Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan pro zahraničí vztahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan pro zahraničí vztahy."— Transkript prezentace:

1 1 Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan pro zahraničí vztahy

2 2 Agenda proděkana Spolupráce s prorektorem pro mezinárodní vztahy a informační systémy a prorektorem pro strategii Spolupráce na zpracování strategických dokumentů VŠE a FPH (Dlouhodobý záměr a jeho roční aktualizace, Institucionální plán apod.) Výjezdy studentů do zahraničí (výběr studentů, learning agreements apod.) Nostrifikace Jednání se smluvními partnery o mezinárodních projektech v oblasti vzdělávání Podíl (v součinnosti s ředitelem mezinárodních studijních programů) na rozvoji mezinárodních studijních programů (oborů) Zahraniční stáže a výměny akademických pracovníků s důrazem na rozvoj kvalifikace prioritně mladých pracovníků Rozhodování o použití prostředků určených v rozpočtu fakulty na mezinárodní vztahy (včetně čerpání odpovídající části Stipendijního fondu)

3 3 Výzvy Mezinárodní mobilita (27 % ukazatele K) Zvýšit počet cizinců ve studijních programech (2 %) Získávat další samoplátce do studijních programů (3 %) Navyšovat počet studentů vyslaných v rámci mobilitních programů (11 %) Zvyšovat počet studentů přijatých v rámci mobilitních programů (11 %) Stabilizace a rozvoj mezinárodních studijních programů Získat mezinárodní akreditaci a pravidelně se účastnit mezinárodních žebříčků EQUIS Financial Times U-ranking Mezinárodní vědecké projekty (5 % v rámci vědeckého výkonu) Podporovat zahraniční stáže a výměny akademických pracovníků

4 4 Cíle a jejich naplňování Mezinárodní mobilita Cizinci ve studijním programu: používat kritéria srovnatelná s ostatními fakultami VŠE Samoplátci ve studijním programu: viz mezinárodní programy Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů: příprava studentů na výběrové řízení; „free movers“ s podporou FPH; rozvoj mobility učitelů (společné studijní programy, výzkumné projekty) Studenti přijatí v rámci mobilitních programů (visiting professors; přijatí studenti (OZS) = rozvoj kurzů v cizích jazycích nabízených fakultou)

5 5 Cíle a jejich naplňování Mezinárodní akreditace a žebříčky EQUIS: v průběhu akademického roku 2014 – 2015 Financial Times: každoročně Mezinárodní studijní programy Stabilizace stávajících mezinárodních studijních programů (MGUUP) Připravit Double degree (doktorský program) Připravit program MBA v anglickém jazyce (ve spolupráci s ISBM) Mezinárodní vědecké projekty Zahraniční stáže a výměny akademických pracovníků jako jejich podpora Informační systém Průběžné informace vedoucím kateder a vyhodnocování informací na kolegiích děkana Web fakulty a VŠE

6 6 Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost

7 7 Agenda proděkanky Přijímací řízení (podmínky přijímacího řízení, organizace přijímacího řízení, odhady počtů přijatých, autoremedury, organizace DOD, Gaudeamus, spolupráce s PR při získávání uchazečů) Studijní plány a předměty (příprava akreditačních spisů, aktualizace studijních plánů, spolupráce s proděkanem pro vědu při tvorbě edičního plánu, vyhodnocování evaluací předmětů) Organizace studia na FPH (řízení studijního oddělení, stipendijní komise, uznávání předmětů, vyřizování žádostí studentů)

8 8 Výzvy Zvýšit počty uchazečů Zlepšit atraktivitu tradičního oboru FPH Zlepšit atraktivitu předmětů Stanovit nepodkročitelné nároky na kvalitu absolventa

9 9 Cíle a jejich naplňování Akreditace PE a EQUIS Připravit podklady pro národní a mezinárodní akreditaci Postupně se připravovat na budoucí institucionální akreditaci Získat vyšší počty kvalitních uchazečů Připravit (ve spolupráci s proděkanem pro praxi a PR) PR přijímacího řízení Realizovat novou podobu DOD Účastnit se národních i mezinárodních veletrhů pomaturitního vzdělávání Realizovat „spanilé jízdy“ po středních školách (využít i naše současné studenty) Vyzkoušet „přijímačky nanečisto“

