Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okolnosti vylučující protiprávnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okolnosti vylučující protiprávnost"— Transkript prezentace:

1 Okolnosti vylučující protiprávnost
TRESTNÍ PRÁVO Okolnosti vylučující protiprávnost Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Okolnosti vylučující protiprávnost
Trestný čin vůbec nebyl spáchán - od samého počátku chybí znak protiprávnosti (liší se od důvodů zániku trestnosti) I) Okolnosti vylučující protiprávnost výslovně uvedené v TZ 1) Krajní nouze - §28 2) Nutná obrana - §29 3) Svolení poškozeného - §30 4) Přípustné riziko - §31 5) Oprávněné použití zbraně - §32 II) Lékařský zákrok (výslovně zmíněn v § 30/3 TZ, v TZ však jinak není upraven) III) Další instituty (jejich výčet v TZ není taxativní) jsou souhrnně označovány jako plnění práv a povinností Důvody vylučující protiprávnost lze aplikovat analogicky Lze zde užít i zásadu in dubio pro reo – v pochybnostech má být rozhodováno způsobem příznivějším pro obviněného (ta platí jen pro skutkové nikoli právní otázky (!)) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Okolnosti vylučující protiprávnost
Krajní nouze - §28 TZ střet dvou právem chráněných zájmů (hodnot) – ochrany jednoho lze dosáhnout pouze prostřednictvím porušení jiného zabrání-li se tak vážnějšímu následku – porušení povinnosti není protiprávní Podmínky jednáním v krajní nouzi: 1) odvrací se nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému TZ 2) nebezpečí nelze odvrátit jinak (požadavek subsidiarity) 3) způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (požadavek proporcionality) 4) ten, komu nebezpečí hrozí, je není povinen je snášet (není tu dána zvláštní povinnost snášet nebezpečí – tu např. policista či lékař) Zdrojem nebezpečí může být přírodní síla (povodeň, zemětřesení), zvířata – pokud nejsou poštvána člověkem (šlo by o útok), věci (nezabržděné auto), biologické a fyziologické pochody (nemoc, úraz), ale i lidské jednání – nikoli však útok (ten by byl odvracen v rámci nutné obrany) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Okolnosti vylučující protiprávnost
Nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně a) vývoj situace nutně směřuje k poruše anebo b) porucha nehrozí nutně, ale je zde trvalá hrozba poruchy a je jen věcí náhody, zda nastane (byt naplněný plynem) Hrozící nebezpečí musí být skutečné – nikoli jen domnělé (tzv. putativní krajní nouze – odpovědnost zde nejvýše za nedbalost nikoli za úmysl) Vybočení z mezí a podmínek krajní nouze - tzv. exces a) exces extenzivní – nebezpečí bezprostředně nehrozilo či již pominulo b) exces intenzivní – způsobený následek byl zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější, než ten, který hrozil c) nebezpečí bylo možno odvrátit jinak d) byla zde povinnost nebezpečí snášet Exces není kryt krajní nouzí – trestní odpovědnost; odvracení hrozícího nebezpečí však polehčující okolnost (omluvitelná hnutí mysli – privilegovaná skutková podstata - §141 a §146 TZ) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Okolnosti vylučující protiprávnost
Nutná obrana - §29 TZ speciální (privilegovaný) případ krajní nouze – odvrací se zaviněné jednání užití „svémoci“ je zde povoleno vzhledem k nedostatku ochrany veřejnou mocí Podmínky jednání v nutné obraně: 1) odvrací se protiprávní útok na zájmy chráněné TZ 2) útok bezprostředně hrozí nebo trvá 3) obrana míří proti útočníkovi 4) obrana nesmí být zcela zjevně Útok jak jednání úmyslné tak nedbalostní, nikoli zcela nepatrně nebezpečné Útoku lze nutnou obranou i předejít, pokud bezprostředně hrozí – netřeba na něj čekat; iniciativa však musí vycházet od útočníka – jí je určeno, kdo je útočník (odvracení vyprovokovaného útoku by nebylo kryto nutnou obranou) Obrana směřuje vždy proti útočníkovi je-li zasažena třetí osoba (nikoli útočník) – uplatní se zde ustanovení o krajní nouzi Oprávněn k ní je každý (nikoli tedy pouze ten, kdo byl sám napaden) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Okolnosti vylučující protiprávnost
U nutné obrany není podmínka subsidiarity nutná obrana nemusí být jedinou možností, jak odvrátit útok (nevadí, že byl možný útěk, splnění požadavků útočníka aj.) Nutná obrana v sobě obsahuje prvek rizika pro útočníka Obrana může být intenzivnější (důraznější) než útok obrana musí spolehlivě odvrátit útok – riziko nese útočník Poměřuje se obrana a útok (nikoli hrozící a způsobený následek) Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená 1) nesmí být výrazně hrubý nepoměr intenzity obrany oproti tomu, jak té, která byla nezbytně nutná k odvrácení útoku (nesmí zabít, pokud stačilo zranit apod.) 2) nesmí být výrazně hrubý nepoměr mezi chráněným a obětovaným zájmem (nelze zabít v zájmu ochrany bagatelní majetkové hodnoty) Vybočení z mezí nutné obrany (exces) 1) exces extenzivní (vybočení z časových mezí nutné obrany) 2) exces intenzivní (obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku Domnělá (putativní) nutná obrana – užijí se ustanovení o skutkovém omylu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Okolnosti vylučující protiprávnost
