Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ JAKOSTI A SPOLEHLIVOSTI Věra Pelantová Pavel Fuchs verze 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ JAKOSTI A SPOLEHLIVOSTI Věra Pelantová Pavel Fuchs verze 2009"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ JAKOSTI A SPOLEHLIVOSTI Věra Pelantová Pavel Fuchs verze 2009

2 Obsah prezentace Juranova spirála kvality Kvalita a produkt
Neshody a životní cyklus produktu Marketing Plánování kvality Plán kvality Kontrolní plán Kontrola Konstrukce a TPV Zásobování Statistická přejímka Plánování a řízení výroby Výroba Technická kontrola Metrologie Skladování, balení, expedice Prodej, servis

3 Obsah prezentace Náklady na kvalitu Předpoklad Audit Druhy auditů
Smysl auditu Strany Průběh auditu Demingův zlepšovací cyklus PDCA při auditu Certifikace Systém environmentálního managementu Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Systém řízení bezpečnosti Systémy řízení kvality v automobilovém průmyslu Integrovaný systém managementu organizace Aktuální situace Základní otázky

4 Juranova spirála kvality
Zlepšování Marketing Výzkum a konstrukce TPV Zásobování Výroba Balení a expedice Prodej Plánování a řízení výroby Externí montáže Servis Management kvality a technická kontrola [1],[8]

5 Kvalita a produkt Každá etapa a fáze výrobního procesu ovlivňují kvalitu produktu. Dříve: o kvalitě rozhoduje výrobní etapa - následná kontrola Dnes: o kvalitě rozhoduje předvýrobní etapa - prevence - plánování! [5],[6]

6 Neshody a životní cyklus produktu
[9]

7 Marketing Analyzuje trh z pohledu rozvoje dané oblasti Hledá zákazníky
Hledá přidanou hodnotu pro zákazníky Ve spojení s oddělením prodeje přijímá požadavky zákazníka a sděluje je ostatním oddělením organizace Sleduje spokojenost zákazníka (s prodejem) [5],[6]

8 80% neshod produktu vzniká v předvýrobní etapě výrobního procesu!!!
Plánování kvality Proč plánovat kvalitu? 80% neshod produktu vzniká v předvýrobní etapě výrobního procesu!!! Ulehčuje ostatní části výrobního procesu. Týmová záležitost „Rozdělení“: 1) Plánování systému managementu kvality 2) Plánování kvality produktu Plánování: - cíle kvality (prevence, zlepšování) - systém managementu, procesy, znaky, zdroje - nástroje řízení - audity - (tvorba plánů kvality a plánů kontrol) [5],[9]

9 Plán kvality Dokumentace, která s ohledem na kvalitu vymezuje specifické metody, zdroje a sled činností, spojených s určitým produktem, projektem nebo smlouvou Znázorňuje vztahy dokumentovaných postupů k doplňujícím postupům s cílem dosáhnout cílů kvality Specifický případ Stručný, výstižný Přezkoumaný a přijatý Obsah dán normou, zahrnuje celý výrobní proces [3],[6]

10 Forma zobrazení plánu kvality
Plán kvality Ú T V A R Y 1 Související plány Činnost1 Č2 Č3 Přezkoumání Č4

11 Kontrolní plán Popisuje proces kontrol, které mají přispět ke snížení variability procesu a tím ke kvalitě produktů. Znalost procesu Produkt, znaky kvality - důraz na bezpečnosti Změnové řízení Metrologie Nástroje řízení [6]

12 Kontrola Dle etapy výrobního procesu: vstupní, mezioperační, výstupní
Dle rozsahu výběru: - první kus, 100%, namátková, stat.přejímka, stat. regulace Dle stupně automatizace: - ruční, poloautomatická, automatická Dle vlivu na vzorek: - destrukční, nedestrukční atd. [5],[6]

13 Konstrukce a TPV Plánování kvality produktu:
přeformulování požadavků zákazníka do terminologie organizace - kvantifikace veličin a zajištění měření - vývoj produktu - omezení - vývoj výrobního procesu - kontrola, způsobilost - změnové řízení Fáze vývoje: Návrh - prototyp - ověřovací série - sériová výroba [5],[6]

14 Zásobování [5],[6] Vstupy do organizace
Problematická oblast - nízká kvalita dodávek Politika zásobování (důvěra, cen. politika, kategorie, rozvoj dodavatelů) Požadavky na dodávky: technické parametry, objem dodávky, cena, termíny, atesty, přejímací kritéria, řešení reklamace, … Hodnocení dodavatelů: Vlastní zkušenosti Reference z okolí Způsobilost procesů dodavatele Zákaznické audity Metody hodnocení dodavatelů Vzorky Plnění požadavků normy [2] Náklady kvality po dodávce! Motivace dodavatelů [5],[6]

