Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie – předmět zkoumání, HDP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie – předmět zkoumání, HDP"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie – předmět zkoumání, HDP
Základy ekonomie Makroekonomie – předmět zkoumání, HDP

2 Co je makroekonomie Makroekonomie = ta část ekonomie, která se zabývá chováním národního hospodářství jako celku srovnej s mikroekonomií mikro: kdo, co a pro koho, resp. věda o efektivním využívání vzácných zdrojů na úrovni jednotlivců, domácností, firem makro: jak chování jednotlivců, domácností, firem souvisí (ovlivňuje) s hospodářstvím jako celkem

3 Co zkoumá makroekonomie
chování (vývoj) hospodářství jako celku v centru pozornosti: tzv. makroekonomické agregáty, a sice: hrubý domácí produkt (HDP) – základní ukazatel výkonnosti ekonomiky nezaměstnanost – základní ukazatel trhu práce inflace – ukazatel, jímž se měří vývoj cenové hladiny vnější rovnováha – souvislosti platební bilance (sledování vnějších ekonomických vztahů)

4 Co zkoumá makroekonomie
předmětem makra není pouhé statistické sledování makroagregátů, ale: nalézt odpovědi na otázky, jako např.: co je zdrojem růstu HDP, proč se střídají období vysoké a nízké nezaměstnaností, co je příčinou a důsledkem inflace, jak spolu souvisí inflace a nezaměstnanost, jak spolu souvisí vnější rovnováha a devizový kurz, jaká je role státu v ekonomice atd. atd. odpovědi lze nalézt pomocí ekonomických modelů – jejich zobecnění vede k formulaci nové teorie případně k přehodnocení teorie dosavadní

5 Proč je dobré studovat makroekonomii?
pochopíme-li teoretické vysvětlení reálných ekonomických jevů, pak jsme schopni pochopit, proč se v ekonomice děje to, co se děje abychom dokázali formovat fundované názory na reálné ekonomické dění aby nás nebylo snadné „oblafnout“ před volbami líbivými sliby politiků abychom dokázali domýšlet do důsledků, co se stane, když... abychom pochopili, že vše souvisí se vším a neexistuje jediné dobré a univerzální řešení negativních ekonomických jevů abychom si byli vědomi, že nic není zadarmo a že co se dnes může zdát jako snadno řešitelné se zítra může ukázat jako nejhorší ze všech možných řešení atd.

6 Výkon ekonomiky a jeho měření
HDP (Hrubý Domácí Produkt, GDP – Gross Domestic Product) – základní makroekonomický ukazatel výkonnosti ekonomiky HDP = součet finální produkce realizované na trhu za určité období (zpravidla rok), oceněný tržními cenami, na určitém území HNP = finální produkce realizovaná za určité období vyprodukovaná určitým národem (bez ohledu na území) pokud Škoda Auto vyrábí vozy v Indii, poroste HDP Indie a HNP Německa (Škoda je 100 % vlastněna VW)

7 Metody měření výkonu metody měření: výdajová, důchodová, produkční
výdajová metoda: HDP = C+IB+G+NX, čili celkové výdaje na produkci vyrobenou na určitém území, tj. agregátní poptávka, kde: C... výdaje domácností na spotřebu (Consumption) IB... výdaje firem na hrubé investice (Investment) G... vládní nákupy statků a služeb (Government) NX... čisté vývozy (vývozy minus dovozy – Net eXports) důchodová metoda: HDP = veškeré hrubé příjmy vlastníků výrobních faktorů (NI-National Income, národní důchod) + opotřebení kapitálu + nepřímé daně produkční metoda: HDP = součet přidaných hodnot na každém stupni výroby

8 Metody měření výkonu důchodová metoda: HDP = veškeré hrubé příjmy vlastníků výrobních faktorů (NI-National Income, národní důchod) + opotřebení kapitálu + nepřímé daně produkční metoda: HDP = součet přidaných hodnot na každém stupni výroby

9 Koloběh národního hospodářství
„kolektivně“ vyrábíme, abychom „kolektivně“ spotřebovávali Produkt Důchod Důchod po zdanění

10 Od GDP k disponibilnímu důchodu domácností
čisté vývozy vládní výdaje na statky a služby GDP, neboli celková poptávka po statcích a službách, vyrobených na území dané země soukromé hrubé domácí investice výdaje domácností na spotřebu

11 Od GDP k disponibilnímu důchodu domácností
opotřebení kapitálu (obnovovací investice) čistý domácí produkt (Net Domestic Product) = C+IN+G+NX

12 Od GDP k disponibilnímu důchodu domácností
nepřímé daně národní důchod

13 Od GDP k disponibilnímu důchodu domácností
minus nerozdělené hrubé zisky firem = ... ...= osobní důchod

14 Od GDP k disponibilnímu důchodu domácností
minus osobní daně plus transfery = ... ...= osobní disponibilní důchod (disponibilní důchod domácností) Disponibilní důchod domácností = C + S = (výdaje na spotřebu + úspory)

15 Nominální vs. reálný produkt
nominální GDP = součet hodnoty finální produkce, oceněné cenami běžného roku reálný GDP = součet hodnoty finální produkce, oceněné cenami základního období (stálými cenami) reálný GDP je očištěný o vliv změny (zpravidla růstu) cenové hladiny k očištění se užívají cenové indexy, a to buď: IPD (Implicit Price Deflator) = (nomin.GDP/real.GDP)x100 CPI (Consumers´ Price Index) IPD – proměnlivé váhy komodit, CPI – stálé váhy komodit

