Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita C2 Poradenství v oblasti autoevaluace celostátní závěrečná konference 29. 11. 2011 Praha Prezentují: Jana Ostrýtová – manažerka aktivity Vít Beran.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita C2 Poradenství v oblasti autoevaluace celostátní závěrečná konference 29. 11. 2011 Praha Prezentují: Jana Ostrýtová – manažerka aktivity Vít Beran."— Transkript prezentace:

1 Aktivita C2 Poradenství v oblasti autoevaluace celostátní závěrečná konference 29. 11. 2011 Praha Prezentují: Jana Ostrýtová – manažerka aktivity Vít Beran – poradce autoevaluace

2 Jak školy vnímaly poradce autoevaluace – závěry z focus groups Činnost poradce byla školami vnímána jako:  obohacení a  motivace k dalším hodnotícím aktivitám („je pro školu užitečný“; „má důvěru školy“; „poradce motivuje“). Hlavní přínos poradce viděli ředitelé a učitelé ve dvou rovinách:  vysvětlování významu a smyslu evaluace pro školy;  objasňování nástrojů a prostředků autoevaluace. Výroky ředitelů škol: „Poradci pomohli školám zorientovat se v nabídce evaluačních nástrojů, dále při konkretizaci podoby, kterou bude autoevaluace mít i s hodnocením jejích výsledků a závěrečnou prezentací.“ „S poradcem se dařilo lépe formulovat otázky, specifikovat metodiku, konfrontovat správnost našeho vlastního postupu s tím, jak je to pro nás užitečné.“

3 Cíle aktivity Uskutečněné aktivity:  Statické poradenství:  otázky a odpovědi na webových stránkách projektu: http://nuov.cz/ae/otazky-a-odpovedi http://nuov.cz/ae/otazky-a-odpovedi  zodpovídání dotazů prostřednictvím mailu cesta@nuov.cz nebo 274 022 416 a 775 583 513.cesta@nuov.cz  Terénní poradenství – uskutečněno 181 intervencí, 27 poradců na školách v celé ČR, intervenováno bylo na 71 školách.

4 Terénní poradenství – typy poradenství Školám bylo poskytováno poradenství:  Krátkodobé (1-2 intervence poradce na škole)  Dlouhodobé (až 4 intervence poradce na škole)

5 Terénní poradenství - přínosy pro školu Cíl, se kterým poradce vstupoval do školy - školy získají:  Konkrétnější představu pojetí kvality vzdělávání v reálném prostředí vlastní školy.  Cílenou podporu v šíření inovací a změn souvisejících s udržením či zvyšováním kvality, odstraňování „nerovnoměrnosti ve vývoji školy“ a legislativních opomenutí (funkční provázanost v dodržování předpisů).  Funkční nastavení udržitelné struktury rolí autoevalučního týmu ve škole.  Ujasnění si, naplánování si a realizaci nezbytných aktivit k zajišťování kvality vzdělávání na úrovních škola a žák.  Podporu a rozvoj potenciálu školy (lidský, materiální atd.).  Zprostředkování (sebe)reflexe vzdělávacích činností na úrovni školy a učitele vzhledem k autoevaluaci školy.  Informace, rady a zkušenosti z oblasti autoevaluace školy.

6 Principy modelu poradenství Princip dobrovolnosti  Školy vstupovaly do poradenství dobrovolně.  Školy si mohly vybrat ze dvou modelů: krátkodobá a dlouhodobá intervence. Princip odbornosti  Byl zajištěn systematický a dlouhodobý profesní růst poradců prostřednictvím DVPP a supervizí.  Poradce bylo zároveň odborníkem v oblasti vlastního hodnocení školy.  Poradce autoevaluace působil na škole, která je mimo spádovou oblast jeho „domovské“ školy. Toto byl předpoklad pro to, aby se škola snadněji otevřela poradci a vpustila jej do záležitostí svého „vnitřního světa“. Princip individuálního přístupu  Škola sdělovala potřebu pomoci na základě „objednávky“.  Poradce reagoval při intervenci na aktuální potřeby školy (i přes existenci objednávky prováděl při prvním setkání diagnostiku, aby odhalil případnou „skrytou zakázku“.)

