Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi Berlínem a Bergenem Mezi Berlínem a Bergenem Internacionalizace studia – Projekt Bologna Promoters Sněm Rady vysokých škol, 17. 2. 2005 Pavel Kovář,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi Berlínem a Bergenem Mezi Berlínem a Bergenem Internacionalizace studia – Projekt Bologna Promoters Sněm Rady vysokých škol, 17. 2. 2005 Pavel Kovář,"— Transkript prezentace:

1 Mezi Berlínem a Bergenem Mezi Berlínem a Bergenem Internacionalizace studia – Projekt Bologna Promoters Sněm Rady vysokých škol, 17. 2. 2005 Pavel Kovář, ČZU & RVŠ Věra Šťastná, MŠMT

2 2 Priority & inventura Tři oblasti:  Uznávání – Lisabonská úmluva – doprovodný text „joint degrees“  Zabezpečení kvality – registr EK, ENQA (E4)  Implementace prvých dvou cyklů Inventura  BFUG pracovní skupina – termín: konec roku 2004  EUA - Trendy IV Rámec kvalifikací – národní i evropský – společná metodologie - -Každá kvalifikace bude popsána z hlediska výstupů  Úrovně, studijní zátěže – ECTS!, kompetencí, profilu, výstupů studia Nové země - zpráva Komuniké ministrů z Bergenu (Bologna Board,1.-2.3. BFUG) Sněm evropských vysokých škol – Glasgow -31.3.-2.4.2005

3 3 Evropský rámec VŠ kvalifikací – 3 cykly studijních programů 3 úrovně - cykly – různé výstupy, realizovány na univerzitách i dalších VŠ, přístup do vyšší úrovně (ne automatický) 1. cyklus (Bakalář)-180-240 ECTS kreditů, vstup do praxe i možnost dalšího studia – (v jeho rámci i „krátký cyklus“ 120 ECTS). cyklus 2. cyklus– Magisterské programy normálně 90 - 120 ECTS kreditů, minimálně to 60 ECTS kreditů na magisterské úrovni, přístup k doktorskému studiu- trend -Magistr po celkovém počtu 300 ECTS kreditů 3. cyklus (doktorský) EUA konference v Maastrichtu a Boloňský seminář v Salzburgu Na národní úrovni – pro jakoukoliv kvalifikaci by mělo být jasné, do jaké úrovně evropského rámce ji lze promítnout Problémy: prostupnost 1. – 2. cyklus Seminář v Kodani – leden 2005- www.bologna-bergen2005.no

4 4 Pracovní/studijní zátěž, Výstupy učení/studia - Learning Outcomes Systém ECTS soustředění na studenta- celková pracovní zátěž k dosažení cíle studia Tyto cíle = výstupy studia a získané kompetence-Learning outcomes- co má absolvent vědět, umět, chápat, byl schopen předvést, vykonat; Výstupy studia se mohou vztahovat na jeden modul studia, na některý cyklus studia - minimální požadavky na získání kreditu; Studijní-pracovní zátěž = všechny aktivity studujícího: přednášky, praktická cvičení, získávání informací, samostudium, příprava ke zkoušce apod.-60 kreditů průměrná prac. zátěž studenta prezenční formy za 1 akad. rok – tj. asi 1500 – 1800 hodin (20 – 30 hodin studia/1 kredit) Studijní výstupy pro určitý kurs/program mají odpovídat dosažitelné, přiměřené zátěži požadované od „typického“ studenta

5 5 Projekt Bologna Promoters V rámci programu SOCRATES - období: 16.7.2004 – 30.6.2005 Podpořit implementaci principů a cílů Boloňské deklarace, zejména  Kvalita  Uznávání  Implementace prvých dvou cyklů studia Seminář organizovaný EK v Bruselu 18.-19. listopadu 2004  Účast prof. Pavel Kovář EU Komise očekává, že národní týmy BP budou nápomocné v internacionalizaci vzdělávání při:  Stimulaci VŠ v realizaci Boloňského procesu  Zprostředkování spojení mezi VŠ a MŠ(MT) (vč. zpětné vazby)  Proměně cílů internacionalizace v realitu Národní projekt Bologna Promoters

6 6 Seminář v Bruselu: STRUKTUROVANÉ STUDIUM Zavedení třístupňového vzdělávání/SP (BSc., MSc., PhD.) od r. 2005 Povinné vydávání cizojazyčných dodatků k diplomu - "Diploma Supplement" od r. 2005 Povinné zavedení a klasifikace predmětů/modulů (units) v ECTS- 2 kriteria: - Pracovní zátěž (Workload in credit points) - Studijní výstupy (Learning Outcomes - competences description)

7 7 Seminář v Bruselu: STRUKTUROVANÉ STUDIUM Internacionalizace národního rámce kvalifikací na základě návrhu evropského rámce kvalifikací (vč. krátkých kurzů prostupnosti ) Široká podpora studentských mobilit-do r. 2011: 3 mil. studentů Podpora Joint-Degree/Double-Degree kurzů (návaznost v programu Erasmus/Mundus) Propojování terciárního vzdělávání s výzkumem (v MSc. a PhD.: EHEA vers. ERA: bude již v 7. RP EU)

8 8 Seminář v Bruselu: UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ A KVALIFIKACÍ Implementace Lisabonské úmluvy o uznávání (1997): využít jejích principů Národní a Evropský rámec kvalifikací - prostupnost stupňů, ECTS, DS, koncepce celoživotního vzdělávání (LLL) Kritéria směřují k flexibilitě: neuznání pouze v případě významných odlišností SP (>50%?) Konečné uznávání je v působnosti každé země, řídí se její legislativou. Poradce v ČR: Ing. Š. Skuhrová, CSVŠ, Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělávání - ENIC/NARIC.

