Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie nabídky a poptávky, cenová elasticita Poptávková funkce Nabídková funkce Rovnováha Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce (Cenová) elasticita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie nabídky a poptávky, cenová elasticita Poptávková funkce Nabídková funkce Rovnováha Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce (Cenová) elasticita."— Transkript prezentace:

1 Teorie nabídky a poptávky, cenová elasticita Poptávková funkce Nabídková funkce Rovnováha Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce (Cenová) elasticita poptávky 22.10.2009 1

2 „Obávám se, že příští schůzku budeme muset přeložit jinam.“ Poslední slova k přátelům na svém smrtelném loži. Adam Smith, r. 1790. (Poučení: ekonom by neměl ztrácet nadhled). 22.10.20092

3 Matematické opakování: funkce funkce = předpis (druhá odmocnina, dvojnásobek snížený o jednu: y = 2. x – 1) graf funkce: křivka, spojující body (x, f(x)) pro všechna x z definičního oboru rozlišit parametry a proměnné do jednoho grafu nedávat funkce s různými jednotkami proměnných rostoucí, klesající a konstantní funkce konvexní (ryze) a konkávní funkce konkávnost: graf ve tvaru  konvexnost: graf ve tvaru  (!!!) to se při prohození os neprohazuje u klesající funkce, prohazuje u rostoucí funkce 22.10.20093

4 Matematické opakování: konvexnost a konkávnost 22.10.20094 Ryzí konvexnost: Ryzí konkávnost: Konvexnost: Konkávnost:

5 Matematické opakování: graf funkce klesající 22.10.20095 pro prohozené osy x, y:

6 Matematické opakování: graf funkce rostoucí 22.10.20096 pro prohozené osy x, y:

7 Matematické opakování: inverzní funkce: 22.10.20097 d(p): objem, který prodám za cenu p d -1 (q): cena, při které prodám objem q

8 Matematické opakování: sklon křivky osklon křivky v bodě x 0 = = směrnice tečny v bodě x 0 = = derivace v bodě x 0 = = nárůst veličiny y při jednotkovém nárůstu veličiny x (při malé jednotce) o například nárůst produkce odpovídající nárůstu vstupu o jednotku (mezní produkt, viz později) o mezní veličiny hrají v mikroekonomii zásadní roli: např. pro výrobce maximalizujícího zisk je podstatné, jakou změnu zisku (nárůst? pokles? nulová změna?) přinese dodatečný (malý) nákup zdroje 22.10.20098

9 Matematické opakování: sklon křivky 22.10.20099 Sklon křivky v bodě x 0 = tg (  ) = směrnice tečny v bodě x 0 Pozn. : tg (  ) = f´(x 0 ) (tj. derivace f(x) v bodě x 0 )

10 Teorie nabídky a poptávky odpovídá na otázky typu: proč je voda levná, ač nezbytná, a zlato drahé, ač zbytné jak ovlivní změna ceny benzinu poptávku po autech jak se změní příjem státu po snížení spotřební daně (za jakých podmínek vydělají jen prodejci?) co se stane s příjmem zemědělců, když tito zvýšenou produktivitou práce zvýší objem výroby? 22.10.200910

11 Poptávková funkce D = D(p): = závislost celkové poptávky D po daném zboží na jeho ceně p při (ceteris paribus) zafixovaných ostatních relevantních faktorech:  důchod,  ceny jiných komodit,  očekávání prosperity (ovlivní sklon k úsporám),  výkyv v nákupech zboží dlouhodobého užití v minulosti  životnost výrobků,  móda (morální opotřebení oděvů),  technický pokrok (morální opotřebení PC),  demografické faktory (dětské oděvy, rakve...),  počasí (deštníky, lyže),  zahraniční turistika (pivo a turisté z GB),  státní rozpočet (školy a PC, VŠ a knihy),  podmínky podeje na úvěr (splátkový podej, leasing), situace v bankovním sektoru (půjčky na spotřební zboží)  znalosti o zdravém životním stylu (Sőrős),  dovoz [D(p) obvykle jen po českém zboží],  reklama (vnucená spotřeba) 22.10.200911

12 Nabídková funkce S = S(p): = závislost celkové nabídky S po daném zboží na jeho ceně p při (ceteris paribus) zafixovaných ostatních relevantních faktorech:  ceny výrobních faktorů: práce, půdy, kapitálu (úrok, ceny budov, strojů),  ceny jiných komodit (mohou vyvolat změnu výrobního programu),  situace v bankovním sektoru (půjčky firmám),  očekávání výrobců (optimismus, pesimismus)  dostupnost pracovní síly (v současnosti nedostatek pracovní síly v některých profesích, což se někdy stává úzkým profilem),  přísnost ekologických norem, norem bezpečnosti, SVP (správná výrobní praxe)...  nelegální i legální přistěhovalectví (snižuje cenu práce v některých profesích)  konkurence dovozců [S(p) obvykle jen nabídka zboží české provenience] 22.10.200912

