Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1www.eav.cz Energetická agentura Vysočiny z.s.p.o. Ing. Michaela Bačáková EAV, z.s.p.o. Jiráskova 65 Jihlava 586 01

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1www.eav.cz Energetická agentura Vysočiny z.s.p.o. Ing. Michaela Bačáková EAV, z.s.p.o. Jiráskova 65 Jihlava 586 01"— Transkript prezentace:

1 1www.eav.cz Energetická agentura Vysočiny z.s.p.o. Ing. Michaela Bačáková EAV, z.s.p.o. Jiráskova 65 Jihlava 586 01 e-mail: bacakova@eav.cz bacakova@eav.cz tel.: 567 303 320 mobil: 739 338 954 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 2www.eav.cz Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj přes 5 miliard euro Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program

3 3www.eav.cz OP ŽP - finance Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného spolufinancování Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky Další část finančních prostředků může pokrýt SFŽP (4 %) a státní rozpočet (1 %) Princip adicionality – finanční účast příjemce podpory ve výši min. 10 % Minimální způsobilé výdaje na projekt – 0,5 mil. Kč a více dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory Průběžné financování během realizace projektu

4 4www.eav.cz Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

5 5www.eav.cz Výzvy OP ŽP 1. výzva OP ŽP 3. září 2007 – 26. října 2007 3. září 2007 – 26. října 2007 Pro prioritní osy – 1,2,3,4,7 Pro prioritní osy – 1,2,3,4,7 2. výzva OP ŽP 19. listopadu 2007 - 31. ledna 2008 19. listopadu 2007 - 31. ledna 2008 Pro prioritní osu – 6 Pro prioritní osu – 6 3. výzva OP ŽP Prioritní osa č. 1 - od 3. března 2008 do 30. dubna 2008 Prioritní osa č. 1 - od 3. března 2008 do 30. dubna 2008 Prioritní osa č. 3 - od 21. prosince 2007 do 31. ledna 2008 Prioritní osa č. 3 - od 21. prosince 2007 do 31. ledna 2008

6 www.eav.cz Výsledky první výzvy OP ŽP V rámci první výzvy bylo otevřeno 5 ze 7 prioritních os (1,2,3,4,7) Celkové alokované prostředky pro první výzvu 20 miliard Kč Podáno téměř 700 žádostí za více než 18 miliard Kč 18 miliard Kč představuje 90  alokovaných prostředků první výzvy OP ŽP

7 7www.eav.cz Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

8 8www.eav.cz Prioritní osa 1 Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní Oblasti podpory: 1.1 Snížení znečištění vod 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování rizika povodní 1.3 Omezování rizika povodní

9 9www.eav.cz Prioritní osa 2 Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor Oblasti podpory: 2.1 Zlepšování kvality ovzduší. 2.1 Zlepšování kvality ovzduší. 2.2 Úspory energie 2.2 Úspory energie 2.3 Omezování emisí 2.3 Omezování emisí

10 10www.eav.cz Prioritní osa 3 Prioritní osa 3 Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla Oblasti podpory: 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

11 11www.eav.cz Prioritní osa 4 Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží Oblasti podpory: 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

12 12www.eav.cz Prioritní osa 5 Prioritní osa 5 Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování Oblasti podpory: 5.1 Omezování průmyslového znečištění 5.1 Omezování průmyslového znečištění

13 13www.eav.cz Prioritní osa 6 Prioritní osa 6 Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech Oblasti podpory: Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity, Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity, Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur, Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur, Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

14 14www.eav.cz Prioritní osa 7 Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek Oblast podpory: 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

15 15www.eav.cz Příprava podkladů Projektová dokumentace, rozpočty Dokumenty podepsané statutárním zástupcem investora (např. rozpočty) Stanoviska dotčených orgánů – CHKO, ČIŽP,… Aktuální posudky, energetické audity a průkazy budov (hodnoty  doporučené hodnoty, audity ne starší 6 měsíců)

16 16www.eav.cz Podání žádosti Elektronické prostředí BENEFILL E – mail + heslo Podpis statutárního zástupce Přílohy v předepsané formě (originál, ověřená kopie, kopie) Dokumenty ve stavu právní moci Finanční analýza

17 17www.eav.cz Informace www.sfzp.cz www.opzp.cz dotazy@sfzp.cz dotazy@sfzp.cz Call centrum SFŽP – 800 260 500

18 18www.eav.cz Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11- Chodov 148 00 Praha 11- Chodov tel: +420 267 994 300 fax: +420 272 936 597 infolinka: 800 260 500 Řídící orgán OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65 100 10 Praha 10 tel: +420 267 121 111 fax:+420 267 310 308

19 19www.eav.cz Krajské pracoviště Krajské pracoviště SFŽP – Vysočina Havlíčkova 111 586 02 Jihlava tel.: 567 213 855 tel.: 567 213 855 fax: 567 213 855 fax: 567 213 855 Jan Pavlas: 723 010 065 jan.pavlas@sfzp.cz jan.pavlas@sfzp.cz jan.pavlas@sfzp.cz KateřinaDuňková: 724 716 812 katerina.dunkova@sfzp.cz katerina.dunkova@sfzp.czkaterina.dunkova@sfzp.cz

20 20www.eav.cz Děkuji za pozornost Ing. Michaela Bačáková EAV, z.s.p.o. Jiráskova 65 Jihlava 586 01 e-mail: bacakova@eav.cz bacakova@eav.cz tel.: 567 303 320 mobil: 739 338 954


Stáhnout ppt "1www.eav.cz Energetická agentura Vysočiny z.s.p.o. Ing. Michaela Bačáková EAV, z.s.p.o. Jiráskova 65 Jihlava 586 01"

Podobné prezentace


Reklamy Google