Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT"— Transkript prezentace:

1 HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT

2 Hybridní zobrazení Zobrazení kombinují metody PET/CT SPECT/CT PET/MRI
nukleární medicíny radiodiagnostiky PET/CT Pozitronová emisní tomografie Výpočetní tomografie SPECT/CT Jednofotonová emisní tomografie PET/MRI

3 Hybridní zobrazení PET/CT
Princip zobrazení PET Beta+ rozpad – Radionuklid s přebytkem protonů Přeměna protonu na neutron Vyzáření pozitronu a neutrina Posun v periodické tabulce o 1 místo doleva Příklad: 18F se rozpadá na 18O Pozitron přežívá zlomky s Dolet v prostředí jen několik mm Zaniká anihilací Anihilace pozitronu a elektronu Gamma záření 2 kvanta E – 511 keV Unikátní energie Úhel 180o Registrace koincidencí Dvě registrace v jediný okamžik n g 18F 511 keV e+ 180 e- g 511 keV

4 PET/CT scanner PET MDCT Gantry statické
Detektorová soustava po celém obvodu Lutetium-ortho-silicate Citlivost k anihilačnímu záření o energii 511 keV Detekce emisního záření – emisní sken MDCT Rotující část gantry – detektorová soustava Šestnáctiřadá detektorová soustava – addaptive array Gadolinium-ceramics Citlivost k nižžším energiím kolem 70 keV Detekce transmisního záření – transmisní sken

5 Radiofarmaka 18F poločas rozpadu 110 min 68Ga poločas rozpadu 68 min
Nejrozšířenější radionuklid pro PET Vhodný k dopravě mimo místo výroby 18FDG – fluorodeoxyglukóza – aerobní glykolýza 18FLT – fluorothymidin – proliferace buněk Na18F - fluorid sodný – kostní obnova 18F-Estradiol, 18F-methionin, 18F-DOPA, 18F-cholin 68Ga poločas rozpadu 68 min DOTA deriváty somatostatinová analoga 11C poločas rozpadu 20 min Velmi krátký poločas rozpadu Nevhodný k transportu 11C-acetát, 11C-cholin 13N (9 min), 15O (123 s), 82Rb (78 s)

6 Technika vyšetření Aplikace radiofarmaka Perorální příprava
Kontrola event. úprava glykémie Akumulace 60 min v klidu na lůžku Perorální příprava 1000 ml 2,5% manitol Akvizice a rekonstrukce CT Kolimace 16 x 0.75 mm 100 ml k.l ml FR i.v., 3 ml/s Zpoždění skenování 40 s – portální fáze FOV 700 mm pro korekci atenuace FOV 420 mm 5 a 1 mm měkké tkáně a HRCT plic Akvizice a rekonstrukce PET 7 postelí á 3 min Prostorové rozlišení 3 mm3 Korigované a nekorigované obrazy PET

7 Perorální příprava U zobrazení trupu perorální aplikace kontrastní látky frakcionovaným pitím pomocí hyperdenzní látky – kromě jícnu a žaludku nemá výhody pomocí 2,5% manitolu o objemu 1000 – 1500 ml – izodenzní kontrastní látka dovoluje kromě identifikace střeva také posoudit charakter postižení střevní stěny dysplastický adenom sestupného tračníku, orálněji drobný polyp bez zvýšeného obratu, polypy sneseny při endoskopii

8 Korekce atenuace dat PET
Nekorigované – čistě emisní – PET obrazy Tkáně na povrchu těla dávají nejvyšší signál PET obrazy s korekcí atenuace Zohlednění absorpce záření okolními tkáněmi – charakteristika tkání na základě absorbce záření dle CT

9 Hodnocení PET nekorigovaný PET s korekcí atenuace PET/CT fúze
Plicní uzly Arteficielní akumulace PET s korekcí atenuace Vyhledávání fokusů akumulace Hodnocení aktivity PET/CT fúze Lokalizace PET fokusů CT – HRCT Plicní parenchym Skelet CT – abdominální rekon. Lokální invaze Jaterní metastázy

