Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management Úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management Úvod."— Transkript prezentace:

1 Management Úvod

2 Vymezení základních pojmů
Management „management“  „řízení“

3 Řízení Z podnikového hlediska:
cílově orientované zvládnutí celku i jednotlivých funkcionálních oblastí podniku výrobní prodejní finanční personální apod.

4 V návaznosti na předmět Teorie řízení:
subjektivní, cílevědomá činnost lidí, objektivně nutná, vyplývající z podstaty transformačních procesů, poznávající a využívající objektivní zákonitosti přírody a společnosti, činnost směřující ke stanovení: správných cílů, nejvhodnějších prostředků a cest k jejich dosažení, způsobu zabezpečení průběhu a kontroly takto stanovených činností.

5 Management Vymezení pojmu management ze tří hledisek:
management jako označení lidí v podniku zabývající se řízením, management jako soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky (manažery) management jako odborná disciplína.

6 Základní definice managementu
Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. (Koontz) Management je dosahování cílů organizace prostřednictvím jiných. (American Management Association)

7 Manažerské funkce Plánování Organizování výběr úkolů výběr cílů
činností potřebných pro jejich dosažení Organizování zřízení účelné struktury rolí pro lidi, kteří jsou v dané organizaci

8 Personalistika Vedení Kontrolování Koordinace
zaplňování pozicí v organizaci Vedení ovlivňování pro prospěšnost organizace a k naplňování skupinových cílů Kontrolování měření a korekce jak individuálních, tak i celkových aktivit organizace, s cílem dosáhnout jistoty, že budou v souladu s plánem. Koordinace dosažení harmonie mezi úsilím jednotlivců k dosažení skupinových cílů

9 Manažerské dovednosti
technické dovednosti lidské dovednosti koncepční dovednosti projekční dovednosti

10 Manažerské role Mezilidské role Informační role
Reprezentativní (oficiální a společenské povinnosti) Role vedoucího Role prostředníka Informační role Role příjemce (přijímat informace týkající se činnosti organizace) Role šiřitele (předávání informací podřízeným) Role mluvčího (informace mimo organizaci)

11 Rozhodovací role Role podnikatele Role odstraňovatele rušivých vlivů
Role vyjednávače

12 Charakteristika manažerů
závislost na ostatních odpovědnost za pracovní prostředí přijímání a předávání informací rozhodování řízení vlastního času věcná znalost oboru a orientace na výsledek

13 Vývoj managementu Vědecké řízení (Frederick Taylor)
Veškerou odpovědnost za organizaci práce je třeba převést z pracovníka na manažera Využití vědeckých metod Výběr nejlepšího pracovníka Výcvik pracovníků Monitorování výkonů pracovníků

14 Moderní teorie operačního managementu (Henri Fayol)
zakladatel moderní teorie operačního managementu rozdělil aktivity do šesti skupin technické, komerční, finanční, bezpečnostní, účetní a manažerské

15 Behaviorismus Hugo Münsterberg Walter Dill Scott Elton Mayo
aplikace psychologie v průmyslu a managementu Walter Dill Scott aplikace psychologie v reklamě, marketingu a personalistice Elton Mayo vliv sociálních postojů a vzájemných vztahů pracující skupiny na výkonnost

16 Moderní pojetí managementu
Peter F. Drucker, Thomas Peters, definování strategického řízení

17 Podmínky vyžadující uplatňování strategického řízení
Divizionální Funkcionální Velký Malý Pomalá Diverzifikovaná Specializovaná Diskontinuální Rychlá Mezinárodní Lokální Kontinuální Trh Míra změn ve vnějším prostředí Velikost podniku Organizační struktura Výroba Typ změny

18 Strategické řízení Stratégos = velitel, vojevůdce
Strategia - v Athénách rada (rada, která se skládala z 10 stratégů) „Jestliže znáš svého nepřítele a znáš-li sám sebe, nemusíš se obávat o výsledky stovky bitev.“ (Caesar) „Strategie je umění využívat bitev k získání celé války.“ (Moltke)

19 Síly je třeba optimálně soustředit na slabá místa protivníků, přitom využít vlastních silných stránek. Největší pozornost se věnuje volbě momentu překvapení. Komunikaci mezi vojevůdcem a jednotlivými jednotkami se věnuje maximální pozornost. Strategické cíle a prostředky k jejich dosažení musí být pečlivě sladěny.

