Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevřený přístup (nejen v AV ČR) Iva Burešová Knihovna AV ČR, v. v. i. Open Access Week 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevřený přístup (nejen v AV ČR) Iva Burešová Knihovna AV ČR, v. v. i. Open Access Week 2012."— Transkript prezentace:

1 Otevřený přístup (nejen v AV ČR) Iva Burešová Knihovna AV ČR, v. v. i. Open Access Week 2012

2 Definice pojmu  způsob přístupu k informacím  každý digitální (nebo zdigitalizovaný) dokument může mít otevřený přístup  tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování  Autorská práva nezanikají - nutné citovat

3  způsob jak licencovat volně dostupná díla  vydány americkou společností Creative Commons v roce 2002  autor : prof. Lawrence Lessig  sada předem připravených licenčních ujednání, které vlastník autorských práv může přidat ke svému dílu  koncipovány pro širokou škálu autorských děl (textové, hudební, vizuální, audiovizuální, architektonické….)  vycházejí z konceptu „some rights reserved“ Díla chráněná dle AutZ Volná díla (uplynutí 70 let od smrti autora) a výjimky z ochrany ve veřejném zájmu Jak „licencovat“ OA díla?

4  jsou poskytovány neurčitému okruhu osob (resp. každému kdo má přístup k internetu)  jsou poskytovány na celou dobu ochrany díla (70 let po smrti autora)  licence je nabízena bezúplatně

5 Charakteristika licencí Creative Commons  Typy CC licencí Označení licence Licenční prvky Název licence PrávaPovinnosti BY Uvedení autora BY-SA Uvedení autora – zpřístupnění upraveného díla BY-ND Uvedení autora – zákaz zpracování díla BY-NC Uvedení autora – zákaz komerčního využití BY-NC-SA Uvedení autora – zákaz komerčního využití – zpřístupnění upraveného díla BY-NC-ND Uvedení autora – zákaz komerčního využití – zákaz zpracování

6  Předmětově profilované archivy a institucionální repozitáře  Online časopisy s otevřeným přístupem  Povrchový web – tzv. „viditelný“ web Zdroje s otevřeným přístupem I.

7 Klíčové iniciativy OA  Budapest Open Access Initiative (2002)  vznik na setkání členů Open Society Institute  otevřeným přístupem myslíme volnou dostupnost na veřejném internetu, dovolující jakémukoli uživateli ji číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo propojovat s jinými plnotextovými články, nabízet je k indexaci, předat jako data do softwaru, nebo je použít jakýmkoli jiným zákonným způsobem bez finančních, zákonných nebo technických překážek kromě těch, které jsou neoddělitelné od internetu jako takového. Jako jediné omezení v reprodukci a distribuci je třeba dodržovat autorský zákon

8 Klíčové iniciativy OA  Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)  Prohlášení z Bethesdy se zabývá především úzkou spoluprácí všech objektů, kterých se otevřený přístup týká – tj. grantové agentury a jiné organizace zabývající se podporou vědy a výzkumu, knihovny, vydavatelé odborných periodik, samotní vědci a badatelé, studenti a vědeckovýzkumné společnosti a instituce.

9 Klíčové iniciativy OA  Berlin Declaration of Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)  Berlínská deklarace o otevřeném přístupu k vědění ve vědě znovu opakuje principy z Budapeště a Bethesdy a přidává nutnost formulování a především dodržování standardů kvality časopisecké produkce. Toto by měla zajistit i jednotná infrastruktura pro snadné publikování jednotlivých článků včetně nástrojů softwarových, metadatových apod.  tuto deklaraci podepsalo a zavázalo se tak podporovat principy OA na 300 významných výzkumných institucí  AV ČR a GA ČR se k prohlášení připojily v roce 2008, Masarykova univerzita v roce 2010

10 Institucionální repozitáře  provozováno vědeckými institucemi či univerzitami  shromažďují, uchovávají a distribuují produkci zaměstnanců, studentů atd.  mnohé výzkumné instituce budují pro tyto účely své vlastní repozitáře, kam jsou ukládány veškeré práce  například NIH (National Institute of Health) dává veřejnosti k dispozici vše, co bylo za veřejné peníze napsáno  od r.2008 má každý vědec, alespoň částečně financovaný z NHI povinnost do jednoho roku od publikování v časopise, zveřejnit článek v Pubmed Central

11 Povrchový web  velmi často osobní stránky vědeckých pracovníků  problémem je menší viditelnost a především krátká životnost stránek

12 OA časopisy  vychází z modelu tradičního vědeckého publikování, umožňují však okamžitý bezplatný přístup k plným textům článků  NEKOMERČNÍ časopisy – bezplatné pro čtenáře i autory, náklady na publikování, recenzní řízení, zpřístupnění a archivaci hradí třetí strana (např. vědecká instituce)  KOMERČNÍ časopisy – bezplatné pro čtenáře, náklady hradí autoři. Cena se dnes pohybuje v rozmezí 700 až 3 500 €  OA časopisy tvoří cca 15 % ze všech vydávaných recenzovaných vědeckých časopisů; jde o cca 4 400 z celkového počtu 25 000 časopisů (méně než polovina využívá model „platí autor“).

