Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁHRADNÍ VÝCHOVA DĚTÍ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁHRADNÍ VÝCHOVA DĚTÍ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 NÁHRADNÍ VÝCHOVA DĚTÍ Mgr. Michal Oblouk

2 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině – smrt, nemoc nebo nezpůsobilost rodičů dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které – na rozdíl od ústavní péče – má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj umisťování dětí do náhradní rodinné péče je u nás možné teprve od roku 1963, kdy byl vydán zákon o rodině za každé dítě zodpovídá jeho zákonný zástupce, kterým je zpravidla rodič - pokud dítě nemá zákonného zástupce alespoň v jednom rodiči, ustanoví soud dítěti opatrovníka existují 4 možnosti

3 ADOPCE/OSVOJENÍ nejvyšší a pro dítě z právního hlediska nejvýhodnější typ náhradní rodinné péče – dospělý přijme cizí dítě za vlastní jednotlivci nebo manželé si mohou osvojit nezletilé dítě, které je tzv. právně volné = faktický sirotek (dítě ztratilo oba rodiče) nebo sociální sirotek (rodiče dali souhlas k adopci) od r lze adoptovat i zletilou osobu osvojitelé mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti jako rodiče, stávají se tak zákonnými zástupci dítěte a mají rodičovskou zodpovědnost k osvojenci, vzniká právní vztah mezi osvojencem a příbuznými osvojitelů se všemi vzájemnými právy a povinnostmi příbuzných osob osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou, osvojené dítě získává příjmení osvojitelů o osvojení rozhoduje soud na návrh osob, které si chtějí dítě osvojit - jen když to bude ku prospěchu dítěte osvojitelem může být jen osoba zletilá se způsobilostí k právním úkonům, nesmí mít přímý příbuzenský vztah k osvojenci (prarodič) ani nesmí být jeho sourozencem individuálním osvojitelem se může stát jeden z manželů (se souhlasem druhého manžela) nebo též osamělá osoba, společnými osvojiteli se mohou stát jen manželé - společně nemohou osvojit ani druh a družka nebo stejnopohlavní registrovaný pár

4 ADOPCE/OSVOJENÍ osvojitelé musí mít s osvojencem přiměřený věkový rozdíl a musí splňovat kritéria - řádný život, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, finanční zajištění před rozhodnutím soudu o osvojení dítěte musí budoucí osvojitelé vychovávat dítě nejméně 3 měsíce na své náklady zákon striktně vymezuje děti, které je možno osvojit, chrání tak jejich práva, i práva jejich biologických rodičů – skupiny dětí vhodných k osvojení: děti nechtěné (většinou děti matek na nízké sociální a kulturní úrovni, prostitutek, s duševní chorobou či závislých na návykových látkách) děti, o které rodiče z různých důvodů nemohli nebo nechtěli pečovat (děti v soudem nařízené ústavní péči, často děti zdravotně či sociálně handicapované) děti, jejichž biologická rodina se rozpadla a širší rodina nebyla schopna péči o ně zabezpečit (skupina, o kterou je tradičně velký zájem; sirotci, děti rodičů dlouhodobě vězněných)

5 DRUHY OSVOJENÍ 1) podle míry začlenění dítěte do nové rodiny a míry zachování vztahu s jeho původní rodinou: úplné - plně zanikají vztahy k původní rodině a vznikají nové příbuzenské vztahy k rodině osvojitele neúplné - zůstává zachováno např. dědické právo (české právo toto v současnosti neumožňuje) 2) podle osvojitelů: individuální - osvojení jedním osvojitelem, osvojenec se dostává do vztahu jen s osvojitelem a jeho příbuznými společné - osvojení partnerskou dvojicí, osvojenec se dostává do vztahu s oběma partnery a jejich příbuznými 3) podle možnosti zrušení: zrušitelné - je možno zrušit, např. na základě rozhodnutí dítěte po dosažení plnoletosti, v matrice zůstávají zapsáni i původní rodiče dítěte nezrušitelné - v matrice dochází k trvalému nahrazení původních rodičů adoptivními

