Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M AKROEKONOMICKÉ POROVNÁNÍ ZEMÍ EU. H LAVNÍ MAKROEKONOMICKÉ CÍLE VLÁDY Ekonomický růst Cenová stabilita Zaměstnanost Rovnováha ve vnějších vztazích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M AKROEKONOMICKÉ POROVNÁNÍ ZEMÍ EU. H LAVNÍ MAKROEKONOMICKÉ CÍLE VLÁDY Ekonomický růst Cenová stabilita Zaměstnanost Rovnováha ve vnějších vztazích."— Transkript prezentace:

1 M AKROEKONOMICKÉ POROVNÁNÍ ZEMÍ EU

2 H LAVNÍ MAKROEKONOMICKÉ CÍLE VLÁDY Ekonomický růst Cenová stabilita Zaměstnanost Rovnováha ve vnějších vztazích

3 Ekonomický růst (rovnoměrný) HDP Plná zaměstnanost (míra nezaměstnanosti) Cenová stabilita (inflace) Vyrovnaná platební bilance a stabilita měnového kurzu M AIN ECONOMIC INDICATORS

4 P RO DOSAHOVÁNÍ TĚCHTO CÍLŮ JSOU K DISPOZICI DVĚ SKUPINY NÁSTROJŮ : monetární politika – ČNB fiskální politika – především stanovení daní jako základního zdroje příjmu do Veřejného rozpočtu a určení vládních výdajů - vláda

5 M ONETÁRNÍ ( MĚNOVÁ ) POLITIKA – NÁSTROJ ČNB Úloha měnové politiky ČNB - zajistit stabilitu cen v ekonomice - stabilní prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit. Nezbytným předpokladem nezávislost ČNB (na vládě). ČNB usiluje o cílování inflace (inflační cílení) – dlouhodobě cílení směřuje k inflaci 2%.

6 F ISKÁLNÍ POLITIKA – NÁSTROJ VLÁDY zahraničně obchodní politika - podpora či omezování vývozů a dovozů (provádí EK), řízení výše daní a vládních výdajů, důchodová politika – regulační opatření na mzdy a ceny s cílem kontrolovat inflaci.

7 M ĚNOVĚPOLITICKÉ NÁSTROJE ČNB Operace na volném trhu jsou většinou prováděny ve formě repo operací (ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu na 14 dní - 2T repo sazba) – zkráceně základní úroková sazba ČNB ukládá bankám povinnost držet povinné minimální rezervy (pro zajištění likvidity) Intervence na devizovém trhu s cílem ovlivnit směnný kurs koruny (příliš silná koruna oslabuje vývoz). Např. nakupuje devizy za koruny (ty pak ukládá do devizových rezerv), s cílem korunu oslabit.

8 I NTERVENCE ČNB NA DEVIZOVÉM / MĚNOVÉM TRHU Česká ekonomika prošla v posledních dvou letech obdobím hospodářského útlumu, který se nepříznivě odrazil v nárůstu nezaměstnanosti, v poklesu příjmů a spotřeby domácností, stejně jako zisků a investic firem. Česká národní banka reagovala na uvedený vývoj tím, že využila svého hlavního měnověpolitického nástroje, když v závěru roku 2012 snížila 2T reposazbu na technickou nulu (0,05 %). Cílem ČNB přitom v souladu s jejím zákonným mandátem bylo a je udržet cenovou stabilitu, a tím přispívat ke stabilnímu vývoji české ekonomiky. ČNB současně již od podzimu roku 2012 komunikovala připravenost použít své další nástroje. Již samotné vyhlášení ČNB, že je připravena kurzu použít, vedlo koncem roku 2012 a začátkem roku 2013 k oslabení kurzu koruny, které umožnilo zbrzdit dezinflační tendence a pomohlo ekonomice se přeci jen trochu nadechnout.

9

10 D EFLAČNĚ RECESNÍ SPIRÁLA Pokles cen nakupovaného zboží a služeb, který je na úrovni jednotlivce jako spotřebitele zdánlivě pozitivní skutečností, je na úrovni národního hospodářství jevem krajně nepříznivým a nevítaným. V očekávání poklesu cen totiž řada podniků či domácností odkládá své nákupy, což ovšem vede k tomu, že chybí, resp. se v čase odsouvá poptávka. Není-li poptávka, není potřeba tolik vyrábět, firmy propouštějí, snižují se příjmy domácností i zisky podniků, což tlačí na další pokles cen. A tak dokola. Říká se tomu deflačně-recesní spirála, z níž není snadné cesty ven, když už se do ní nějaká ekonomika dostane. Nesmírně negativní zkušenost s deflačním vývojem ve 30. letech minulého století je v tomto ohledu stále silným mementem. Negativní zkušenost s deflací má v posledních dvou desetiletích rovněž Japonsko.