10 Postprocessing - fúze CT a PET
Mnohočetné kolorektální Ca a polypy, peritoneální metastázy 18FDG-PET/16-DCT

11 18F-fluorodeoxyglukóza
Metabolická kompetice s glukózou Transport z plazmy do tkání pomocí glukózového přenašeče Hexokinázou je fosforylována na 18F-FDG-6-fosfát Nedokončuje glykolýzu Akumuluje se v buňkách Nádorové buňky mají obvykle deficit glukózo-6-fosfatázy plasma buňky Glukóza Glukóza Glukózo-6-P glykolýza 18F-FDG 18F-FDG 18F-FDG-6-P transport fosforylace glykolýza

12 18FDG-PET/CT Rychlý metabolismus závislý na glykolýze
Nádorové tkáně metabolizující glukózu Záněty s histiocytární nebo monocytární celulární přítomností Fyziologická akumulace Mozková tkáň Hnědá tuková tkáň Příčně pruhovaná svalovina Ledviny Slinné žlázy Vylučování renální clearancí Vysoká koncentrace v moči Dutý systém ledvin Močovody Močový měchýř

13 Staging nádorů Hodnocení rozsahu nádorového onemocnění Karcinom plic
Orofaciální nádory Lymfomy Muskuloskeletální nádory

14 Bronchogenní karcinom

15 Bronchogenní karcinom
Epidermoidní karcinom s metastázou do mozku CAVE: kompletní staging (hlavně při neurologickém deficitu) jen pomocí MRI

16 Intraventrikulární lymfom

17 Hodgkinova choroba

18 Muskuloskeletální nádory
Světlobuněčný sarkom tend. Achillei Leiomyosarkom Synoviální sarkom

19 Restaging nádorů Zhodnocení efektu léčby Po kurativní terapii
Zhodnocení odpovědi na léčbu mezi sériemi

20 T3N2M0, provedena úspěšná radio a chemoterapie
Ca orofaryngu T3N2M0, provedena úspěšná radio a chemoterapie o 18 měsíců později po chemo a radioterapii

21 1 měsíc po resekci 3 měsíce po resekci Pleomorfní dediferencovaný sarkom měkkých tkání - dříve tzv. maligní fibrózní histiocytom

22 Odpověd na terapii po kurativní chemo- a radioterapii
Cervikální karcinom Odpověd na terapii po kurativní chemo- a radioterapii Inoperabilní adenokarcinom původně s infiltrací parametrií a vzdálenými metastázami myom myom Ca Ca před terapií po terapii

23 Ovariální karcinom Pozitivní nález může předcházet zvýšení nádorových markerů – CA 125, proto je PET/CT metoda vhodná k restagingu i u bezpříznakových nem. Serózně-papilární ovariální Ca, květen 2005 původně T3bN1M0 Bez příznaků po 6 sériích CHT květen 2006 Odpověď na terapii po dalších 6 sériích CHT září 2006 Elevace CA 125 progrese červen 2007

24 Nádory neznámého původu
Metastatické postižení Neznámý zdroj do mozku do plic

25 Metastázy z neznámého zdroje

26 Grading nádoru Posouzení stupně diferencovanosti
Čím vyšší grading, tím zpravidla vyšší akumulace FDG Předpověď účinku terapie Vyšší grading - vyšší agresivita Vyšší grading – vyšší citlivost na CHT

27 Low-grade astrocytom

28 Anaplastický oligodendrogliom

29 18F-FDG-PET/CT a HCC Okazumi 3 Okazumi 2 Okazumi 1 HK II HK II Glut 1
*Okazumi S, Isono K, Enomoto K et al. Evaluation of liver tumors with fluorine-18-fluorodeoxyglucose PET: characterisation of tumor and assessment of effect of treatment. J Nucl Med 1992; 33: Glut 1 Glut 1 Fosfat. Fosfat. dobře dif. HCC= norm. hepatocyt Okazumi 3 dobře dif. HCC Okazumi 2 HK II HK II Glut 1 Glut 1 Fosfat. Fosfat. anaplast. HCC CCC, smíšené Okazumi 1 špatně dif. HCC

30 HE

31 Horečka nejasného původu
Definice (fever of unknown origin - FUO) Teplota 38o C déle než tři týdny Nevyjasněná příčina více než 1 týden Diagnostický algoritmus Vyloučení manipulace s teploměrem Anamnéza, klinické vyšetření Krevní obraz, sedimentace CRP Ultrazvukové vyšetření, RTG hrudníku Sérologie PET/CT Zvýšená akumulace v zánětlivé infiltraci Monocytární makrofágy vysoká exprese genu GLUT-1 a GLUT-3 Histiocytární elementy – mnohojaderné buňky Fibroblasty, lymfocyty, granulocyty M. Hodgkin

