Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení pracovníků Jak přesvědčit lidi, aby plnili své pracovní úkoly účelně a efektivně (a přitom rádi)?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení pracovníků Jak přesvědčit lidi, aby plnili své pracovní úkoly účelně a efektivně (a přitom rádi)?"— Transkript prezentace:

1 Vedení pracovníků Jak přesvědčit lidi, aby plnili své pracovní úkoly účelně a efektivně (a přitom rádi)?

2 Úlohy mají několik různých dimenzí:
Společenská Naplnit společenské poslání firmy, realizovat její ekonomické cíle při respektování společenské zodpovědnosti vůči všem zájmovým skupinám. Hospodářská V nejvyšší možné míře zhodnotit do podnikání firmy vložený kapitál v soutěži s konkurenty na (světovém) trhu při takové míře uspokojení klienta, která garantuje vysoké příjmy z prodeje nabízených produktů. Etická Důsledně dodržovat přijaté závazky a platné legislativní předpisy, respektovat morální zásady a povýšit klienta na cíl veškerého podnikatelského úsilí. Sociální Usilovat o udržení zaměstnanosti, přispívat k rozvoji regiónu působení, respektovat práva zaměstnanců na podíl na řízení firmy a dodržovat principy ekologických přístupů v podnikání.

3 Posuv interních vztahů: etická dohoda sociálních partnerů
Management Zaměstnanci Příkazy Spolupráce Zaměstnanci Management Jistota zaměstnání je firmou poskytována výměnou za loajalitu a poslušnost lidí Zaměstnání člověka je podmíněno jeho výkonností, odpovědností a trvalým sebezdokonalováním

4 Jak dosáhnout „optimální shody“?
JEDNOTLIVEC Hodnotová orientace Životní styl Pracovní kariéra Osobní zájmy ORGANIZACE Sociální klima a firemní kultura Podnikatelská strategie Organizace a řízení OPTIMÁLNÍ SHODA Oblast nejvyšší stimulace, výkonnosti a úsilí PRACOVNÍ MÍSTO Úkoly a činnosti Pracovní role Pracovní statut Funkční zařazení

5 buď takové lidi vyhledat, anebo je vychovat z řad zaměstnanců.
Jak stimulovat procesy organizační změny a budování nových podnikatelských kompetencí? Efektivnosti a úspěchu v podnikatelských aktivitách je dosahován pouze tehdy, když je dosaženo „souladu“ mezi požadavky pracovní činnosti (organizace) a schopnostmi je vykonávajícího pracovníka. Personální politika vyžaduje nejprve definovat tyto kompetenční požadavky „optimálního souladu“ a pak buď takové lidi vyhledat, anebo je vychovat z řad zaměstnanců.

6 Soulad zájmů. Proč? Ale dnešní firmy mohou dosáhnout podnikatelského úspěchu jen díky tvůrčí iniciativě všech pracovníků! A člověk je schopen věnovat úsilí a iniciativu určitým činnostem jen tehdy, dosáhne-li tím uspokojení vlastních zájmů! Kázeň je nezbytným předpokladem účinné koordinace pracovních činností. Disciplína pracovníků je nutnou podmínkou pro: dosahování požadované kvality dodržování termínů stabilizaci nákladů Soulad zájmů pracovníků se zájmy firmy je podmínkou jejích podnikatelských úspěchů

7 Vedení pracovníků je prioritním úkolem managementu; s jeho výkonem jsou spojeny jak úspěchy, tak i prohry celé firmy a všech jejích pracovníků. Úspěch manažera při vedení lidí je posuzován podle pracovní výkonnosti jeho podřízených!

