Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní ekonomické právo (6) – BIT a právo EU Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní ekonomické právo (6) – BIT a právo EU Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní ekonomické právo (6) – BIT a právo EU Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

2 Obsah Historie problému a typy smluv Judikatura ESD před Lisabonskou smlouvou Vztah mezi investiční arbitráží a ESD Nová kompetence EU po Lisabonské smlouvě Návrh nařízení Rady (2010)

3 Historie problému a typy smluv První BIT: SRN – Pákistán (1959) Založení EHS (1957) První čs. BIT – s Hosp.unií belgicko- lucemburskou (1989) Před vstupem ČR a SR do EU (2004) uzavřeny BITs se všemi členskými státy EU Staré členské státy (EU15) mezi sebou žádné BITs, výjimka SRN-Portugalsko, SRN-Řecko Ale přesto cca 200 BITs v EU27, mezi starými a novými státy, ale i většinou nových států…

4 Historie problému a typy smluv (2) 3 možné situace dohod: (a) dohoda o ochraně investic je BIT mezi členským státem EU a třetím státem (b) dohoda je vícestrannou smíšenou dohodou mezi EU a členskými státy na straně jedné a třetím státem či státy na straně druhé (c) dohoda je BIT mezi dvěma členskými státy EU Dosud není jednoznačné řešení vztahu BIT a práva EU

5 Judikatura ESD před Lisabonskou smlouvou Rozsudky ESD v r. 2009 Komise v. Rakousko (C-205/06) Komise v. Švédsko (C-249/06) Komise v. Finsko (C-118/07) Předmětem sporu byly některé BITs, které tyto státy uzavřely ještě před svým vstupem do EU s třetími státy Ustanovení o kapitálových převodech (Transfers) v BITs Podle názoru Komise by tyto BITs mohly narušit provádění omezení (sankcí) na volný pohyb kapitálu a plateb, jež by mohla Rada EU přijmout na základě článků 57(2) SES, 59 SES a 60(1) SES (nynější články 64(2), 66 a 75 SFEU)

6 Judikatura ESD před Lisabonskou smlouvou (2) Tím, že členský stát nepoužil vhodných prostředků k odstranění zjištěných neslučitelností, porušil své povinnosti podle článku 307 al. 2 SES (nyní čl. 351 SFEU): Práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených před 1. lednem 1958 nebo pro přistupující státy přede dnem jejich přistoupení mezi jedním nebo několika členskými státy na jedné straně a jedním nebo několika třetími zeměmi na straně druhé nejsou touto smlouvou dotčeny. Pokud jsou uvedené smlouvy neslučitelné se Smlouvami, použije příslušný členský stát či členské státy všech vhodných prostředků k odstranění zjištěných neslučitelností.

7 Vztah mezi investiční arbitráží a ESD BIT mezi členem EU a třetím státem Žádný procesní prostředek v právu EU, arbitráž je nenahraditelná BIT mezi dvěma členskými státy EU Výlučná jurisdikce ESD podle čl. 292 SES (čl. 344 SFEU): „členské státy se zavazují, že spory o výklad nebo provádění této smlouvy nebudou řešit jinak, než jak stanoví tato smlouva.“ Vztahuje se na event. spory mezi státy o výklad a aplikaci BIT: přednost ESD x arbitráž MOX Plant case, C-459/03, Commission v. Ireland, Judgment of the ECJ, 30 May 2006

8 Vztah mezi investiční arbitráží a ESD(2) Čl. 292 SES (čl. 344 SFEU) se ale nevztahuje na řešení sporů mezi soukromým investorem a členským státem EU Partial Award of the UNCITRAL ad hoc Arbitration in Paris, SCC No. 088/2004, Eastern Sugar v. the Czech Republic, 27 March 2007 Dopis Evropské komise (2006): In so far as conflicts between Member States are concerned, it follows from Article 292 EC that the Member States cannot apply the settlement procedures provided for in the BITs in so far as the dispute concerns a matter falling under Community competence. On the other hand, if the dispute concerns an investor-to-state claim under a BIT, the legal situation is more complex. … it may be argued that the private investor could continue to rely on the settlement procedures provided for in the agreement until formal termination of the BIT if the dispute concerns facts which occurred before accession. The primacy of Community law should in such instance be considered by the arbitration instance.

9 Nová kompetence EU po Lisabonské smlouvě Nové znění čl. 207 SFEU (bývalý čl. 133 SES): 1. Společná obchodní politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména pokud jde o úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod týkajících se obchodu zbožím a službami, obchodní aspekty duševního vlastnictví, přímé zahraniční investice, sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politiku a opatření na ochranu obchodu, jako jsou opatření pro případ dumpingu a subvencování. 2. Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem formou nařízení opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní politiky. 3. Je-li třeba sjednat a uzavřít dohody s jednou nebo více třetími zeměmi nebo s mezinárodními organizacemi, použije se článek 218…

10 Nová kompetence EU po Lisabonské smlouvě (2) Ustanovení se vztahuje na BITs s třetími státy, ne BITs mezi členy EU Ustanovení nevede podle pravidel mezinárodního smluvního práva k neplatnosti, změně či zániku BIT (pouze lze BIT renegociovat se souhlasem obou stran) Ustanovení pouze kompetenční povahy Dosud chybí v právu EU úprava přímých zahraničních investic Nutno přijmout k provedení nařízení EP a Rady Nevztahuje se na jiné (nepřímé) investice

11 Návrh nařízení Rady (2010) Sdělení Komise Radě, EP, Evrop.hosp.a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vytváření komplexní evropské mezinárodní investiční politiky, COM(2010)343 final, 7.7.2010 Návrh Nařízení EP a Rady o stanovení přechodných opatření pro dvoustranné investiční dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi, COM(2010)344 final, 7.7.2010 Umožňuje udržovat v platnosti všechny BITs mezi členskými státy EU a třetími zeměmi Kontrola Komise nad BITs (povinnost notifikace) Možnost změn a sjednávání nových BITs se souhlasem Komise Budoucí vývoj k vkládání investičních ustanovení do smluv o obchodních a hospodářských vztazích EU s třetími státy

12 Závěr Děkuji za pozornost ! Dotazy a připomínky ?


Stáhnout ppt "Mezinárodní ekonomické právo (6) – BIT a právo EU Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google