Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doprava v ZOB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doprava v ZOB."— Transkript prezentace:

1 Doprava v ZOB

2 Definice dopravy je důležitou součástí zahraničně obchodní operace
má vliv na její průběh a ekonomické výsledky nutná znalost tarifních předpisů a výběr přepravní trasy

3 Základní pojmy Dopravce = je vlastník nebo provozovatel dopravních prostředků (železnice, kamiony, lodě) Přepravce tyto prostředky najímá (např. speditér, vývozce samotný) a užívá. Speditér (zasilatel) = generální dodavatel dopravy, obstarává přepravu zásilky pod vlastním jménem na účet odesilatele podle jeho dopravního příkazu. Zajišťuje: vlastní přepravu celní odbavení na obou stranách hranice balení nebo přebalování zásilek skladování zásilek sběrnou službu u kusových zásilek na pokyn příkazce inkasuje jeho pohledávku

4 Smlouvy o přepravě věci = definuje přepravní výkon (nákladní list železniční, kamionový, konosament, náložní list atd.) Odpovědnost za škody = pro dopravci vyplývá z smluv a správních řádů jednotlivých zemí.

5 Železniční doprava

6 Základní informace Železnice
Nákladní Osobní Transport těžkých nákladů na velké vzdálenosti Výhody: levná, ekologická Nevýhody: pomalá, nespolehlivá, nevede přímo k zákazníkovi, trasa limitována kolejemi

7 Mezinárodní dohoda Úmluva o mezinárodní železniční přepravě - COTIF

8 Doklad o přepravě - CIM Platí pro všechny zásilky podané k přepravě železnicí, procházející po území nejméně dvou států po tratích, které jsou v seznamu úmluvy zapsány. Přepravní smlouva vzniká převzetím zásilky k přepravě spolu s železničním nákladním listem

9 Originál nákladní listu cestuje se zásilkou a je spolu s ní vydán příjemci.
Duplikát - druhopis dostane odesílatel

10 Má různé vzory pro přepravu zásilek vozových, kusových, spěšninových a rychlozboží.
Odesílatel v nákladním listu záznam (frankaturní záznam), kterým je určeno, které náklady platí odesílatel a které příjemce

11 K nákladnímu listu se připojují doklady Jsou nutné pro celní řízení
JSD Faktura osvědčení EUR 1 Doklady je třeba uvést jako přílohy v nákladním listu

12 V úvahu přicházejí tyto výplatní záznamy:
nevyplaceně = veškeré náklady platí příjemce, vyplaceno dovozné = odesílatel platí celé dovozné, příjemce všechny poplatky vyplaceno dovozné až do… = tj.do místa, do něhož platí dovozné odesílatel vyplaceno dovozné, včetně… = odesílatel uvede poplatky, které zaplatí vedle celého dopravného vyplaceno dovozné včetně ... až do ... = odesílatel uvede, kam až platí dovozné a poplatky vyplaceno celé dopravné = odesílatel platí přepravné, tj. dopravné a všechny poplatky za provedení celé přepravy

13 Odpovědnost za škodu Dopravce odpovídá za provedení přepravy zásilky po celé přepravní cestě až do jejího dodání příjemci Dopravce neodpovídá za ztrátu, poškození nebo překročení dodací lhůty, pokud toto vyplývá z vady zboží nebo okolnosti, které železnice nemohla odvrátit. Za ztracené se považuje zboží, které nebylo dodáno do 30 dnů po uplynutí dodací lhůty.

14 Přeprava nebezpečného nákladu
 Z přepravy mohou být některé předměty vyloučeny a některé přepravovány jen za zvláštních, přesně stanovených podmínek. U nebezpečného zboží je přeprava možná jen při dodržení podmínek stanovených Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží - RID.

15 Tarifní předpis zahrnuje dovozné a doplňující poplatky
za pronájem kontejnerů, palet, plachet za přistavení vozu za nakládku a vykládku za zdržné za převážení za početní kontrolu za celní odbavení za přístavní poplatky za případné kontroly

16 Zajímavost Přeprava do nástupnických států bývalého SSSR a zemí ležících za ním (tj.do ČLR, Korey, Mongolska, Vietnamu, Iránu, Afganistanu, jakož i do Estonska, Litvy a Lotyšska) není možná na jeden nákladní list vystavený v režimu CIM musí být proveden nový podej zásilky k přepravě v důsledku rozdílného rozchodu kolejí se provádí zpravidla s překládka zboží z vozu jednoho rozchodu do vozů jiného rozchodu

17 Silniční doprava

18 Dopravní prostředek Nákladní automobily, kamiony
Transport drahého a lehčího zboží na krátké vzdálenosti Výhody: nejoperativnější, nejvíce dostupná, lepší volba trasy, nejpřesnější dodržování dodacích termínů, zboží dodá na přesně určené místo (bez nutnosti překládky – snížení riziko poškození), je možné dodávat i zboží bez obalu (zboží choulostivé) Nevýhody: nejdražší, ekologické škody, menší bezpečnost provozu, požadavky na řidiče

19 Mezinárodní dohoda Vrcholným orgánem - Mezinárodní silniční unie, zkr. IRU se sídlem v Ženevě Český svaz silničních dopravců - ČESMAD.

