Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 – Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 – Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU."— Transkript prezentace:

1 Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 – Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

2 Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany průmyslových vzorů (vzhled výrobku nebo jeho části). Průmyslové vzory splňující podmínky (novost a individuální povaha) zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do Rejstříku. Zákon upravuje mj.: rozsah, počátek a dobu trvání ochrany; právo k průmyslovému vzoru; práva vyplývající ze zápisu prům. vzoru; způsob zániku a výmazu prům. vzoru; problematiku převodu, licence a spoluvlastnictví k zapsanému prům. vzoru; úpravu řízení o o přihlášce průmyslového vzoru.

3 Vynálezy, patenty V souladu s evropským patentovým systémem se úplný průzkum patentovatelnosti provádí na základě žádosti přihlašovatele. Tato žádost musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky. Teprve na základě úplného průzkumu, v němž bylo shledáno, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, Úřad udělí patent. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat. Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat.

4 Ochranná známka Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let.

5 Užitný vzor Užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně. Na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky. Doba ochrany užitného vzoru však trvá jen čtyři roky, ale na žádost jeho majitele může být prodloužena dvakrát o tři roky. Maximální doba platnosti užitného vzoru je tedy 10 let. je ideální pro předměty s kratší životností, protože účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu. Avšak tím, že užitný vzor se zapisuje do rejstříku bez průzkumu novosti a úrovně řešení, je také jeho monopol oproti patentu křehký a postavení

6 Označení původu Označením původu je název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení. Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Smíchovské pivo, Smíchovský Staropramen, Velkopopovický světlý Ležák, plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar …..

7 Inspirace Brouzdejte zdarma v databázi 80 milionů nápadů z celého světa! Jste moderní firma a chcete zvýšit svůj úspěch na trhu? implementace inovativních řešení vám může pomoci pozvednout vlastní podnikání, usnadnit práci, ušetřit čas a jiné náklady na vlastní výzkum a vývoj. Buďte o krok napřed před svou konkurencí! Hledejte, co je nového ve vašem oboru. POZOR! Nezapomínejte, že více než 70% technických řešení se nikdy neobjeví nikde jinde než právě v patentových přihláškách. Prohledáváním pouze ostatních zdrojů technických informací tak znáte stav techniky v daném oboru pouze ze čtvrtiny! http://www.patentuj.cz/jak-patentovat.html

8 Evropská patentová úmluva ÚMLUVA O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ (EVROPSKÁ PATENTOVÁ ÚMLUVA) z 5. října 1973 revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000

9 Jednotný evropský patent 4.12. 2009 - ministři schválili nařízení, které poskytuje pravidla pro společný patent EU 24.10.2012 Evropský byznysmen podá u vnitrostátního patentového úřadu patentovou přihlášku, za jejíž registraci zaplatí poplatek. Pro svůj vynález tak během několika měsíců zajistí patentovou ochranu, která bude automaticky platit po celé evropské sedmadvacítce. Byznysmen se nebude muset starat o překlady patentu do jiných jazyků a dokud bude chtít, bude hradit pouze udržovací poplatky - ideál. Realita Evropský patent totiž představuje jakýsi „svazek národních patentů" a vynálezce obhajuje udělení patentu na všech národních úřadech v zemích, kde chce mít svou myšlenku chráněnou. To samozřejmě předpokládá překlady samotných patentů a často komplikované technické dokumentace do místního úředního jazyka, které přihlašovatele vyjdou na tisíce eur. Podle údajů Evropské komise zaregistrování vynálezu stojí přihlašovatele ze zemí, v nichž se nemluví anglicky, francouzsky či německy, přibližně 20.000 eur, z čehož asi 14.000 eur spolkne překlad potřebných dokumentů. Pro představu: náklady na patentovou ochranu vyjdou v „patentové velmoci" USA v přepočtu přibližně na 1.850 eur.

10 Jednotný evropský patent Česká republika podepsala dne 19. února 2013 v Bruselu na zasedání Rady pro konkurenceschopnost spolu s dalšími zeměmi Evropské unie mezinárodní dohodu o vytvoření jednotného patentového soudu pro řešení sporů týkajících se evropských patentů a evropských patentů s jednotným účinkem. Tato je součástí tzv. patentového balíčku. Dohoda v jednotlivých státech vstoupí v platnost až po ratifikaci v 10 členských státech a dále ji musí ratifikovat Francie, Německo a Velká Británie. Předpokládá se, že první patenty s jednotným účinkem budou uděleny již na počátku roku 2014

11 Biotechnologické vynálezy Ochranu biotechnologických vynálezů v ČR upravuje zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. Biotechnologické vynálezy jsou patentovatelné, týkají-li se a) biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl, b) rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete, nebo c) mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem. Objev nebo Vynález ???? Objev: 1928, Alexander Fleming pozoroval, že kontaminace plísní zabíjí bakterie. Vynález: Izolovaná plíseň, způsoby její kultivace, izolované antibiotikum.

12 Slovo závěrem Účelem patentů byla od samého počátku zejména podpora vynálezectví (časem se jejich význam opravdu posunul o něco dále), přičemž se zde vycházelo z toho, že konkrétní institucí garantované (udělené a chráněné) výlučné právo podpoří výjimečnost myšlenky, výrobku, v konečném důsledku konkurenceschopnost firmy … Děkuji Vám za pozornost, případné dotazy k výše uvedeným tématům ráda telefonicky či písemně zodpovím. Těším se na setkání u zkoušky Ing. Naděžda Petrů tel. 736 528 436 petru.nada@seznam.cz


Stáhnout ppt "Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 – Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google