Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. července 2013VY_32_INOVACE_100307_Majetek_podniku_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. července 2013VY_32_INOVACE_100307_Majetek_podniku_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."— Transkript prezentace:

1 20. července 2013VY_32_INOVACE_100307_Majetek_podniku_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 Podnikatel ke své činnosti využívá majetek, který můžeme rozdělit na:  oběžný  dlouhodobý Majetek potřebný k podnikání je třeba někde získat (nejčastěji ho nakoupíme), k tomu můžeme využít:  vlastní zdroje počáteční vklad nebo zisk, který vznikne v průběhu podnikání  cizí zdroje zejména úvěry

3  doba použitelnosti je nejvýše jeden rok  mění svoji podobu, tzv. „obíhá“  často se spotřebovává jednorázově (např. materiál) Koloběh oběžného majetku penízemateriálvýrobkyzbožípohledávky

4  na počátku máme k dispozici peníze  za mě nakoupíme materiál  materiál zpracujeme na výrobky  výrobky, které půjdou do prodeje, se označují jako zboží  zboží prodáváme a do doby, než dojde k zaplacení, vzniknou pohledávky  po zaplacení pohledávek získáváme opět peníze

5 Do oběžného majetku zahrnujeme:  peníze (v hotovosti i na účtech)  ceniny (poštovní známky, stravenky, telefonní karty)  krátkodobý finanční majetek (cenné papíry, např. směnky)  pohledávky  zásoby zásoby materiál polotovary nedokončená výroba výrobky zboží

6 Zásoby jsou majetkem, který alespoň na nějakou dobu ukládáme do skladů. Typickými složkami zásob jsou:  materiál základní materiál, pomocný materiál, provozovací látky  polotovary produkty, které už byly zpracovány, ale nemohou být bez dalšího zpracování použity  nedokončená výroba produkty, které nejsou dokončeny, nejsou hotovým výrobkem, ale už prošly výrobními operacemi  výrobky (hotový produkt)  zboží výrobky nakoupené v jiných podnicích, které se bez dalšího zpracování dále prodávají

7  je majetek, který se používá delší dobu, postupně se opotřebovává a jeho vstupní cena přesahuje určitou hranici  dlouhodobý majetek se dělí na:  hmotný dlouhodobý majetek  nehmotný dlouhodobý majetek  dlouhodobý finanční majetek

8  jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok  jeho vstupní cena je podle daňových zákonů vyšší než 40 000 Kč  patří sem zejména:  pozemky  budovy, haly a stavby  dopravní prostředky  stroje a zařízení

9 Často se v podniku vyskytuje hmotný majetek, který má dobu použitelnosti delší než jeden rok, ale vstupní cenu nižší než 40 000 Kč. V tomto případě má podnik právo se sám rozhodnout, zda tento majetek zařadí do oběžného majetku nebo do majetku dlouhodobého.

10  jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok  jeho vstupní cena je podle daňových zákonů vyšší než 60 000 Kč  patří sem zejména:  software  patenty a licence  autorská práva  ochranné známky  know-how  zřizovací výdaje

11  podnik ho vlastní déle než jeden rok  výše jeho vstupní ceny není stanovena  je pořizován za účelem dosažení výnosů z úroků, výnosů z pronájmu nebo za účelem ovládání jiných podniků  patří sem např.:  akcie jiných podniků  půjčky na dobu delší než jeden rok

12 Výrobní kapacita je maximální množství výrobků, které je podnik schopen vyprodukovat na svém výrobním zařízení za určitou časovou jednotku (rok, měsíc, den) za optimálních podmínek. Optimální podmínky jsou nejpříznivější možné podmínky (dostatek materiálu, kvalitní materiál, nepřetržité dodávky energie, minimální poruchovost, nízká nemocnost atd.).

13 Výrobní kapacita = využitelný časový fond * kapacitní norma * počet jednotek zařízení  využitelný časový fond je doba, po kterou může být zařízení v provozu  kapacitní norma udává výkon zařízení Pokud zjistíme, že naše stávající kapacita není dostatečná, můžeme:  zvýšit její využití (zavedení více směn, odstranění prostojů, zkrácení doby oprav)  pořídit další dlouhodobý majetek

14 Investice můžeme chápat jako:  vynaložení prostředků s očekáváním, že nám přinesou další výnos  náklady na pořízení dlouhodobého majetku, o kterých předpokládáme, že se nám později vrátí i se ziskem  investice můžeme rozdělit na:  hmotné (pořízení strojů, výrobních hal atd.)  nehmotné (pořízení licencí, know-how apod.)  finanční (nákup akcií)

