od Matausse Hosya z Wysokého Meyta

11 Oblast údajů o vydání  2.15 oblast údajů o vydání  Obecně se u starých tisků uvede označení vydání tak, jak se vyskytuje v popisné jednotce. Nunc primu mil lucem Edita Editio sedána auctior et corrector 3. Wydánj w Brně  Jinak se uvádějí standardní zkratky a arabské číslice podle obecných pravidel.

12 Oblast údajů o vydání  Pokud je označení vydání nedílnou součástí hlavního názvu, další názvové informace nebo údaje o odpovědnosti, nebo pokud je s nimi gramaticky spojeno, pak se uvede takto a nevytváří se žádné další označení vydání  Praxis pietatis : to gest: o cwjčenj se w pobožnosti prawé, Knjžka milostná... podlé wydanj Amsterdamského a Berljnského w nowě tisstěna, a Cýrkwi Božj Cžeské Bratrské zase do rukau dana

13 Oblast nakladatelských údajů  2.16 oblast nakladatelských údajů  Místo vydání – zapište místo vydání tak, jak je uvedeno v popisné jednotce. Může obsahovat jméno nakladatelů, tiskařů atd.  Pokud je v popisné jednotce uvedeno více než jedno místo vydání, zapíšeme první místo a volitelně všechna ostatní v pořadí, v jakém se vyskytují. Pokud se druhé a další místo vynechává, připojte výraz [etc.] London [etc.] London ; et se trouve à Paris

14 Oblast nakladatelských údajů  Pokud údaj o nakladateli obsahuje jméno tiskaře, uveďte jej zde.  Uvádíme i zbývající údaje o nakladateli tak, jak jsou uvedeny v popisné jednotce. Lze vynechat slova, která neslouží k identifikaci popisné jednotky ani nenaznačují roli nakladatele. Výpustky označíme znakem pro vynechání  nákladem Cýs. kr. prawidelnj sskolské kněhotiskárny

15 Oblast nakladatelských údajů  Pokud existuje více než jeden údaj o nakladateli, uvádíme první údaj a volitelně všechna  ostatní v pořadí, v jakém se vyskytují. Pokud se další údaje vynechávají, připojte výraz [etc.]

16 Oblast nakladatelských údajů  Uvádíme datum vydání nebo tisku včetně dne a měsíce tak, jak jsou uvedeny v popisné jednotce a připojíme jakékoli nezbytné opravy. Římské číslice, které označují rok, nahradíme arabskými číslicemi. Pokud je to nezbytně, připojíme datum v moderní chronologii  iv ian 1497  In vigilia S. Laurentii Martyris [9. srp.] 1492

17 Oblast nakladatelských údajů  Pokud popisná jednotka není datována a datum není známe, uvádíme přibližné datum  [1492?] [mezi 1791 a 1799] [po 1749] [167-?] [17--]  Pokud je tiskař jmenován v popisné jednotce samostatně a lze jej jasně odlišit od nakladatele nebo knihkupce, uvádíme místo tisku a jméno tiskaře. W Praze : Knjže z Fürstenberku, 1785 (Cýs. král. narmálnj Impressy) 260 |a W Praze : |b Knjže z Fürstenberku, |c 1785 |f (Cýs. král. narmálnj Impressy

18 Oblast fyzického popisu  2.17 oblast fyzického popisu  Rozsah – uvádíme sekvence číslovaných i nečíslovaných stran, listů nebo sloupců. U starých tisků není omezení na 3 sekvence, uvádíme každou sekvenci listů, stránek nebo sloupců  Př. [5], xii, 53, 46, 35, [5], s.  Pokud je to žádoucí, uvádíme i přesnější informace o stránkování, prázdných listech apod. - a to buď zde v rozsahu nebo vytvořením poznámky

19 Oblast fyzického popisu  Popište letáky jako takové a ostatní jednolistové tisky jako listy  Součástí rozsahu mohou být i číslované obrazové přílohy – viz obecná pravidla

20 Oblast fyzického popisu  Ilustrace – popíšeme ilustrace podle obecných pravidel, volitelně můžeme připojit výraz dřevoryty, mědiryty apod. Pokud je popisná jednotka ručně ilustrována nebo kolorována, uvádíme tuto informace v poznámce.  Rozměr – uvádíme rozměr podle obecných pravidel, lze připojit formát k rozměru ve zkráceném tvaru (2◦, 4◦, 8◦)

21 Oblast údajů poznámky  2.18 oblast údajů poznámky  poznámky vytváříme podle obecných pravidel  Pramen hlavního názvu  Uvádíme pramen hlavního názvu, pokud jím není titulní stránka Název z

