Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikropropagace klonů lesních dřevin – termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech. Řešitel: Ing. Hana Prknová Spoluřešitelé: Prof. Ing. Jaroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikropropagace klonů lesních dřevin – termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech. Řešitel: Ing. Hana Prknová Spoluřešitelé: Prof. Ing. Jaroslav."— Transkript prezentace:

1 Mikropropagace klonů lesních dřevin – termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech. Řešitel: Ing. Hana Prknová Spoluřešitelé: Prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc. Ing. Jaroslav Klápště ČZU FLD 2007 © ČZU Praha (Vypracováno dle projektu č. 124/2007 z grantu FRVŠ.)

2  Komentované fotografie v tomto minilexikonu k mikropropagaci jsou seřazeny abecedně dle originálních termínů v angličtině (uvedených na stránkách jako první nahoře).  Rejstřík odpovídajících českých termínů je umístěn na konci. Obsahuje odkazy na čísla uvedená na každé stránce vpravo dole (totožná s čísly fotografií na CD).  Pro převzetí fotografií k tisku má minilexikon jako přílohu CD s fotografiemi ve vyšší kvalitě. (© ČZU Praha.)  Výběr zahrnuje nejfrekventovanější termíny potřebné pro orinetaci ve speciální literatuře. Autoři jej považují za otevřený a předpokládají průběžné doplňování zejména dle potřeb praktik ČZU FLD.  České ekvivalenty byly v některých případech (např. „microcutting“ = „mikrořízek“) prověřeny i z hlediska lingvistického, dotazem v poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR.

3 3 bridge Český ekvivalent: můstek Vysvětlivka: Obloukovitě ohnutý proužek z filtračního papíru (umístěný ve zkumavce), nebo konvexní skládačka z filtračního papíru (umístěná ve skleničce). Používá se někdy jako nosič inokula při kultuře in vitro za použití tekutého média. Podrobnosti: Výhodou této pomůc- ky je možnost manipulace se studeným roztokem (bezpečnější než rozlévání ztekuceného horkého agarového média) i odolnost nosiče vůči hydrolýze. Nevýhodami jsou poměrná pracnost, nespolehlivost tvaru nosiče a dosti špatný kontakt inokula s médiem. Příklad užití: Kyte L. et Kleyn J. (1999): Plants from test tubes. An introduction to micropropagation.- Timber Press, Portland.

4 4 callus tissue Český ekvivalent: kalus Vysvětlivka: Pletivo z nediferencovaných nezelených buněk relativně velkých roměrů, vznikající po poranění rostlinných orgánů. Je derivátem parenchymu a vzniká dediferenciací. (Viz též callus culture.) Podrobnosti: Kalus je pojmem známým při klasickém řízkování, neboť vzniká na řezné ráně před tvorbou kořenů. Jeho růst rostlina vyvolává pomocí fytohormonů, zejména auxinu. V kulturách in vitro je růst cytologicky podobného pletiva navozován i jinými fytohormony, včetně cytokininů. Tendence k tvorbě kalusu je také dána ekofyziologickou konstitucí daného materiálu. Příklad užití: Esau K. (1965): Plant anatomy.- 2. ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, London, Sydney.

5 5 callus culture Český ekvivalent: kultura kalusová Vysvětlivka: Kultura in vitro, v níž se rozrůstá pletivo z nediferencovaných buněk podobných hojivému pletivu na poraněních rostlinných orgánů (původně: kalus = svalec, zával). Užívá se k následné produkci somatických embryí, anebo k získávání sekundárních metabolitů. Podrobnosti: Kalusová kultura hybrida Abies cilicica Ant. et Kotschy x A.cephalonica Loud. (bílé shluky) rostoucí na modifikovaném tekutém SH médiu s pískovým nosičem. Příklad užití: Mathur G. (2001): Morphogenetic studies of two Indian pines in vitro: Pinus roxburghii Sarg. and Pinus wallichiana A. B.- Thesis, National chemical laboratory Pune – 411 008, 125 p. [depon. in Univ. of Pune, India].

