Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové regulační období - změny. Regulace v teplárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové regulační období - změny. Regulace v teplárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad."— Transkript prezentace:

1 Nové regulační období - změny. Regulace v teplárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

2 Cenové rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie pro rok 2015 2  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013  Účinnost od 1. ledna 2014  Platí pro ceny tepelné energie uplatňované za dodávky tepelné energie v roce 2014  Zároveň platí beze změn pro ceny tepelné energie uplatňované za dodávky tepelné energie od 1. ledna 2015

3 Základní principy regulace cen tepelné energie  Ceny tepelné energie (tepla i chladu) jsou regulovány způsobem věcného usměrňování cen podle § 6 zákona 526/1990 Sb., o cenách  Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenového orgánu pro kalkulaci a sjednání cen  Energetický regulační úřad stanovuje podmínky pro kalkulaci a sjednání věcně usměrňovaných cen tepelné energie v cenovém rozhodnutí  Věcné usměrňování cen platí pro všechny dodávky tepelné energie ze zdrojů tepelné energie (např. i z domovních kotelen a ze spaloven odpadů) a z rozvodného tepelného zařízení (na všech úrovních předání tepelné energie) 3

4  Podmínkami pro kalkulaci a sjednání cen se musí řídit všichni dodavatelé tepelné energie samostatně bez ohledu na ostatní dodavatele ve stejném řetězci dodávky tepelné energie  Dodavatelem může být výrobce, distributor a rovněž vlastník nebo společenství vlastníků zajišťující tepelnou energii jako plnění poskytované s užíváním bytů či nebytových prostorů nebo k technologickým účelům (pojmy - Energetický zákon)  Všechny ekonomicky oprávněné náklady, které dodavatel uplatňuje v souvislosti s dodávkami tepelné energie, musí promítnout v ceně tepelné energie  Od roku 2004 se jednalo pouze o dílčí úpravy některých podmínek pro kalkulaci ceny tepelné energii a pro rok 2015 jsou podmínky bez jakýchkoliv změn 4 Základní principy regulace cen tepelné energie

5 Vyhodnocení současných podmínek regulace cen tepelné energie o Věcné usměrňování cen bez omezování meziročního nárůstu, při němž je možné v ceně uplatnit ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk, je nejmírnější způsob cenové regulace o V ceně tepelné energie je možné zohlednit specifické podmínky dané výroby a rozvodu tepelné energie o Podmínky regulace umožňují vytvářet finanční prostředky pro obnovu, rozvoj a modernizaci výroby a rozvodu tepelné energie o Nejsou podávány žádosti o výjimky z pravidel cenové regulace o Způsob regulace umožňuje přizpůsobit výši ceny tepelné energie skutečnému tržnímu prostředí v dané cenové lokalitě o Pravidla pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie usnadňují řešení případných sporů o cenu mezi dodavatelem a odběratelem a umožňují prověřovat uplatňované ceny tepelné energie 5

6  Kontrola dodržování zákona o cenách a cenového rozhodnutí k cenám pro příslušný kalendářní rok  Kontrola dodržování závazných podmínek pro věcné usměrňování cen tepelné energie  Při kalkulaci ceny tepelné energie  Při sjednání ceny tepelné energie s odběrateli  Při vyúčtování dodávek tepelné energie  Znevýhodňování nebo zvýhodňování některých odběratelů či odběrných míst  Uvádění nepravdivých či neúplných informací 6 Kontrola cen tepelné energie

7 Nejčastější zjištěné nedostatky při kontrole cenových předpisů Nesprávná kalkulace ceny na jednotlivých úrovních předání Zařazení nákladů, které nesouvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie (věcně i časově) Nedodržení omezení výše některých nákladů v ceně tepelné energie Sjednaná cena tepelné energie nevychází z kalkulace Rozdíl mezi kalkulovanou, sjednanou a vyúčtovanou cenou tepelné energie Nedodržení pravidel při stanovení výše stálé složky ceny tepelné energie 7

