Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Šandová 6. listopadu 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Šandová 6. listopadu 2007"— Transkript prezentace:

1 Veronika Šandová 6. listopadu 2007
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů těžař – veřejnost – stát Těžební průmysl a udržitelný rozvoj v EU Veronika Šandová 6. listopadu 2007

2 Euromines Je uznávaným zástupcem evropského těžebního průmyslu se sídlem v Bruselu. Hlavním cílem asociace je podporovat těžební průmysl a udržovat vztahy s evropskými institucemi na všech úrovních. Poskytuje služby svým členům s ohledem na politiku EU a umožňuje spolupráci a výměnu informací v rámci celého těžebního průmyslu Evropě. Euromines zastupuje národní těžební asociace a těžební společnosti v Evropě, (ale i v ostatních státech světa) které celkově zaměstnávají více než lidí.

3 Euromines Pokyny pro udržitelný rozvoj
Stěžejním principem udržitelného rozvoje je poskytovat lidstvu naplnění základních potřeb, ale zároveň chránit a zajistit pokrytí potřeb budoucích generací. Těžební průmysl přispívá k udržitelnému rozvoji tím že propojuje ekonomický růst s ochranou životního prostředí, sociálními programy a efektivní kontrolou. Členové Euromines zveřejnili a zavázali se dodržovat sérii pokynů pro udržitelný rozvoj evropského těžebního průmyslu. Tyto pokyny zohledňují fakt, že pro rozvoj společnosti a ekonomický růst je nezbytný přístup ke zdrojům a využívání nerostných surovin.

4 Komisař Verheugen, 5. června 2007
Evropský průmysl čelí čím dál větším výzvám v souvislosti se zajištěním přístupu k surovinám, jež jsou pro výrobu nezbytné. Následkem zvyšující se celosvětové poptávky dosáhly ceny mnoha kovů rekordních úrovní a schopnost Evropy opatřit si suroviny je omezená. Mnoho rudných nerostů se na území EU buď nevyskytuje, nebo se vyskytuje v poměrně malém množství ve srovnání s celosvětovou produkcí, např. měď (5 %), železná ruda (2 %), nikl (1,7 %) a zinek (8,5 %).

5 Místopředseda Komise Günter Verheugen:
„Zavázali jsme se ke zlepšení podmínek přístupu k surovinám, ať již v rámci Evropy, nebo vytvořením rovných podmínek přístupu k surovinám ze zahraničí.“

6 Doporučení akčního balíčku k zajištění bezpečného zásobování Evropy udržitelnými zdroji

7 „Balíček“ Zajistit udržitelnější dodávky z jiných částí světa
Zabezpečit větší dodávky z evropských zdrojů primární sekundární odpad Zajistit udržitelnější dodávky z jiných částí světa Účinněji využívat zdroje Klíčové činnosti: Zvýšit investice do průzkumu zvýšit investice do projektů prostřednictvím lepšího investičního prostředí Lepší řízení investic do výzkumu a technologického rozvoje Mezinárodní fórum UNEP o udržitelných přírodních zdrojích Zachovat silný obranný mechanismus trhu proti nespravedlivému obchodu V rámci rozvojové politiky zdůraznit začlenění projektů týkajících se zdrojů a souvisejících technologických otázek Výzkum a technologický rozvoj v úpravě rudy Podpora opětovného využití a recyklace Odstranění legislativních překážek opětovnému využití a recyklaci Začlenit do plánování infrastruktur EU přístup zdrojů na trh v rámci otázek udržitelnosti Vytvářet kapacity Podpora sítě těžařských regionů Podpora EMC/EMEC pro vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělávání Usnadnit rekvalifikaci a přemístění pracovní síly v rámci EU

8 Těžba a rozvoj obcí Role těžebního průmyslu
Těžební průmysl může sehrát klíčovou roli v rozvoji obce tím, že se ujme role katalyzátoru pozitivní změny v oblastech, které by jinak měly jen omezené možnosti k ekonomickému a sociálnímu rozvoji. To platí zejména v situacích, v nichž může být těžba aktivitou vedoucí k vytvoření jiných (na těžbě nezávislých) dlouhodobě udržitelných zdrojů příjmů přímo v oblastech, kde se provozy nacházejí. Výsledkem pak bude schopnost obcí rozvíjet se nezávisle na těžebním provozu a tak i přežít po vyčerpání zdrojů nerostných surovin.

