Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingový plán PRAKTIKUM „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“ CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingový plán PRAKTIKUM „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“ CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova."— Transkript prezentace:

1 Marketingový plán PRAKTIKUM „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“ CZ.1.07/3.2.05/ ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

2 Cíle vzdělávacího programu
Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti v marketingu. Absolventi musí znát základní principy marketingového plánování. Všichni účastníci musí být schopni sestavit základní měřitelný marketingový plán. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

3 Co je marketing? Marketing je - obchod znamená navázání vztahu toho dosáhneme komunikací s klientem o našem produktu. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

4 Co je marketingový plán?
Marketingový plán je nástroj, jehož hlavním úkolem je zlepšit Vaše obchodní výsledky! Marketingové plánování je nekonečný proces řešení provázaných aktivity, sběru informací, jejich vyhodnocování a využívání. Jeho cílem je popsat Vaši stávající pozici na trhu s ohledem na produkty včetně definování strategie. Kvalitní marketingový plán nebo strategie je klíčem k dosažení Vašich cílů. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

5 K čemu je dobrý marketingový plán?
Je důležitým pomocníkem pro organizaci Vašich propagačních a marketingových aktivit. Marketingový plán Vás musí vést tak, abyste dosáhli svých obchodně-marketingových cílů. Usnadní nám identifikovat konkurenční výhodu, mapuje Vaše úspěchy, napomáhá zvýšit obrat, motivuje zaměstnance. Napomáhá odhalit nedostatky, kterých se při realizaci marketingových aktivit dopouštíme. Pokud je měřitelný umožňuje kontrolovat míru úspěchu jeho realizace! ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

6 Rozdíl podnikatelský plán a marketingový plán
V podnikatelském plánu se definují nejen ekonomické cíle či forma podnikání, ale také kapitálové a personální zajištění, technické vybavení a technologické zabezpečení chodu společnosti. X Marketingový plán dává odpověď na otázky, jakým způsobem budou výrobky či služby oceňovány, propagovány a prodávány. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

7 KAŽDOPÁDNĚ JE TŘEBA NĚJAKÝ MÍT!
Co musí obsahovat? Může mít podobu jednoduchého seznamu aktivit nebo na několik stránek. Může mít podobu rozsáhlého dokumentu. Malé firmy mohou mít podnikatelský a marketingový plán jako jeden dokument. Rozsah je dán zkušenostmi podniku, rozsahem služeb a produktů, složitostí trhu, rozsahem marketingové kampaně a velikostí týmu. Časovou osu protože plán, strategie je vždy na určitou dobu, která se většinou pohybuje od jednoho roku až do pěti let. KAŽDOPÁDNĚ JE TŘEBA NĚJAKÝ MÍT! ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

8 Jaká je jeho struktura? V marketingovém plánu by nemělo chybět:
Stručné shrnutí Vize a poslání firmy, podnikové cíle a strategie Situační analýza – analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy Závěr komplexní analýzy podniku a produktu (SWOT analýza) Marketingové cíle a cílové trhy Marketingové strategie Rozpočet na marketing Akční plán – prováděcí dokument Způsob kontroly plnění plánu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

9 Jak napsat plán aby byl realizovatelný, hodnotitelný a měřitelný?
Cíl dle S M A R T KPI (měřitelné výstupy) Paretovo pravidlo 80:20 Prováděcí dokument (akční plán) Rozpočet Systém kontroly ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

10 Postup při tvorbě plánu: Vize, poslání a cíle
Stanovení vize a poslání je úplně první aktivita při realizaci strategického procesu, bez kterých nemůže firma úspěšně fungovat. Následuje stanovení cílů. Vize musí dát odpověď na otázku: JAK BUDE PODNIK VYPADAT V BUDOUCNOSTI? (ČÍM BUDEME?) Poslání představuje hlavní důvod: PROČ PODNIK EXISTUJE? (CO BUDEME DĚLAT?) Podnikové cíle pak dávají jasný rámec vytyčeným metám: ČEHO KONKRÉTNĚ CHCEME V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ DOSÁHNOUT? ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