11 D OPAD INTERVENCE ČNB – ZABRÁNĚNÍ DEFLACE Podkladem pro rozhodnutí o dalším uvolnění měnové politiky byly ekonomické analýzy ČNB. ČNB je ve světě a zejména v komunitě ostatních centrálních bank a mezinárodních institucí (jako jsou MMF, OECD apod.) uznávanou kapacitou právě v oblasti ekonomického modelování, prognózování a měnové politiky obecně. Tyto analýzy ukázaly, že při nečinnosti měnové politiky by se česká ekonomika mohla v příštím roce dostat do deflace a deflaci může být velmi obtížné zastavit, jakmile se jednou rozjede. Proto její prevence je lepší než pokusy o následnou léčbu. Guvernér ČNB Miroslav Singer získal od měsíčníku The Banker (vydavatelství Financial Times Group) ocenění Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2014. Hodnotitelé ocenili zejména devizové intervence proti koruně, které centrální banka spustila na počátku

12 D OŠLO K O SLABENÍ MĚNOVÉHO KURZU K HLADINĚ 27 K Č ZA EURO Což povede k vyšším cenám věcí z dovozu, což podpoří poptávku po zboží domácího původu. Současně se ukáže, že se nevyplatí čekat na další pokles cen a řada lidí začne méně spořit a více utrácet. Českým firmám tak vzroste odbyt, najmou více lidí a lépe své zaměstnance zaplatí. Vyšší příjmy a spotřeba domácností stejně jako zisky a investice podniků budou znamenat vyšší daňový výnos pro veřejné rozpočty. Hlavní přínos pro občany je ve větší jistotě udržení či nalezení nového zaměstnání. Důležité sdělení spotřebitelům je, že nemá nadále smysl odkládat spotřebu v naději na trvale se snižující ceny.

13 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území. Používá se pro určování výkonnosti ekonomiky. V mezinárodních srovnáních se používá HDP na obyvatele v PPS (HDP na hlavu v PPS - purchase power standard – parita kupní síly). Není ukazatelem životní úrovně Problém neformální ekonomiky (stínové)

14 N EFORMÁLNÍ / STÍNOVÁ / ŠEDÁ EKONOMIKA Z důvodu změny metodiky Eurostatu ESA 2010 ČSÚ provedl revizi 1995 – 2010 národních účtů. Podle této metodiky se ekonomice dařilo lépe a velkou měrou i díky změnám v metodice odhadu velikosti takzvané šedé ekonomiky. Podle neoficiálních informací jsme spolu s Finskem dopadli nejhůře V průměru se HDP zvýšil o tři až čtyři procenta v každém roce, což je částka kolem sta miliard. A z HDP se počítá odvod do rozpočtu EU – ČR musela dodatečně do rozpočtu EU odvést v r. 2011 dalších 5 mld. Kč. Studie Světové banky přitom odhaduje objem naší šedé ekonomiky na 18 procent.

15

16 P OSTUP ROZKRYTÍ ŠEDÉ EKONOMIKY N1 – úmyslně neregistrované jednotky – moonlighting – melouchy (řemesla, opravy, údržba) N2 – jednotky neregistrované – nelegální činnost prostituce produkce a pašování drog prodej kradeného zboží prodej pašovaného zboží N3 - jednotky, po kterých není vyžadována registrace (služby hospodyň, zemědělské výpěstky, stavba svépomocí …), N4 – legální jednotky nezkoumané – platí daně, ale nepodchyceny v registrech (registry neaktuální), N5 – registrovaní podnikatelé nezkoumaní (svobodná povolání – malíři, sportovci…), N6 – jednotky záměrně zkreslující výkazy, N7 – ostatní nepokrytí (úplatky, spropitné).

17

18

19

20 J AK SE POČÍTÁ HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. Může být definován, resp. spočten třemi způsoby : produkční/produktovou metodou, výdajovou metodou důchodovou metodou. Použití kterékoliv z uvedených metod vždy vede ke stejnému výsledku. V ČR se počítá produktovou a výdajovou metodou.

