Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S DATOVOU SCHRÁNKOU Ing. Mgr. Eva Urbanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S DATOVOU SCHRÁNKOU Ing. Mgr. Eva Urbanová"— Transkript prezentace:

1 JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S DATOVOU SCHRÁNKOU Ing. Mgr. Eva Urbanová
ok

2 Cíl semináře Seznámení se základní legislativou v oblasti datových schránek a její praktická aplikace ok

3 Obsah semináře začlenění do eGovernmentu
nová legislativa v oblasti datových schránek s účinností od / / / datová schránka datová zpráva doručování dokumentů autorizovaná konverze dokumentů vazba na správní řád praktická ukázka vstupu do datové schránky a práce s ní ok

4 eGOVERNMENT = méně času na úřadech
rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti modernizace veřejné správy s využitím nových ICT (elektronizace veřejné správy) nástroj k odstranění nadbytečného "papírování", ulehčení styku občana s veřejnou správou, ale také ke zlepšování komunikace uvnitř veřejné správy ok

5 eGOVERNMENT 4 etapy zavádění eGovernmentu do veřejné správy:
Czech POINT - Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) - Zákon o eGovernmentu - Základní registry veřejné správy - ok

6 eGON ok

7 Klaudie od 18.4.2011 nová partnerka eGONa
přináší do českého eGovernmentu fenomén zvaný cloud computing = poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu cílem je zajistit, aby byly ICT projekty nejen efektivnější a levnější, ale aby také umožnily přechod od současného stavu blížícího se správě majetku k modelu poskytování a odebírání služeb ok

8 ok

9 Prsty eGona pobočky Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál) = kontaktní místa veřejné správy (od roku 2007) všechny informace o údajích vedených v centrálních registrech na jednom místě zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů od rozšíření o osoby s autorizací (banky), na 5 let, 2 mil. Kč / rok ok

10 Prsty eGona k 8. 5. 2012 6838 kontaktních míst v ČR, z toho:
78, 17 % (5345) obecní úřady 14, 29 % (977) Česká pošta, s. p. 6, 23 % (426) notáři 0, 75 % (51) Hospodářská komora ČR 0, 57 % (39) zahraniční zastupitelství ok

11 Oběhový systém eGona KIVS = Komunikační infrastruktura veřejné správy
od roku 2007, implementace v krajích a ORP zajišťuje bezpečný přenos dat základem je tzv. Centrální místo služeb propojení subjektů veřejné správy, komunikace mezi nimi navzájem a s jinými subjekty prostřednictvím sítí ok

12 Mozek eGona cílem je vznik systému, který umožní sbírat informace a se zárukou spolehlivosti je využívat v celé veřejné správě spuštění (pilotáž od ) 4 základní registry: Registr obyvatel Registr osob (PO, PFO, OVM) Registr územní identifikace (adresy, nemovitosti) Registr práv a povinností (úřadů) správu bude zajišťovat Informační systém základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb.) ok

13 Srdce eGona datová schránka
spuštění , ostrá verze od zajištění efektivní komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou a se soukromoprávními subjekty ok

14 Datová schránka informační systém veřejné správy
mění díky novým ICT způsob doručování dokumentů, který zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu primárně slouží pro komunikaci s úřady a mezi úřady cílem je efektivnější, tzn. rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa ok

15 Vznik datových schránek
na základě legislativy (zejména zákon č. 300/2008 Sb., vyhláška č. 193/2009 Sb., vyhláška č. 194/2009 Sb.) řídí se provozním řádem: ok

16 Základní legislativa DS
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů = zákon o eGOVERNMENTU (účinnost od , „ostrý provoz“ od ) 5 novel (4 v roce 2009, 1 v roce 2011), 13 stran!!! poslední novela nabyla účinnosti vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů (účinnost od ) vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od ) novela v roce 2010 ok

17 Další právní předpisy související s DS
zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od ) novela v roce 2009 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů ok

18 Další právní předpisy související s DS
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ok

19 Všechny informace o DS http://www.datoveschranky.info 270 005 200
Infolinka DS v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 elektronická podatelna ok