13 Poptávková funkce D(p) 22.10.200913 Individuální poptávka Tržní poptávka (součet individuálních poptávek na daném trhu) Agregátní poptávka(makroekonomie) Pozn.: bez přívlastku – tržní obdobně platí i pro nabídkovou funkci S(p)

14 Poptávková funkce D(p) 22.10.200914 Klesající poptávku při nárůstu cen lze vysvětlit : poklesem zájmu o dané zboží v důsledku přechodu spotřebitelů k substitutům (substituční efekt) poklesem reálného důchodu (důchodový efekt) Konvexnost poptávkové funkce: pokles či nárůst ceny o jednotku  p má větší efekt  D při nižší ceně p, neboť "oslovuje" více spotřebitelů

15 Poptávková funkce D(p) 22.10.200915 Giffenův efekt (výjimka z pravidla klesající poptávky) Zdražení rýže vyvolá výrazný pokles reálného příjmu a chudší spotřebitelé nahrazují maso rýží Další výjimka: zboží ostentativní spotřeby (Rolls Royce) – pokles cen vyvolá pokles poptávky – snižuje se exkluzivnost => přechod k jiné, exkluzivnější značce)

16 Nabídková funkce S(p) 22.10.200916 Při p

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3113264/slides/slide_16.jpg", "name": "Nabídková funkce S(p) 22.10.200916 Při p


17 Nabídková funkce S(p): konkávnost 22.10.200917 Nárůst ceny o jednotku  p má větší efekt  q při nižší ceně p, neboť "oslovuje" více potenciálních výrobců

18 Rovnováha na trhu D(p) = S(p) 22.10.200918

19 Převis nabídky a poptávky p > p * : S(p) > D(p) p < p * : S(p) < D(p) převis nabídky  výrobci se "podbízejí"  pokles ceny převis poptávky  fronty neuspokojených zájemců ochotných akceptovat i vyšší cenu  nárůst ceny 22.10.200919

20 Pohyb po křivce vs. pohyb křivky: Pohyb po křivce Pohyb křivek 22.10.200920

21 Pohyb po křivkách vs. posun křivek: růst důchodu zvyšuje poptávku, cenu i objem realizovaný na trhu 22.10.200921

22 Elasticita poptávky (cenová): vyjadřuje citlivost poptávky na ceně K čemu elasticita: umožní rozlišit situace, kdy zvýšení ceny zvýší tržby a kdy sníží tržby K čemu elasticita: příklad: vodné v Praze : nárůst regulované ceny vodného  pokles tržeb vodáren  další požadavek na zvýšení ceny vodného atd. Viz za chvíli. Elasticita poptávky (cenová): 22.10.200922

23 Elasticita poptávky (cenová): Čím je  p menší, tím je výpočet elasticity přesnější. Nejpřesněji: 22.10.200923 (!!!) Jde o propočet ceteris paribus při zafixovaných ostatn í ch relevantn í ch faktorech (důchod, ostatn í ceny aj.)

24 (Cenová) elasticita poptávky je mírou zbytnosti a substituovatelnosti zboží ◦ vysoká E D (p) : zbytné zboží, ◦ nízká E D (p) : nezbytné, těžko nahraditelné !!! pozor : jedno zboží může mít při různé ceně různou elasticitu (bodová vlastnost) Pozn.:Nejmenší újmu alokační efektivnosti v důsledku zdanění mají komodity s nízkou cen.elasticitou („nespravedlivé“ Ramseyovy daně) 22.10.200924

25 Jednotková elasticita poptávky: Dvě ekvivalentní definice: E D (p 1 ) = 1  výdaje (=tržby) se při malé změně ceny nezmění, tj. pro malá  platí: R(p) = p.D(p) = R(p+  ) = (p+  ).D(p+  ) Alternativní definice: jak se mění tržby při cenové změně? 22.10.200925

26 Elastická poptávka: E D (p 1 ) > 1  výdaje se při růstu ceny klesnou:  >0  p.D(p) > (p+  ).D(p+  ) Dokonale elastická poptávka: 22.10.200926

27 Neelastická poptávka: E D (p 1 ) < 1  výdaje se při růstu ceny stoupnou:  >0  p.D(p) < (p+  ).D(p+  ) Zcela neelastická poptávka : konstantní D(p) (nezávislá na ceně) 22.10.200927