21 P RODUKČNÍ METODA Produkční metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých odvětví a čistých daní na produkty HDP = Produkce mínus - Mezispotřeba plus Daně z produktů mínus Dotace na produkty

22 VÝDAJOVÁ METODA Protože výdaj za zboží odpovídá ceně tohoto zboží, lze HDP měřit jako součet výdajů tzv. agregátní výdaje. Touto metodou se agregují spotřební a investiční výdaje, což nám umožní zjistit celkové výdaje v běžných (tržních) cenách: výdaje domácností na spotřebu (C) - výdaje na nákup jak krátkodobých tak dlouhodobých výrobků a služeb soukromé hrubé investice (I) – čisté investice a obnovovací investice firem výdaje státu na nákup výrobků a služeb (G) čistý export, resp. export mínus import (X) HDP = C + I + G + X

23 VÝDAJE NA HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT V ROCE 2012 HDP v kupních cenách 2) Výdaje na konečnou spotřebu Tvorba hrubého kapitálu (INVESTICE) VývozDovoz Bilance zahraničního obchodu Celkem 1) 2) Výdaje domácností 2) Výdaje vládních institucí Celkem 2) Tvorba hrubého fixního kapitálu Celkem 1) 2) 3.845.9262.733.0001.916.159788.832897.589887.9383.032.6322.817.295215.337 % z HDP50 %21 %23 %6 % Zdroj: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydajhttp://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydaj

24 P ARITA KUPNÍ SÍLY je poměr vyjadřující rovnost kupních sil porovnávaných měn. (Teorie parity kupní síly švédského ekonoma Gustav Cassela.) PPPs (PPS) eliminuje rozdíly v cenové úrovni mezi dvěmi zeměmi. PPPs sazby jsou uváděny v národní měně k dolaru. Cenové úrovně a hodnoty indexů PPPs jsou odvozeny OECD na základě průměrů.

25 C OMPARATIVE PRICE LEVELS, E UROSTAT 2012

26 GDP PER CAPITA IN PPS 2011 Viz Excel: GDP per head – OECD 100

27 HDP (GDP) - % RŮSTU OPROTI PŘEDCHOZÍMU ROKU ( DYNAMIKA RŮSTU EKONOMIKY ) Viz Excel OECD růst HDP Viz pdf OECD general debt

28 HDP Pokud použijeme běžných cen, které platí v daném období, získáme HDP v nominální (nomine – jméno) hodnotě. Nevýhodou je že zahrnuje inflační pohyby cen. Proto zjišťujeme reálný HDP

29 HDP reálný HDP = nominální/CPI nebo deflátor CPI (consumer price index) vyjadřuje změnu cen tzv. spotřebního koše domácnosti (cca 730 reprezentantů, váhy jsou odvozeny ze struktury výdajů domácností). Vypočítává se každý měsíc. Počítá se ve 4 variantách.

30 D EFLÁTOR liší se od CPI tím, že místo spotřebního koše bere v úvahu všechny statky, vyprodukované v domácí ekonomice

31 I NFLACE, DEFLACE, STAGFLACE Inflace představuje růst celkové cenové hladiny. Inflace = CPI( t) – CPI( t-1) CPI( t-1) Deflace – je pokles cenové hladiny. Stagflace – kombinace slov stagnace a inflace. Je to situace, kdy dochází ke stagnaci či poklesu reálného produktu, roste nezaměstnanost a roste inflace.

32 ČISTÝ EKONOMICKÝ BLAHOBYT (NET ECONOMIC WELFARE) Snaha vytvořit veličinu, která by započítala pouze ty položky, jež jsou skutečným přínosem k blahobytu, a naopak odečetla takové, které blahobyt snižují: k HDP tedy přičíst zejména tyto položky: Hodnotu volného času Zvyšování kvality výrobků Výrobky a služby, které vyprodukujeme pro sebe nebo pro rodinu Odečíst škody na životním prostředí

33 C O HDP NENÍ ukazatel prosperity země Roste ve válce a po válce, zvyšují ho katastrofy, rozvody, kriminalita, znečišťování životního prostředí a náprava, bourání domů, zbytečná výstavba, více úředníků atd. ukazatel blahobytu Životní úroveň lidí s ním má souvislost, ale není to jednoznačné. Vysoký HDP může být způsoben zbrojní výrobou, zboží může být nekvalitní, nežádoucí sortiment, ekologicky škodlivé, atd. HDP je jen výsledek práce a neříká nic o tom, s jakými náklady (kolik pracovních hodin) byl vyroben.

34 T. S EDLÁČEK : HDP jistě není ukazatel pokroku a ekonomické síly, stačí přírodní katastrofa a HDP roste pekelným tempem. Stabilní růst, který je modlou ekonomů, v přírodě neexistuje. Na m2 se vejde určitý počet rostlin, ostatní zahynou. Ekonomika trpí maniodepresí. (Pokud budete říkat člověku, že je nemocný, nemocným se nakonec stane). Říká, že když nerosteme, tak jsme v depresi. Ale některý růst nemůžeme změřit (čistší příroda, zdravější lidé, lidé víc sportující, rozkvět kultury, …). Matematicko ekonomické měření růstu je zkreslené, neboť co neumíme změřit nám z rovnice vypadne. Růst jaksi nikoho nezachraňuje. USA se v poslední době nepropadají, naopak rostou - a stejně se dále zadlužují. V jistém směru se tak opakuje situace ze začátku krize v letech 2007-2008, kdy si USA také zažily kolapsy a bankroty nikoli v průběhu nebo důsledkem hospodářské recese, ale během hospodářského růstu. Jednalo se tedy o systémový kolaps.