20 Veřejné testovací prostředí
od , pro všechny uživatele předtím zkušební datová schránka (dnes pouze kdo má ostrou verzi DS → testovací prostředí pro dodavatele aplikací třetích stran) ok

21 Portál veřejné správy http://portal.gov.cz
od spustilo MV ČR inovovaný Portál veřejné správy = elektronická brána do veřejné správy převzaty funkce bývalého Portálu datových schránek a Seznamu orgánů veřejné moci obsahuje informace pro občany, cizince, podnikatele či živnostníky, seznam datových schránek i možnost přihlášení, věstníky úřadů či elektronické formuláře ok

22 Vybavení pro práci s DS Technické vybavení:
počítač s OS MS Windows XP/Vista/7; OS Linux; Mac OS připojení k internetu Programové vybavení: internetový prohlížeč (IE 7 a vyšší, Google Chrome 6-13, Mozilla Firefox 3 a vyšší, Safari 5) prohlížeč PDF dokumentů (Adobe Acrobat Reader) formulářový prohlížeč (Software602 Form Filler) software pro tvorbu dokumentu v PDF a jeho elektronické podepsání (např. Adobe Acrobat, Print2PDF, PDF Creator) ok

23 Vybavení pro DS do kapsy
OS MS Windows XP/Vista/7 připojení k internetu internetový prohlížeč Portable Firefox prohlížeč PDF dokumentů (Adobe Acrobat Reader) formulářový prohlížeč (Software602 Form Filler Portable) instalace balíčku na paměťové médium (USB flash disk, paměťová karta), minimální velikost 256 MB ok

24 Bezpečná práce s DS pokud se neotevře je třeba instalovat kořenový certifikát (zdarma) legální software aktualizace OS, zejména internetového prohlížeče kvalitní antivirový program bezpečné bezdrátové připojení obousměrný osobní firewall pro ochranu citlivých informací zajištění bezpečnějšího přístupu do DS před vstupem do DS ukončit všechny aplikace pravidelné zálohování dat ok

25 Certifikáty slouží k autentizaci a autorizaci jejich uživatele
kvalifikované certifikáty = důležité pro komunikaci s veřejnou správou osobní kvalifikovaný certifikát (el. podpis) systémový kvalifikovaný certifikát (el. značka) komerční certifikáty = mají širší oblast použití, např. pro ověření el. podpisů, přihlašování do různých systémů (Czech POINT, ISDS), ale nejsou automaticky uznávány platnost certifikátů je 1 rok!!! (elektronické prodloužení) ok

26 Elektronický podpis údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k dokumentu a ověřují identitu podepsané osoby je to otisk celého dokumentu zabezpečuje dokument ze 3 hledisek bezpečnosti: Integrita (jistota doručení dokumentu v původním stavu) Nepopiratelnost (nelze zpochybnit původce dokumentu) Autenticita (jiná osoba se nemůže vydávat za vlastníka certifikátu) ok

27 Elektronický podpis pro komunikaci s veřejnou správou = zaručený EP:
musí splňovat následující požadavky: je jednoznačně spojen s podepisující osobou umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat ok

28 Elektronický podpis a DS
obecně není potřeba (s výjimkou OVM) pouze tam, kde to vyžaduje právní předpis (např. správní řád) úkon učiněný prostřednictvím DS má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný ok

29 Ověření pravosti el. podpisu a jeho expirace
ručně na panelu podpisu v PDF dokumentu využití placené služby, která kontrolu provede sama, např. ok

30 Elektronická značka institucionální elektronické razítko („podpis“ instituce) údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k DZ nebo jsou s ní logicky spojené a které splňují následující požadavky: jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat ok

31 Kvalifikované časové razítko
datová zpráva, která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem platnost 3 roky!!! důležité pro dokumenty s delší životností než jeden rok → zajišťuje dlouhodobou právní váhu dokumentu vhodný doplněk k elektronickému podpisu ok