13  zlatá cesta (gold road) – otevřený přístup k publikovaným materiálům okamžitě a bez prodlení, ihned po publikování (OA zajišťuje vydavatel)  zelená cesta (green road) – tato cesta umožňuje autorům postprintovou archivaci článků (OA zajišťuje autor) Zdroje s otevřeným přístupem II.

14 Hybridní model  Hybridní model - dává autorům možnost po zaplacení poplatku volně zpřístupnit svůj článek publikovaný v recenzovaném časopise, který je jinak dostupný pouze na základě předplatného  časopis tedy potom v praxi může obsahovat jak články volně dostupné tak články dostupné pouze na základě předplatného  důsledkem hybridního modelu je, že pokud časopis předplácí nějaká instituce a zároveň obsahuje články „předplacené“ autorem, je vydavateli zaplaceno dvakrát …  příklady hybridního modelu: Springer Open Choice, nebo Elsevier Policy on Sponsored Articles.Springer Open ChoiceElsevier Policy on Sponsored Articles.

15 Příklady českých OA časopisů IF

16 ČR v DOAJ (adresář OA časopisů) ČR

17 Co Open Access přinese?  Autorům – čtenáře z celého světa bez ohledu na geografickou příslušnost  Čtenářům – bezbariérový přístup k materiálům pro výzkum či studium  Univerzitám – zviditelnění jednotlivých fakult  Vydavatelům – vyšší čtenost časopisů  Občanům – přístup k výsledkům vědy, kterou platí ze svých daní

18 A kromě výhod i …  Jazykové bariéry – OA v celosvětovém měřítku (ostatně jako i tradiční dokumenty) preferuje angličtinu, její neznalost může zamezit nebo významně ztížit přístup k publikovaným materiálům  Přístup pro handicapované – v tomto případě se jedná především o zrakově postižené, většina OA zdrojů s takovýmito čtenáři nepočítá … velkým problém přitom může být i „pouhá“ barvoslepost, kdy postižený nevidí např. hypetextové prolinky  Technické bariéry – nedostupnost technických prostředků či neschopnost je ovládat  Finanční bariéry – nejen finanční prostředky potřebné k publikování článku („author-pay“ model), ale i finance potřebné k pořízení hardwaru a softwaru  Legislativní ochrana – např. hromadné licence softwaru …  Psychologické bariéry – psychické či morální zábrany pro získání dané informace, u autorů to mohou být i potíže s publikováním ve zdrojích s OA

19 OA v Akademii věd ČR  54 veřejných výzkumných institucí  každý ústav je samostatná právnická osoba (v. v. i.)  7 000 zaměstnanců (cca 3 500 VaV)  11 000 článků, zpráv, apod. ročně  publikuje více než 60 titulů časopisů (cca 3 000 článků)  více než 100 let historie

20 Otevřený přístup v AV ČR  podpis Berlínské deklarace na jaře 2008 (1. český signatář, 249. celkem)  Knihovna AV ČR je pověřena jednat za AV ČR v otázkách otevřeného přístupu  přijetí Politiky otevřeného přístupu v AV ČR na podzim 2010

21 Politika otevřeného přístupu v AV ČR  schválena Akademickou radou AV ČR 14. 9. 2010  Knihovna AV ČR je odpovědná za interpretaci a šíření této politiky a za zajištění informační infrastruktury

22 Politika otevřeného přístupu v AV ČR  … „Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby mohla AV ČR a Knihovně AV ČR, v. v. i., poskytnout publikační výstupy – zaměstnanecká díla – vytvořená jejich zaměstnanci a nevýhradní licence k jejich užití, zejména právo na rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a právo na sdělování díla veřejnosti v rámci právního řádu České republiky a s ohledem na případná licenční ujednání s vydavateli.“

23 Politika otevřeného přístupu v AV ČR  … „ Publikační výstupy budou poskytovány v elektronické formě. Knihovna AV ČR zajistí jejich uložení v repozitáři AV ČR a zpřístupnění veřejnosti, jakmile to bude možné, s ohledem na skutečnost, že někteří vydavatelé mohou na tato díla uvalit publikační embargo (tj. doba, po kterou článek nemůže být zpřístupněn veřejnosti).“ …

24 Dotace pro podporu „gold“ Open Access  bylo schváleno vytvoření fondu a dotačního systému pro podporu „gold“ open access s alokací 1 000 000 Kč pro roky 2011 a 2012 a počítá se s podporou i do budoucna.