15 Statistická přejímka Následná výběrová kontrola, zda daná dávka splňuje stanovené požadavky na kvalitu a tedy zda dávku přijmout nebo ne. Objektivní metoda - normy, statistické metody Přejímací plán [5],[6]

16 Plánování a řízení výroby
Systém PPS poskytuje podmínky pro působení výrobního procesu Zásoby zastírají problémy s kvalitou Plýtvání zdroji Hierarchie - nepružnost Dlouhá průběžná doba výroby i produktu Procesní přístup Metody PPS - JIT Další „moderní výrobní techniky“ [5],[7]

17 Výroba Funkční podpůrné procesy - management zdrojů
Postupovat dle technické dokumentace Pracovník = více odpovědností i pravomocí (zastavení stroje, pořádek) Samokontrola Učení se Záznamy Malé výrobní dávky Preventivní údržba předpoklad plynulosti výr.procesu = funkční zařízení vliv opotřebení Deník údržby [5],[7]

18 Technická kontrola a) hledání neshod
b) ověření shody produktu - srovnání s techn.dokumentací c) kontrola technologické kázně d) identifikace a separace nehod e) realizace nápravných a preventivních opatření f) analýza dat Zkoušení Metrologie [5],[6]

19 Kvalitu nezískat pouze kontrolou KVALITU PLÁNOVAT A VYROBIT
Pravidlo Kvalitu nezískat pouze kontrolou KVALITU PLÁNOVAT A VYROBIT [5],[6]

20 Metrologie Obor, zabývající se: měřením, metodami měření, měřidly, požadavky na lidské zdroje. Metrologický řád v organizaci: 1) volba měřidla 2) identifikace, dokumentace měřidla 3) zabezpečení způsobilosti měřidel Kalibrace = soubor činností, jimiž je za specifikovaných podmínek stanoven vztah mezi hodnotami veličin, indikovanými měřicím vybavením a odpovídajícími hodnotami, získanými pomocí etalonů. SW 4) Pravidla používání měřidel [4],[6]

21 Skladování, balení, expedice
Nedopustit snížení kvality nebo znehodnocení materiálů a produktů Identifikace = umožňuje najít a přesně určit daný materiál či produkt ve výrobním procesu. Skladování: - skladovací a manipulační prostředky - palety - podmínky skladování, skladovací předpisy, stohovací předpisy, lhůty - záznamy skladu Balení: - obal: 1) informuje zainteresované strany 2) chrání produkt - dodržovat postup balení - dbát na požadavky zákazníka, norem, zákonů,… POZOR: balení a přeprava nebezpečných látek - výstražné značky!! Expedice: kompletace balení, vč. dodací dokumentace (počty dle zákazníka) identifikace zákazníka, majetek zákazníka [5],[6]

22 0 reklamací ≠ spokojený zákazník
Prodej, servis 1) Prodej, instalace, informace rychlost dodávky, úplný manuál, chybí díl, vícenáklady odpovědnost za škody, způsobené vadným produktem 2) Náhradní díly, servis 3) Reklamace, stížnost 4) Spokojenost zákazníka 0 reklamací ≠ spokojený zákazník [5],[6]

23 Náklady na kvalitu Náklady na kvalitu =
celkové výdaje, spojované s kvalitou produktu, které zaplatila organizace, zákazník, společnost. Nákladové položky organizace: náklady na shodu náklady na neshodu [5],[6]

24 Předpoklad Management organizace pravidelně ověřuje funkčnost a efektivnost systému managementu kvality. SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE [1],[2],[5]

25 Audit = systematický, nezávislý a dokumentovaný předmět pro získání ověřitelného důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. Auditor - osoba provádějící audit - nestranný odborník pro danou oblast - schopný získat objektivní důkazy - nalézající všeobecně přijatelné závěry Auditovaný - osoba, do jejíž kompetence spadá auditovaná oblast - spolupracuje při auditu s auditorem [5],[10] [12]

26 Druhy auditu Druh auditu Účel auditu
Audit produktu Jak je systém účinný k jednomu danému produktu. Audit procesu Je určen pro jeden proces, hledí přitom na více prvků a jejich vazby. Audit personální Je určen k odstranění neshod organizačních a kvalifikačních, ve prospěch organizace. Audit systému Je určen pro všechny prvky - namátkový výběr (m produktů x n procesů). [5],[12]