11 Definujte vizi, poslání!
Vize naší společnosti je: JAK BUDE PODNIK VYPADAT V BUDOUCNOSTI? (ČÍM NEBO KÝM BUDEME?) Posláním naší společnosti je: PROČ PODNIK EXISTUJE? (CO BUDE DĚLAT, PRODUKOVAT, POSKYTOVAT?) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

12 Zdroj: web společnosti TES Vsetín
Jak to může vypadat Zdroj: web společnosti TES Vsetín ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

13 Postup při tvorbě plánu: Situační analýza firmy
Je třeba pozorovat svoji firmu a její okolí! Situační analýza pozoruje jednotlivé složky a vlastnosti vnějšího a vnitřního prostředí, ve kterém firma podniká nebo hodlá podnikat. Musíte analyzovat nejen jaké jsou tyto složky, ale také jak na Vás působí. K tomuto účelu se dá využít struktura 5C a SWOT analýza, která shrnuje nejdůležitější slabé a silné stránky ve vztahu k nejzávažnějším příležitostem a hrozbám. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

14 Postup při tvorbě plánu: Situační analýza firmy 5C
Obsah situační analýzy 5C: Company (podnik) - analýza vnitřních podmínek organizace, jejích zdrojů a produktů. Mezi vnitřní prostředí firmy patří (zázemí, zkušenosti, sociální aspekt, sociální myšlení, kvalita zaměstnanců, produktů a služeb, organizační struktura, kultura firmy, materiální faktory, aj.). Customers (zákazníci) - analýza trhů, zákaznických segmentů Competitors (konkurence) - analýza konkurenčních organizací Collaborators (partnerství firmy, osoby) - analýza osob, se kterými je možné navázat spolupráci Climate/ Context (makroekonomické faktory vnější prostředí) - analýza dalších vnějších podmínek ovlivňujících fungování nebo podnikání (demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické prostředí, kulturní prostředí, úrokové sazby, aj.) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

15 Postup při tvorbě plánu: SWOT analýza
ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

16 Udělejte situační analýzu firmy!
Podnik, Zákazníci, Konkurence, Partnerství firmy, osoby, Makroekonomické faktory Vnitřní prostředí firmy Slabé stránky Silné stránky Vnější faktory prostředí Příležitosti Hrozby ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

17 Postup při tvorbě plánu: Trh, výrobek a zákazník
Před návrhem vhodné strategie by měly být zvoleny cílové trhy, na které firma zaměří. Proces výběru cílových trhů (strategie) obsahuje tři základní kroky – segmentace trhu, výběr cílových tržních segmentů a volba umístění produktu v myslích zákazníků. Segmentace trhu je metoda, která řeší analýzu trhu, tak bychom byli schopni co nejlépe poznat strukturu trhu potažmo zákazníků. Cílové segmenty (zákazníci) se navzájem odlišují svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

18 Postup při tvorbě plánu: Popis výrobku nebo služby
Popište: ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

19 Postup při tvorbě plánu: Segmentace trhu
Cílem je poznat strukturu daného trhu, na který chceme vstoupit s naším výrobkem nebo službou. Nestačí pouze popsat segmenty z pohledu chování a stavu, ale je třeba také vyčíslit hodnotově jejich počet. Nejčastější segmentační kritéria: Geografická – zákazníci jsou rozděleni podle svého prostorového (geografického) rozmístění (vesnice, město, region, stát, aj.). Demografická – zákazníci se dělí podle dispozic daných životem (věk, pohlaví, etnika, náboženství, rodinný stav aj.). Socioekonomická – socioekonomický status vyjadřující chování a soužití (vzdělání, povolání, příjem, postavení aj.). Psychologická – zákazníci se dělí podle psychologického profilu (životní zájmy, postoje, hodnoty aj.) Nákupní chování – frekvence a rozsah nákupů, loajalita k dodavateli, postoj k riziku aj. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

20 Postup při tvorbě plánu: Sběr dat o zákazníkovi
PERSONA Jméno: František Věk: 68 Vzdělání: SOU Zájmy: Sběr pivních lahví Bydliště: Olomouc, okrajová část Jak komunikuje: Mobilní telefon, pošta Osobní cíle: Být dobrým dědečkem Jak tráví čas: V restauraci a na zahrádce Proč si koupí: Má rád naše pěkné věci, rád dělá radost …….. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

