Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle semináře „Využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS“, 28.11. 2007 - hotel Olympik Poukázat českým subjektům na přínosy JASPERS Informovat o možnostech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle semináře „Využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS“, 28.11. 2007 - hotel Olympik Poukázat českým subjektům na přínosy JASPERS Informovat o možnostech."— Transkript prezentace:

1 Cíle semináře „Využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS“, 28.11. 2007 - hotel Olympik Poukázat českým subjektům na přínosy JASPERS Informovat o možnostech dalších dosud neparticipujících resortů o JASPERS a Akčním plánu JASPERS Poukázat na oblasti, na které lze pomoc v ČR využít Informovat o projektech v oblasti životního prostředí a v jiných oblastech v ostatních členských zemích EU, které JASPERS aktivně využívají Informovat o dosavadních pozitivních zkušenostech ve využití této Iniciativy v sektoru dopravy ČR Poukázat na chyby, kterých se české subjekty dopouštějí při spolupráci s JASPERS Odstranit obavy českých subjektů Poskytnout informace o zkušenostech o postoji EIB Dát volnost diskuzi a podnětům z české strany a zástupcům JASPERS

2 Využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS Praha, 28. 11. 2007, hotel Olympik Odbor Fondu soudržnosti - JASPERS Managing Agent Ministerstvo pro místní rozvoj

3 Úvodní slovo Odbor Fondu soudržnosti – Řídící agent pro využití Iniciativy JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) Zkušenosti s velkými projekty Na prahu náročného období 7 let – velká výzva k využití na realizaci velkých projektů Zcela nová témata Evropská komise připravuje Rozhodnutí k 327 OP Pro období 2007 – 13 pro ČR až 26,69 mld. EUR – přibližně 752,70 mld. Kč plus 132,83 mld. Kč z národních zdrojů

4 Obecné představení Iniciativy JASPERS Základ reformní agendy Evropské komisařky pro regionální politiku Danuty Hübner 3 známé instrumenty JASPERS, JEREMIE, JESSICA JASPERS – bezplatná pomoc Velké projekty (spolufinancování z FS – Cohesion Fund a ERDF – European Research and Development Fund ) Vývoj a příprava projektové struktury Využití u projektů ŽP nad 25 mil. EUR, doprava a ostatní nad 50 mil. EUR Kvalitní příprava žádostí o podporu pro schválení EK Nařízení ES č. 1083/2006 a příloha XXI.

5 Obecné představení Iniciativy JASPERS Pokyny pro žadatele přístupné dle OP u příslušných resortů Dlouhá přípravná fáze u velkých projektů Splnění všech požadavků Zvažování variantních řešení – srovnávací studie Mnohdy se projekt dotýká mnoha subjektů Zajištění principu partnerství při přípravě JASPERS – pomoc při identifikaci a hledání řešení Při čerpání z FS a u velkých projektů žádost podléhá schválení EK

6 Operační program Doprava Celkem příspěvek Společenství - 5 774 081 203 EUR z toho z Fondu soudržnosti 4 603 637 553 EUR a z Evropského fondu pro regionální rozvoj 1 170 443 650 EUR Specifické cíle: 1 – Zlepšení železniční dopravy na síti TEN – T – 2 190,3 mil. EUR 2 – Zlepšení silniční dopravy na síti TEN – T – 1 607,7 mil. EUR 3 – Zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN – T – 393,6 mil. EUR 4 – Zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN – T – 1 051,- mil. EUR 5 – Zlepšení městské hromadné dopravy výstavbou metra a řízení systémů dopravy v hl. městě Praze – 330,- mil. EUR 6 – Zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní dopravy – 119,4 mil. EUR 7 - Technická pomoc – 82,- mil. EUR

7 Operační program Životní prostředí Celkem příspěvek Společenství - 4 917 867 098 EUR z toho z Fondu soudržnosti 4 215 384 886 EUR a z Evropského fondu pro regionální rozvoj 702 482 212 EUR Prioritní osy: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní v rámci této osy budou realizovány - 1 988,5 mil. EUR (z FS) 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí - 634,1 mil. EUR (z FS) 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie - 673,- mil EUR (z FS) 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - 776,5 mil. EUR (z FS) 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik – 60,6 mil. EUR (z ERDF) 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny - 599,4 mil. EUR (z ERDF) 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu – 42,5 mil. EUR (z ERDF) 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti – 143,2 mil. EUR (z FS)

8 Operační program Podnikání a inovace Celkem příspěvek Společenství - 3 041 312 546 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 0 z Fondu soudržnosti Prioritní osy: 1 – Vznik firem (malých a středních podniků) - 79 mil. EUR 2 – Rozvoj firem – 663,- mil. EUR 3 – Efektivní energie – 243,3 mil. EUR 4 – Inovace – 680,2 mil. EUR 5 – Prostředí pro podnikání a inovace – 1 076,6 mil EUR 6 – Služby pro rozvoj podnikání – 209,5 mil. EUR 7 - Technická pomoc – 89,6 mil. EUR