6 6 callus embryogenic Český ekvivalent: kalus embryogenní Vysvětlivka: Stav kalusu, kdy při somatické embryogenezi přechází ke tvorbě globulárních embryí (viz). Při tom se mění i enzymatické aktivity a vnitřní mikrostruktury buněk. Povrch kalusu za tohoto stavu se jeví jako "květákovitý". Podrobnosti: Somatická embryo- geneze Ulmus glabra Huds. kultivovaného v temnu, na ½ MS médiu bez fytohormonů. Tato subkultura produkuje první, dobře patrná globulární somatická embrya. Příklad užití: Kormuťák A. et Vooková B. (2001): Peroxidase activity in non- embryogenic and embryogenic calli and in developing somatic embryos of white fir (Abies concolor Gord. et Glend).- Plant Biosystems 135: 101- 105.

7 7 callus non-embryogenic Český ekvivalent: kalus neembryogenní Vysvětlivka: Stav kalusu, kdy při somatické embryogenezi probíhá růstová aktivita, nikoli však zakládání somatických embryí. Kalus se za tohoto stavu jeví jako "vatovitý". Podrobnosti: Somatická embryo- geneze Ulmus glabra Huds. kultivovaného v temnu, na ½ MS médiu s cytokininem. Tato subkultura produkuje pouze kalusové buňky a roste velmi rychle. Příklad užití: Kormuťák A. et Vooková B. (2001): Peroxidase activity in non- embryogenic and embryogenic calli and in developing somatic embryos of white fir (Abies concolor Gord. et Glend).- Plant Biosystems 135: 101- 105.

8 8 contamination Český ekvivalent: kontaminace Vysvětlivka: Infekce původně sterilní čili aseptické kultury v důsledku zanesení spór plísní nebo jiných mikroorganismů. Podrobnosti: Kalusová kultura na tekutém médiu s pískovým nosičem je potažena bílým povlakem plísně. Nejčastější příčinou jsou znečištěné nástroje, nebo špatná funkce laminárního boxu v laboratoři. Příklad užití: Dodds J. H. et Roberts L. W. (1995): Experiments in plant tissue culture. 3. ed.- Cambridge University Press.

9 9 embryo somatic bipolar Český ekvivalent: embryo somatické bipolární Vysvětlivka: Somatické embryo s anatomicky patrným základem (primordiem) děloh a kořene. Původně kulatý tvar také přešel v torpédovitý. Podrobnosti: Somatická embryo- geneze Abies alba Mill., stadium morfogeneze, za vzniku bipolárních embryí z globulárních embryí. Kultivace probíhá na modifikovaném tekutém SH médiu, na pískovém nosiči, v temnu. Příklad užití: Chalupa V. (In vitro propagation of Tilia platyphyllos by axillary shoot proliferation and somatic embryogenesis.- Journ. Forest Sci. 49: 537-543.

10 10 embryo somatic globular Český ekvivalent: embryo somatické globulární Vysvětlivka: Vícebuněčný zakulacený mikroskopicky malý útvar, jenž při embryogenezi později přechází ve vyvinutější bipolární embryo. Podrobnosti: Mikrofotografie roz- tlakového preparátu s patrnými globulárními embryi Ulmus glabra Huds., založenými mezi průsvitnými kalusovými buňkami. Příklad užití: Conde P., Loureiro J. et Santos C. (2004): Somatic embryo- genesis and plant regeneration from leaves of Ulmus minor Mill.- Plant Cell Rep. 22: 632-639.

11 11 embryo zygotic Český ekvivalent: embryo zygotické Vysvětlivka: Zárodek čili embryo pocházející ze zygoty (buňky vzniklé splynutím buněk pohlavních). Získává se vyjmutím ze semen a užívá se často jako primární explantát na počátku mikropropagace. Podrobnosti: Somatické embryo Ginkgo biloba L. vyjmuté ze semene a kultivované na tekutém ½ MS médiu s pískovým nosičem. Příklad užití: Mathur G. (2001): Morphogenetic studies of two Indian pines in vitro: Pinus roxburghii Sarg. and Pinus wallichiana A. B.- Thesis, National chemical laboratory Pune – 411 008, 125 p. [depon. in Univ. of Pune, India].