9 Rozvoj obce prospívá obchodu
Zlepšení v sociální oblasti vede obecně i k lepší finanční návratnosti. Zatímco využití obchodu konkrétní společnosti nebo firmy pro rozvoj obce bude vždy odvislé od dané konkrétní společnosti, některá témata zůstávají společná. Pokud obce mají z těžebních společností velký prospěch, pak mají také hmotný zájem na tom, aby provoz probíhal hladce a úspěšně a budou se podílet na zdolávání překážek, které by jej mohly nepříznivě ovlivnit.

10 Rozvoj obce prospívá obchodu
Přispíváním k rozvoji obce mohou společnosti získat tyto výhody: Reputace: zvýšení reputace v dané lokalitě a obecně v rámci všech zainteresovaných stran. Zdroje: Lepší přístup ke zdrojům nerostných surovin. Usnadnění schvalovacích procesů a pomoc při řešení sporů: Lepší vztahy s místní samosprávou, nevládními organizacemi a veřejností mohou pomoci usnadnit schvalovací procesy a předcházet situacím, v nichž by lokální skupiny mohly bránit nebo dokonce zabránit těžbě v dané oblasti. Snížení finančních závazků a nákladů na uzavírku: vyplývající z lepšího managementu sociálních rizik a snížení závislosti obce na provozu. Efektivita a produktivita a lokální podpora služeb: Vyšší efektivita a produktivita díky dostupnosti kvalitnějších lokálních podpůrných služeb. Lokální pracovní síla: Kvalitnější vzdělání a dovednosti lokální pracovní síly umožňující společnostem snížení jejich závislosti na drahých zahraničních pracovních silách a zvýšení lokálního povědomí o provozu dolu - znalost, která šetří čas, úsilí, frustrace a peníze. Zaměstnanci: Zdokonalení náboru zaměstnanců, jejich zapojení a udržení v pracovním poměru.

11 Vztahy těžby a územního plánování
Proč? Střety zájmů Legislativa orientovaná značně „do zelena“ Významné omezení těžebních aktivit kvůli programu Natura 2000, přírodním rezervacím apod. Protože panuje obecné přesvědčení, že: Těžba není potřeba Co potřebujeme můžeme dovést s Asie nebo Afriky Chceme zachovat Evropu krásnou a využívat ji hlavně turisticky Když už těžit, tak určitě ne v blízkosti „mého domu“

12 Image těžebního průmyslu – současná situace
Špatná image těžebního průmyslu je faktem: 3D Dirty = špinavý, Dangerous = nebezpečný, Destructive = ničivý/destruktivní. Lidé mají nedostatek znalostí a nedostatek zájmu, je potřeba jim sdělit objektivní a neutrální informace Veřejnost by si měla být vědoma jakou roli pro společnost těžební průmysl hraje Tím jak je průmysl obecně velmi negativně přijímán, vytváří se obrovský tlak na zákonodárce pro vytvoření co nejpřísnější legislativy, která pak má zcela zásadní význam na konkurenceschopnost těžebního průmyslu v EU My (jako průmysl) si můžeme stěžovat, ale stěžování nám bohužel nepomůže. Pro změnu image musíme něco udělat.