20 Strategické řízení respektuje multidisciplinární přístup - je v něm obsažena teorie organizace, mikroekonomie (teorie firmy) i teorie industriální organizace. se zabývá chováním organizace ve vnějším prostředí, tak vnitřními rolemi, procesy, strukturami a rozhodováním, které umožňují organizaci fungovat co možná nejlépe v rámci daného prostředí.

21 Vize

22 vyjádření směru, v jakém se bude společnost rozvíjet; představa o tom, jak bude „jednou“ vypadat a jaké bude jeho místo a postavení ve společnosti, formulace vize - rámcové vymezení budoucnosti

23 Poslání

24 Poslání (mise) formulované poslání podniku je důležitým prvkem strategického řízení definuje proč podnik existuje a je vodítkem pro to, co by měl podnik dělat „kdo jsme, co děláme a kam směřujeme“ vyjádření základní víry v chování, které je považováno za dobré pro společnost a v to, co společnost považuje za důležité

25 Podmínky efektivně formulovaného poslání:
Tržní orientace: vymezení podniku ve vztahu k trhu Realizovatelnost: optimální vymezení předmětu činnosti Motivace: zesilování pocitu zaměstnanců, že jejich úsilí je významné a přispívá k blahobytu společnosti Specifikace: vyjádření hodnotového systému podniku, vztahu k zákazníkům dodavatelům distributorům konkurentům

26 Poslání podniku - jako odpovědi na následující otázky:
Zákazníci Kdo jsou zákazníci podniku? Výrobek nebo služba Jaké jsou nosné výrobky/služby podniku? Trh Na jakém trhu podnik soutěží? Technologie Je technologie středem zájmu podniku?

27 Zájem o přežití, růst a profitabilitu. Filozofie
Má podnik definované ekonomické cíle? Filozofie Jaké jsou základní hodnoty, aspirace a filozofické priority podniku? Sebekoncepce Čím se podnik výrazně liší od jiných, v čem je jeho konkurenční výhoda? Vztah k veřejnosti Zohledňuje podnik zájmy společnosti (komunity, ochranu životního prostředí)?

28 Vztah k zaměstnancům Jsou zaměstnanci považováni za hodnotný zdroj podniku?

29 Záměr

30 další krok ke konkretizaci vize charakterické rysy záměrů:
zahrnují finanční i nefinanční zájmy různých zájmových skupin umožňují a podporují zdůvodněné kompromisy jsou motivující, ale dosažitelné jsou napříč funkcionálními oblastmi

31 Cíle

32 operativní vymezení záměrů
konkretizují relativně obecně vymezené závěry definují čeho musí být dosaženo, aby byly realizovány záměry

33 Cíle Z hlediska časového horizontu: Z hlediska hierarchie dlouhodobé
krátkodobé Z hlediska hierarchie vrcholový cíl II. úrovně cíl III. úrovně a další úrovně

34 Cíle jsou v souladu se zaměřením podniku a jsou aplikovány na specifické oblasti:
Růst růst podniku jako celku (míra růstu), cílová velikost podniku, velikost podnikových jednotek Finance zisk, cash flow, návratnost investic atd. Výrobek(služba) kvalita, vývoj nových výrobků Operativa řízení zásob, kontrola nákladů Personalistika plánování lidských zdrojů, fluktuace, rekvalifikace

35 Požadavky na formulaci cílů
Cíl by měl být stanoven ve vztahu k jednomu, přesně specifikovanému tématu. Cíl by měl být vztažen k výsledku a ne k činnosti. Cíl by měl být vyjádřen v měřitelných jednotkách (kdekoli je možné v kvantitativním vyjádření). Stanoven termín splnění cíle. Cíl by měl provokovat k výkonům, ale měl by být zároveň dosažitelný.

36 Postup pro stanovení cílů
formulace cílového stavu určení indikátorů pro měření postupu k dosažení cíle (ukazatele, kvantifikace změn) předpokládané překážky, problémy a rizika časový horizont vazba mezi dílčími cíli stanovení priorit v cílech (metoda ABC) kontrola konzistence cílů nižší úrovně z hlediska vyšších, zdrojů na úrovni společnosti a rizik

37 Plány

38 Plány konkrétní popis postupů k naplňování cílů
zjednodušeně řečeno: „Postup jak se dostat z bodu A do bodu B.“ obsahují: způsob dosažení termín dosažení stanovení osobní zodpovědnosti určení alokace zdrojů atd.

