Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

G I S Data.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "G I S Data."— Transkript prezentace:

1 G I S Data

2 Data reprezentace reality ve formalizované podobě
vhodnost pro počítačové zpracování pořízení měření pozorování zaznamenání reality

3 Data v GIS nejnákladnější složka GISu (až 80%) klíčová součást GIS
časová náročnost tvorby nároky na aktuálnost a přesnost

4 Výhody snadné zobrazení úsporné uložení možnost analyzování
přesné a rychlé měření překrývání vrstev změna měřítka doplnění údajů

5 Geodata polohově lokalizovaná data vztah k určitým místům v prostoru
jsou georeferencována zajištění vazby dat na konkrétní místo v prostoru

6 Typy dat prostorová popisná (atributy)
prostorově lokalizovaná (grafická data v GIS) popisná (atributy)

7 Aspekty prostorových dat
prostorový aspekt změna vlastností jevu z místa na místo atributový aspekt změna jevu ve vlastnostech časový aspekt změna jevu v čase Všechny měřitelné nebo popsatelné vlastnosti reálných entit spadají do jednoho z aspektů: prostoru, tématu nebo času

8 Data Zjednodušení reality pomocí digitálních geografických (prostorových) vrstev

9 Data vektorová rastrová prezentace jevové struktury datová struktura
dobrá (nelze spojité povrchy) záleží na rozlišení (nevhodné pro linie) datová struktura složitá jednoduchá kvalita grafiky dobrá záleží na rozlišení topologie ano ne (jen sousednost buněk) objem uložených dat malý velký nároky na software velké malé analýzy složitější, ale komplexnější jednodušší, ale některé neproveditelné (sítě) a nepřesné (plochy, délky) transformace mezi souřadnými systémy přesná nepřesná (resampling)

10 Uložení a formáty dat Atributová data databáze Polohová data
Vektor Rastr Atributová data databáze *.dbf (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát ArcGIS: shapefile, coverage Microstation: *.dgn Topol: bloky *.blk Atributová data DBMS nebo RDBMS Polohová data speciální formát (většinou komprimovaný) obecné grafické (tiff, jpeg, bmp) softwarově specifické (ArcINFO grid, Erdas *.img, Topol *.ras ....)

11 Vektorová data bod definován souřadnicemi x, y
linie – soubor bodů o souřadnicích x, y polygon – taktéž více bodů, je uzavřený body označujeme vertex (z angl. – vrchol) primární zdroj – totální stanice, GPS, … sekundárně – digitalizace (vektorizace) map, družicových snímků, …

12 Vektorová data

13 Vektorová data výhody nevýhody
lze pracovat s jednotlivými objekty jako se samostatnými celky menší náročnost na paměť dobrá reprezentace jevové struktury dat vysoká geometrická přesnost kvalitní grafika, přesné kreslení, znázornění blízké mapám jednoduché vyhledávání, úpravy a generalizace objektů a jejich atributů výpočtová náročnost (problémy při náročných analytických operacích) komplikovanost datové struktury složitější odpovědi na polohové dotazy obtížná tvorba překryvů vektorových vrstev problémy při modelování a simulaci jevů

14 Vektorová data

15 Rastrová data soubor pixlů o přesně daném počtu
bod – pixel o souřadnicích x, y vhodná pro některé prostorové analýzy map algebra (gridy) primární pořízení – letadla, družice sekundární – skenování map

16 Rastrová data

17 Rastrová data výhody nevýhody
jednoduchost datové struktury snadné překrývání a kombinace obrazů s různým obsahem rychlé dotazování snadná tvorba uživatelských nadstaveb jednoduchá kombinace s jinými daty rastrové povahy (DPZ) snadné provádění analytických operací relativní HW a SW nenáročnost značná paměťová náročnost (velký objem dat) omezená přesnost, daná rozlišením rastru a orientací rastru (výpočty délek, vzdáleností, ploch ...) kvalita výstupů závislá na rozlišení rastru (nižší vizuální kvalita rastrových výstupů) nevhodnost pro síťové analýzy

18 příklad zobrazení vektor x rastr

19 Konverze dat rasterizace vektorizace

20 Geometrická topologie
jedná se o vzájemné vztahy prostorových dat bod X bod bod X linie bod X polygon linie X linie linie X polygon polygon X polygon shodnost křížení mimoběžnost je částí dotyk překrývání vnoření

21 Multimediální data obraz zvuk video virtuální realita

22 Metadata data o datech popisují obsah, vlastnosti, kvalitu, rozsah a další aspekty dat obvykle by je měl tvůrce pečlivě specifikovat existence metainformačních systémů MIDAS MICKA

23 G I S Zdroje dat

24 Zdroje dat GIS Sekundární Primární Geodetická měření GPS
DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném formátu Různé převody, importy apod. Digitalizace (vektorizace) Skenování