25 Podmínky pro přidělení dotace  pouze autorům z AV ČR, kteří publikují v rámci svého pracovního poměru  pouze v případě přijetí článku do některého z OA časopisů uvedeného alespoň v jedné z databází WOS, SCOPUS nebo ERIH  nesmí se jednat o hybridní časopis

26 Podmínky pro přidělení dotace

27 Institucionální repozitář AV ČR  pro získávaní dat byl využit systém pro evidenci publikační činnosti ASEP  při vložení bibliografického záznamu je možné uložit plný text  realizace, vytvoření pravidel/manuálu (2011) a zahájení sběru dat (2012)  forma zpřístupnění:  „open access“  „request a copy“

28 Relevantní informace pro formu zpřístupnění  SHERPA/RoMEO  Zpracovatel pověřený ředitelem ústavu určí formu zpřístupnění  Souhlas spoluautorů – automatické zaslání mailu po vložení záznamu – 1 měsíc čekání  Autor/spoluautor může kdykoli požádat o znepřístupnění plných textů

29 Databáze SHERPA/RoMEO  Poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce (auto)archivace elektronických preprintů a postprintů v digitálním repozitáři  databáze nyní zahrnuje přes 1000 vydavatelů (a téměř 20 000 časopisů) především anglo-americké provenience

30 Barevné rozlišení vydavatelů:  Legenda:  zelená – možnost archivace preprintu i postprintu  modrá – možnost archivace autorského postprintu  žlutá – možnost archivace preprintu  bílá – autoarchivace není podporována

31 Formy zpřístupnění  všechny plné texty včetně postprintů jsou přístupné pracovníkům příslušného ústavu  otevřený přístup pouze se schválením zpracovatele ústavu + souhlas spoluautorů a zpracovatelů ze spolupracujících ústavů – možnost časového embarga  u dokumentů, které nejsou přístupné formou OA, je volba „request a copy“ - k vyžádání textu mailem přímo od autorů

32 Stavy plného textu (PT) Čeká na schválení  Zpracovatel ještě neodsouhlasil nastavené parametry  PT „vidí“ jen autor, který jej vložil a zpracovatel Čeká na souhlas  Zpracovatel PT zkontroloval a schválil jeho nastavení  Spoluautoři jsou žádáni o souhlas se zveřejněním  PT „vidí“ spoluautoři a zpracovatelé Zveřejněn v repozitáři  PT je zveřejněn dle požadavku autorů, spoluautoři jsou informováni o zveřejnění PT v repozitáři  PT a jeho nastavení „vidí“ všichni uživatelé IPACu

33 Typy dokumentů  Primární jsou odborné články  Možnost přiložit elektronický dokument je u všech druhů výsledků podporovaných stávajícím bibliografickým systémem ASEP  V současné době 25 druhů výsledků  Přiložení několika el. dokumentů s různou formou přístupu k jednomu bibl. záznamu  Velikost souborů není omezena – možnost vkládat audio/video

34 Institucionální repozitář AV ČR Po uzavření rámcové licenční smlouvy mezi KNAV a ústavem AV ČR může ústav ukládat plné texty do repozitáře AV ČR Systém: ARL Vstup metadat : webové formulářewebové formuláře Přidání plného textu (PT) : webové formuláře, IPAC25 Právo přidání PT : zpracovatel, přihlášený autorpřihlášený autor Schválení PT : vždy zpracovatel Souhlas se zveřejněním PT : spoluautoři AV + autoři s E-mail + (spoluzpracovatel) Informace o uložení: spoluautoři AV + autoři s E-mail + (spoluzpracovatel) Zveřejnění PT : IPAC25

35 Původní název souboru Formát, velikost VerzePočet staženíPoznámkaPřístup Nazev1.pdfpdf, 259kB-15032prezentaceOA Nazev2.pdfpdf, 56kBVydavatelský postprint 1Na vyžádání Záznam v repozitáři AV ČR

36 Plné texty

37 A pro zajímavost  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412- milenium/211411058031107/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412- milenium/211411058031107/  http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-komu-patri- vysledky-0x7- /p_veda.asp?c=A111022_105309_p_veda_wag http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-komu-patri- vysledky-0x7- /p_veda.asp?c=A111022_105309_p_veda_wag

38 Děkuji za pozornost! Iva Burešová Knihovna AV ČR, v. v. i. buresova@knav.cz 221 403 245


Stáhnout ppt "Otevřený přístup (nejen v AV ČR) Iva Burešová Knihovna AV ČR, v. v. i. Open Access Week 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google