39 Členění krátkodobé dlouhodobé X Strategické řízení se zabývá řízením a kontrolou celého procesu a jeho realizace.

40 Poslání podniku v kombinaci s jeho cíli umožňuje přesně definovat to, čeho se podnik svou činností snaží dosáhnout. Strategie je detailně zpracovaný plán vedoucí k dosažení požadovaných výsledků a podniková kultura je rámcem, ve kterém se strategie realizuje. V průběhu času se okolnosti mění a nutí podnik modifikovat své poslání, cíle, strategie i kulturu. Trvalým úkolem je udržet vztah konzistence konzistence a kompatibility mezi těmito čtyřmi výše uvedenými prvky.

41 Zájmové skupiny Naplnění poslání podniku a jeho cílů je do značné míry závislé na tom, jaké předpoklady byly akceptovány ve vztahu k jednotlivcům a zájmovým skupinám, které v různých formách poskytují zdroje podniku. Míra uspokojení jejich potřeb a požadavků je měřítkem úspěšnosti podniku.

42 Analýza vlivu zájmových skupin
Kulturní kontext zahrnuje zejména porozumění hodnotám, které společnost uznává, a vymezení vlivu organizovaných skupin. Dále jde o názory, hodnoty a mínění lidí uvnitř podniku. Analýza politického kontextu požaduje posouzení toho, jak různá očekávání jednotlivců nebo skupin mohou ovlivnit účel podniku

43 Etický kontext se na rozdíl od předcházejících týká vlivu podniku na chování jednotlivců a na hodnoty sdílené společností.

44 Kulturní kontext

45 Analýza faktorů ovlivňující očekávání jednotlivců a skupin ve vztahu k podniku
Odpovědi na otázky: Jaké faktory uvnitř i vně podniku mají větší vliv na očekávání interních zájmových skupin? Do jaké míry zohledňuje působení těchto faktorů současnou strategii podniku? Jak budou tyto faktory ovlivňovat změny doprovázející zavádění nové strategie?

46 Externí vlivy Hodnoty společnosti Organizované skupiny
hodnoty, které společnost uznává vývoj na základě národní kultury ovlivňují způsob motivace pracovníků, styl řízení Organizované skupiny spjaty se zaměstnáním (odbory, komory, asociace ) obecnější (církve, politické strany)

47 Interní vlivy Hodnoty Názory Předpoklady
nejsnáze identifikovatelné, často explicitně uvedené v písemně zpracovaném poslání podniku, v jeho cílech a strategii. Názory jsou specifičtější, lidé uvnitř podniku je snadno identifikují Předpoklady jsou opravdovým jádrem podnikové kultury

48 Subsystémy podniku a jeho okolí
(transformace) vstupy výstupy Okolí - podnik je otevřený systém, který by měl reagovat na podněty z okolí nejbližší okolí (dodavatelé, zákazníci, konkurence) makrookolí - (odvětví, stát a svět)

49 Zájmové skupiny I.skupina vlastníci: manažeři:
zhodnocení kapitálu (filozofie vlastníků) - dividendy, růst hodnoty akcií - svůj vliv uplatňují na valných hromadách, prostřednictvím účasti v představenstvech a dozorčích radách manažeři: zájem na dlouhodobé prosperitě, realizovat záměra vlastnické strategie

50 zaměstnanci banky (věřitelé)
(zastoupeni v odborech) - sociální jistoty, zvyšování platů, uspokojení z práce, bezpečnost práce a ochrana zdraví banky (věřitelé) návratnost svých prostředků - uplatňují své zájmy prostřednictvím účasti v představenstvu nebo dozorčí radě

51 II. Skupina vláda místní správa zákazníci dodavatelé
dodržování legislativních předpisů a závazků vůči státu (daně) místní správa (obce, regiony) příspěvky na rozvoj regionu, zaměstnanost, životní prostředí, příspěvky na různé akce, reprezentace regionu zákazníci kvalitní výrobky/služby za přijatelnou cenu a podmínek dodavatelé trvalý odbyt, co nejlepší podmínky, úhradu svých pohledávek

52 Postup analýzy zájmových skupin
zjistit rozsah a působnost vlivu nutnost akceptace vlivu (ignorace) prostředky na změnu nebo odstraňování vlivu

53 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Management Úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google