13 Plánování využívání zdrojů nerostných surovin na úrovni EU: Leobenská studie
Klíčová zjištění Limitovaná znalost důležitosti neenergetického těžebního průmyslu v Evropě. Nedostatečné uznání strategického významu neenergetických nerostných surovin (zvláště kameniva). Ve většině členských států EU mají neenergetické nerostné suroviny pouze nízkou prioritu. Ve většině členských států EU se přístup k ložiskům nerostných surovin stává čím dál složitějším. Doba nezbytná pro vydání povolení k těžbě se neustále prodlužuje a výsledek je často nejistý. Zvyšující se tlak na neenergetický těžební průmysl v souvislosti s ochranou životního prostředí.

14 Plánování využívání zdrojů nerostných surovin: Leobenská studie
Komentář k hlavním doporučením Potřeba efektivnějšího přístupu k dalšímu plánování využívání nerostných zdrojů v některých členských státech. Rozšíření znalosti o distribuci a kvalitě nerostných zdrojů v EU. Uvážit kritéria k získávání povolení k těžbě. Ochrana určitých nerostných zdrojů.

15 Naše sdělení Dnešní evropská společnosti potřebuje přírodní zdroje
Musí být zcela jasné a jednoduché: Dnešní evropská společnosti potřebuje přírodní zdroje Je nutné potrhnout důležitost přírodních zdrojů pro každodenní život: Potravinářský/zemědělský průmysl Farmaceutický průmysl Infrastruktura Doprava Komunikační systémy Domácnosti Důležitost pro lidský organismus obecně Atd. Měli bychom ukázat, že minerály a kovy: nemůžeme jednoduše nahradit, jsou prostě naprosto nezbytné pro náš život. vždycky byly a budou nedílnou součástí našeho života. Musíme dokázat, že těžební průmysl není pouze krajinu devastující těžba.

16 Co chceme sdělit Evropský těžební průmysl: Přispívá k udržitelnému rozvoji evropské společnosti (např. je jasné, že urbanizace je méně udržitelná než těžba a to bez možnosti reparace), Je významným zaměstnavatelem, Dosahuje nejvyšších standardů bezpečnosti práce, Pečuje o životní prostředí Podporuje rozvoj daného regionu Podporuje výzkum a vývoj a používání BAT technologií Podporuje biodiverzitu tím, že citlivě rehabilituje staré i současné těžební prostory Podporuje vzdělání – participuje na vzdělávacích programech Snaží se o otevřený dialog Těžba je také o nás lidech – o naší společnosti – a našem životním stylu

17 Projekty Euromines mají mimo jiné poukázat na:
Roli těžebního průmyslu pro společnost. Důležitost těžebního průmyslu pro evropské ekonomiky. Možné hrozby, které plynou ze závislosti na ne-evropských zdrojích – jaké by mohly být následky úplné závislosti? Většina surovin vytěžených mimo Evropu, je vytěžena způsobem, který neuplatňuje principy udržitelného rozvoje (často nejsou dodržována ani základní pravidla bezpečnosti práce, která jsou pro Evropu naprostou samozřejmostí).

18 Co tedy potřebujeme? Těžební průmysl v Evropě By měl spojit síly
Vytvořit silnou imageovou kampaň Která nebude propagovat konkrétní produkt, ale průmysl jako takový. Která bude svým způsobem velmi obecná, jasná a jednoduchá ale bude mít vliv na veřejnost. Která bude spíše vzdělávacího charakteru na rozdíl od běžné reklamy.

19 Co můžeme udělat? Rok 2008 byl Spojenými Národy vyhlášen jako „Mezinárodní rok planety Země“ Pro nás je to jedinečné příležitost zvýšit povědomí laické veřejnosti o těžebním průmyslu Průmysl si nežádá prioritní zacházení, ale uznání své role ve společnosti

20 Projekt / kniha „101 způsobů co dělat s dírou v zemi”
spolupráce Post-Mining Alliance & Euromines

21 „101 způsobů co dělat s dírou v zemi”
Koncept / 1 Kniha, která představí řadu zajímavých příkladů jak přeměnit původní těžební prostor na kulturně nebo přírodně zajímavou lokalitu, která pak mění kulturní význam celého regionu. Kniha by měla poukázat právě na ty výjimečné příklady, kdy se podařilo proměnit starý důl či lom na zcela unikátní lokalitu – ať už se jedná o turistickou atrakci, biologicky významnou lokalitu, vzdělávací nebo sportovní areál či další desítky průmyslového využití, které názorně ukazují, že těžební odkaz se může změnit z přítěže na příležitost a může mít obrovský přínos pro konkrétní region.