15 Majetek může získat různými způsoby, mezi nejběžnější patří:  vlastní výroba  nákup  vklad majetku společníky  darování  finanční leasing ( je to v podstatě dlouhodobý pronájem, poskytují ho specializované leasingové společnosti, nájemce splácí cenu majetku měsíčně nebo čtvrtletně, po ukončení leasingu se předmět stává majetkem nájemce, který také zajišťuje v průběhu leasingu údržbu a opravy)  přeřazení z osobního užívání

16 Dlouhodobý majetek se používá delší dobu a postupně se opotřebovává. Rozlišujeme dva druhy opotřebení: fyzické  nejčastěji nastává používáním majetku  dochází k němu i při nečinnosti majetku (rez apod.)  starší stroje vyžadují častější opravy atd. morální  majetek je zastaralý z důvodu technického pokroku  i nový majetek může být morálně opotřebený, pokud už existují dokonalejší stroje nebo software

17  opotřebení dlouhodobého majetku se v účetnictví vyjadřuje formou odpisů  vstupní cena dlouhodobého majetku se tak pravidelně snižuje o určitou částku  odpisy se průběžně sčítají, souhrn všech už provedených odpisů se nazývá oprávky  na konci životnosti jsou oprávky ve výši vstupní ceny  při výpočtu odpisů se vychází ze vstupní ceny  cena snížená o oprávky se nazývá zůstatková cena  rozlišujeme odpisy účetní a daňové

18  vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku  stejný majetek může být v jednom podniku v provozu třeba pět let a v jiném podniku může být stejný majetek intenzivně využíván třeba jen tři roky  nejčastěji se tyto odpisy vypočítávají právě podle doby upotřebitelnosti a na základě této doby se stanoví odpisová sazba  odpisová sazba v procentech = 100/doba životnosti  roční odpis = vstupní cena*(odpisová sazba/100)  někdy se odpisy počítají podle skutečného výkonu, např. u auta podle skutečně ujetých kilometrů

19  tento způsob výpočtu odpisů je podnikům stanoven zákonem o daních z příjmů  podniky tak mají určenou dobu životnosti majetku i způsob, jak odpisy počítat  daňové odpisy podnik používat musí pro účely výpočtu daně z příjmů  po pořízení majetku je tento majetek zařazen do jedné ze šesti odpisových skupin

20 Odpisová skupina Doba odepisování Příklad majetku 13 rokypočítače, tiskárny, ruční nářadí 25 letautomobily, lednice 310 lettrezory, rypadla 420 letdřevěné budovy, plynovody, ropovody 530 letbudovy, mosty, tunely, bazény, silnice 650 lethotely, administrativní budovy

21  typické pro výpočet daňových odpisů je nižší výše odpisů v prvním roce používání než v ostatních letech  je to proto, že v prvním roce se majetek obvykle nekupuje 1. ledna, ale až v průběhu roku (třeba až před koncem roku)  tato skutečnost by měla být ve výpočtu zohledněna, proto je odpis v prvním roce nižší  při pořízení majetku si podnik může vybrat ze dvou metod odpisování, ale zvolenou metodu nemůže během další doby odpisování měnit

22  pro každou odpisovou skupinu stanoví zákon procentuální odpisovou sazbu  roční odpis = vstupní cena * (odpisová sazba/100)

23  v tomto případě se pro výpočet používá koeficient a postup výpočtu je odlišný  roční odpis v prvním roce = vstupní cena koeficient pro první rok  roční odpis v dalších letech = 2 * zůstatková cena koeficient pro další roky - počet let dosavadního odpisování

24 Majetek vyřazujeme z různých důvodů, nejčastěji proto, že:  je fyzicky opotřebený  je morálně opotřebený  je poškozený  přestali jsme ho potřebovat Způsoby vyřazení majetku jsou následující:  prodej  darování  přeřazení do osobního užívání  likvidace

25  každý dlouhodobý majetek se v určitý den zařazuje do používání  v tento den vystavíme zápis o převzetí  majetku přidělíme inventární číslo a zapíšeme ho do karty dlouhodobého majetku  na této kartě se po celou dobu používání evidují odpisy a zůstatková cena  při vyřazování majetku se v příslušný den vyhotoví zápis o vyřazení a tato skutečnost se opět zapíše do karty

26  Jaký je rozdíl mezi základním a pomocným materiálem?  Proč je důležitá důkladná evidence dlouhodobého majetku?  Co je to inventarizace?  Co je to provozní (operativní) leasing?  Vyjmenujte příklady nového majetku, který je přesto morálně opotřebený (zastaralý).

27

28 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika1. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87204-24-5. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "20. července 2013VY_32_INOVACE_100307_Majetek_podniku_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google