8 Vývoj cen tepelné energie pro konečné spotřebitele 8

9 Projekt ERÚ k regulaci cen tepelné energie  Od roku 2013 probíhá projekt s cílem posouzení stávajícího způsobu regulace cen tepelné energie, analýza důsledků regulace a stavu odvětví teplárenství a návrh opatření pro vytvoření dlouhodobě stabilního prostředí v odvětví teplárenství  Projektu se účastnili zástupci dodavatelů a odběratelů tepelné energie, pracovníci dalších státních institucí a ČVUT  Byly diskutovány a zvažovány možné přístupy regulace cen v teplárenství a případné úpravy stávajících podmínek regulace  ERÚ navrhoval úpravu, která zaváděla uplatnění možné míry výnosnosti v závislosti na výši uplatňované ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele, což by motivovalo dodavatele, aby efektivněji a hospodárněji vyráběli a distribuovali tepelnou energii a uplatňovali příznivé ceny (tento návrh nebyl dosud dořešen)  Případné úpravy stávajících podmínek budou účinné od roku 2016 9

10 Vývoj poskytnuté podpory KVET 2014 Podporovaný zdroj energie První pololetí 2013První pololetí 2014 mil. KčGWhmil. KčGWh Biomasa1 1156951 644891 Bioplyn2 8279253 3651 061 Sluneční11 06194613 9571 182 Větrné446222523241 Malé vodní1 042717893503 Ostatní *1 636-1 341- Celkem18 127-21 723- 10 Podpora elektřiny První pololetí 2013První pololetí 2014 mil. KčGWhmil. KčGWh Podpora formou zeleného bonusu8 5463 14211 0663 478 Podpora formou Výkupní ceny8 3489089 741942 Podpora decentrální výroby elektřiny16012 57112211 807 KVET1 0734 5457933 123 Celkem18 127-21 723- Zdroj: OTE a.s.

11 Faktory ovlivňující vývoj podpory KVET v dalších letech Směrnice 2010/75/ES o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), termín splnění 2016 resp. 2020 Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020  Podmínky podpory poskytované na ochranu životního prostředí nebo dosažení energetických cílů Směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES  Členské státy do 31. prosince 2015 provedou komplexní posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a účinného dálkového vytápění a chlazení a oznámí jej Komisi. 11

12 Faktory ovlivňující vývoj podpory KVET v dalších letech Nové harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla Velký vliv Německé politiky Energiewende na ČR (např. kapacitní platby) Snižování spotřeby tepla (zateplování, velké ztráty při distribuci tepla, snižování průmyslové výroby,…) Odpojování se od SZTE (CZT) a to i od těch, které jsou ekonomicky optimální Závaznost Státní energetické koncepce pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií Problematika notifikace KVET Novela zákona č. 458/2000 Sb., a novela zákona č. 165/2012 Sb. 12

13 Přístup ERÚ k CR na rok 2015 Zachování stávajícího rozdělení na:  < 5 MW  > 5 MW Zachování možnosti doplňkových sazeb I a II k základním sazbám ZB na KVET Zachování rozdělení dle instalovaného výkonu:  0-200 kW, 200-1000 kW, 1000-5000 kW Aktualizace parametrů vstupujících do výpočtu Zachování diverzifikace dle paliva doplňkovou sazbou na ZP Zachován doplňkové sazby pro:  bioplynové stanice, zplyňování a čistou biomasu, stávající spalovny KO, zemní plyn Zachování diverzifikace výše podpory dle účinnosti výroby energie a ÚPE.  < 45 % (60 Kč/MWh)  45 - 75 %(140 Kč/MWh)  > 75 % (200 Kč/MWh) Zachován kategorie  „Nová nebo modernizovaná kombinovaná výrobna elektřiny“ (200 Kč/MWh) 13

14 Děkuji za pozornost Ing. René Neděla www.eru.cz


Stáhnout ppt "Nové regulační období - změny. Regulace v teplárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google