Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků? Jiří Schwarz člen NERV 131. Žofínské fórum, 17. duben 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků? Jiří Schwarz člen NERV 131. Žofínské fórum, 17. duben 2012."— Transkript prezentace:

1 Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků? Jiří Schwarz člen NERV 131. Žofínské fórum, 17. duben 2012

2 Obsah 1)Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období )Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím a náboženským organizacím, a to za období )Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období )Komparace variant narovnání: 2008 a )Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které by byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období )Srovnání odhadu výdajů státního rozpočtu, které by byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností v modu status quo a výdajů při uzákonění naturální a relutární náhrady, a to za období )Kvalifikovaný odhad výnosů a úspor státního rozpočtu při uzákonění naturální a relutární náhrady za období

3 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období

4 Dominantní složkou těchto výdajů (přes 95 %) byly platy duchovních 1). Odhad je založen na počtu duchovních ve sledovaném období a velikosti reálné mzdy (včetně povinných odvodů) v cenách roku 2007: Průměrný roční počet duchovních3457 2) X Průměrná roční dotace na 1 duchovního (v r. 2007) ) XPočet let sledovaného období42 Celkem42,5 mld. Kč 4) 1) Zdroj: MK ČR 2) Počet duchovních v roce 2007 v ČR byl ) K odhadu byla použita výše dotace vycházející z reálných veličin r ) To je cca 1,01 mld. Kč ročně

5 2) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím a náboženským organizacím, a to za období

6 Tento majetek sestával zejména z budov (v hodnotě cca 43,8 mld. Kč), zemědělské a lesní půdy a vodních ploch (v celkové hodnotě cca 91,1 mld. Kč) a je oceněn v cenách roku Průměrný roční výnos z výše uvedeného majetku se stanoví: 5 % p.a. u budov, 5) 1 % p.a. u pozemků. 6) Celkový průměrný roční výnos se vynásobí délkou stanoveného období v letech. 7) 5) Z této hodnoty vychází např. Zákon č. 107 /2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně Občanského zákoníku. 6) Jde o obvyklou hodnotu ročního nájemného u zemědělské půdy v ČR. 7) 64 let.

7 Výnosy z budov:140,16 mld. Kč 43,8(hodnota budov v mld. Kč) X0,05(roční výnosnost budov) X64(počet let) Výnosy z pozemků:58,30 mld. Kč 91,1(hodnota pozemků v mld. Kč) X0,01(roční výnosnost pozemků) X64počet let Celkem:198,46 mld. Kč (cca 3,1 mld. Kč ročně) 8) 8) Tento výnos nebyl realizován, proto nebyl ani zdaněn. Pro uplatnění tohoto požadavku používáme sazbu DPPO roku 2012, tj. 19% (celková suma výnosů po zdanění činí tedy 160,76 mld. Kč)

8 3) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období

9 Expertní odhad hodnoty patronovaného 9) církevního majetku se vynásobí koeficientem stanovujícím velikost technických odpisů tohoto typu majetku a počtem let, kterých se to týká: 9) Patronátem se rozumí smluvní vztah mezi církví a patronem. Patron se zavazuje k údržbě nějakého církevního majetku (obvykle plášťů budov), na oplátku pak obvykle získává určitá práva spolurozhodovat o některých církevních záležitostech (např. o jmenování faráře jím patronovaného kostela). Hodnotu takového patronátu lze tedy aproximovat hodnotou odpisů patronovaného majetku (tj. výdaji nezbytnými na zajištění příslušné údržby).

10 146,4 mld. KčOdhad hodnoty patronovaného majetku (221, 8 mld. Kč, tedy expertní odhad hodnoty církevních budov 10), se vynásobí koeficientem 0,66, tedy podílem budov, ke kterým byly sjednány patronáty). X 0,011% je hodnota technických odpisů tohoto typu nemovitého majetku (pro daňové účely se dnes používají u tohoto typu majetku 2 %). X 64Počet let sledovaného období 93,70 mld. Kč(cca 1,46 mld. Kč ročně) 10) V ČR je kostelů, zastavěná plocha průměrného kostela je 311 m 2 a výška 10 m, objem tedy m 3. Použitá cena stavebních prací je Kč za m 3 v cenách roku 2007.

11 Souhrnná bilance (z pohledu státu) Výdaje státu na církve ( ) 11) - 64,79 mld. Kč Nerealizované výnosy církví z: - majetku160,76 mld. Kč - patronátů 93,70 mld. Kč Saldo189,66 mld. Kč Saldo bez patronátů 95,96 mld. Kč 11) Pro porovnání nákladů a výnosů stanovujeme jeden časový interval a počítáme v cenách roku 2007.

12 4) Komparace vládních variant narovnání: 2008 a 2012.