25 Nejčastější referenční systémy
WGS84 S-42 S-JTSK ETRS

26 Topografie ZABAGED DMÚ25, DMÚ100 Rastrová reprezentace ZM RZM10 RZM25

27 ZABAGED digitální geografický model území České republiky
měřítko 1 : 106 typů geografických objektů vybrané údaje o geodetických, výškových a tíhových bodech

28 ZABAGED SPRÁVCI TŘÍDY Sídla, hospodářské a kulturní objekty Komunikace
Rozvodné sítě a produktovody Vodstvo Územní jednotky Vegetace a povrchy Terénní reliéf Geodetické body SPRÁVCI VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic TÚDC ČD – Technická ústředna dopravní cesty Českých drah CDV – Centrum dopravního výzkumu AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR SCHKO – Správa chráněných krajinných oblastí ČSÚ – Český statistický úřad Katastrální úřady Český báňský úřad

29 ZABAGED – katalog objektů

30 DMÚ 25 vytvořil – VGHÚř Dobruška vrstvy vodstvo komunikace
potrubní, telekomunikační a energetické trasy rostlinný kryt sídla prům. a jiné objekty hranice a ohrady výškopis

31 letecké snímky VGHÚř Dobruška GEODIS Brno rozlišení až 20 cm
také využití PixoView (šikmé snímkování) rozlišení až 20 cm

32 Katastrální data registr katastru nemovitostí ISKN
soubor geodetických informací DKM, KM-D soubor popisných informací výměnný formát katastrální (VFK)

33 Geologická data faktografické databáze
DB vrtů a dalších geologicky dokumentovaných objektů DB hydrogeologických objektů DB hmotné dokumentace DB mapové geologické prozkoumanosti DB hydrogeologické regionální prozkoumanosti DB poddolovaných území DB hlavních důlních děl DB starých důlních děl DB sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací

34 Geologická data surovinový informační systém
DB radiometricky anomálních území DB geochemické prozkoumanosti Účelová DB geochemie surovinový informační systém DB ložisek nerostných surovin DB chráněných ložiskových území DB dobývacích prostorů DB průzkumných území DB předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích území DB ploch dotčených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných, v rekultivaci a revitalizovaných Správní DB

35 eEarth Česká geologická služba
elektronický přístup ke geologickým datům evropských databází vrtů 6 zemí EU:

36 GEOČR50 databáze geologických map 1 : 50 000
související datové zdroje celé ČR zpracovávají se účelové mapy některé geologické mapy 1 : dále geol. mapa 1 : registr skládek konfliktní území narušené lokality devastované lokality

37 GEOČR500 Atlas geologických map České republiky 11 map (500) na CD
ČGS, ArcData, GISAT, ČÚZK, Geofyzika Geologická mapa Radiometrická mapa Geomagnetická mapa Mapa radonového rizika Mapa minerálních vod Metalogenetická mapa Gravimetrická mapa Digitální výškopis Mapa krajinného pokryvu Topografická mapa

38 HEIS VÚV hydroekologický informační systém
sledování, evidence, aktualizace a analýza hydrologie ČR výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik odborná podpora ochrany vod, protipovodňová prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu

39 CLIDATA meteorologická data Český hydrometeorologický ústav
kompletní seznam dostupných dat na data zpoplatněna studenti do Kč – poplatek 500 5 000 – – 10% ceny nad – plná cena

40 Data v ochraně přírody povinné vrstvy GIS základní vrstvy GIS
klad listů ZM (50, 25, 10) klad listů SMO 5 klad listů ZMVM (2 000, , 500) ZABAGED 1, 2 DMÚ 25 ortofoto hranice administrativních jednotek data OPRL mapy VM katastrální mapy povinné vrstvy GIS hranice ZCHÚ zonace + ochranná pásma památné stromy přechodně chráněné plochy ÚSES významné krajinné prvky jeskyně paleontologické nálezy zvláště chráněné rostliny a živočichové NATURA 2000 inventarizace MZCHU + doporučené vrstvy…

41 Jednotný informační systém životního prostřední - JISŽP
postupně propojuje informační zdroje v životním prostředí v současnosti nenaplněný sen tvořen 47 heterogenními IS rozcestník k informacím o ŽP

42 ISKO informační systém kvality životního prostředí
souhrnné informace k hodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší registr emisí zdrojů znečištění (REZZO 1-4) imisní informační systém – IIS garantem je ČHMÚ

43 …další… Informační systém ochrany přírody
Ústřední seznam ochrany přírody; přístup z Integrovaný registr znečištění veřejně přístupný informační systém o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy Systém evidence kontaminovaných míst

44 Corine Land Cover COoRdination of INformation on the Environment
sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích CLC90: výstup – mapa vegetačního pokryvu 1 : (44 tříd) CLC2000 CLC2006 – součástí GMES (Global Monitoring for Environment and Security) využití dat z Landsat, analýzy, zpracování obrazu

45


Stáhnout ppt "G I S Data."

Podobné prezentace


Reklamy Google