21 Postup při tvorbě plánu: Marketingové cíle
Naše hlavní firemní cíle: ČEHO MÁ BÝT DOSAŽENO? JAK VELKÁ SE UVAŽUJE ZMĚNA? JAKÝ OBRAT? CÍL MUSÍ BÝT JEDNODUCHÝ A JEDNOZNAČNÝ! PŘÍKLAD: REALIZACE 10 OBCHODNÍCH SCHŮZEK S DOSAŽENÍM KČ DO 2 MĚSÍCŮ ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

22 Postup při tvorbě plánu: Marketingový mix 4P
Zvolte vhodné marketingové nástroje (marketingový mix), který využijeme k dosažení cílů. Marketingový mix 4P: Product – rozmanitost, jakost, design, funkce, značka, balení, velikost, služby, záruka, recyklace, reklamace aj. Price – ceníková cena, slevy, srážky, termíny placení, úvěrové podmínky Place – distribuční politika, pokrytí, sortiment, lokalita, zásoby, doprava Promotion – podpora prodeje, reklama, image produktu, public relations, osobní prodej, přímý marketing ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

23 Postup při tvorbě plánu: výrobek a zákazník
Segmentace trhu (Koho máme na trhu a jak se chová jak vypadá?) Targeting (Koho jsme vybrali jako cílového zákazníka?) Positioning (Jak chceme aby náš produkt nebo službu vnímali zákazníci?) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

24 Postup při tvorbě plánu: Komunikační cíle
Vztah (Akce) Sympatie (Pozornost) Porozumění (Zájem) Povědomí (Touha)

25 Postup při tvorbě plánu: Komunikační nástroje
Reklama v Novinách Rozhlasová reklama Psaní článků Roznášení Letáků Pořádání seminářů Reference Používání reklamních předmětů Hostování Tisk Brožur Produkce bulletinů Být v kontaktu Příprava DVD Poskytování sponzorství Vztah s Veřejností (PR) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

26 Postup při tvorbě plánu: Sestavení akční plán a rozpočet
Popis jednotlivých dílčích aktivit marketingového plánu, které mají zajistit dosažení cílů. Každý cíl by měl mít minimálně jednu aktivitu v akčním plánu. Následně je možno jednotlivé aktivity ocenit a sestavit rozpočet. Rozpočet: Pro sestavení rozpočtu, musíme nejdříve spočítat očekávané náklady a tržby za plánované období. Rozpočet sestavujeme na základě minulého období, cílů, nebo procentem z tržeb. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

27 Postup při tvorbě plánu: Sestavení akčního plánu
Rámec pro klíčovou aktivitu: Jednotlivé aktivity dohromady tvoří akční plán. Akční plán musí mít nastaven také systém kontroly a hodnocení! Název aktivity: Cíl aktivity: Měřítko úspěchu (KPI): Náplň aktivity: Zodpovědná osoba: Realizátor: Termín dosažení: Dílčí úkoly: Cena: ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

28 Postup při tvorbě plánu: Sestavení rozpočtu
Rámec pro rozpočet: Každou aktivitu je třeba dobře rozebrat na jednotlivé podložky, ze kterých vznikne celková cena aktivity. Název aktivity: Název úkolu: Náklady na úkol: Úkol č. 1 Úkol č. 2 Úkol č. 3 Úkol č. 4 Cena celkem: ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

29 Používejte selský rozum!
Na co nezapomínat! Pokud víme, že nemáme zdroje na realizaci plánu nedělejme ho! Marketingový plán sám o sobě úspěch nezajistí, je třeba realizovat! Marketingový plán by měli realizovat lidé, kteří ho budou aplikovat! Plán je na určité období a je třeba ho aktualizovat dle skutečnosti! Je dobré mít záložní plán v případě zhoršení nebo zlepšení podmínek! Zhodnoťte trh a konkurenci Sestavte seznam nástrojů, k propagaci Udělejte plán s cíli a to jak jich dosáhnete! Měřte a vyhodnocujte výsledky Používejte selský rozum! ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

30 Ing. Vratislav Muzikant 608 832 297 muzikantv@seznam.cz
Děkuji za pozornost! Ing. Vratislav Muzikant ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,


Stáhnout ppt "Marketingový plán PRAKTIKUM „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“ CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova."

Podobné prezentace


Reklamy Google