35 T. S EDLÁČEK : Irský HDP rostl mezi roky 1995 až 2007 v průměru o šest procent. Stejně tak americký kolaps neměl s (ne)růstem HDP nic společného. Spíše naopak, finanční a půjčovací mánie se rozjela právě pod dojmem hospodářského růstu, který vypadal jako nikdy nekončící. Země nebankrotují, protože nerostou, země bankrotují, protože jsou předlužené. Stejně tak jako nebankrotují firmy, jimž se nezvětšuje obrat. Podobně jako nezbankrotuje jedinec, pokud mu přestane růst plat - nebo mu dokonce začne klesat. K tomu, aby země, firma či jedinec zbankrotovaly, je zejména potřeba být zadlužen. A pokud je člověk pořádně zadlužen, může zbankrotovat i v momentě, kdy mu příjmy rostou. Jak? Pokud mu bude dluh růst rychleji (třeba díky vysokým či zvýšeným úrokovým sazbám) než jeho příjmy. Zkolabovat za pochodu. A tak se také může stát, že se země upůjčuje k smrti za plného růstu.

36 O D R. 2013 JE ZDE F ISKÁLNÍ PAKT EU Do konce roku 2013 musely do právního řádu zakotvit pravidlo, podle něhož musí mít vyrovnaný či přebytkový rozpočet. Tím se stane vyrovnaný rozpočet „zákonným opatřením“. Vládám to zamezí přijímat deficitní rozpočet. Povolený deficit je do 0,5 % HDP. Země s dluhem více než 60 % HDP musí snižovat výši zadlužení minimálně o pět procent ročně. Jinak pokuta Soudního dvora EU do 0,1 % HDP. ČR dosud tento pakt nepodepsalo, vláda již rozhodla do paktu přistoupit. (zpráva ke dni 20.3.2014)

37 OECD NEZAMĚSTNANOST

38 U NEMPLOYMENT RATES, SEASONALLY ADJUSTED, J ANUARY 2014 - E UROSTAT

39 H LAVNÍ TEORETICKÉ KONCEPCE Ty se liší v tom, jak hodnotí možnosti tržního mechanismu: klasický směr časově starší a v poválečné době nazývaný též neoklasický, jehož významnou součástí je monetarismus Adam Smith: „Neviditelná ruka trhu.“ směr keynesiánský ze 30. let 20. stol. Nese jméno svého představitele, anglického ekonoma Johna Keynese. John M. Keynes: „Viditelná ruka státu.“

40 Z ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY K LASICKÉHO SMĚRU – TAKÉ M ONETARISTÉ ( MILTON F RIEDMAN ) tržní mechanismus je dokonale samoregulující systém, který udržuje ekonomiku v rovnováze vytváří optimální tempo růstu GDP zajišťuje dostatečnou zaměstnanost hlavní podmínkou je cenová stabilita z toho plyne, že největším nebezpečím je inflace a tržní subjekty ztrácejí stabilní rozhodovací kritérium státní zásahy představují destabilizující šoky a je třeba je omezit na regulační opatření monetárního charakteru Zastávají pouze monetární opatření spočívající v regulaci peněz v oběhu (úroková míra) neexistuje přímý vztah mezi mírou nezaměstnanosti a inflací nízké daňové sazby

41 Z ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY K EYNESIÁNSKÉHO SMĚRU tržní mechanismus je efektivní neexistuje alternativní systém k tržnímu obsahuje však vnitřní tendence k nestabilnímu či cyklickému vývoji monopoly vytvářejí nedokonalou konkurenci nerovnovážné stavy mohou být dlouhodobě fixovány pro obnovení rovnováhy doporučuje státní intervencionismus hlavním úkolem je dostatečná zaměstnanost kromě monetární politiky využít i fiskální politiku k oživení ekonomiky se doporučuje podpora agregátní poptávky – podnikání státu – státní intervence, investice


Stáhnout ppt "M AKROEKONOMICKÉ POROVNÁNÍ ZEMÍ EU. H LAVNÍ MAKROEKONOMICKÉ CÍLE VLÁDY Ekonomický růst Cenová stabilita Zaměstnanost Rovnováha ve vnějších vztazích."

Podobné prezentace


Reklamy Google