9 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Příspěvek Společenství 2 070 680 884 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj Prioritní osy: 1 – Evropská centra excelence – 680,2 mil. EUR 2 – Regionální výzkumná a vývojová centra 680,2 mil. EUR 3 – Komercializace, popularizace a internacionalizace výzkumných a vývojových center – 136,7 mil. EUR 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem – 507,3 mil. EUR 5 - Technická pomoc – 66,6 mil. EUR

10 Ostatní vhodné OP Integrovaný Operační program Příspěvek Společenství 1,58 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj 6 prioritních os – modernizace veřejné správy, technologická řešení pro oblast veřejné správy, národní podpora cestovního ruchu, podpora územního rozvoje Regionální Operační programy Příspěvek Společenství 4,6 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj Prioritní osy dle potřeb regionů –regenerace a rozvoj měst, dostupnost a dopravní obslužnost, rozvoj dopravní infrastruktury, rozvoj území – městských a venkovských oblastí, rozvoj podnikání včetně revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, rozvoj cestovního ruchu

11 Spolupráce mezi JASPERS a Řídícím agentem Odbor Fondu soudržnosti MMR designován jako Řídící agent (National Managing Agent) pro ČR v červnu 2006 Spolupráce na bázi Akčních plánů jednotlivých zemí přijímajících technickou expertní pomoc – aktualizace jednou ročně Výběr projektů na základě doporučení Řídících orgánů jednotlivých OP (dříve Zprostředkujících subjektů) Schválení obsahu formulářů Akčního plánu pro využití JASPERS pro jednotlivé sektory Řídícím agentem pro ČR Za českou stranu finální verzi Akčního plánu JASPERS podepisuje Ředitel odboru Fondu soudržnosti

12 Dosavadní aktivity odboru Fondu soudržnosti při využití Iniciativy - 2006 a 2007 Informační seminář zástupců Iniciativy JASPERS - únor 2006 První Akční plán JASPERS 2006 - finální drafty odeslány z MMR na vedení JASPERS do Lucemburska 28.4. a 2.5. 2006 Oficiální dohoda mezi JASPERS o využití této Iniciativy v ČR společně s Akčním plánem 2006 (zasláno vedením Iniciativy JASPERS Lucembursko na MMR 30.6. 2006 a podepsáno MA 4.7. 2006) Příprava Akčního plánu JASPERS 2007 (první draft zaslán ze strany MMR v říjnu 2006 do Lucemburska) Informativní schůzky na různá témata o využití na konkrétní projekty (Ústřední čistírna odpadních vod Praha; Rekultivace oblasti s ekologickým zatížením po těžbě uranové rudy –– Region Blata; prezentace 3. a 4. národního železničního koridoru a Studií proveditelnosti MD a SÚDOP Praha, návštěva úseku Plzeň – Stříbro; MŠMT - technologické centrum v Brně) Workshop JASPERS (únor 2007, MMR, 2 sekce – doprava a životní prostředí) Jednání k dopravním projektům (Praha, MD, duben 2007) Oficiální otevření kanceláře JASPERS ve Vídni a seminář k aktuálnímu vývoji a směrům (Vídeň, květen 2007) Jednání o dopravních projektech a k příštímu Akčnímu plánu 2008 (MD a MMR, říjen 2007)

13 Postup při přípravě akčního plánu JASPERS Výzva zástupců JASPERS k přípravě AP a předložení 1. draftu k určenému termínu Výzva směrem k resortům a potenciálním příjemcům technické expertní pomoci Zaslání aktuálních formulářů AP a JASPERS PROJECT FICHE elektronickou cestou MA provede kontrolu obdržených dokumentů, doplní dalšími náležitostmi a odešle 1. návrh Akčního plánu Formální vypořádání AP, připomínek, nepřesností se stranou JASPERS, případný protinávrh Finální verze Akčního plánu podepsána odpovědným zástupcem Iniciativy JASPERS a poté ředitelem OFS Kancelář JASPERS zasílá návrh stanovení podmínek vzájemného vztahu realizace pomoci - TERMS OF REFERENCE k jednotlivým projektům v AP obsažených Celý proces je provázen vícestrannými diskuzemi a pracovními setkáními se zástupci JASPERS, pracovními jednáními

14 Smysl využití expertní pomoci Využití nepřímé finanční podpory Pomoc při hledání řešení, slabých míst, srovnávací studie, analýzy Zajištění vyšší pravděpodobnosti pozdějšího schválení žádosti o podporu Komisí připravované za účasti specialistů Iniciativy JASPERS

15 Děkujeme za pozornost Další informace naleznete rovněž na stánkách: www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz http://www.jaspers.europa.eu Kontakt: Xavera.Poldauf@mmr.cz Jan.Picka@mmr.cz


Stáhnout ppt "Cíle semináře „Využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS“, 28.11. 2007 - hotel Olympik Poukázat českým subjektům na přínosy JASPERS Informovat o možnostech."

Podobné prezentace


Reklamy Google