27 Druhy auditu - pokrač. Interní audit Externí audit Zabývá se procesem
Zabývá se systémem Velký reprezentativní vzorek Malý a „rychlý“ vzorek Hledá příčiny problému a podklady pro opatření Vyhodnocuje kritéria a rozhoduje, zda jsou splněna Výstup - soubor opatření Výstup - protokol (ano/ne) Nekončící proces s neustálým zlepšováním Ukončený proces se skokovým zlepšováním [5],[12]

28 Smysl auditu Prověřuje, zda systém managementu kvality vyhovuje:
- požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 - plánovaným činnostem (pro produkt) - požadavkům zákazníků - požadavkům na systém managementu kvality dané organizace - je efektivně uplatňován a udržován Zlepšování auditovaných procesů Předložení nezkreslené zprávy o stavu systému managementu kvality vedení organizace Audit musí být uzavřen [5],[6]

29 Strany První strana - organizace - Kontrola aktuálního stavu systému managementu kvality, - upozornění na neshody a místa dalšího zlepšování. Druhá strana - zákazníci organizace - Kontrola zajišťování kvality dodavatele, - plnění specifických požadavků zákazníka. Třetí strana - externí nezávislá organizace s akreditací - Audit prováděn zpravidla za účelem certifikace. [5],[12]

30 Průběh auditu Plán auditu, písemná příprava
Realizace auditu - auditor u auditovaného, průběh auditu je dokumentován Přezkoumání výsledků Stanovení nápravných a preventivních opatření Realizace opatření [5],[10],[12]

31 Demingův zlepšovací cyklus
Plan Potřebovat zlepšení Sestavit tým Specifikovat problém a cíl Analyzovat data a stanovit příčiny Určit sadu možných řešení a vybrat řešení k realizaci Do Realizovat řešení Průběžně sledovat, sbírat, analyzovat a vyhodnocovat data Check Byla realizace řešení přínosná? Stanovení nápravných nebo preventivních opatření Act „Trvalé“ vyvarování se problému Stabilizace řešení v systému a vazba do části Plan [1],[6],[12]

32 PDCA při auditu [11],[12]

33 Certifikace Certifikace = činnost třetí strany, kterou prokazuje dosažení přiměřené důvěry, že identifikovaný předmět je ve shodě s předepsanou normou nebo s jinou normativní dokumentací. Akreditační orgán - certifikační orgán - organizace Druhy certifikace: Systému managementu Produktu Pracovníků Certifikát má omezenou dobu platnosti. Poznámka: Certifikace nemusí znamenat efektivní a zákaznicky přívětivý systém managementu kvality organizace, přestože by tomu tak mělo být. [5],[6]

34 Systém environmentálního managementu
ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám Stanovují systematický přístup k péči o životní prostředí Jsou aplikovatelné na část nebo celou organizaci Uspokojují potřeby většího okruhu zainteresovaných stran Celosvětová působnost Systém je možno certifikovat Důraz na havarijní prevenci a reakci, vyšší vymahatelnost Veřejnou dokumentací je environmentální politika [6],[13]

35 Environment = životní prostředí
Terminologie Environment = životní prostředí = prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. Environmentální aspekt - prvek činností a nebo produktů organizace, který může ovlivnit životní prostředí. Environmentální dopad - jakákoli změna v životním prostředí, příznivá i nepříznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností a nebo produkty organizace. [6],[13]

36 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
BSI - OH SAS 18001:2001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Specifikace BSI - OH SAS 18002:2001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Návod na implementaci Umožňuje řídit rizika BOZP a zlepšovat organizaci - souměřitelnost opatření s nalezeným rizikem - šetří i čas a finance Systém je možno certifikovat Systém je určen pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, nikoli pro bezpečnost produktů! [6],[14]

37 Terminologie NEHODA - neplánovaná událost, která působí, nebo může způsobit úraz, onemocnění, škodu či jinou újmu. Neshoda - odchylka od prac.norem, praxe, postupů, směrnic, zavedeného systému, která může vést k úrazu, onemocnění, zničení vybavení, pracovního prostředí nebo k jejich kombinaci. BOZP - faktory a podmínky, ovlivňující dobrý pocit zaměstnanců, smluv. partnerů, návštěv atd. [6],[14]

38 Systém řízení bezpečnosti
Základem jsou požadavky zákona č. 353/1999 Sb. , o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů (zákon 349/2004 Sb.) Cílem je ochrana zdraví a životů osob, majetku a životního prostředí před následky závažných havárií. Organizace, které nakládají s nebezpečnými látkami v nadlimitním množství, jsou povinny vypracovat analýzu rizik. Organizace jsou povinny zavést systém řízení bezpečnosti a působit na snižování rizika. Systém je určen pro prevenci havárií s dopady mimo území organizace! [11],[15]