12 12 embryogenesis somatic Český ekvivalent: embryogeneze somatická Vysvětlivka: Tvorba útvarů s vlastnostmi podobnými normálním (zygotickým) embryím, avšak vznikajících v kultuře in vitro z nediferencovaného embryogenního pletiva odvozeného z nepohlavních (somatických) rostlinných buněk. Podrobnosti: Somatická embryo- geneze Ulmus glabra Huds. kultivovaného na světle, na ½ MS médiu bez fytohormonů se sníženým obsahem cukru. Příklad užití: Conde P., Loureiro J. et Santos C. (2004): Somatic embryo- genesis and plant regeneration from leaves of Ulmus minor Mill.- Plant Cell Rep. 22: 632-639.

13 13 ESM; embryonal-suspensor mass Čes. ekviv.: masa embryonální suspenzorová Zárodek (embryo) má zavěšovadlo (suspensor), jímž je spojen s mateřským organismem. Po vyjmutí embrya ze semene (nejlépe nezralého) a inokulaci se zpravidla na straně suspensoru začnou tvořit nediferencované (kalusovité) buňky využitelné při somatické embryogenezi. Podrobnosti: Po inokulaci embryí z nezralých semen hybrida Abies cilicica Ant. et Kotschy x A.cephalonica Loud. na SH médium vznikla ESM, v dalších subkulturách označovaná jako tzv. kalusová kultura. Příklad užití: Mathur G. (2001): Morphogenetic studies of two Indian pines in vitro: Pinus roxburghii Sarg. and Pinus wallichiana A. B.- Thesis, National chemical laboratory Pune – 411 008, 125 p. [depon. in Univ. of Pune, India].

14 14 inoculation Český ekvivalent: inokulace, naočkování Vysvětlivka: Vložení sterilního rostlinného pletiva nebo části orgánu do zkumavky nebo baňky s živným médiem, při mikropropagaci. Provádí se za sterilních podmínek, zpravidla v laminárním boxu. Tak vzniká kultura in vitro. Podrobnosti: Zygotické embryo vyjmuté ze semene Abies alba Mill. Bylo naočkováno na tekuté modi- fikované SH médium s pískovým nosičem. Vpravo je již po týdnu patrný růst, v podobě abnormálních buněk ovlivněných fytohormonem ze skupiny cytokininů. Příklad užití: Conde P., Loureiro J. et Santos C. (2004): Somatic embryo- genesis and plant regeneration from leaves of Ulmus minor Mill.- Plant Cell Rep. 22: 632-639.

15 15 microcutting Český ekvivalent: mikrořízek Vysvětlivka: Řízky získávané laboratorní mikropropagací, a proto malých rozměrů. Do nesterilního substrátu se sázejí k zakořenění při délce asi 2,5 – 5 cm. Příklad užití: Kyte L. et Kleyn J. (1999): Plants from test tubes. An introduction to micropropagation.- Timber Press, Portland. Podrobnosti: Mikrořízky z orgá- nové kultury Sorbus domestica L., jednak ošetřené stimulátorem AS-1, jednak již zakořeněné v nesterilním substrátu z rašeliny a vermikulitu. Vpravo následně vzniklá sazenice po otužení.

16 16 organ culture Český ekvivalent: kultura orgánová Vysvětlivka: Kultura in vitro, při níž nedochází (na rozdíl od kalusové nebo meristémové kultury) k dediferenciaci, takže jsou stále patrné prýty. Podrobnosti: Subkultura odvozená ze semenáčku Sorbus domestica L., rostoucí na ½ MS médiu s cytokininem. Je zdrojem mikrořízků určených k zakořeňování. Příklad užití: Dodds J. H. et Roberts L. W. (1995): Experiments in plant tissue culture. 3. ed.- Cambridge University Press.

17 17 recalcitrance Český ekvivalent: rekalcitrance Vysvětlivka: Nežádoucí a většinou ireverzibilní stav nastávající u kultur in vitro, kdy buňky, pletiva nebo orgány ustrnou ve vývoji i růstu a ač jsou živé, nereagují ani na změněné kultivační podmínky (recalcitro = přístup odpírám, vyhazuji – o koni). Příčiny jsou spatřovány v ekologické konstituci rostlinného materiálu (donora), manipulacích in vitro a stresorech in vitro.Vážný problém v biotechnologii. Podrobnosti: Kalusová kultura Abies alba Mill. indukovaná ze zygotického embrya vyjmutého ze zralého semene a kultivovaná na tekutém modifikovaném SH médiu s pískovým nosičem. Vzniklá globulární somatická embrya ustrnula v tomto stadiu a počínají hnědnout. Proces je ireverzibilní. Rekalcitrance je důsledkem použití příliš vyspělého výchozího zygotického embrya i přiro- zené konstituce jehličnanů, majících většinou špatné predispozice pro somatickou embryogenezi, Příklad užití: Benson E. E. (2000): Special symposium: In vitro recalcitrance: An introduction.- In Vitro Cell. Dev. Biol. – Plant 36: 141-148.

