Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové regulační období - změny. Regulace v teplárenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové regulační období - změny. Regulace v teplárenství"— Transkript prezentace:

1 Nové regulační období - změny. Regulace v teplárenství
Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

2 Cenové rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie pro rok 2015
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013 Účinnost od 1. ledna 2014 Platí pro ceny tepelné energie uplatňované za dodávky tepelné energie v roce 2014 Zároveň platí beze změn pro ceny tepelné energie uplatňované za dodávky tepelné energie od 1. ledna 2015

3 Základní principy regulace cen tepelné energie
Ceny tepelné energie (tepla i chladu) jsou regulovány způsobem věcného usměrňování cen podle § 6 zákona 526/1990 Sb., o cenách Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenového orgánu pro kalkulaci a sjednání cen Energetický regulační úřad stanovuje podmínky pro kalkulaci a sjednání věcně usměrňovaných cen tepelné energie v cenovém rozhodnutí Věcné usměrňování cen platí pro všechny dodávky tepelné energie ze zdrojů tepelné energie (např. i z domovních kotelen a ze spaloven odpadů) a z rozvodného tepelného zařízení (na všech úrovních předání tepelné energie)

4 Základní principy regulace cen tepelné energie
Podmínkami pro kalkulaci a sjednání cen se musí řídit všichni dodavatelé tepelné energie samostatně bez ohledu na ostatní dodavatele ve stejném řetězci dodávky tepelné energie Dodavatelem může být výrobce, distributor a rovněž vlastník nebo společenství vlastníků zajišťující tepelnou energii jako plnění poskytované s užíváním bytů či nebytových prostorů nebo k technologickým účelům (pojmy - Energetický zákon) Všechny ekonomicky oprávněné náklady, které dodavatel uplatňuje v souvislosti s dodávkami tepelné energie, musí promítnout v ceně tepelné energie Od roku 2004 se jednalo pouze o dílčí úpravy některých podmínek pro kalkulaci ceny tepelné energii a pro rok 2015 jsou podmínky bez jakýchkoliv změn

5 Vyhodnocení současných podmínek regulace cen tepelné energie
Věcné usměrňování cen bez omezování meziročního nárůstu, při němž je možné v ceně uplatnit ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk, je nejmírnější způsob cenové regulace V ceně tepelné energie je možné zohlednit specifické podmínky dané výroby a rozvodu tepelné energie Podmínky regulace umožňují vytvářet finanční prostředky pro obnovu, rozvoj a modernizaci výroby a rozvodu tepelné energie Nejsou podávány žádosti o výjimky z pravidel cenové regulace Způsob regulace umožňuje přizpůsobit výši ceny tepelné energie skutečnému tržnímu prostředí v dané cenové lokalitě Pravidla pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie usnadňují řešení případných sporů o cenu mezi dodavatelem a odběratelem a umožňují prověřovat uplatňované ceny tepelné energie

6 Kontrola cen tepelné energie
Kontrola dodržování zákona o cenách a cenového rozhodnutí k cenám pro příslušný kalendářní rok Kontrola dodržování závazných podmínek pro věcné usměrňování cen tepelné energie Při kalkulaci ceny tepelné energie Při sjednání ceny tepelné energie s odběrateli Při vyúčtování dodávek tepelné energie Znevýhodňování nebo zvýhodňování některých odběratelů či odběrných míst Uvádění nepravdivých či neúplných informací

7 Nejčastější zjištěné nedostatky při kontrole cenových předpisů
Nesprávná kalkulace ceny na jednotlivých úrovních předání Zařazení nákladů, které nesouvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie (věcně i časově) Nedodržení omezení výše některých nákladů v ceně tepelné energie Sjednaná cena tepelné energie nevychází z kalkulace Rozdíl mezi kalkulovanou, sjednanou a vyúčtovanou cenou tepelné energie Nedodržení pravidel při stanovení výše stálé složky ceny tepelné energie

