Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika projektu Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika projektu Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada 2003."— Transkript prezentace:

1 Rizika projektu Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada 2003

2

3 Pojem rizika je definován různě Pravděpodobnost či možnost ztráty Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od očekávaného Nebezpečí chybného rozhodnutí Možnost vzniku ztráty Střední hodnota ztrátové funkce Možnost, že specifická hrozba využije zranitelnost systému…

4 Vztahy pro řízení rizik Rizika Hrozby Ochranná opatření Požadavky na ochranu Hodnoty Aktiva Zranitelnost využívají Jsou vystavena mají zvyšují indikují Jsou splněny Chrání před

5 Úroveň hrozby Nebezpečnost Přístup Motivace

6 Riziko Dle PMI a ČSN ISO 10006: Riziko je nejistá událost, která v případě, že nastane má negativní (nebo i pozitivní) vliv na dosažení cílů projektu Riziko je kvantifikovaná dvojice HROZBA – DOPAD s jakou pravděpodobností utrpíme škodu (jak velikou)

7 Druhy rizik Rizika obchodní Rizika projektová Rizika technicko-technologická Rizika z vyšší moci Rizika selhání lidí Rizika bezpečnostní Rizika finanční

8 Druhy rizik Externí nepředvídatelná (např. přírodní katastrofy, kriminální akty,…) Externí předvídatelná (tržní, operační, sociální vlivy, inflace, daňové úpravy,…) Interní rizika netechnického charakteru (manažerské, časové, finanční,..) Interní rizika technického charakteru (technologie, rozsah projektu,…) Legislativní

9 Strukturování rizik dle Místa vzniku vzhledem k projektu Zdroje rizika Předvídatelnosti a pravděpodobnosti Závažnosti dopadu Stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti

10 Ocenění rizika Určení nejistot Analýza rizik Priority rizik

11 Obecná klasifikace rizik Kritické riziko Důležité riziko Běžné riziko

12 Řízení rizik Reaktivní Proaktivní Prevence

13 Řízení rizik Identifikace nebezpečí Rozbor scénářů nebezpečí (nouzové plány) Ohodnocení nebezpečí Monitorování

14 Co je to řízení rizik? Řízení rizik (risk management) = Soustavná, opakující se sada vzájemně provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika, tzn. omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad na projekt Nedílná součást projektového řízení

15 Proč řídíme rizika? Účel předcházet nepříjemným překvapením vyhnout se krizovému řízení zamezit vzniku problémů nebo příp. zamezit jejich eskalaci

16 Jaké činnosti zahrnuje řízení rizik? Řízení rizik Identifikace (Identification) Ohodnocení (Evaluation) Zvládnutí resp. zmírnění (Mitigation) Monitoring

17 Procesy řízení rizik na projektech Znalostní báze rizik (Project Risk Knowledge Base) Registr rizik (Risk Register) Identifikuj (Risk Identification) Kvantifikuj (Risk Analysis Qualitative/Quantitative) Eliminuj (Risk Response Planning) Monitoruj (Risk Monitoring and Control)

18 Analýza rizik zpravidla zahrnuje: Identifikace aktiv Stanovení hodnoty aktiv Identifikace hrozeb a slabin Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti

19 Hodnocení dopadu rizika Kvantifikace rizikových vlivů: nákladové analýzy matematické modely předpovědi a analýzy trendů statistické výpočty a analýzy grafické prezentace a diagramy modely a zkušenosti

20 Identifikace nebezpečí a scénář nebezpečí Vstupy: struktura členění prací smělé odhady nákladů a trvání personální zajištění obstarávání komponent soubory dokumentace komerční báze dat

21 Identifikace rizik – pokračování Vstupy –Smlouvy a související dokumenty (specifikace rozsahu činností, termíny dodávek, finanční rozklady atd.) –Firemní plány –WBS (Work-breakdown structure) –Reporty a kontrolní zprávy –Finanční výkazy projektu –„Lessons-learned“ –Brainstorming v rámci projektového týmu –Pohovory s experty Včas Často Pravidelně Na všech úrovních Jak Vstupy –Obchodníci –Dodavatelé –Zadavatelé –Finanční odd. –Odd. nákupu atd. –Odd. řízení kvality –Členové řešitelského týmu !

