Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

G I S Data reprezentace reality ve formalizované podobě vhodnost pro počítačové zpracování pořízení  měření  pozorování  zaznamenání reality.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "G I S Data reprezentace reality ve formalizované podobě vhodnost pro počítačové zpracování pořízení  měření  pozorování  zaznamenání reality."— Transkript prezentace:

1

2 G I S Data

3 reprezentace reality ve formalizované podobě vhodnost pro počítačové zpracování pořízení  měření  pozorování  zaznamenání reality

4 Data v GIS nejnákladnější složka GISu (až 80%) klíčová součást GIS časová náročnost tvorby nároky na aktuálnost a přesnost

5 Výhody snadné zobrazení úsporné uložení možnost analyzování přesné a rychlé měření překrývání vrstev změna měřítka doplnění údajů

6 Geodata polohově lokalizovaná data vztah k určitým místům v prostoru jsou georeferencována  zajištění vazby dat na konkrétní místo v prostoru

7 Typy dat prostorová  prostorově lokalizovaná (grafická data v GIS) popisná (atributy)

8 Aspekty prostorových dat prostorový aspekt  změna vlastností jevu z místa na místo atributový aspekt  změna jevu ve vlastnostech časový aspekt  změna jevu v čase Všechny měřitelné nebo popsatelné vlastnosti reálných entit spadají do jednoho z aspektů: prostoru, tématu nebo času

9 Data Zjednodušení reality pomocí digitálních geografických (prostorových) vrstev

10 Data vektorová rastrová prezentace jevové struktury dobrá (nelze spojité povrchy)záleží na rozlišení (nevhodné pro linie) datová struktura složitájednoduchá kvalita grafiky dobrázáleží na rozlišení topologie anone (jen sousednost buněk) objem uložených dat malývelký nároky na software velkémalé analýzy složitější, ale komplexnější jednodušší, ale některé neproveditelné (sítě) a nepřesné (plochy, délky) transformace mezi souřadnými systémy přesnánepřesná (resampling)

11 Uložení a formáty dat Atributová data databáze  *.dbf (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát  ArcGIS: shapefile, coverage  Microstation: *.dgn  Topol: bloky *.blk Atributová data DBMS nebo RDBMS Polohová data speciální formát (většinou komprimovaný)  obecné grafické (tiff, jpeg, bmp)  softwarově specifické (ArcINFO grid, Erdas *.img, Topol *.ras....) VektorRastr

12 Vektorová data bod definován souřadnicemi x, y linie – soubor bodů o souřadnicích x, y polygon – taktéž více bodů, je uzavřený body označujeme vertex (z angl. – vrchol) primární zdroj – totální stanice, GPS, … sekundárně – digitalizace (vektorizace) map, družicových snímků, …

13 Vektorová data

14 výhody nevýhody lze pracovat s jednotlivými objekty jako se samostatnými celky menší náročnost na paměť dobrá reprezentace jevové struktury dat vysoká geometrická přesnost kvalitní grafika, přesné kreslení, znázornění blízké mapám jednoduché vyhledávání, úpravy a generalizace objektů a jejich atributů výpočtová náročnost (problémy při náročných analytických operacích) komplikovanost datové struktury složitější odpovědi na polohové dotazy obtížná tvorba překryvů vektorových vrstev problémy při modelování a simulaci jevů

15 Vektorová data

16 Rastrová data soubor pixlů o přesně daném počtu bod – pixel o souřadnicích x, y vhodná pro některé prostorové analýzy map algebra (gridy) primární pořízení – letadla, družice sekundární – skenování map

17 Rastrová data

18 výhody nevýhody jednoduchost datové struktury snadné překrývání a kombinace obrazů s různým obsahem rychlé dotazování snadná tvorba uživatelských nadstaveb jednoduchá kombinace s jinými daty rastrové povahy (DPZ) snadné provádění analytických operací relativní HW a SW nenáročnost značná paměťová náročnost (velký objem dat) omezená přesnost, daná rozlišením rastru a orientací rastru (výpočty délek, vzdáleností, ploch...) kvalita výstupů závislá na rozlišení rastru (nižší vizuální kvalita rastrových výstupů) nevhodnost pro síťové analýzy

19 příklad zobrazení vektor x rastr

20 Konverze dat vektorizace rasterizace

21 Geometrická topologie jedná se o vzájemné vztahy prostorových dat  bod X bod  bod X linie  bod X polygon  linie X linie  linie X polygon  polygon X polygon shodnost křížení mimoběžnost je částí dotyk překrývání vnoření

22 Multimediální data obraz zvuk video virtuální realita

23 Metadata data o datech popisují obsah, vlastnosti, kvalitu, rozsah a další aspekty dat obvykle by je měl tvůrce pečlivě specifikovat existence metainformačních systémů  MIDAS  MICKA

24 G I S Zdroje dat

25 Zdroje dat GIS Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Primární Sekundární Digitální formy tištěných map Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném formátu Různé převody, importy apod. Digitalizace (vektorizace) Skenování

26 Nejčastější referenční systémy WGS84 S-42 S-JTSK ETRS

27 Topografie ZABAGED DMÚ25, DMÚ100 Rastrová reprezentace ZM  RZM10  RZM25  RZM50  RZM100

28 ZABAGED digitální geografický model území České republiky měřítko 1 : 10 000 106 typů geografických objektů vybrané údaje o geodetických, výškových a tíhových bodech www.cuzk.cz

