Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam ochrany životního prostředí pro člověka Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_184_Biologiečlověka_Významživotníhoprostředípro člověka Škola: Základní a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam ochrany životního prostředí pro člověka Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_184_Biologiečlověka_Významživotníhoprostředípro člověka Škola: Základní a."— Transkript prezentace:

1 Význam ochrany životního prostředí pro člověka Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_184_Biologiečlověka_Významživotníhoprostředípro člověka Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s významem ochrany životního prostředí  Materiál vysvětluje pojmy životní prostředí, jeho ochrana  Je určen pro předmět přírodopis, 8.ročník.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora, který vycházel jak z článků z odborných časopisů, tak z učebnice: Černík,V., Bičík,V, Martinec,Z., Přírodopis 3: Biologie člověka se základy etologie a genetiky pro žáky základní školy (8. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1.vyd. Praha:SPN, 1998, ISBN 80-85937-97-2

3 Ochrana životního prostředí Běžně a hojně užívaným souslovím ochrana životního prostředí označujeme obvykle systematickou a vědecky podloženou lidskou činnost, která zahrnuje ochranu okolního prostředí nutného pro uspokojivý život všech organismů na Zeměkouli a to včetně člověka samotného. ně. Naprosto přesné vymezení tohoto pojmu je tedy poměrně obtížné a i jeho četné odborné definice jsou velmi obecné V České republice obsahuje legální definici ochrany životního prostředí zákon o životním prostředí

4 Činnosti ochrany životního prostředí Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu : jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.

5 Životní prostředí v Česku Povrchový důl je jednou z významných forem poškozování životního prostředí Životní prostředí v Česku tvoří soustava četných přírodních prvků (ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie) fungující jako komplexní a propojený systém. Je nezbytné zajistit dodržování určitých norem, které umožní využívání životního prostředí v takové míře, aby nedocházelo k jeho poškozování a udržitelnému rozvoji pro další generace. Ve své historii se obyvatelstvo České republiky potýkalo s nebezpečím znečištění ovzduší, hospodaří a využívá: a) vodu b) zdroje povrchových i podpovrchových surovin Nezanedbatelnou úlohu má i ochrana přírody, a životního prostředí jako takového. V neposlední řadě pak má na životní prostředí vliv i energetika spojená s předchozími způsoby využívání krajiny.

6 Historický vývoj. Stavba rybničních soustav byla významným zásahem do krajiny během středověku Úprava krajiny byla vlastní obyvatelstvu na území dnešního státu již v dobách středověku. Tehdejší lidé vypalovali lesy aby získávali půdu, přehrazovali vodní toky, aby získávali možnost chovu ryb v rybnících, odvodňovali močály, čímž vznikala kulturní krajina.

7 Zemědělské využití krajiny Životní prostředí se začalo v českých zemích měnit během prvních let průmyslové revoluce. Charakteristickým rysem krajiny se začaly stávat náspy pro železniční tratě, přibývalo průmyslu. Nové továrny si žádaly palivo a tak se začala rozvíjet těžba surovin. Byly zdokonaleny a rozšířeny uhelné doly v oblastech Mostecka, Ostravska a Kladenska. Ve větší míře byla také využívána i voda z říčních zdrojů, například pro výrobu skla, či papíru. Díky dostupnosti účinných vodních turbín mohly být budovány první vodní hráze, které byly využívány pro výrobu elektrické energie. Vodní elektrárna

8 Ochrana životního prostředí za socialismu Socialistický systém nepřikládal ochraně životního prostředí, která se v 70. letech minulého století stala významným tématem jak v západní Evropě, tak i v USA, stejný význam Začala prudce zvyšovat míra znečištění. Vzhledem k rozložení tehdejšího průmyslu byla v ČSSR postižena hlavně západní polovina země, především oblasti s vysokou úrovní těžby a průmyslu (tehdejší Severočeský a Severomoravský kraj). Snížená kvalita ovzduší, zabírání půdy pro povrchové doly a ničení měst a obcí nakonec vedlo ke stavu, který bývá častokrát označován jako ekologická katastrofa. Tepelná elektrárna Prunéřov

9 Vliv faktorů na životní prostředí Na životní prostředí v ČR má vliv mnoho faktorů -osídlení a pohyb obyvatelstva - výroba a spotřeba, -odpadové hospodářství, -staré ekologické zátěže především z dob socialismu - změna klimatu V rámci životního prostředí se posuzuje zejména: -stav ovzduší (znečištění ovzduší, ozónová vrstva), -vodní poměry (znečištění vody, její spotřeba a nakládání s ní), - znečištění a celkový stav půd, -stav krajiny (lesnatost, chráněná území) - hluk, -světelné znečištění a radioaktivita

10 Staré ekologické zátěže Česká republika má značné geologické zásoby stavebních surovin. Objem těžby stavebních surovin poklesl počátkem 90. let 20. století, k podstatnému zvýšení opět došlo od roku 2003 České republice existují tisíce lokalit, které byly v minulosti kontaminovány v důsledku rozmanitých činností (průmyslová či zemědělská výroba, skládky, vojenské areály atd.). Celkově bylo k 30. září 2007 evidováno 9 437 starých ekologických zátěží. U části starých ekologických zátěží se po roce 1989 zavázal stát, že uhradí jejich dekontaminaci z výtěžku privatizace státního majetku. Celkové závazky státu týkající se sanací starých ekologických zátěží přesahovaly 100 miliard korun. Některé ze sanací už byly dokončeny Zbraslavský lom

11 Použité zdroje 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3% AD In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:K In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 22. 7. 2005, 04:19[cit. 2013 – 06-30]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpg#filehistory 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%C3%AD_vodn%C3%A D_elektr%C3%A1rna_Dlouh%C3%A9_str%C3%A1n%C4%9B 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jordan_Pond_in_Tabor_CZ.JPG 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpg In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons 22. 7,. 2005, 04:19[cit. 2013 – 06-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpg#filehistoryhttp:// cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schematic_diagram_of_the_human_eye_cs.svghttp:// cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schematic_diagram_of_the_human_eye_cs.svg Male reproductive system lateral nolabel.png, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 22. 7. 2005, 04:19[cit. 2013 – 06-30]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Male_reproductive_system_lateral_n olabel.png Penis-sample.JPG, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 25. 4. 2009, 03:12[cit. 2013 – 06-30]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Penis-sample.JPG Scheme female reproductive system-cs.svg, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 1. 9. 2008, 00:47[cit. 2013 – 06 - 30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Scheme_female_reproductive_system-cs.svg Vaginal opening description.jpg, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 18. 6. 2009, 16:44[cit. 2013 – 06-30]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Vaginal_opening_description.jpg Complete diagram of a human spermatozoa cs.svg, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 23:22, 21 November 2006[cit. 2013 – 06-30]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complete_diagram_of_a_human_spermatozoa_cs.svg#file Pregnancy 26 weeks.jpg,In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 1. 9. 2008, 6. 2. 2006, 19:14[cit. 2013 – 06 - 30]. Dostupné z: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Pregnancy_26_weeks.jpg Umbilical-newborn.jpg, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 13. 5. 2006, 05:38[cit. 2013 – 06 - 30]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Umbilical-newborn.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anatomy_of_the_Human_Ear_cs.svg


Stáhnout ppt "Význam ochrany životního prostředí pro člověka Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_184_Biologiečlověka_Významživotníhoprostředípro člověka Škola: Základní a."

Podobné prezentace


Reklamy Google