39 Terminologie Riziko - součin pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události a následků nežádoucí události. Individuální riziko - riziko pro osobu v určitém místě v blízkosti zdroje rizika (individuální fatalita, individuální riziko zranění, individuální riziko obdržení nebezpečné toxické dávky). Společenské riziko - riziko, kterému je vystavena skupina lidí, ovlivněných událostí (postižených následky havárie). [11],[15]

40 Systém řízení kvality v automobilovém průmyslu
Dle specifických požadavků výrobců automobilů na systém managementu kvality dodavatelů a jejich harmonizaci, byly požadavky normy ISO 9001:2000 doplněny mezinárodní pracovní skupinou pro sektor automobilového průmyslu a vydány souhrnně Sjednocení a stanovení specifických požadavků automobilového průmyslu na QMS dle norem ISO řady 9001:2000 norma ČSN ISO/TS 16949:2002 Vypracování QMS pro podporu neustálého zlepšování procesů, spokojenost zákazníků, předcházení neshodám, snížení variability a plýtvání v dodavatelsko-zákaznickém řetězci Zajišťování sériové výroby a výroby náhradních dílů v automobilovém průmyslu Zabraňuje několikanásobným certifikačním auditům [2] [6] [16]

41 Integrovaný systém managementu organizace
Systém managementu kvality (ISO 9001) - zkratka QMS Systém environmentálního managementu (ISO 14001) - zkratka EMS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) - zkratka SM BOZP (angl. zkr. HS) Systém řízení bezpečnosti (zákon č. 353/1999 Sb.) - zkratka PZH [11],[17]

42 „Integrované systémy managementu organizace“
Aktuální situace Systémy často existují vedle sebe Je deklarována integrace systémů, ta však spočívá pouze v deklaraci a několika málo vrcholových dokumentacích Komunikace mezi systémy buď neexistuje vůbec, nebo je nedostatečná PZH je zákonem požadovaná, ostatní jsou dobrovolné Tendence Směřování k plné provázanosti systémů. Komplikováno nyní nejednotností terminologie i přístupů! „Integrované systémy managementu organizace“ [11],[17]

43 Základní otázky Proč je integrovaný management často jen formální?
Jsou integrované systémy vskutku integrovány? Co může být integrujícím prvkem? Jaké jsou skutečné vztahy mezi jednotlivými složkami integrovaného managementu? Existuje zralá koncepce integrovaného managementu? Co může management bezpečnosti nabídnout ostatním systémům? [11],[17]

44 Literatura [1] ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti. ČNI, Praha 2001. [2] ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti - Požadavky. ČNI, Praha 2001. [3] ČSN EN ISO 10005:2006 Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality. ČNI, Praha 2006. [4] ČSN EN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení. ČNI, Praha 2003. [5] Nenadál, J. - Noskievičová, D. - Petříková, R. - Plura, J. - Tošenovský, J.: Moderní systémy řízení jakosti. 2. dopl. vydání. Management Press, Praha 2002. [6] Veber, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Management Press, Praha 2006. [7] Pelantová, V.: Plánování a řízení malých a středních výrobních podniků. [Disertační práce.] Liberec TU v Liberci. Fakulta strojní. [8] Lubina, J.: Řízení jakosti. Přednáška. Technická univerzita v Liberci, HF, Liberec 2002. [9] Vykydal, D: Plánování jakosti a jeho význam pro dodavatele automobilového průmyslu VŠB-TU Ostrava. [10] ČSN EN ISO 19011:2001 Systémy managementu kvality - Směrnice pro auditování. ČNI, Praha 2001. [11] Fuchs, P. - Pelantová, V.: Řízení jakosti a spolehlivosti. Přednáška. Technická univerzita v Liberci, FM, Liberec 2006. [12] Filip, L.: Školení interních auditorů jakosti ISO19011:2002. Přednáška. Regioinfo, Liberec 2005. [13] ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. ČNI, Praha 2005. [14] BSI - OH SAS 18001:2001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Specifikace. ČNI, Praha 2001. [15] Zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů. [16] ČSN ISO/TS 16949:2002 Systémy managementu jakosti - Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. ČNI, Praha 2002. [17] Pelantová, V.: Budování efektivního komplexního systému řízení organizace. In: konference Chisa Sborník 54. konference chemického a procesního inženýrství. CSCHI Praha, Srní na Šumavě 2007, A1.6, ISBN

45 Poděkování Tento text pro výuku byl vytvořen s podporou ESF v rámci projektu: „Inovace a realizace bakalářského oboru Informatika a logistika v souladu s požadavky průmyslu a veřejné správy“, číslo projektu CZ / /0442.

46 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ JAKOSTI A SPOLEHLIVOSTI Věra Pelantová Pavel Fuchs verze 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google