Porovnání krajní nouze a nutné obrany Krajní nouze - §28 TZ Nutná obrana - §29 TZ Proti čemu směřuje Bezprostředně hrozící nebo trvající nebezpečí Bezprostředně hrozící nebo trvající útok Kdo může jednat kdo nemá povinnost nebezpečí snášet kdokoli Komu se působí újma komukoli útočníkovi Subsidiarita jednání ano ne Porovnávaná kritéria Hrozící a způsobený následek Obrana a způsob útoku Podmínka oprávněnosti Způsobený následek nesmí být zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než hrozící Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená útoku Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Okolnosti vylučující protiprávnost
Svolení poškozeného - §30 TZ týká se pouze takových práv a zájmů jednotlivce, jimiž může volně disponovat (nepřeváží zde tedy celospolečenský zájem na jejich ochraně) Svolení poškozeného nemůže vyloučit trestnost vraždy či ublížení na zdraví (nejedná-li se o lékařský zákrok – např. amputace končetiny) §229 TZ – zneužívání vlastnictví – vlastnictví nedává právo věc zničit Podmínky právně relevantního souhlasu poškozeného: 1) týká se svolení zájmů a práv, o nichž může sám jedinec rozhodovat a nedotkne se zájmů společnosti 2) svolení musí předcházet či být dáno v době jednání 3) svolení musí být vážné, dobrovolné, určité a srozumitelné 4) svolení je dáno k tomu způsobilou a oprávněnou osobou 5) souhlas se vztahuje nikoli jen k jednání ale i k následku 6) svolení nebylo dodatečně odvoláno Případný omyl pachatele se posoudí podle ustanovení o skutkovém omylu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Okolnosti vylučující protiprávnost
Lékařský zákrok (v §30/3 TZ pouze zmíněn) zásada svobody rozhodování člověka, zda se podrobí lékařskému zákroku; případy, kdy se souhlas nežádá musí stanovit zákon Podmínky vyloučení odpovědnosti za újmu na zdraví či smrt: 1) zákrok byl proveden oprávněnou osobou podle poznatků a pravidel lékařské vědy (lege artis) a v souladu s léčebným záměrem 2) zákrok byl proveden na základě informovaného souhlasu pacienta, popř. jeho zákonného zástupce (ze strany lékaře bylo dáno náležitého poučení o diagnóze, rizicích zákroku, možné terapii atd.) 3) zákrok byl proveden bez souhlasu či proti vůli pacienta v situacích, kdy toto zákon předpokládá (situace, kdy pacient je v bezvědomí, jde o osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům a zákonný zástupce souhlas odmítá) tzv. povinné léčení – pacient má nakažlivou chorobu či v případě duševní choroby je nebezpečný svému okolí nebo sám sobě Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Okolnosti vylučující protiprávnost
Přípustné riziko - §31 TZ vývoj lidského a vědeckého poznání vyžaduje přípustnost experimentu, a to i navzdory riziku, který může představovat pro lidský život, zdraví či majetek Podmínky pro užití přípustného rizika: 1) jednání sleduje společensky prospěšný cíl (např. vědecký výzkum, vývoj nového léku apod.) 2) cíle nelze dosáhnout bez rizika (zásada subsidiarity) 3) pravděpodobnost škodlivého následku je podstatně menší, než pravděpodobnost očekávaného výsledku (nestačí tak porovnávat pouze výši hrozící škody ale právě i pravděpodobnost) 4) rozhodnutí učinila oprávněná osoba (pro tu vyplývá z jejího zaměstnání, postavení, funkce apod.; nejde tedy o „amatérské experimenty“) 5) rozhodnutí učiněno na základě nejnovějších poznatků vědy 6) osoby, jejichž zdraví a život ohroženy, musí být seznámeni s riziky a podstoupit je dobrovolně 7) nesmí odporovat právu, veřejnému zájmu či dobrým mravům Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Okolnosti vylučující protiprávnost
Oprávněné použití zbraně - §32 TZ vztahuje se pouze na vybraný okruh osob, jimž zvláštní zákon svěřuje právo nosit a použít zbraň (příslušníci ozbrojených sil – vojáci, vojenská policie a vojenští zpravodajci, policisté Policie ČR, strážníci obecní policie, pracovníci celních orgánů, BIS) netýká se tedy obecného práva nosit a použít zbraň (tu zakládá zákon o zbraních a střelivu) zbraní se tu rozumí pouze zbraň „v technickém smyslu“ (užší pojetí, než podle §118 TZ) oprávněným použitím zbraně se zároveň míní její použití v souladu s jejím účelem (tj. u střelné zbraně pouze ke střelbě nikoli např. k úhozu) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Okolnosti vylučující protiprávnost
Výkon práva a plnění povinnosti v TZ není výslovně uveden – je však obecně akceptován jako okolnost vylučující protiprávnost (jedná se o jednání dovolené) 1) výkon práva (může vyplývat ze zákona i z rozhodnutí) 2) výkon povolání a jiné dovolené činnosti některé aktivity spojeny s určitým rizikem (provoz solária, sportovní zařízení aj.); jsou dodržována stanovená pravidla – porucha nezakládá trestní odpovědnost 3) plnění povinnosti uložení trestu odnětí svobody soudem (soud k němu povinen) není trestný čin; analogicky zabavení majetku v exekuci, odebrání dítěte aj. 4) závazný rozkaz - vydaný oprávněnou osobou v rámci plnění služebních úkolů - nejde-li o rozkaz „zjevně zločinný“ – byl závazný (kdo jej vydal odpovídá jako nepřímý pachatel – beztrestnost podřízeného) - rozkaz „zjevně zločinný“ – nebyl závazný – odpovídají velitel i podřízený (trestnost jednání podřízeného může vyloučit jednání v krajní nouzi - §28 TZ) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Okolnosti vylučující protiprávnost
Pojmy k zapamatování: Okolnosti vylučující protiprávnost Jednotlivé formy okolností vylučuj. protipr. Nutná obrana Krajní nouze Exces (intenzivní a extenzivní) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Okolnosti vylučující protiprávnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google