18 18 segment nodal Čes. ekviv.: segment nodální, štěp uzlinový Vysvětlivka: Část stonku s uzlinou; uzlina (nodus) je víceméně zduřelé místo na stonku, kde vyrůstá jeden nebo více listů. Nodální segment z letorostu vzniklého z přirychleného rašení větve se po povrchové sterilizaci používá jako inokulum při orgánových kulturách. Podrobnosti: Uzlina je na stonku důležitá tím, že tam bývá úžlabní pupen a snadno se tam zakládají adventivní pupeny. Nodální segment může být pořízen i z mikrořízku. Příklad užití: Chalupa V. (2003): In vitro propagation of Tilia platyphyllos by axillary shoot proliferation and somatic embryogenesis.- Journ. Forest Sci. 49: 537-543.

19 19 senescence Český ekvivalent: senescence, stárnutí Vysvětlivka: Projevy ustrnutí až úpadku; kombinace procesů, která u kultur in vitro následuje po periodě růstu a rozvoje. Na rozdíl od rekalcitrance (viz recalcitrance) jde o fenomén reverzibilní; je možné zmlazení kultury včasným pasážováním (před úplnou ztrátou vitality). Podrobnosti: Orgánová kultura Sorbus sudetica Bluff, Nees et Schauer na tekutém ½ MS médiu s pískovým nosičem, projevující po příliš dlouhé inkubaci po dobu 10 týdnů známky odumírání nejstar- ších listů. Růst úplně ustrnul. Příklad užití: Bogaert I. et al. 2006): New aromatic cytokinins can make the difference.- Acta Hort. (ISHS) 725: 265-270.

20 20 shoot multiplication Český ekvivalent: zmnožení prýtů Vysvětlivka: Proces, při němž pod vlivem fytohormonů vznikají početné shluky prýtů. Ty mohou být použity po rozdělení jako inokulum pro další subkultury, anebo jako mikrořízky. Podrobnosti: Produkt orgánové kultury Sorbus domestica L., vzniklý zmnožením prýtů pod vlivem fytohormonu v kultuře in vitro. Příklad užití: Chalupa V. (2003): In vitro propagation of Tilia platyphyllos by axillary shoot proliferation and somatic embryogenesis.- Journ. Forest Sci. 49: 537-543.

21 21 vitrification Český ekvivalent: vitrifikace Vysvětlivka: Nežádoucí fyziologické projevy při orgánové kultuře, kdy dochází k abnormálnímu růstu. Listy jsou tlusté a zkrabatělé, články lodyžní velice krátké, chybí kutikula. Pletiva ztrácejí chlorofyl, jsou jako by zesklovatělá (vitrum=sklo). Dochází k produkci etylénu s následným inhibičním účinkem. Častý problém při mikropropagaci. Podrobnosti: Somatická embrya Sorbus sudetica Bluff, Nees et Schauer při vývinu na příliš výživném tekutém MS médiu, při použití pískového nosiče. Mladé prýty ihned jeví nápadné známky vitrifikace. Příklad užití: Kyte L. et Kleyn J. (1999): Plants from test tubes. An introduction to micropropagation.- Timber Press, Portland.

22 embryo somatické bipolární9 embryo somatické globulární10 embryo zygotické11 embryogeneze somatická12 inokulace14 kalus4 kalus embryogenní6 kalus neembryogenní7 kontaminace8 kultura kalusová5 kultura orgánová16 masa embryonální suspenzorová13 mikrořízek15 můstek3 naočkování14 rekalcitrance17 segment nodální18 senescence19 stárnutí19 štěp uzlinový18 vitrifikace21 zmnožení prýtů20 Rejstřík českých termínů


Stáhnout ppt "Mikropropagace klonů lesních dřevin – termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech. Řešitel: Ing. Hana Prknová Spoluřešitelé: Prof. Ing. Jaroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google