22 „101 způsobů co dělat s dírou v zemi”
Koncept / 2 Kniha bude vydána u příležitosti roku Země – 2008 Styl: Kniha musí být zajímavá pro obecného čtenáře stejně jako odborníka z těžebního průmyslu. Žurnalistický, neformální styl – pestrá fotodokumentace a ilustrace. Dalhalla Opera, Švédsko Cornwall

23 „101 způsobů co dělat s dírou v zemi”
Předpokládaný formát Vzdělávací charakter Příklady nejzajímavějších, nejkreativnějších příkladů regenerace těžebních projektů po celém světě Projekty, které pozitivně mění krajinu, ale i rozvoj celého regionu Krátký úvod uvede jednotlivé příklady do kontextu těžebního procesu, zdůrazňující důležitost kovů a minerálů v každodenním životě a potřeba pečlivého plánování uzavírky těžebních provozů a následná péče Struktura knihy, 3 hl. sekce zabývající se následnou regenerací se zaměřením na: Jámu/díru samotnou Okolní krajinu Okolní obec/region

24 „101 způsobů co dělat s dírou v zemi”
Wielizkca solný důl, Polsko Konkrétní příklady: Kanada: Britannia Project, Britská Kolumbie Německo: Alpincenter, Evropský nejdelší indoor lyžařský svah, Bottrop Itálie: Fontina sklad sýra, Aosta Valley Japonsko: Hypoxic atletická závodní dráha Keňa: Haller lesopark, Bamburi Polsko: Wielizkca solný důl, Krakow Portugalsko: Braga fotbalový stadion Jižní Afrika: Kimberley Big Hole tradiční vesnice Švédsko: Divadlo Dalhalla Velká Británie: Eden Projekt, Cornwall Velká Británie : Minerals Tramways cycle routes, Cornwall Velká Británie a USA: mokřadní ekosystém, Kempton Mine West Virginia / Berwick Woods East London USA: pěstování léčivých rostlin, Flin Flon Mine Chamber, Michigan Braga stadium, Portugalsko

25

26 Projekt Eden Původně povrchový kaolínový lom
Areál otevřen veřejnosti v květnu 2001 Výstavba základní části trvala 2,5 roku Velmi rychle se stal jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí ve Velké Británii Komplex má v současnosti dvě hlavní kupole, ve kterých napodobeny ekosystémy v prvním případě tropického klimatu a ve druhém klimatu středozemního. V budoucnosti se plánuje výstavba třetího ekosystému, které bude simulovat suché tropické klima The core – v září 2005 bylo otevřeno vzdělávací centrum Architekt: Nicholas Grimshaw

27 Projekt Eden potěžební obnova „v akci“ - Eden Efekt
8 miliónu návštěvníků od roku 2001 175,000 školáků 500 zaměstnanců 83% veškerého zásobování je z Cornwall 2,500 místních dodavatelů £750 miliónu je přímý ekonomický dopad zlepšení image Cornwallu

28

29

30

31

32 What is it? International visitor destination Educational resource Environmental showcase Forum for sustainability And…and…and Not a traditional botanic garden We grow plants not because they are rare but because they can tell a story stories that are told in imaginative ways, stories of fair trade, sustainability and our dependence on plants. More than just Disneyland with Dahlias!

33

34 The Edge

35 Závěr Jestliže těžební průmysl neudělá nic, s největší pravděpodobností tlak na omezení těžebních aktivit výrazně poroste ALE Dobré příklady existují Je třeba na ně poukázat Čím víc tím líp


Stáhnout ppt "Veronika Šandová 6. listopadu 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google