7 Principy modelu poradenství Princip aktivního přístupu  Poradce neudílel pokyny, co má vedení školy udělat, pouze navrhoval a doporučoval. Ředitel školy nesl odpovědnost za svoje rozhodnutí.  Poradce nevystupoval v roli lektora, používal konzultačních metod a technik k rozvoji potenciálu školy. Princip etiky  Poradce zachovával etický přístup k poskytnutým informacím a dokumentům (např. nesděloval jakékoliv informace třetím stranám).

8 Etapy poradenské činnosti Etapy poradenské činnosti:  1. etapa: Vstup  Analýza potřeb školy a analýza dokumentů školy  2. etapa: Diagnostika  Poradce zastává roli zpovědníka  Pomoc zástupcům školy se sebepoznáním (s diagnostikou situace)  Odkaz na informační zdroje  3. etapa: Plánování  Předložení variantních řešení s doporučením alternativy vhodné pro školu  Kladení otázek s cílem stimulovat přemýšlení a činnost  Dodání systémů, metodik, popř. zaškolení v metodice

9 Etapy poradenské činnosti Etapy poradenské činnosti:  4. etapa: Realizace  Kladení otázek s cílem stimulovat přemýšlení a činnost  Morální podpora  Pozorování procesů v organizaci a poskytování zpětné vazby  5. etapa: Ukončení  Pozorování procesů v organizaci a poskytování zpětné vazby Pozn. v případě krátkodobé intervence se časový prostor pro jednotlivé etapy krátil.

10 Profil poradců autoevaluace Odborné kompetence absolventa vzdělávacího programu Poradce autoevaluace:  Je schopný vést poradenské setkání, tj. navázat kontakt, dojednat podmínky a zakázku (rozlišit kontrolu a pomoc), realizovat zakázku (dokáže vést poradenský rozhovor), provést závěrečnou intervenci  Ovládá práci s klientovým tématem, klientovým prožíváním a jeho aktuální situací, procesem rozhovorů, se svými paralelně běžícími myšlenkami a pocity  Dokáže zhodnotit přínos své poradenské práce  Zvládá obtížné situace v poradenské práci  Je si vědom hranic konzultační poradenské práce  Je schopen sebereflexe a supervize své práce

11 Osobnostní a sociální kompetence poradce autoevaluace:  Je důvěryhodný a s informacemi nakládá diskrétně  Dodržuje a respektuje etické hodnoty  Celkové výsledky jsou mu přednější než vlastní zviditelnění  Kontroluje svoje emoce  Je schopen zvládnout konflikt  Vítá iniciativu a podporuje zainteresovanost ostatních  Je inspirující a aktivně řídí motivaci  Je moderátorem procesů  Vyznačuje se trpělivostí, jedná a mluví rozvážně  Pěstuje vztah s klientem, snaží se o nezávislost a objektivnost  Pečuje o sebe, dále se vzdělává a rozvíjí svoje poradenské dovednosti

12 Každý poradce autoevaluace, aby obdržel certifikát, absolvoval:  vzdělávací program Koordinátor autoevaluace v rozsahu 50 hodin  vzdělávací program Poradce autoevaluace v rozsahu 20 hodin  minimálně 1 skupinovou supervizi  minimálně 2 setkání poradců zaměřená na DVPP nebo podávání zpětné vazby  5 intervencí na školách Certifikát poradce autoevaluace

13 Co v poradenství dál? Při případném prodloužení projektu plánujeme:  Proškolení dalších 14 poradců autoevaluace, kteří vykonají dalších 70 intervencí na školách  Těmto poradcům budou pomáhat stávající poradci v roli mentorů  Mentoři budou s novými poradci absolvovat 1-2 intervence Poradenství po ukončení projektu:  Školy nebo zřizovatelé mohou využít služeb poradců z vlastních zdrojů  Seznam poradců je k dispozici na webových stránkách projektu: www.ae.nuov.cz/poradenstvi www.ae.nuov.cz/poradenstvi


Stáhnout ppt "Aktivita C2 Poradenství v oblasti autoevaluace celostátní závěrečná konference 29. 11. 2011 Praha Prezentují: Jana Ostrýtová – manažerka aktivity Vít Beran."

Podobné prezentace


Reklamy Google