29 ZABAGED TŘÍDY Sídla, hospodářské a kulturní objekty Komunikace Rozvodné sítě a produktovody Vodstvo Územní jednotky Vegetace a povrchy Terénní reliéf Geodetické body SPRÁVCI VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic TÚDC ČD – Technická ústředna dopravní cesty Českých drah CDV – Centrum dopravního výzkumu AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR SCHKO – Správa chráněných krajinných oblastí ČSÚ – Český statistický úřad Katastrální úřady Český báňský úřad

30 ZABAGED – katalog objektů

31 DMÚ 25 vytvořil – VGHÚř Dobruška vrstvy vodstvo komunikace potrubní, telekomunikační a energetické trasy rostlinný kryt sídla prům. a jiné objekty hranice a ohrady výškopis

32 letecké snímky VGHÚř Dobruška GEODIS Brno  také využití PixoView (šikmé snímkování) rozlišení až 20 cm

33 Katastrální data registr katastru nemovitostí ISKN soubor geodetických informací  DKM, KM-D soubor popisných informací výměnný formát katastrální (VFK)

34 Geologická data faktografické databáze  DB vrtů a dalších geologicky dokumentovaných objektů  DB hydrogeologických objektů  DB hmotné dokumentace  DB mapové geologické prozkoumanosti  DB hydrogeologické regionální prozkoumanosti  DB poddolovaných území  DB hlavních důlních děl  DB starých důlních děl  DB sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací

35 Geologická data  DB radiometricky anomálních území  DB geochemické prozkoumanosti  Účelová DB geochemie surovinový informační systém  DB ložisek nerostných surovin  DB chráněných ložiskových území  DB dobývacích prostorů  DB průzkumných území  DB předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích území  DB ploch dotčených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných, v rekultivaci a revitalizovaných  Správní DB

36 eEarth Česká geologická služba elektronický přístup ke geologickým datům evropských databází vrtů 6 zemí EU: www.eearth.eu www.geofond.cz/mapsphere/EEARTH

37 GEOČR50 databáze geologických map 1 : 50 000 související datové zdroje celé ČR zpracovávají se účelové mapy některé geologické mapy 1 : 25 000 dále  geol. mapa 1 : 500 000  registr skládek  konfliktní území  narušené lokality  devastované lokality  …

38 GEOČR500 Atlas geologických map České republiky 11 map (500) na CD ČGS, ArcData, GISAT, ČÚZK, Geofyzika  Geologická mapa  Radiometrická mapa  Geomagnetická mapa  Mapa radonového rizika  Mapa minerálních vod  Metalogenetická mapa  Gravimetrická mapa  Digitální výškopis  Mapa krajinného pokryvu  Topografická mapa

39 HEIS VÚV hydroekologický informační systém sledování, evidence, aktualizace a analýza hydrologie ČR výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik odborná podpora ochrany vod, protipovodňová prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu

40 CLIDATA meteorologická data Český hydrometeorologický ústav kompletní seznam dostupných dat na www.clidata.cz www.clidata.cz data zpoplatněna studenti  do 5 000 Kč – poplatek 500  5 000 – 50 000 – 10% ceny  nad 50 000 – plná cena

41 Data v ochraně přírody základní vrstvy GIS  klad listů ZM (50, 25, 10)  klad listů SMO 5  klad listů ZMVM (2 000, 1 000, 500)  ZABAGED 1, 2  DMÚ 25  ortofoto  hranice administrativních jednotek  data OPRL  mapy VM  katastrální mapy povinné vrstvy GIS  hranice ZCHÚ  zonace + ochranná pásma  památné stromy  přechodně chráněné plochy  ÚSES  významné krajinné prvky  jeskyně  paleontologické nálezy  zvláště chráněné rostliny a živočichové  NATURA 2000  inventarizace MZCHU + doporučené vrstvy…

42 Jednotný informační systém životního prostřední - JISŽP postupně propojuje informační zdroje v životním prostředí v současnosti nenaplněný sen  tvořen 47 heterogenními IS rozcestník k informacím o ŽP  http://portal.env.cz http://portal.env.cz

43 ISKO informační systém kvality životního prostředí souhrnné informace k hodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší registr emisí zdrojů znečištění (REZZO 1-4) imisní informační systém – IIS garantem je ČHMÚ

44 …další… Informační systém ochrany přírody  Ústřední seznam ochrany přírody; přístup z www.nature.cz www.nature.cz Integrovaný registr znečištění  veřejně přístupný informační systém o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy  www.irz.cz www.irz.cz  Systém evidence kontaminovaných míst  http://sez.cenia.cz

45 Corine Land Cover COoRdination of INformation on the Environment sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích CLC90: výstup – mapa vegetačního pokryvu 1 : 100 000 (44 tříd) CLC2000 CLC2006 – součástí GMES (Global Monitoring for Environment and Security)  využití dat z Landsat, analýzy, zpracování obrazu

46


Stáhnout ppt "G I S Data reprezentace reality ve formalizované podobě vhodnost pro počítačové zpracování pořízení  měření  pozorování  zaznamenání reality."

Podobné prezentace


Reklamy Google