16 GDP České republiky a IPD (mil.CZK)
Rok Nominální Reálný (ceny roku 2000) IPD 1990 31,2 1991 42,4 1992 47,7 1993 57,7 1994 65,4 1995 72,1 1996 79,6 1997 86,2 1998 95,8 1999 98,5 2000 100,0 2001 104,9 2002 107,8 2003 108,8 2004 112,7 2005 113,5 Zdroj: OECD (2007), vlastní výpočty

17 Ekonomická síla vs. ekonomická úroveň
Ekonomická síla = GDP v absolutním vyjádření Ekonomická úroveň = GDP na osobu Ekonomická síla nebo úroveň podle parity kupní síly (PPP – Purchase Power Parity) – při mezinárodním srovnávání je zohledněna rozdílnost cenových hladin v jednotlivých zemích)

18 Ekonomická úroveň ČR (v EUR, b.c.)
GDP/os.(PPP) GDP/os. 1995 10 774 n.a. 1996 11 586 1997 11 828 1998 11 961 1999 12 385 5 487 2000 13 036 5 985 2001 13 891 6 750 2002 14 419 7 841 2003 15 215 7 933 2004 16 257 8 644 2005 17 058 9 789 2006 18 299 11 051 2007 19 966 12 319 Zdroj: ČSÚ (2009), vlastní výpočty

19 Struktura GDP (čtvrtletní průměry 1970 – 1998, v % z GDP)
Zdroj: Burda, Wyplosz, 2003.

20 Struktura GDP v ČR 1999-2007 (v %)
C I G NX 1999 52,9 27,0 21,2 -1,1 2000 52,5 28,0 21,1 -1,5 2001 51,9 -1,0 2002 51,2 27,5 22,3 2003 51,7 26,7 23,4 -1,8 2004 50,3 25,8 22,1 1,7 2005 49,1 24,9 4,0 2006 48,8 24,6 21,3 5,3 2007 48,1 24,3 20,4 7,3 Zdroj: Eurostat (2009), vlastní výpočty

21 Má ukazatel GDP absolutní vypovídací schopnost?
nikoli: nejsou v něm zahrnuty transakce, které neprochází trhem, nebo jsou naopak započítány výdaje, které by být neměly co v GDP není, ale mělo by být: stínová ekonomika, neplacená práce (např. domácí práce), hodnota volného času, kvalita zboží apod. (hodnota GDP je podhodnocena) co v GDP je, ale být by nemělo: nápravy škod na životním prostředí apod. (hodnota GDP je nadhodnocena) ukazatel NEW (Net Economic Wlefare) – čistý ekonomický blahobyt – započítává odhady výše uvedených položek

22 Odhad rozměru stínové ekonomiky v roce 1999
Zdroj: Burda, Wyplosz, 2003.

23 Odhad podílu neplacené práce (Nizozemí, 1990)
Zdroj: Burda, Wyplosz, 2003.

24 GDP vs. GNP GDP = finální produkce na území určité země za určité období GNP (Gross National Product) = finální produkce vyrobená výrobními faktory dle národní příslušnosti (bez ohledu na území) za určité období je pravděpodobné, že pro zemi, která hodně investuje v zahraničí, bude platit: GNP > GDP (např. USA) a naopak: pro zemi, která je čistým příjemcem zahraničních investic bude platit: GNP < GDP (např. ČR) který ukazatel a kterých zemí bude ovlivněn, pokud Škoda Auto bude vyrábět osobní vozy v Indii? poroste GDP Indie a GNP Německa

25 Změna GDP krátkodobá vs. dlouhodobá změna
krátkodobá změna: meziroční, mezičtvrtletní procentní změny reálného GDP dlouhodobá změna: růstový trend – jako dlouhodobý průměr meziročního růstu reálného GDP tempo růstu vs. koeficient růstu tempo růstu: [(GDP(t) – GDP(t-1)]x100 / GDP(t-1) [%] koeficient růstu: GDP(t) / GDP(t-1) růst GDP vs. hospodářský růst růst GDP = jakákoli změna GDP mezi dvěma obdobími hospodářský růst = změna (růst) potenciálního produktu, tj. dlouhodobá změna GDP (růstový trend)

26 Růst GDP a ekonomický růst v USA (1977 – 2008)
Zdroj: (leden 2009)

27 GDP na osobu (v EUR roku 2000)
Dlouhodobé tempo růstu GDP na os. Zdroj: Burda, Wyplosz, 2003.

28 Co je zdrojem růstu výkonu ekonomiky?
Krátkodobý růst: především změny v agregátní poptávce – zjednodušeně řečeno: ...čím více lidé, firmy a vlády utrácejí, tím vyšší agregátní poptávka a tím vyšší GDP Dlouhodobý růst: změny produkční funkce ekonomiky – ty mohou být extenzivního nebo intenzivního charakteru Extenzivní změny (extenzivní růst): zapojení většího množství VF do výroby Intenzivní změny (intenzivní růst): efektivnější využití stávajících VF – technologický pokrok

29 Dlouhodobá vs. krátkodobá změna GDP
Dlouhodobá změna (zpravidla růst) = růst potenciálního produktu Potenciální produkt = maximální dlouhodobě udržitelný výstup ekonomiky, kdy jsou zdroje využity optimálně (plně) Potenciální produkt ≠ maximální dosažitelný produkt Krátkodobě je možné, aby skutečný produkt přesáhl produkt potenciální Krátkodobě: skutečný produkt kolem potenciálního osciluje

30 Hospodářský cyklus GDP se nevyvíjí rovnoměrně, ale cyklicky kolísá
Střídají se fáze: oživení, konjunktura, vrchol, recese, deprese (krize), dno

31 Hospodářský cyklus vývoj skutečného produktu konjunktura růstový trend
vrchol oživení dno recese čas


Stáhnout ppt "Makroekonomie – předmět zkoumání, HDP"

Podobné prezentace


Reklamy Google