20 Smlouva o mezinárodní silniční dopravě - CMR
Přeprava zboží silničním nákladním vozidlem za úplatu Místo převzetí a místo dodání jsou v různých státech Přepravní smlouva vzniká převzetím zásilky a vystavením nákladního listu

21 Vyhotovuje se ve třech exemplářích
originál dostane odesílatel jeden duplikát provází zásilku a je vydán příjemci druhý duplikát si ponechává dopravce.

22 Odesílatel v nákladním listu uvádí:
připojené doklady pokyny týkající se celního odbavení požadavek dobírky pokyny ohledně placení dopravného. Dopravce má možnost uvádět svoje výhrady, které s odesílatelem projednal a k jejichž nápravě nedošlo před zahájením přepravy. Součástí dohody není nakládka a vykládka

23 Zodpovědnost za škodu Dopravce neodpovídá, pokud ke ztrátě nebo poškození došlo vadou zásilky nebo okolnostmi, které nemohl odvrátit. Reklamace zjevných vad musí být uplatněna ihned při předání zásilky, u skrytých vad nejpozději do 7 dnů po jejím převzetí. Zásilka se považuje za ztracenou, nebyla-li vydána do 30 dnů po uplynutí sjednané lhůty.

24 Přeprava nebezpečného zboží
Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR. Nebezpečné věci jsou podle této dohody zařazeny do devíti tříd. Dohoda má dvě přílohy. Příloha A Příloha B 

25 Osádka vozidla musí absolvovat zvláštní školení
Odesílatel povinen uvést všechny údaje o zboží předepsaným způsobem zboží zabalit opatřit obaly výstražnými značkami a nápisy. Osádka vozidla musí absolvovat zvláštní školení  V každém vozidle musí být písemný pokyn pro případ havárie nebo poranění.

26 ADR - příloha A zařazuje jednotlivé látky a předměty podle jejich vlastností do tříd stanoví podmínky pro jejich Balení Označení Nakládku/vykládku/používání

27 ADR - příloha B upravuje technické požadavky na vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí

28

29 Systém TIR zboží nepodléhá u pohraničních celnic placení, skládání dovozních a vývozních poplatků na hranicích se neprovádí vnitřní kontrola, ale jen kontrola uzamčení tj. plomb kontrola zboží a dokladů a placení cla a poplatků je pouze na prvním a posledním hraničním přechodu existuje omezení na přepravu určitých druhů zboží (např.: alkohol, tabák)

30 Požadavky na řidiče AETR - Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě věk řidiče vymezení dobu nepřetržitého řízení (4,5 hod) povinné přestávky (přestávka 45 minut nebo několik přestávek v déle 15 minut)

31

32

33 Letecká doprava

34 Základní informace Letadlo
Civilní Vojenské Transport lehký výrobků s vysokou hodnotou a výrobků, které rychle podléhají zkáze na velké vzdálenosti Výhody: nejrychlejší, řeší problémy se zásobováním do špatně přístupných oblastí , nejvyšší bezpečnost, velké přepravní prostory Nevýhody: nejdražší

35 Mezinárodní organizace
vrcholný orgán - organizace ICAO - International Civil Aviation Organization asociace leteckých dopravců IATA - International Air Traposrt Assotiation soubor předpisů a postupů - TACT - The Air Cargo Tariff

36 Dopravní konferenční oblasti
Tři oblasti 1.Severní, Střední a Jižní Amerika s přilehlými ostrovy 2.Evropa a Afrika s přilehlými ostrovy 3.Asie, Austrálie s přilehlými ostrovy

37 Smlouva o mezinárodní letecké dopravě - AWB
Nákladní list se vyhotovuje ve 14 exemplářích. Z toho jsou tři originály modrý je určen pro odesílatele – shipper zelený pro vystavujícího dopravce růžový doprovází zásilku a při jejím doručení je předán příjemci Jedenáct kopií je v praxi využíváno rozdílně podle úvahy dopravce.

