Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam ochrany životního prostředí pro člověka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam ochrany životního prostředí pro člověka"— Transkript prezentace:

1 Význam ochrany životního prostředí pro člověka
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Význam ochrany životního prostředí pro člověka Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_184_Biologiečlověka_Významživotníhoprostředípro člověka Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Tento digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s významem ochrany životního prostředí Materiál vysvětluje pojmy životní prostředí, jeho ochrana Je určen pro předmět přírodopis, 8.ročník. Tento materiál vznikl ze zápisů autora, který vycházel jak z článků z odborných časopisů, tak z učebnice: Černík,V., Bičík,V, Martinec,Z., Přírodopis 3: Biologie člověka se základy etologie a genetiky pro žáky základní školy (8. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1.vyd. Praha:SPN, 1998, ISBN

3 Ochrana životního prostředí
Běžně a hojně užívaným souslovím ochrana životního prostředí označujeme obvykle systematickou a vědecky podloženou lidskou činnost, která zahrnuje ochranu okolního prostředí nutného pro uspokojivý život všech organismů na Zeměkouli a to včetně člověka samotného. ně. Naprosto přesné vymezení tohoto pojmu je tedy poměrně obtížné a i jeho četné odborné definice jsou velmi obecné V České republice obsahuje legální definici ochrany životního prostředí zákon o životním prostředí 3

4 Činnosti ochrany životního prostředí
Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu : jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.

5 Životní prostředí v Česku
Povrchový důl je jednou z významných forem poškozování životního prostředí Životní prostředí v Česku tvoří soustava četných přírodních prvků (ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie) fungující jako komplexní a propojený systém. Je nezbytné zajistit dodržování určitých norem, které umožní využívání životního prostředí v takové míře, aby nedocházelo k jeho poškozování a udržitelnému rozvoji pro další generace. Ve své historii se obyvatelstvo České republiky potýkalo s nebezpečím znečištění ovzduší, hospodaří a využívá: a) vodu b) zdroje povrchových i podpovrchových surovin Nezanedbatelnou úlohu má i ochrana přírody, a životního prostředí jako takového. V neposlední řadě pak má na životní prostředí vliv i energetika spojená s předchozími způsoby využívání krajiny. 5

6 Historický vývoj . Stavba rybničních soustav byla významným
zásahem do krajiny během středověku Úprava krajiny byla vlastní obyvatelstvu na území dnešního státu již v dobách středověku. Tehdejší lidé vypalovali lesy aby získávali půdu, přehrazovali vodní toky, aby získávali možnost chovu ryb v rybnících, odvodňovali močály, čímž vznikala kulturní krajina.

7 Zemědělské využití krajiny
Životní prostředí se začalo v českých zemích měnit během prvních let průmyslové revoluce. Charakteristickým rysem krajiny se začaly stávat náspy pro železniční tratě, přibývalo průmyslu. Nové továrny si žádaly palivo a tak se začala rozvíjet těžba surovin. Byly zdokonaleny a rozšířeny uhelné doly v oblastech Mostecka, Ostravska a Kladenska. Ve větší míře byla také využívána i voda z říčních zdrojů, například pro výrobu skla, či papíru. Díky dostupnosti účinných vodních turbín mohly být budovány první vodní hráze, které byly využívány pro výrobu elektrické energie. Vodní elektrárna 7

8 Ochrana životního prostředí za socialismu
Socialistický systém nepřikládal ochraně životního prostředí, která se v 70. letech minulého století stala významným tématem jak v západní Evropě, tak i v USA, stejný význam Začala prudce zvyšovat míra znečištění. Vzhledem k rozložení tehdejšího průmyslu byla v ČSSR postižena hlavně západní polovina země, především oblasti s vysokou úrovní těžby a průmyslu (tehdejší Severočeský a Severomoravský kraj). Snížená kvalita ovzduší, zabírání půdy pro povrchové doly a ničení měst a obcí nakonec vedlo ke stavu, který bývá častokrát označován jako ekologická katastrofa. Tepelná elektrárna Prunéřov

9 Vliv faktorů na životní prostředí
Na životní prostředí v ČR má vliv mnoho faktorů osídlení a pohyb obyvatelstva výroba a spotřeba, odpadové hospodářství, staré ekologické zátěže především z dob socialismu změna klimatu V rámci životního prostředí se posuzuje zejména: stav ovzduší (znečištění ovzduší, ozónová vrstva), vodní poměry (znečištění vody, její spotřeba a nakládání s ní), znečištění a celkový stav půd, stav krajiny (lesnatost, chráněná území) hluk, světelné znečištění a radioaktivita

10 Staré ekologické zátěže
Česká republika má značné geologické zásoby stavebních surovin. Objem těžby stavebních surovin poklesl počátkem 90. let 20. století, k podstatnému zvýšení opět došlo od roku 2003 České republice existují tisíce lokalit, které byly v minulosti kontaminovány v důsledku rozmanitých činností (průmyslová či zemědělská výroba, skládky, vojenské areály atd.). Celkově bylo k 30. září 2007 evidováno starých ekologických zátěží. U části starých ekologických zátěží se po roce 1989 zavázal stát, že uhradí jejich dekontaminaci z výtěžku privatizace státního majetku. Celkové závazky státu týkající se sanací starých ekologických zátěží přesahovaly 100 miliard korun. Některé ze sanací už byly dokončeny Zbraslavský lom

11 Použité zdroje In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, , 04:19[cit – 06-30]. Dostupné z: In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons 22. 7,. 2005, 04:19[cit – 06-30]. Dostupné z: Male reproductive system lateral nolabel.png , In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, , 04:19[cit – 06-30]. Dostupné z: Penis-sample.JPG, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, , 03:12[cit – 06-30]. Dostupné z: Scheme female reproductive system-cs.svg, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, , 00:47[cit – ]. Dostupné z: Vaginal opening description.jpg , In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, , 16:44[cit – 06-30]. Dostupné z: Complete diagram of a human spermatozoa cs.svg , In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 23:22, 21 November 2006[cit – 06-30]. Dostupné z: Pregnancy 26 weeks.jpg,In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, , , 19:14[cit – ]. Dostupné z: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Pregnancy_26_weeks.jpg Umbilical-newborn.jpg, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, , 05:38[cit – ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Význam ochrany životního prostředí pro člověka"

Podobné prezentace


Reklamy Google