32 Kvalifikované časové razítko
čas na razítku není odvozen od času na počítači autora, ale od hodin v centrále kvalifikované certifikační autority (nezpochybnitelný důkaz) X el. podpis (datum a čas připojení el. podpisu je odvozeno z počítače uživatele = neprůkazné!!!) musí být připojeno později než el. podpis OVM by měly připojovat ke všem dokumentům odesílaným DS platí se za každý otisk (certifikační autority nebo jiné firmy) ok

33 Certifikační autority v ČR
1) PostSignum (Česká pošta, s. p.) 2) První certifikační autorita, a.s. 3) eIdentity a.s. ok

34 Pojmy OVM = státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři PO = právnická osoba (právní subjekt) FO = fyzická osoba (občan) PFO = podnikající fyzická osoba (živnostník) ok

35 Datová schránka = elektronické úložiště (ukládání datových zpráv (DZ), ale ne trvalým způsobem), které je určeno k: doručování orgány veřejné moci = DZ, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci = DZ, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob = poštovní DZ (od pouze „faktury“, od vše). = zaručená služba přístupu k informacím s důvěryhodnou třetí stranou a registrovanými a autentizovanými uživateli není ani elektronický archiv!!!!!!! ok

36 Identifikátor DS slouží k identifikaci DS je jedinečný
je nezaměnitelný s jiným identifikátorem OVM tvoří se automatizovaně s využitím algoritmů pro generování náhodných čísel ok

37 Vstup do DS www.mojedatovaschranka.cz
přes aplikace třetích stran (např. el. spisová služba) ok

38 Kdo musí/může mít DS FO (na žádost, bezplatně, do 3 prac. dnů, úředně ověřený podpis) PFO (ze zákona - insolvenční správci povinně od advokáti a daňoví poradci povinně od / na žádost - bezplatně, do prac. dnů, úředně ověřený podpis) PO (ze zákona - PO zřízené zákonem, PO zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku / na žádost - bezplatně, do 3 prac. dnů, úředně ověřený podpis) OVM (ze zákona / na žádost → další DS - bezplatně, do 3 prac. dnů) ok

39 Kdo musí/může mít DS vykonává-li FO/PO působnost v oblasti veřejné správy  lze jí na žádost umožnit, aby její DS plnila funkci OVM (tzv. povýšení DS) u PO lze zřídit pro tyto účely další DS nastavením do režimu OVM se schránka dostane do zvláštního režimu s rozšířenými možnostmi fyzická nebo právnická osoba musí osvědčit, že vykonává působnost v oblasti veřejné správy ok

40 Podávání žádostí FO, PFO, PO:
Czech POINT OVM (obce, kraje): ok

41 Seznam držitelů DS http://seznam.gov.cz
od vede MV ČR veřejný seznam FO, PFO, PO a OVM, které mají zřízenu a zpřístupněnu DS je součástí ISDS člení se na samostatné části pro FO, PFO, PO, OVM v pravidelných intervalech aktualizován na základě dat ISDS (nejméně jednou za 24 hodin s výjimkou plánovaných odstávek) na žádost FO se údaje o ní v seznamu zlikvidují (v Nastavení DS, k likvidaci dojde do 24 hodin) ok

42 Povinnost aktualizovat údaje pro potřeby ISDS
Informační systém evidence obyvatel (MV ČR využívá pro ISDS) Ministerstvo spravedlnosti - změny u insolvenčních správců Soud - změny v obchodním rejstříku Česká advokátní komora Notářská komora České republiky Exekutorská komora České republiky Komora daňových poradců České republiky Správní orgán vedoucí evidenci PFO nebo PO Věznice nebo vazební věznice Detenční ústav Soud (ochranné léčení nebo ochrana zdraví lidu) ok

43 Přístup do DS oprávněná osoba (FO, PFO, statutární orgán PO, vedoucí OVM) znepřístupnění/zpřístupnění DS, přístup k dokumentům do VR, pověření osob k přístupu do DS, určení „administrátora“, úkony směrem k MV ČR pověřená osoba přístup do DS, číst DZ, číst všechny DZ (i do VR), tvořit a odesílat DZ, prohlížet seznam DZ, vyhledávat DS, příp. číst/mazat DZ v DT „administrátor“ stejná práva jako oprávněná osoba, ale pouze ve vztahu k pověřeným osobám a MV ČR ok