38 Odpovědnost za škody Je dána maximální hranice odpovědnosti za 1 kg.
Dopravce se může zprostit odpovědnosti pouze, pokud že učinil veškerá nutná opatření k zabránění škody nebo, že tak nemohli učinit. Odesílatel může zásilku připojistit

39 Lodní doprava

40 Základní informace Dopravní prosředek – loď
Námořní Liniová (pravidelná trasa) Trampová (trasa na objednávku) Transport velkých objemů materiálů, které nepodléhají zkáze Výhody: nízká cena Nevýhody: pomalá, vliv klimatických podmínek – splavnost řek, bouře

41 Smlouva o mezinárodní lodní dopravě
Říční doprava - náložní doklad Námořní doprava – konosament Obchodovatelné cenné papíry Dispoziční charakter  

42 Liniová doprava pravidelné námořní spojení v určité oblasti podle jízdního řádu předem známé podmínky přepravy předem známa cena  - tarif nutno předem objednat - zaknihovat lodní prostor odpovědnost dopravců je určena vlajkou lodi

43 sazby dopravného zahrnují:
nakládku uložení na lodi dopravu vykládku

44 Trampová doprava nepravidelně, podle potřeby
bez vymezené přepravní oblasti bez předem stanoveného jízdního řádu dopravné je sjednáváno případ od případu podle trhové situace Doprava hromadných nákladů obilí, uhlí, rudy, fosfáty, pyrity, železo, železný šrot, řezivo, uměla hnojiva, cukr, cement celolodní náklady

45 Smlouvě o provozu / o nájmu dopravního prostředku
sjednaná na určitou dobu (Time Charter) sjednaná na určitou jízdu (Voyage nebo Trip Charter) smlouva o nájmu lodi (Bare Boat Charter) = smlouva, kdy je pronajímán dopravní prostředek bez posádky.

46 sazby dopravného jsou sjednávány individuálně
v ceně není zahrnuta nakládka a vykládka lodi a ukládka zboží v lodním prostoru při nedodržení času na nakládku / vykládku se účtuje zdržné (DEMURRAGE)

47 Potrubní doprava

48 Základní informace Dopravní prostředek – potrubí
Doprava např. plynu a ropy Výhody: levnější než železniční (dražší než lodní), kontinuální doprava, bez zásahu člověka Nevýhody: vysoké pořizovací náklady, malá flexibilita, vázanost na místo, kde vede potrubí, vysoká technická náročnost, možnost krádeže, poruchy

49 Kromě poplatků za přepravu se platí i tranzitní poplatky ve státech, kterými plynovod a ropovod prochází

50 Kombinovaná doprava

51 přeprava nákladů v téže přepravní jednotce nebo silničním vozidle
využití několika druhů dopravy Cíl: přeprava” z domu do domu”, racionální využití jednotlivých druhů dopravy, minimalizace nákladů, rizika ztráty/poškození zboží Větší část přepravy je uskutečněna po železnici, vnitrozemských vodních cestách nebo po moři Počáteční úsek-svoz nebo konečná část-rozvoz přepravy, je prováděna po silnici

52 přepravní jednotka: palety kontejnery výměnné nástavby silniční návěsy
silniční vozidla nebo silniční soupravy provozy RO-LA (kamiony jedou na vagonech po železnici) kontejnerové vlaky kontejnerová doprava po vodě

53 Poštovní doprava

54 Doprava korespondence, vzorků, katalogů, drobného zboží Rozlišujeme:
Rozlišujeme: Listovní zásilky Balíky a balíčky

55 Před podáním na poštu je nutné znát
Seznam zboží, jejichž vývoz je zakázán Seznam zboží, které podléhají množstevním kvótám a je pro ně nutné povolení U zboží, kde potřebujeme povolení k vývozu předáváme nejdříve celnímu úřadu Zásilky s ostatním zbožím dáváme rovnou poště s celním prohlášením o obsahu.

56 Listovní zásilky Zásilky do 1-2 kg, které neobsahují zboží
Pokud obsahují jen dopisy, pak se celně nekontrolují

57 Balíky Obsahují zboží (za zboží se považují i reklamní letáky)
Podávají se jen na určité poště (nutno přiložit listovní průvodku, celní prohlášení) Při použití expresní pošty se vyplňuje lístek U zboží nad ,- je nutné vyplnit i JSD, případně osvědčení EUR1. Pošta dává celní závěru – nálepku, plombu. 

58 písemka


Stáhnout ppt "Doprava v ZOB."

Podobné prezentace


Reklamy Google