8 Vývoj cen tepelné energie pro konečné spotřebitele

9 Projekt ERÚ k regulaci cen tepelné energie
Od roku 2013 probíhá projekt s cílem posouzení stávajícího způsobu regulace cen tepelné energie, analýza důsledků regulace a stavu odvětví teplárenství a návrh opatření pro vytvoření dlouhodobě stabilního prostředí v odvětví teplárenství Projektu se účastnili zástupci dodavatelů a odběratelů tepelné energie, pracovníci dalších státních institucí a ČVUT Byly diskutovány a zvažovány možné přístupy regulace cen v teplárenství a případné úpravy stávajících podmínek regulace ERÚ navrhoval úpravu, která zaváděla uplatnění možné míry výnosnosti v závislosti na výši uplatňované ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele, což by motivovalo dodavatele, aby efektivněji a hospodárněji vyráběli a distribuovali tepelnou energii a uplatňovali příznivé ceny (tento návrh nebyl dosud dořešen) Případné úpravy stávajících podmínek budou účinné od roku 2016

10 Vývoj poskytnuté podpory KVET 2014
Podporovaný zdroj energie První pololetí 2013 První pololetí 2014 mil. Kč GWh Biomasa 1 115 695 1 644 891 Bioplyn 2 827 925 3 365 1 061 Sluneční 11 061 946 13 957 1 182 Větrné 446 222 523 241 Malé vodní 1 042 717 893 503 Ostatní * 1 636 - 1 341 Celkem 18 127 21 723 Podpora elektřiny První pololetí 2013 První pololetí 2014 mil. Kč GWh Podpora formou zeleného bonusu 8 546 3 142 11 066 3 478 Podpora formou Výkupní ceny 8 348 908 9 741 942 Podpora decentrální výroby elektřiny 160 12 571 122 11 807 KVET 1 073 4 545 793 3 123 Celkem 18 127 - 21 723 Zdroj: OTE a.s.

11 Faktory ovlivňující vývoj podpory KVET v dalších letech
Směrnice 2010/75/ES o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), termín splnění 2016 resp. 2020 Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 Podmínky podpory poskytované na ochranu životního prostředí nebo dosažení energetických cílů Směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES Členské státy do 31. prosince 2015 provedou komplexní posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a účinného dálkového vytápění a chlazení a oznámí jej Komisi.

12 Faktory ovlivňující vývoj podpory KVET v dalších letech
Nové harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla Velký vliv Německé politiky Energiewende na ČR (např. kapacitní platby) Snižování spotřeby tepla (zateplování, velké ztráty při distribuci tepla, snižování průmyslové výroby,…) Odpojování se od SZTE (CZT) a to i od těch, které jsou ekonomicky optimální Závaznost Státní energetické koncepce pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií Problematika notifikace KVET Novela zákona č. 458/2000 Sb., a novela zákona č. 165/2012 Sb.

13 Přístup ERÚ k CR na rok 2015 Zachování stávajícího rozdělení na:
< 5 MW > 5 MW Zachování možnosti doplňkových sazeb I a II k základním sazbám ZB na KVET Zachování rozdělení dle instalovaného výkonu: 0-200 kW, kW, kW Aktualizace parametrů vstupujících do výpočtu Zachování diverzifikace dle paliva doplňkovou sazbou na ZP Zachován doplňkové sazby pro: bioplynové stanice, zplyňování a čistou biomasu, stávající spalovny KO, zemní plyn Zachování diverzifikace výše podpory dle účinnosti výroby energie a ÚPE. < 45 % (60 Kč/MWh) % (140 Kč/MWh) > 75 % (200 Kč/MWh) Zachován kategorie „Nová nebo modernizovaná kombinovaná výrobna elektřiny“ (200 Kč/MWh)

14 Ing. René Neděla www.eru.cz
Děkuji za pozornost Ing. René Neděla


Stáhnout ppt "Nové regulační období - změny. Regulace v teplárenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google