8 Jak dosáhnout trvale vysoké podnikatelské výkonnosti firmy?
VOLBA STRATEGICKÝCH CÍLŮ Reálné, ale náročné a mobilizující Orientace na konkurenceschopnost Strategické myšlení managementu Důsledné řízení a kontrola dosažených výsledků MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ Soulad osobních cílů pracovníků s cíli firmy Posilování osobní zodpovědnosti každého jedince Permanentní učení se jednotlivců, týmů a celé firmy

9 Pracovní výkonnost člověka
Dispozice Úroveň osobní angažovanosti na uspokojení existující potřeby jednotlivce Motivace Výkon jednotlivce Pracovní prostředí

10 Manažerská mřížka stylu vedení
Velikost pozornosti věnované pracovníkům Řízení společenského klubu Týmové vedení Ochuzené řízení Autorita - poslušnost Velikost pozornosti věnované pracovním úkolům

11 Efektivnost vedení pracovníků závisí na:
Stylu vedení Sociálním klimatu Požadavcích pracovních úkolů Přáních a pokynech nadřízených Kvalifikaci a postojích podřízených

12 Působení manažera na chování jím vedeného kolektivu.
Normy Management pracovní skupiny Normy Role SOCIÁLNÍ KLIMA Statut Vnitřní vývoj skupiny Soudržnost skupiny Chování pracovní skupiny

13 Fáze vývoje pracovní skupiny
Vznik skupiny - přidělení pracovní role Vznik podskupin a jejich konfrontace Individuální diferenciace - získávání statutu Spolupráce všech členů - působnost norem skupiny.

14 Soudržnost pracovní skupiny je vyvolána
příbuzností pracovních činností vykonávaných jejími členy mírou uspokojování individuálních potřeb každého člena prostřednictvím skupiny nátlakovým působením skupiny na okolí stupněm souladu mezi členy o akceptování skupinových cílů

15 Motivační signály managementu jsou účinné tehdy, když
pracovník je přesvědčen, že cíle pracovní činnosti jsou dosažitelné jeho úsilím; požadované pracovní chování je odměňováno k jeho spokojenosti; odměna mu umožní uspokojit určitou, jím pociťovanou potřebu.

16 Maslowova pyramida potřeb člověka
5. vrstva - sebezdokonalování učení se, fyzické aktivity 4. vrstva - sociální akceptování uznání, vliv, odměna 3. vrstva - sociální začlenění láska, komunita, přátelství 2. vrstva - sociální potřeby bezpečí, partnerství, domov, práce 1. vrstva - elementární životní potřeby: voda, vzduch jídlo sex

17 Cyklus učení se - vytváření nových kompetencí změnami myšlení
Svět, který vnímáme se rychle mění HODNOTY A POSTOJE CITLIVOST K REALITĚ Mění se spolu s novými zkušenostmi a změnou kultury Oblast změn cyklus učení se Dovednosti vyžadující změnu myšlení a reakce na vnější podmínky se získávají dlouho - lety učení se! DOVEDNOSTI A KOMPETENCE

18 Hodnocení přínosu vzdělávání pro uživatele jeho výsledků
Zásada pro hodnocení efektivnosti jakékoliv lidské činnosti: Když něco nemůžeš změřit, nemůžeš to kontrolovat. Nemůžeš-li něco kontrolovat, nemůžeš to řídit. Nelze-li něco řídit, nelze to ani vylepšit! Hodnocení přínosu vzdělávání pro uživatele jeho výsledků Plánujme. Plány jsou sestavovány k dosažení určitého cíle a musí proto v sobě obsahovat indikátory jejich splnění. Provádějme. Sebedokonalejší plán je bez realizace k ničemu! Kontrolujme. Při realizaci plánu se musíme pravidelně přesvědčovat, zda bylo dosaženo požadovaného pokroku. Vylepšujme. Postupy, které vedly k pokroku musí být institucionalizovány a stát se standardní praxí.

19 Komplementárnost funkčního a charismatického vedení lidí ve firmě.
Vize Plánování Organizování Podněty Podpora Kontrola a řízení

20 Osobnost charismatického vedoucího
Je přesvědčen o správnosti vlastní vize budoucnosti. Je schopen podnítit spolupracovníky k mobilizaci sil. Podporuje úsilí svých podřízených a pomáhá jim odstraňovat překážky.


Stáhnout ppt "Vedení pracovníků Jak přesvědčit lidi, aby plnili své pracovní úkoly účelně a efektivně (a přitom rádi)?"

Podobné prezentace


Reklamy Google