22 Ohodnocení rizik 1.Analýza rizik a.Pravděpodobnost výskytu b.Potenciální dopad na projekt c.Vážnost rizik (c = a + b) d.Odhad časového milníku, ve kterém se riziko může vyskytnout (příp. odhad frekvence výskytu u opakujících se rizik) 2.Určení priorit a.Setřídění rizik dle jejich vážnosti b.Výběr rizik, kterým je nutné věnovat pozornost Hodnocení rizik je subjektivní činnost (role definic)

23 Hodnocení rizik – pokračování Matice hodnocení rizik tří až pěti stupňová Velmi maláMaláStředníVysokáVelmi vysoká Velmi malý Malý Střední Vysoký Velmi vysoký Pravděpodobnost DopadDopad nejlehčí nejobtížnější Výrazně škodlivý – Škodlivý – Rušivý dopad na Termíny, Cenu, Snížení kvality

24 Ukázka IČZdrojRizikaPravdě podobn ost DopadVážnostPrioritaČasový výskyt Frekven ce 16WBS review vedoucí m analytik em Nedostatek času na testování aplikace VysokáVysoký - Zadavat el odmítne převzetí, možné zpožděn í 3 týdny Velmi vysoká 1Fáze testován í Několikr át v průběhu testován í Výsledný seznam rizik snižuje komplexnost náhledu na jednotlivá rizika na jeden výsledný atribut – „risk exposure“ zde Vážnost Dopad na cenu, čas, kvalitu, spokojenost

25 Příklady zdrojů projektových rizik nedostatečně definované požadavky v zadání projektu chyby v odhadu pracnosti změny na trhu práce inflace vývoje měnových kurzů nedostatečná podpora managementu společnosti nezkušenost manažera projektu

26 Nástroje a techniky k identifikaci nebezpečí Kontrolní seznamy Postupové diagramy Sofistikované systémy

27 Nástroje a techniky pro vyhodnocení rizik Odborný posudek Očekávaná peněžní hodnota Statistické součty Simulace Rozhodovací stromy Poučení z historických projektů SWOT analýza (Strong, weak, opportunity, threats) Diagramy (vývojové diagramy, „rybí kost“, síťové grafy) Brainstorming

28 Brainstorming je oblíbená (často nesprávně používaná) technika určená pro sběr podnětů a nápadů, k získání maximálního možného množství názorů a myšlenkových vstupů v minimálním čase. fáze: stanovení tématu sběr myšlenek vyloučení duplicit a nesouvisejících námětů (popř. přesunutí na jindy) kategorizace námětů řešení, ohodnocení, diskuse zpracování a prezentace výstupů

29 Brainstorming l zásady é speciální zapisovatel, zaznamená všechny příspěvky é mluví jen jeden, organizátor přiděluje rovnoměrně slovo (zpočátku lze dirigovat dokola) é nikdo nesmí reagovat na jednotlivá vystoupení !!! é krátké stručné příspěvky

30 Vše, co se vysloví je vizualizovánoVše, co se vysloví je vizualizováno Fantazii se nekladou žádné mezeFantazii se nekladou žádné meze Na začátku (předběžně) rozum a logika nehrají žádnou roliNa začátku (předběžně) rozum a logika nehrají žádnou roli Kvantita místo kvalityKvantita místo kvality Kritika je přísně zakázánaKritika je přísně zakázána Nejsou žádná autorská právaNejsou žádná autorská práva Myšlenky se nemají zeširoka vysvětlovatMyšlenky se nemají zeširoka vysvětlovat Mluvit zřetelně, ne jeden přes druhéhoMluvit zřetelně, ne jeden přes druhého Brainstorming

31 Popsat, ale nehodnotitPopsat, ale nehodnotit Zprostředkovat vlastní dojem, ale nezevšeobecňovatZprostředkovat vlastní dojem, ale nezevšeobecňovat Popsat konkrétní jednání osoby, ne osobu samotnouPopsat konkrétní jednání osoby, ne osobu samotnou Nejdříve zprostředkovat pozitivní ohlasy, poté kritické, na závěr opět pozitivní („metoda sendviče“ +/-/+)Nejdříve zprostředkovat pozitivní ohlasy, poté kritické, na závěr opět pozitivní („metoda sendviče“ +/-/+) „Vážím si Tě!“ – zpětná vazba je nabídka, nikoliv rozsudek„Vážím si Tě!“ – zpětná vazba je nabídka, nikoliv rozsudek Je-li nám poskytována zpětná vazba, neskákejte řečníkovi do řečiJe-li nám poskytována zpětná vazba, neskákejte řečníkovi do řeči Přísná důvěrnostPřísná důvěrnost Zpětná vazba

32 Brainwriting méně známá technika určená pro sběr podnětů a nápadů, k získání maximálního možného množství názorů a myšlenkových vstupů v minimálním čase určená spíše pro menší počet lidí (cca do 7): –Jde o určitou variantu brainstormingu bez zapisovatele. –Každý píše své příspěvky na samostatné lístečky, které pokládá doprostřed stolu. –Jednotliví účastníci se inspirují „přehrabováním“ v příspěvcích vložených na stůl.