13 Komparace variant 2008 a Hodnota původního majetku církví a náboženské společnosti 134 mld. Kč Naturální náhrada51 mld. Kč75 mld. Kč Relutární náhrada83 mld. Kč59 mld. Kč Doba splácení60 let30 let Úročení/valorizaceúrok 4,85 % p.a.roční míra inflace Přechodné období20 let17 let

14 5) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které by byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období

15

16 Výdaje státu na církve za posledních 10 let (v miliónech Kč, v cenách roku 2011) roknominálníreálnéreálná změna v % kumulovaná reálná změna v % % %22.9% %24.6% %27.8% %34.5% %46.8% %45.7% %47.3% %49.5% %48.0%

17

18 Počet duchovních evidovaných MKČR za posledních 10 let rokpočet duchovníchzměna v %kumulovaná změna v % % %9.7% %12.7% %17.7% %21.3% %23.7% %28.5% %31.9% %34.3% %34.7%

19 12) V roce 2035 by mělo dojít k obnově věkové struktury duchovních způsobené restrikcemi studia teologie v období totality. Tempo růstu se může snížit o 2/3 odhadované hodnoty.

20 rokpočty duchovníchkumulovaná změna v % % % % % % Odhad počtu duchovních 13) evidovaných MK ČR na příštích 50 let 13) Odhad spodní limity tempa růstu počtu duchovních.

21

22 Odhad výdajů 14) státu na církve na příštích 50 let v modu status quo (v mil. Kč, v cenách r. 2011) rokroční odhad výdajůkumulovaný roční odhad ) Odhad vychází ze spodní hranice tempa růstu počtu duchovních.

23 6) Srovnání odhadu výdajů státního rozpočtu, které by byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností v modu status quo a výdajů při uzákonění naturální a relutární náhrady, a to za období

24

25 Srovnání odhadu ročních výdajů při zachování statutu quo a relutárního vyrovnání na příštích 50 let (v miliónech Kč, v cenách r. 2011) rokroční odhad výdajůsplátka bez valorizacesplátka s valorizací 2%příspěvek

26

27 Srovnání kumulovaného odhadu výdajů v modu status quo a relutárního narovnání na příštích 50 let (v miliónech Kč, v cenách r. 2011, bez valorizace) RokKumulovaný odhad výdajůKumulovaná splátka+příspěvek

28

29 Srovnání kumulovaného odhadu výdajů v modu status quo s naturálním a relutárním narovnáním na příštích 50 let (v miliónech Kč, v cenách r. 2011, bez valorizace) RokKumulovaný odhad výdajů Kumulovaná splátka+příspěvek+naturální restituce

30 7) Kvalifikovaný odhad výnosů a úspor veřejných rozpočtů při uzákonění naturální a relutární náhrady za období

31 Odhad výnosů veřejných rozpočtů z daní v období Budovy v hodnotě 12,09 mld. Kč 15) Předpoklad 1% roční investice 15) Odhad (12,09 mld. Kč) vychází z rozdílu celkové hodnoty naturální náhrady 75 mld. Kč a hodnoty lesní a zemědělské půdy. 1% investice0,1209 mld. Kč Inv. multiplikátor ve stavebnictví X 2,5 X 50 let 15,11 mld. Kč Složená daňová kvóta 34,7% Výnos státu5,24 mld. Kč

32 Odhad výnosu veřejných rozpočtů z daně z nemovitostí za období Lesní půda ha Výměr půdy v m 2 x průměrná cena půdy na m 2 x trvalé travní porosty, hospodářské lesy x počet let x 27,7 x 0,0025 x 50 = 5,194 mld. Kč Zemědělská půda ha Výměr půdy v m 2 x průměrná cena půdy na m 2 x sazba daně za orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady x počet let x 44,5 x 0,0075 x 50 = 8,010 mld. Kč Celkem 13,20 mld. Kč

33 Odhad výnosů veřejných rozpočtů z DPPO za období Výnosy z budov:7,55 mld. Kč 3,02 16) (hodnota budov v mld. Kč) X0,05(roční výnosnost budov) X50(počet let) Výnosy z pozemků:31,46 mld. Kč 62,91(hodnota pozemků v mld. Kč) X0,01(roční výnosnost pozemků) X50(počet let) Celkem:39,01 mld. Kč Příjem státu: 17) 7,41 mld. Kč 16) Podíl hospodářských budov představuje ¼ z celkové hodnoty budov. 17) DPPO 19% v roce 2012.

34 Odhad úspory výdajů na MK ČR za období Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 0,278 mld. Kč za rok 2011 Odhad úspory 20% Úspora za 50 let 2,78 mld. Kč

35 Odhad celkových výnosů a úspor veř. rozpočtů za období Odhad výnosu z daní (z inv. činnosti) 5,24 mld. Kč Odhad výnosu daně z nemovitostí13,20 mld. Kč Odhad výnosu DPPO 7,41 mld. Kč Odhad úspory na MK ČR 2,78 mld. Kč Celkem28,63 mld. Kč

36


Stáhnout ppt "Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků? Jiří Schwarz člen NERV 131. Žofínské fórum, 17. duben 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google