32 Blastický zvrat osteomyelofibrózy – muž 48 let

33 Polymikroarteritida – ANCA pozitivita, potvrzeno i biopsií, žena 48 let
Příznivá reakce na terapii kortikoidy o 6 měsíců

34 18F-fluorothymidin Marker replikace DNA = buněčné proliferace
Rychle množící se buňky Nádory Kostní dřeň Germinativní zóny mízních uzlin Monitorování účinku terapie – RT, CHT

35 indikace

36 18F-natriumfluorid Marker kostní obnovy
Váže se na hydroxyapatit – vzniká fluoroapatit Míra osteoblastické aktivity Osteoplastické kostní metastázy Ca prostaty Ca prsu Ca plic Kostní nádory

37 indikace

38 SPECT/CT Využívá tradičních postupů zobrazení nukleární medicíny ve spojení s morfologickým zobrazením výpočetní tomografií SPECT Radiofarmaka Radionuklid s gama rozpadem 99mTc, 111In, 123I, méně často 131I, 67Ga Diagnostika neuroendokrinních nádorů Detekce kostních metastáz Detekce sentinelové uzliny CT Nízkodávkové CT (low-dose) HRCT pro plicní parenchym a skelet, uzliny Plněhodnotné CT s aplikací k.l. i.v. abdominální orgány i možnost fázového zobrazení

39 Akvizice a rekonstrukce dat
SPECT Aplikace radiofarmaka Časný a pozdní záznam Cílený SPECT záznam Rekonstrukce dat vhodnější iterativní než zpětná filtrovaná projekce Korekce atenuace pomocí CT CT Akvizice dat po pozdním záznamu Aplikace jódové k.l. U jater, pankreatu zobrazení v arteriální a venózní fázi Off-line použití dat

40 99mTc-MIBI-SPECT/CT 99mTc-methoxyisobutylisonitril, lipofilní kationt s pasivním intracelulárním přesunem, v časné fázi po 10 min se akumuluje ve štítné žl., PTH a slinných žlázách, po 2 h se vymývá ze tkáně štítné ž., přetrvává v PTH

41 111In-octreotid-SPECT/CT
Octreotid se váže na somatostatinový receptor SSRS2, který se vyskytuje u žlázových tkání se sekreční aktivitou (žaludek, NET, etc.) a v některých mezenchymálních nádorech např. meningiomech

42 111In-octreotid-SPECT/CT
Akumulace je závislá na hustotě SSRS2, indikace: karcinoid, gastrinom, ale i jiné NET, některé NET však subtyp 2 receptoru zcela postrádají!

43 123I-MIBG-SPECT/CT 123I-metajódbenzylguanidyl (MIBG) – derivát antihypertenziva akumuluje v sekrečních granulech dřeně nadledvin, paraganglií Medulární Ca štítné žlázy, neuroblastom

44 99mTc-MDP-SPECT/CT Metylendifosfonát je metabolický marker kostní obnovy, především osteoblastické aktivity, výrazná pozitivita v osteoplastických metastázách, ale i v přestavbových procesech

45 99mTc-nanokoloid-SPECT/CT
Detekce sentinelové uzliny – karcinom prsu, karcinomy gynekologické, melanoblastom

46 Klinický význam SPECT/CT
Nádory příštítných tělísek, NET, skelet Peroperační lokalizace mobilní sondou

47 SPECT/CT versus PET/CT
Cena? Non-techneciová radiofarmaka dražší než 18F-FDG Techneciová radiofarmaka mnohem levnější Prostorové rozlišení? SPECT – 2x až 3x horší než PET Výkon CT SPECT/CT - nízkovýkonové přístroje, částečně omezené skenovací schopnosti Kdy použít SPECT/CT Detekce okultních nádorů (feochromocytom, NET) Zhodnocení možností terapie somatostatinovými analogy Zhodnocení cesty lymfatické drenáže CT pomůže nález lépe lokalizovat a specifikovat


Stáhnout ppt "HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT"

Podobné prezentace


Reklamy Google