33 Zápis brainstormingu hledání rizik

34 Rozhodnutí Optimistický plán Konzervativní plán P=0,20 P=0,80 P=0,30 P=0,70 Pravděpodobnost (P) * Výstup (např. očekávaní peněžní hodnota) Metoda: Rozhodovací strom

35 Stanovení pravděpodobnosti vzniku rizika P(A)=m/v m=počet výsledků příznivých výskytů jevu A v =počet všech možných výsledků

36 Otázka Jaké je celkové riziko situace? 5 350 000*0,8*0,8*0,5*0,05 = 85.600 2 420 000*0,25*0,8*0,5*0,05 = 12.100 85.600+12.100 = 99.700,-Kč havaruje auto se stroji rozjetí třetí směny zpoždění zahájení výroby o 1 měs přechodné snížení kvality po dobu velké opravy neplánovaná velká oprava zničení strojů Dopad: 5 350 000 Kč Dopad: 2 420 000 Kč 5% 50% 80% 25%

37 Rozhodnutí o akceptovatelnosti Celkové riziko transferu je 99.700,- Kč Akceptovatelné riziko je do 5% celkové ceny –Rozpočet na transfer technologií je 85.000,- Kč –Cena transferovaných technologií je 5.000.000,- Kč –5% je 254 250,-Kč Riziko z převozu všech technologií jedním kamionem je akceptovatelné.

38 Doplněný registr rizik HrozbaDopadPŠ Velikost rizika Eliminace Náklady na eliminaci Velikost rizika s eliminací Nepřijede stěhovací auto Počítače nebudou převezeny včas 0,85000040000 Dopředu rezervovat náhradní dopravu 5000 (0,4 *50000) + 5000 = 25000

39 Metoda CPM (Critical Path Method - kritická cesta) Termín nejdříve možného začátku (konce) činnosti Termín nejpozději přípustného začátku (konce) Nejdříve možný termín uzlu Nejpozději přípustný termín uzlu

40 1 2 0 0 510 5 Nejdříve možný začátek Nejpozději přípustné termíny

41 Síťový diagram

42 Síťový diagram vytvořený s použitím programu Microsoft Project (Plán JAK)

43

44 Vyhodnocení rizika Určíme úrovně tolerance Přiřadíme jednotlivým rizikům pravděpodobnosti Přiřadíme jednotlivým rizikům náklady Přiřadíme jednotlivým rizikům priority

45 Nástroje a techniky pro tvorbu protirizikových opatření Odmítnutí Alternativní strategie Obstarávání Havarijní plány Pojištění Simulace a výzkum

46 Plán řízení rizik Nastavení cílů pro řízení rizik Výběr metodologie Definice rolí a jejich zodpovědností Tvorba rozpočtu na řízení rizik Tvorba časových plánů v oblasti řízení rizik Kategorizace rizik Definice pravděpodobnosti a dopadu rizika Zjištění klíčových odchylek pro klíčové hráče Reporty Sledování vývoje rizik

47 Výstupy tvorby protirizikových opatření Plán protirizikových opatření Vstupy pro další procesy Havarijní plány Rezervy Smluvní dohody

48 Monitorování rizik Skuteční rizikové události Stanovení dodatečných rizik Doplňující tvorba protirizikových opatření Nápravná opatření Aktualizace plánu protirizikových opatření

49 Typické problémy a nedostatky procesu řízení rizik nedostatečné podklady (podrobný rozpis prací, nákladů) identifikace rizik není jednorázovou aktivitou nejsou pokryty všechny oblasti projektu

50 Náměty pro hledání rizikových faktorů: oblast strategií a podnikání externí faktory oblast organizace a interních procesů oblast nákupu a řízení subdodavatelů otázky v oblasti řízení projektů otázky v oblasti technické a technologické

51 Závěrem Rizika projektu Jak jim předcházet


Stáhnout ppt "Rizika projektu Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google