44 Základní přístupové údaje
uživatelské jméno + bezpečnostní heslo uživatelské jméno (jedinečné, automaticky generováno, 6-12 znaků) bezpečnostní heslo (8-32 znaků = kombinace písmen, číslic a speciálních znaků) → stanoveno vyhláškou č. 194/2009 Sb. změna hesla každých 90 dnů nebo zachování stávajícího hesla na vlastní riziko (možnost vynucení změny hesla MV ČR) 5 chybných přihlášení za sebou → zablokování přístupu na 1 hodinu + zaslání em doporučení MV ČR, aby bylo heslo změněno žádná aktivita v DS 30 minut → automatické odhlášení MV ČR ok

45 Bezpečnější přístup autentizační certifikát - elektronický důkazní prostředek k vyšší úrovni zabezpečení (např. USB token, čipová karta) instalace certifikátu v PC registrace v Nastavení DS např. Česká pošta, s. p. nabízí: bezpečný klíč k datové schránce KOMPLET (bezpečný přístup do DS + zaručený el. podpis) bezpečný klíč k datové schránce - přístupový (bezpečný přístup) bezpečný klíč k datové schránce - podpisový (kvalifikovaný certifikát + USB token pro bezpečné uložení soukromých klíčů a certifikátů) ok

46 Bezpečnější přístup SMS autentizace = SMS kód
mobilní telefon s aktivovanou službou Premium SMS registrace čísla v Nastavení DS 3 Kč / SMS OTP autentizace (One Time Password) = bezpečnostní kód iOS - operační systém pro mobilní platformu Apple Android - operační systém pro mobilní platformu Google J2ME - aplikace pro mobilní telefony s podporou Java ME stažení a instalace aplikace do telefonu registrace v Nastavení DS ok

47 Zpřístupnění DS MV ČR zašle oprávněné osobě do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce bezodkladně po jejím zřízení (obálka se žlutým pruhem, příp. virtuální obálkou u FO, PFO) datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením této osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů změna hesla po prvním přihlášení!!! (přihlášení maximálně 5x) na žádost oprávněné osoby nebo administrátora zašle MV ČR přístupové údaje pověřeným osobám do vlastních rukou ok

48 Znepřístupnění DS FO, PFO (i zpětně):
úmrtí osoby, pro niž byla datová schránka zřízena rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti osoby k právním úkonům osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu PFO, PO (i zpětně): výmaz ze zákonem stanovené evidence dnem jejich zrušení (i u OVM) ok

49 Znepřístupnění DS na žádost (nejpozději 3. prac. den po dni podání žádosti) - pouze u DS zřízených na žádost!!!! na žádost lze DS znovu zpřístupnit (do 3 prac. dnů od podání žádosti) 2x znepřístupněna za poslední rok  lze ji zpřístupnit nejdříve po roce od posledního znepřístupnění přístup do znepřístupněné DS - umožní zobrazit a stáhnout doručenou i odeslanou zprávu, dodejku, doručenku a využívat funkci ověření datové zprávy, uživatel může měnit heslo a pokud je k tomu oprávněn, může odebrat některou z pověřených osob, ale nemůže přidat novou pověřenou osobu ok

50 Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
ztráta, odcizení přístupových údajů (na Czech POINTu na počkání) (při opětovném vydání přístupových údajů během 3 let, MV ČR vybírá správní poplatek 200 Kč) změna oprávněné osoby, pověřené osoby, administrátora (MV ČR pošle informaci dotčeným osobám) lze stále zasílat datové zprávy ok

51 Zrušení DS po uplynutí 3 let ode dne ukončení „existence“ (úmrtí, výmaz, zánik, zrušení) záznamy o přenesených zprávách (obálky těchto zpráv bez příloh) uchovává ISDS trvale změna právní formy (nedojde ke změně práv a povinností) → DS zůstává zachována ok