6 PĚSTOUNSKÁ PÉČE jeden z právních režimů náhradní rodinné péče, ve kterém dítě nemá práva biologického potomka (např. nemá nárok na dědictví) a právní vztah pěstounství končí nejpozději dosažením jeho plnoletosti pěstounem může být jen fyzická osoba, která je k této péči o dítě vhodná, která poskytuje záruku řádné výchovy dítěte a kterou ustanoví v konkrétním případě soud je určena především dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny - často jde o děti starší a skupiny sourozenců je placená (odměna pěstounů, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, event. příspěvek na zakoupení motorového vozidla) biologičtí rodiče neztrácejí rodičovské povinnosti a vědí, kde dítě vyrůstá - v některých případech ho mohou navštěvovat a mají právo rozhodovat o důležitých věcech, které se dítěte týkají (vydání cestovního pasu, cestování do zahraničí, volba školy) pokud se rodiče již budou schopni o dítě postarat a budou ho chtít zpět, mohou dát žádost k soudu o vrácení dítěte do péče a ten jejich požadavek zváží - soud ale pěstounství zruší vždy jen tehdy, pokud to navrhne sám pěstoun, jinak jen z důležitých důvodů

7 PĚSTOUNSKÁ PÉČE před rozhodnutím si soud vždy vyžádá vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a pokud je dítě ve věku, kdy je schopno posoudit obsah pěstounské péče, má být přihlédnuto také k jeho vyjádření po rozhodnutí o svěření do péče pěstouna má dítě povinnost podle svých schopností v jeho domácnosti pomáhat a pokud je již samo výdělečně činné, musí i přispívat na úhradu společných potřeb pěstoun pak má povinnost o dítě osobně pečovat a může přiměřeně vykonávat práva a povinnosti rodičů, zastupovat dítě ale může jen v běžných záležitostech dva typy pěstounské péče: individuální – rodinné prostředí skupinová – rodinné buňky, SOS dětské vesničky (páry nebo matky pečují o malé skupiny dětí)

8 PORUČENSTVÍ poručníka ustanovuje soud pokud rodiče dítěte zemřou nebo jsou zbavení rodičovské zodpovědnosti - zpravidla se jedná o příbuzné nebo osobu blízkou poručníky mohou být i manželé pokud se nenajde vhodná fyzická osoba je poručníkem ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí poručník je zákonným zástupcem dítěte spravujícím jeho majetek, ale při závažných rozhodnutích je povinen se poradit se soudem poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a pokud je správa majetku dítěte spojena se značnou námahou, má právo na odměnu zaniká dosažením plnoletosti dítěte nebo rozhodnutím soudu

9 ÚSTAVNÍ VÝCHOVA výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit může být nařízena jen u nezletilého dítěte a z důležitých důvodů ji může soud prodloužit až o 1 rok po dosažení jeho zletilosti o děti pečují speciálně vyškolení výchovní pracovníci mimo systém zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy, stojí relativně nově vzniklá zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – dětská centra, Klokánky v případě nařízení ústavní výchovy nebo umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má soud povinnost nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, zda trvají důvody pro nařízení tohoto opatření nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči od r může být dítě v dětském domově max. 3 roky, poté musí soud znovu rozhodnout

10 ZAŘÍZENÍ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY
Kojenecký ústav a dětský domov pro děti do tří let věku - zdravotnická zařízení léčebně preventivní péče pečující o děti ve věku do tří let Diagnostický ústav – školské zařízení, jsou do něj po nařízení ústavní výchovy umístěny děti za účelem komplexního vyšetření, ústav pak děti umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů, pobyt v ústavu trvá zpravidla 8 týdnů Dětský domov – školské zařízení, mohou být do něj umísťovány děti od 3 do 18 let, do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi, účelem je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou bez závažných poruch chování, tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova Dětský domov se školou – školské zařízení, umísťují se do něj děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky, účelem je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou se závažnými poruchami chování, tyto děti se většinou vzdělávají ve škole, která je součástí zařízení Výchovný ústav – školské zařízení, pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova (výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou mladší 15 let), zřizují se oddělení pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou Domov pro osoby se zdravotním postižením – zařízení sociálních služeb, jsou do něj umísťovány děti, jejichž zdravotní handicap vyžaduje zvláštní odbornou péči

11 ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
pokud se manželé nebo jednotlivec rozhodne osvojit si dítě, musí jít na oddělení sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu - musí doložit potvrzení o příjmu, posudek zaměstnavatele, potvrzení o zdravotním stavu a výpis z rejstříku trestu je opatrovníkem (zástupcem) dítěte v řízeních, jako je rozhodování o péči o děti, o výživném apod. vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vypracovává pro soud posudky a doporučení

12 ZDROJE


Stáhnout ppt "NÁHRADNÍ VÝCHOVA DĚTÍ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google