9 9 Seminář v Bruselu: ZABEZPEČENÍ KVALITY STUDIA Zodpovědnost za kvalitu leží na univerzitě (kvalita SP a kvalita struktury, řízení, personální, výsledků výzkumu...) Je publikován pracovní materiál EU (European Council+ Parliament), zajišťující jednotný postup a procedury - projednáván ve výboru pro vzdělávání (2005 – leden, květen) SELF-EVALUATION PEER REVIEW INTL. EVALUATION QUALITY IMPROVEMENT

10 10 5 kroků k tomu, aby národní systémy zabezpečení kvality mohly být vzájemně uznány:  všechny vysoké školy systém vnitřního hodnocení kvality,  NA pro zabezpečení kvality implementovat společný soubor standardů, procedur a metodologií  Evropský registr agentur pro zabezpečení kvality a akreditací SP  Autonomie universit ve volbě agentury  Kompetence členské země (EU) v přijetí hodnocení a návrhu opatření Evropská síť zabezpeč. kvality ENQA - 2 prac. skupiny, finál. návrh pro Bergen:  Dohodnutý soubor standardů, procedur a návodů (ENQA Handbook)  najít způsoby, jak zajistit vzájemné posouzení systémů zajišťování kvality a/nebo akreditačních agentur nebo orgánů  ve spolupráci ENQA + EUA, EURASHE, ESIB), tzv. „skupina E4“  Posun od plánů EK – silnější důraz na národní úroveň

11 11 PRAKTICKÉ ZÁVĚRY PRO ČESKÝ TÝM "BOLOGNA PROMOTERS": Problémy uznávání „propustnosti" jsou mezi SP BSc. a MSc. (řešení krátkými "diferenčními" programy je možné) Problémy uznávání předmětů/modulů během zahraničních mobilit (řešení uznávání nadpoloviční shody osnov u povinných předmětů, uznávání volitelných předmětů- "Learning Agreement” Zvláštnosti studia doktorandů (kreditování "Research Report") Věnování max. pozornosti společných JD/DD kurzů-základní podmínka Programů Erasmus/Mundus

12 12 PRAKTICKÉ ZÁVĚRY PRO ČESKÝ TÝM "BOLOGNA PROMOTERS": NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOL: Zapojit se aktivně do specifikace pětibodového postupu Součinnost BP+Akreditační komise, konzultace s EK (ENIC/NARIC), předávat informace na university (zkušenosti z modelové evaluace VUT Brno). QUALITY ASSURANCE

13 13 Národní projekt 2004/05 Národní tým  RVŠ  ČKR  AK  Odborníci z řad akademické obce  Studenti Řízení a koordinace – MŠMT Konzultace v oblasti uznávání – ENIC/NARIC Administrativní a finanční podpora projektu, příprava plánu aktivit, rozpočtu a závěrečné zprávy – NA Socrates

14 14 Národní projekt 2004/05 - Aktivity Účast promotorů na zahraničních seminářích v rámci pracovního programu BFUG Organizace národních seminářů v prioritních oblastech BP  Seminář – ACSA - Současná úloha a postavení studentů na VŠ – Co si počít s Boloňou – 2-3.12.2004, VUT Brno  Seminář – Strukturované studium – Praha MŠMT, 8.12.2004  Seminář – UJEP Ústí n.L. - zabezpečování kvality – 25.- 26.1. 2005  Seminář – Boloňský proces – vývoj před konferencí ministrů v Bergenu, březen 2005 Poradenství pro vysoké školy Konzultace – příprava Komuniké pro Bergen Oficiální semináře pro členy národních týmů – (Brusel, 18.-19.11.2004, ECTS/DS – únor 2005 Osnabrück)

15 15 Národní projekt 2004/05 - Aktivity Národní webové stránky o BP: www.bologna.msmt.cz nebo přístup z webové stránky MŠMT – Boloňský proceswww.bologna.msmt.cz  Základní informace a dokumenty  Informace k aktuálním otázkám z pohledu Evropy i ČR  ECTS  Dodatek k diplomu a možné vzory  Informace k uznávání programů typu „joint degree“  Erasmus Mundus – magisterské programy  Informace o složení a aktivitách národního týmu „Bologna Promoters“  Dostanete se na BFU webovou stránku – www.bologna- bergen2005.no a dalšíwww.bologna- bergen2005.no


Stáhnout ppt "Mezi Berlínem a Bergenem Mezi Berlínem a Bergenem Internacionalizace studia – Projekt Bologna Promoters Sněm Rady vysokých škol, 17. 2. 2005 Pavel Kovář,"

Podobné prezentace


Reklamy Google