52 ISDS je založen zákonem, je to informační systém veřejné správy
obsahuje informace o DS a jejich uživatelích zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR, provozuje držitel poštovní licence (Česká pošta, s. p.) „telefonní seznam“ DS nepřetržitý provoz 24x7 s výjimkou plánovaných odstávek (max. 96 hod. ročně) náklady hradí stát z prostředků státního rozpočtu platba (jen OVM) = za řádně odeslanou DZ 17, 90 Kč: 0 – 33 mil. DZ 15, 90 Kč: 33 – 66 mil. DZ 13, 90 Kč: 66 – 100 mil. DZ 11, 90 Kč: 100 – 123 mil. DZ 9, 90 Kč: nad 123 mil. DZ ok

53 ISDS MV ČR může na žádost osoby poskytující své služby na internetu povolit využívání rozhraní ISDS součástí žádosti je popis způsobu využití přístupového rozhraní MV ČR rozhodne o žádosti do 3 měsíců splňuje-li poskytovatel internetových služeb věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky, MV ČR mu vydá povolení k využívání přístupového rozhraní na 5 let poskytovatel internetových služeb platí za využívání přístupového rozhraní roční poplatek vypočtený jako součin částky 100 Kč a počtu uživatelských účtů k jeho službám, pro které v daném kalendářním roce využil přístupového rozhraní (příjem státního rozpočtu) ministerstvo vede a zveřejňuje seznam poskytovatelů internetových služeb, kteří využívají přístupové rozhraní ok

54 Doručování dokumentů OVM < ---------------------- > OVM „musí“
OVM > FO + PFO + PO „musí“ FO + PFO + PO > OVM může (dobrovolné) FO + PFO + PO < > FO + PFO + P od , resp pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě!!! vyloučené dokumenty z doručení DS (např. utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., veřejné vyhlášky, trojrozměrné dokumenty, přihlášky do výběrových řízení, písemnosti bez č.j. - pozvánky, komerční sdělení) ok

55 Doručení dokumentu do DS
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty = doručení fikcí (neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení, např. § 64 odst. 4 trestního řádu) (neplatí pro PDZ) doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou žádost o určení neúčinnosti doručení (např. dle § 24 odst. 2 správního řádu) ok

56 Přihlášení do DS uživatel se ve smyslu zákona přihlásil do DS VŽDY, kdy se přihlásil MANUÁLNĚ na webovém portálu ISDS uživatel se ve smyslu zákona přihlásil do DS, pokud se přihlásil prostřednictvím aplikace třetí strany (např. spisová služba) a provedl některou z těchto operací: získání kterékoliv došlé datové zprávy nebo její obálky, získání seznamu došlých nebo odeslaných datových zpráv, získání dodejky nebo doručenky k datové zprávě, označení zprávy jako stažené uživatel se ve smyslu zákona nepřihlásil do DS, pokud se přihlásil prostřednictvím aplikace třetí strany a provedl některou z těchto operací: odeslání nové datové zprávy, vyhledávání cizí datové schránky, stažení seznamu schránek, ověření datové zprávy (operace, které nemají efekt pro doručení do datové schránky uživatele aplikace) ok

57 Datová zpráva = forma dokumentů, které jsou posílány DS (el. data), formát ZFO obyčejná (modrý pruh) X do vlastních rukou (červený pruh) rozlišení DZ symbolem dle jejich druhů ok

58 Datová zpráva obálka + obsah zprávy (1 či více příloh - ne spustit.; exe; komprim.) přípustné formáty - např. doc/docx, xls/xlsx, pdf, PDF/A, jpg, ppt/pptx (dle přílohy vyhlášky č. 194/2009 Sb.) maximální velikost DZ = 10 MB (velikost DS neomezená) hromadná datová zpráva (max. 50 adresátů) Možné stavy DZ: DODANÁ × NEDODANÁ DORUČENÁ (pomocí fikce) × NEDORUČENÁ OTEVŘENÁ × NEOTEVŘENÁ plně nahrazuje doporučenou zásilku (stejné právní účinky), a to i do vlastních rukou!!! ok