10 10 Cíle a jejich naplňování Prověřit ve spolupráci s proděkany a AS FPH vnitřní předpisy fakulty (vyhláška o přijímacím řízení, stipendijní vyhláška, disciplinární řád, vyhláška o mimořádném studiu, statuty…) Rozhodnout o garantech oborů, VS a předmětů (ve spolupráci s vedoucími kateder), posílit jejich roli, vyžadovat od nich poskytnutí zpětné vazby studentům Přehodnotit koncepci a strukturu vedlejších specializací Vyhodnocovat výsledky předmětových anket a rozhodnout o případné reakreditaci předmětů Důsledně dodržovat sylaby předmětů a prověřovat, zda studenti skutečně získali znalosti a dovednosti uvedené ve výstupech z učení Zajistit kvalitu výuky s podporou Pedagogického centra Zajistit srovnatelnou úroveň kvalifikačních prací Otevřít mimořádné studium zejména pro neúspěšné uchazeče o NMS

11 11 Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

12 12 Agenda proděkana Doktorské studium Publikační výstupy Vědecké projekty Habilitační a profesorské jmenovací řízení

13 13 Výzvy Doktorské studium Malý zájem o DS Nedostatečné vědecké zaměření DS Vědecké kompetence zaměstnanců Přehled o špičkových časopisech a state of the art, cizí jazyky (zejm. AJ), metodologie a statistika, academic writing Publikační činnost Kvalitní publikační činnost (pro většinu) na okraji zájmu Financování vědy a výzkumu Obtížné získávání vědeckých projektů Nejasné ocenění výstupů vědecké činnosti Zlepšování kvalifikační struktury Od roku 2009 žádný nový profesor

14 14 Cíle Nárůst publikační činnosti v impaktovaných časopisech a Scopusu o 100 % oproti stavu roku 2013 Publikace v impaktovaných časopisech v oboru s IF > 1 (alespoň 3 články v roce 2017) Růst příjmu z mezinárodních vědeckých projektů Růst příjmu za publikace v RIVu (při nezměněných podmínkách) 3 noví prof., 5 nových doc. CEBR alespoň ve SCOPUS Akreditace Ph.D. studia pro obor Arts Management

15 15 Cesty k naplnění cílů – podpora Podpora školitelů ve vedení disertačních prací Trénink a podpora doktorandů směřující k větší metodologické a publikační kvalitě, financování nákladů více odlišeno dle kvalitativní stránky / potenciálního přínosu Zřízení podpůrného vědeckého centra – asistence v psaní projektů, metodologii, zprostředkování kontaktů atd. Změny ve způsobu doktorského studia – větší důraz na metodologii a statistiku, větší důraz na disertační práci, průběžná kolokvia min. jednou ročně, důraz na výsledky Podpora spolupráce zejména s F4 (statistika a ekonometrie) Finanční podpora CEBRu (dlouhodobá za předpokladu dosažení SCOPUS) Získávání talentů

16 16 Cesty k naplnění cílů – odměňování Rozdělení peněz na vědu (IGA2): 50 % osobní odměny za vědecké výstupy (ceněné RIVem) 30 % na strategické projekty 20 % projektové centrum, vědecká školení, režie vědy Odměna AP s titulem doc. a prof. i na základě publikační činnosti jejich doktorandů Hodnocení doktorandů na základě jejich publikační činnosti, zřetelné odlišení formou mimořádných stipendií Odměny za podávání projektů Financování nových projektů fakultou na základě splnění předchozích závazků týkajících se publikační činnosti Výběr projektů v IGA na základě hodnocení kvality podávaného projektu (potenciál kvalitních publikací)

17 17 Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR

18 18 Agenda proděkana Management firemní spolupráce Podpora a koordinace fakultní komerční činnosti Řízení vztahů s absolventy fakulty Public relations

19 19 Cíle/vize Posun pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti fakulty směrem k požadavkům praxe Zlepšení propagace pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti fakulty Zvýšení uplatnitelnosti absolventů fakulty na trhu práce Zvýšení finanční i nefinanční podpory firemních partnerů Získávání nejkvalitnějších absolventů středních škol

20 20 Dílčí cíle a jejich naplňování Management firemní spolupráce Vytvoření transparentního systému firemních partnerství Systematické zvyšování provázanosti výuky a vědecko-výzkumné činnosti s praxí Koordinace spolupráce s firmami Vytvoření systému pracovních nabídek pro studenty Podpora a koordinace fakultní komerční činnosti Rozvoj fakultní konzultační, výzkumné a školící činnosti Vytvoření dlouhodobé koncepce fakultních institutů

21 21 Dílčí cíle a jejich naplňování Řízení vztahů s absolventy fakulty Vytvoření dlouhodobé koncepce absolventských komunit Podpora „networkingových“ a „mentoringových“ projektů pro absolventy Dlouhodobá práce s absolventy Public relations Vytvoření a sjednocení systému propagace na FPH (web, sociální média, propagační materiály, plazmy, nástěnky atp.) Systematická komunikace s managementem firem Systematická komunikace s absolventy středních škol a jejich rodiči Media relations


Stáhnout ppt "1 Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan pro zahraničí vztahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google