22 Oblast údajů poznámky  Reference pro prvotisky a volitelně pro staré tisky uvádíme stručné popisy ve standardních soupisech Citováno v: Knihopis 36 (signatura NK ČR uvedena v Dodatcích) Citováno v: Jungmann VI. 1665 ; Knihopis 3620 (tento exemplář neuvádí) 5104 |a Jungmann VI. 1665 5104 |a Knihopis 3620 (tento exemplář neuvádí)

23 Oblast údajů poznámky  Signatury Pokud je třeba, vytvořte poznámku, obsahující údaje o signaturách  Fyzický popis Pokud je třeba, uveďte počet sloupců nebo řádků a velikost sazby. Uveďte úplnější údaje o ilustracích, pokud je to nezbytné

24 Oblast údajů poznámky Popisovaný exemplář  Poznámky o zvláštnostech popisovaného exempláře – rubriky, iluminace, doplňky k rukopisu, vazba, úplnost.  Pravděpodobně nejrozsáhlejší poznámka

25 Oblast údajů poznámky  ABC, aneb Slabikář, z kterýho se djtky magj včiti pjsmeny znáti, slabikowati a čjsti. Ku prospěchu sskol w cýsařských králowských zemjch... = A B C, oder Sylben=und Namenbuch, daraus die Kinder die Buchstaben kennen, buchstabiren, und lesen lernen. Zum Gebrauche der Schulen in den kaiserlich=königlichen Saaten. -- W Praze : nákladem Cýs. kr. prawidelnj sskolské kněhotiskárny, 1777. -- 63 s.

26 Oblast údajů poznámky Tištěno gotikou česky a německy, částečně i latinkou. Na fol.A1a předtitul, na fol.A1b český název, na fol.A2a německý souběžný název. Signatury A-D ⁸ (fol. D 8b nepotištěno). Arabská paginace, stránkové kustody. Na titulních listech malé viněty - cís. dvojhlavá orlice. Iniciálky, verzály, drobné rokokové ozdůbky, jednoduché linky, koncové rokokové viněty. -- S německým souběžným názvem a impresem (Prag, im Verlag der k. k. Normalschulbuchdruckerey 1777) Citováno v: Knihopis 36 (signatura NK ČR uvedena v Dodatcích) Tiskárna normální školy (Praha) (1776-1860) | tiskař Polopergamenová vazba (desky ze škrobového červeného papíru, hřbet zpevněn pergamenem). Na předním desce papírový štítek - s razítkem "Lehrer-Bibliothek" a perem dopsanou signaturou "III C 3". Ořízka barevná - stříkaná Na titulním listě kulaté černé razítko býv.majitele - uprostřed rakouská orlice a dokola text "K.K. DEUTSCHE LEHRERBILDUNGSANSTALT IN PRAG"). Na předtitulu kulaté modré akcesní razítko Národní knihovny a tužkou a akcesní číslo Z 4909/49 |5 CZ-PrNK

27 Oblast údajů poznámky 500 |a Tištěno gotikou česky a německy, částečně i latinkou. Na fol.A1a předtitul, na fol.A1b český název, na fol.A2a německý souběžný název. Signatury A-D ⁸ (fol. D 8b nepotištěno). Arabská paginace, stránkové kustody. Na titulních listech malé viněty - cís. dvojhlavá orlice. Iniciálky, verzály, drobné rokokové ozdůbky, jednoduché linky, koncové rokokové viněty |5 CZ-PrNK 500 |a S německým souběžným názvem a impresem (Prag, im Verlag der k. k. Normalschulbuchdruckerey 1777) |5 CZ-PrNK 5104 |a Knihopis 36 (signatura NK ČR uvedena v Dodatcích) 561 |a Na titulním listě kulaté černé razítko býv.majitele - uprostřed rakouská orlice a dokola text "K.K. DEUTSCHE LEHRERBILDUNGSANSTALT IN PRAG"). Na předtitulu kulaté modré akcesní razítko Národní knihovny a tužkou akcesní číslo Z 4909/49 |5 CZ-PrNK 563 |a Polopergamenová vazba (desky ze škrobového červeného papíru, hřbet zpevněn pergamenem). Na předním desce papírový štítek - s razítkem "Lehrer-Bibliothek" a perem dopsanou signaturou "III C 3". Ořízka barevná - stříkaná |5 CZ-PrNK


Stáhnout ppt "Katalogizace starých tisků a prvotisků PhDr. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google