59 Datová zpráva MV ČR: zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odeslané DZ pošle oznámení o dodání DZ (dodejka) a označí ho uznávanou elektronickou značkou pošle oznámení o doručení DZ (doručenka) a označí ho uznávanou elektronickou značkou (neplatí pro PDZ) oznámí, že DS neexistuje, že je znepřístupněna (i zpětně), že byla zrušena vede evidenci o datu a času událostí, včetně identifikace datové zprávy, odesílatele a adresáta ok

60 Poštovní datová zpráva
obchodní označení pro DZ přenesenou v rámci komerčního provozu na žádost FO, PFO nebo PO umožní MV ČR dodávání dokumentů z datové schránky jiné FO, PFO nebo PO do datové schránky této osoby dodání dokumentů právně prokazatelným způsobem!!! příjem = ZDARMA, nastavení v DS odesílání = placená služba České pošty, s. p. PDZ je považována za doručenou okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky ok

61 Poštovní datová zpráva
Podtypy PDZ: iniciační datová zpráva = iniciuje možnost odpovědi na tuto zprávu zdarma (umožňuje Odpovědní zprávu) odpovědní datová zpráva = na odeslanou PDZ je možné do 90 dnů od dodání do DS zdarma odpovědět (platí odesílatel původní zprávy) dotovaná datová zpráva = hrazení odesílání PDZ z jiných DS (aktivace v Nastavení DS, ověřený písemný souhlas s dotováním, možnost nastavit datum platnosti dotování a maximální počet dotovaných PDZ) ok

62 Doba uložení datové zprávy v DS
DZ = 90 dnů ode dne, kdy se do DS přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v DZ přístup (90 dnů od doručení DZ) DZ doručenou fikcí uchovává ISDS po neomezenou dobu, dokud nedojde k přihlášení oprávněné osoby, pak začne běžet lhůta 90 dnů (provozovatel má právo ji po 90-ti dnech od fikce doručení přemístit do off-line datového úložiště, na žádost ji lze vrátit zpět do DS) PDZ = 90 dnů ode dne dodání do DS ok

63 Ověřování pravosti uložených DZ
od prostřednictvím vlastní DS ověření, zda je DZ i po letech pravá a v nezměněné podobě, bez ohledu na platnost časového razítka a elektronické značky užití např. při přeposlání úřadu DZ po letech ok

64 Autorizace dokumentu prostřednictvím vlastní DS
prodloužení prokazatelnosti u podepsaných DZ, dodejek a doručenek přidán dodatek, informující o tom, do kdy je dokument platný před vypršením data je třeba autorizaci znovu zopakovat ok

65 Výhody DS Garance doručení Rychlost (úspora času chozením na poštu)
Nemožnost nahlížet do obsahu DZ (ani správce, ani provozovatel → zachování listovního tajemství) Přístup do DS kdykoliv a odkudkoliv (internetová kavárna, DS do kapsy, zahraničí) ok

66 Nevýhody DS Jedna FO, PFO, PO = jedna DS bez ohledu na její velikost či počet provozoven Od zpřístupnění DS nutnost ji pravidelně vybírat, jinak nastane doručení fikcí Potřeba zajištění dlouhodobého uložení DZ ok

67 Omezení DS v DZ neexistuje prostor pro vložení doplňkového textu (pouze obálka + přílohy) DZ nelze přeposlat kvůli autorizované konverzi je nutné posílat přílohy ve formátu PDF ok

68 Autorizovaná konverze
úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu!!! X NEAUTORIZOVANÁ KONVERZE (prostá kopie dokumentu, bez ověřovací doložky, zákon č. 499/2004 Sb.) ok

69 Autorizovaná konverze
Konverze se provádí: na žádost (kontaktní místa veřejné správy + advokáti) 30 Kč / započatá strana (Czech POINT) od také osoby s autorizací z moci úřední (OVM pro výkon své působnosti  usnadnění vedení spisů v el. podobě) (Czech Technické náležitosti provádění konverze - snímací zařízení a tiskárna (parametry dle vyhl. č. 193/2009 Sb.), zpravidla černobíle, A4, formát PDF, buď prostřednictvím datového úložiště nebo na CD/DVD, ne flash disk!!!! ok