28 Příklad poptávky s jednotkovou elasticitou ve všech bodech: D 1 (p) =k/p, kde k je konstanta, neboť výdaje (= tržby) se s cenou nemění: R 1 (p) = p. D 1 (p) = p. k/p = k E 1 (p) = -[D 1 (p)]´. p / D 1 (p) = = - (-k/p 2 ). p/ (k/p) = 1 22.10.200928

29 Příklad poptávky neelastické a elastické ve všech bodech: Poptávka neelastická ve všech bodech (příklad): D 2 (p) = k/  p, kde k je konstanta, neboť výdaje s cenou rostou: R 2 (p) = p. k/  p = k.  p E 2 (p) = -[D 2 (p)]´. p/D 2 (p) = = - [-k.(-1/2)/  p]. [p/ (k/  p)] = ½ < 1 Poptávka elastická ve všech bodech (příklad): D 3 (p) = k/p 2, kde k je konstanta, neboť výdaje s cenou klesají: R 3 (p) = p. k/p 2 = k/p E 3 (p) = -[D 3 (p)]´. p/D 3 (p) = - [-k.(-2)/ p 3 ]. [p/ (k/p 2 )] = 2 > 1 22.10.200929

30 Na první pohled z tvaru D(p) není elasticita vidět: 22.10.200930 D 1 (p) - Poptávka s jednotkovou elasticitou ve všech bodech D 2 (p) - Poptávka neelastická ve všech bodech D 3 (p) - poptávka elastická ve všech bodech

31 Poptávková funkce, nabývající všech kladných hodnot elasticity: D 1 (p) =k – p. m, kde k, m jsou konstanty: 22.10.200931

32 Příklad poptávky s různou elasticitou v různých bodech: vodné v Praze: 22.10.200932 Pro p  p 0 zvyšování regulované ceny snižovalo tržbu vodáren (elastická poptávka). Pro p>p 0 zvyšování regulované ceny zvyšuje tržbu vodáren (neelastická poptávka).

33 Paradoxy: Giffenův statek – v souladu s ekon. logikou: klesá poptávka při růstu ceny Zpět zakřivená nabídková křivka pro práci - v souladu s ekon. logikou: ◦ Afrika ◦ Přechod k jednopříjmovým domácnostem Pokles poptávky po Rolls Royce při poklesu ceny: v rozporu s ekon. logikou v užším smyslu- tzv. ostentativní spotřeba Kravata za 100 000 v Karlových Varech v rozporu s ekon. logikou – už ani ostentativní spotřeba Nabídka úroků z vkladů v r. 1995 – nižší úroky při vyšší lhůtě splatnosti : v souladu s ekon. logikou-rozhodovalo očekávání poklesu úrokových sazeb (nesplněna podmínka ceteris paribus) Pokles nabídky křivky firmy při nárůstu ceny: jen zdánlivě nutně v rozporu s ekon. logikou, ale ◦ může to být důsledkem skutečnosti, že ceny jiných možných produktů firmy rostou více. Tedy: rozhodují více relace cen ne jejich absolutní výše, ◦ nabídka klesá, ale nabídková křivka roste : je konstruovaná ceteris paribus při konstantních cenách jiných komodit. 22.10.200933

34 Paradoxy (pokr.): X-racionalita (Leibenstein) – například stádová poptávka - v rozporu s ekon. logikou v užším smyslu V netržní ekonomice (CPE) nemusí být nabídka je rostoucí fcí ceny komodity: ◦ sice: nárůst ceny výrobku ceteris paribus „změkčuje“ plánové omezení ◦ ale to neznamená, že na to výrobce musí reagovat : je- li maximum rezervy ve stejném bodě, reakce není žádná. ◦ Ale: místo „netlustší peřiny rezervy“ se může posunout nahoru i dolů ◦ => výrobce reaguje nepředvídatelně :  centrum má v ruce volant (ceny), ale neví, zda a na kterou stranu auto zahne, když s ním otočí doleva Opět: v antiefektivním klimatu CPE nelze ekonomicky racionálně regulovat I když se ve (smíšené) tržní ekonomice reguluje (regulované ceny jsou u plynu, elektřiny, vodného..), je v tomto ohledu tržní ekonomika podstatně lepší než CPE, která má regulaci za základní princip 22.10.200934

35 BONMOT Tržní ekonomika směřuje k cíli (efektivnost ekonomiky), který explicitně nesleduje (k tomuto cíli jí postrkuje neviditelná ruka trhu tržní ekonomiky Adama Smithe) CPE ani nesměřuje k cíli, který explicitně sleduje (regulovat k „společenskému propěchu“ (od tohoto cíle ji odstrkuje jakási neviditelná ruka CPE)


Stáhnout ppt "Teorie nabídky a poptávky, cenová elasticita Poptávková funkce Nabídková funkce Rovnováha Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce (Cenová) elasticita."

Podobné prezentace


Reklamy Google