70 Postup při konverzi provádí zaměstnanec, který složil zkoušku nebo splňuje požadavky pro provádění vidimace a legalizace ověření platnosti kvalifikovaného časového razítka ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu, na němž je založen zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka ověření platnosti zaručeného elektronického podpisu nebo platnost uznávané elektronické značky v případě shody se připojí ověřovací doložka při konverzi do dokumentu obsaženého v datové zprávě → připojení uznávané elektronické značky nebo uznávaného elektronického podpisu + kvalifikovaného časového razítka ok

71 Autorizovaná konverze
konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů a jejich soulad s právními předpisy ověřovací doložka je součástí výstupu  bez ní není možné zjistit, jaké vlastnosti měl původní dokument subjekt provádějící autorizovanou konverzi vede evidenci provedených konverzí (pořadové číslo, datum provedení konverze, údaj o uhrazení správního poplatku) a uchovává ji po dobu 10 let od provedení konverze (prokázání důvěryhodnosti konvertovaných dokumentů) Konverze se neprovádí (např. OP, ŘP, pas, geometrický plán apod.) ok

72 Správní delikty šíření nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení (pokuta u FO do Kč / u PFO, PO do 10 000 000 Kč) šíření počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele DS (pokuta u FO do Kč / u PFO, PO do 20 000 000 Kč) správní delikty projednává v prvním stupni MV ČR odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán ok

73 Nové funkcionality DS Zobrazení zatížení ISDS
v nastavení DS lze zjistit míru zatížení ISDS i při vysokém zatížení je ISDS plně funkční Filtrování a vyhledávání DZ podle zadaných kritérií (vybrat sloupec + zadat text) Adresář nejčastěji používaných DS tvorba seznamu „oblíbených adresátů“ + seznam 10 naposledy použitých adres DS Zobrazení doručenky příjemci DZ dříve zobrazována doručenka pouze u odeslaných DZ, dnes i u dodaných DZ Rozlišení odesílající osoby možnost označení identifikace odesílatele DZ (typ a jméno) zatím dostupné jen pro aplikace třetích stran ok

74 Nové funkcionality DS Prokazování dlouhodobé platnosti DZ
pro dlouhodobé udržení platnosti časového razítka a elektronické značky MV ČR obsažené v podepsaných DZ, dodejkách a doručenkách autorizace přímo v DS v sekci Ověření datové zprávy Dotování iniciačních PDZ iniciační zprávu platí tzv. donátor (ten, kdo dotuje DS) a odpovědní zprávu hradí odesílatel iniciační zprávy (tedy dotovaná schránka) Notifikace expirace certifikátu upozornění na 12 dní před expirací certifikátu pro přihlašování do DS (probíhá automaticky bez žádání) ok

75 Další služby provozovatele DS
Notifikace upozornění na došlou zprávu prostřednictvím u (ZDARMA) upozornění na došlou zprávu prostřednictvím SMS (3 Kč/SMS) → aktivace pro 300 SMS + možnost prodloužení aktivace Dlouhodobé garantované uchovávání doručených a odeslaných DZ uchovávání DZ na dobu delší než 90 dnů (důležité pro uživatele přistupující do DS přes webový portál) - „Datový trezor“ automatický přesun DZ starších 90 dnů ok

76 Vazba na zákon č. 500/2004 Sb. doručení veřejnou vyhláškou a na místě má přednost před DS, i když adresát má zpřístupněnou DS podepisování rozhodnutí zaručeným elektronickým podpisem (je jednoznačně spojen s podepisující osobou; umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k DZ; byl vytvořen a připojen k DZ pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou; je k DZ připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat) ok

77 Děkuji za pozornost Ing. Mgr. Eva Urbanová
Odbor školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje tel.: ok


Stáhnout ppt "JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S DATOVOU SCHRÁNKOU Ing. Mgr. Eva Urbanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google