Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti a zdroje financování inovací z OPPI Agentura CzechInvest 2.11.2011 Ing. Petr Bernát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti a zdroje financování inovací z OPPI Agentura CzechInvest 2.11.2011 Ing. Petr Bernát."— Transkript prezentace:

1 Možnosti a zdroje financování inovací z OPPI Agentura CzechInvest 2.11.2011 Ing. Petr Bernát

2 Základní pravidla OPPI ╌ Dotace 40 - 60% ze ZV (dle regionální mapy a velikosti žadatele, výjimky uvedeny u jednotlivých programů) ╌ Stanovena minimální a maximální výše dotace ╌ Dotace proplácena zpětně ╌ Nutná minimálně dvouletá historie firmy (výjimky uvedeny ve Výzvách jednotlivých programů) ╌ Podpora především pro zpracovatelský průmysl (přesné odvětvové vymezení uvedeno u jednotlivých programů) ╌ U zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH nutno postupovat podle Pravidel pro výběr dodavatele ╌ Povinná publicita – povinnost příjemce informovat o realizaci projektu za finanční spoluúčasti EU

3 Implementace OPPI

4 Životní cyklus projektu Podání žádosti Příprava projektu Realizace projektu Žádost o platbu

5 Proces administrace Založení Master účtu Registrační žádost (RŽ) Ekonomické hodnocení Plná žádost (PŽ) Hodnocení projektu Podmínky, přílohy, metodiky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Žádost o platbu Monitoring projektu -- získání elektronického podpisu – veškerá dokumentace se podepisuje EP -- využití aplikace eAccount - „elektronizace“ dokumentů -- elektronická komunikace mezi žadatelem a projektovým manažerem -- podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (Registrační a Plná žádost) Fáze procesu: 5 dní 14 - 30 dnícca 30 – 90 dnů dle konkrétní výzvy

6 ╌ Kvalitní podnikatelský záměr ╌ Informace - www.czechinvest.org + konzultacewww.czechinvest.org ╌ Uvědomit si podmínky, které je nutné splnit (oddělené účetnictví, výběr dodavatelů, publicita, etapizace, žádost o platbu, monitoring projektu atd.) ╌ Založení Master účtu v aplikaci eAccount ╌ Podání Registrační žádosti ╌ Podání Plné žádosti ╌ Realizace projektu ╌ Žádost o vyplacení dotace + monitoring projektu Shrnutí – Jak požádat o dotaci

7 Aktuální výzvy OPPI – Podpora Inovací

8 Harmonogram výzev ProgramVyhlášeníPříjem RŽUkončení příjmu RŽ Příjem PŽUkončení příjmu PŽ Inovace – Inovační projekt IV - prodloužení 15.9.20113.11.201120.1.201221.11.2011 29.2.2011 Inovace – Patent II - prodloužení 1.9.2011 30.9.20121.9.2011 4.1.2013 ICT a SS III - prodloužení 1.9.20111.10.201115.1.20121.11.201121.3.2012

9 -- Program pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Inovace – Inovační projekt Cíl programu

10 ╌ Příjem registračních žádostí: 3.11.2011 – 20.1.2012 ╌ Příjem plných žádostí: 21.11.2011 – 29.2.2012 (do 90 kalendářních dní od data přijatelnosti) ╌ Ukončení realizace projektu: max. 31.12.2014 Inovace – Inovační projekt Výzva IV. – prodloužení

11 Inovace – Inovační projekt Příjemce podpory -- podnikatelský subjekt zapsaný v OR působící především ve zpracovatelském průmyslu  PO (v.o.s., spol. s r.o., k.s., a.s., družstvo - výrobní, spotřební družstvo, jiné, družstevní podnik, p.o., evr. hospodářské zájm. sdružení, evropská spol.)  FO zapsaná v OR Žádat mohou: Malé a střední podniky (MSP) Velké podniky -- podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období -- projekt musí být realizován na území ČR, mimo území hl. m. Prahy

12 Inovace – Inovační projekt Podporované aktivity a)inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb b)inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Dotace slouží k podpoře výdajů, které žadateli umožní zahájit výrobu a uvést nový produkt na trh.

13 Inovace – Inovační projekt Způsobilé výdaje (ZV) -- dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP, technické zhodnocení staveb (% omezeny), -- dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví -- provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné -- náklady na publicitu projektu

14 Inovace – Inovační projekt Výše podpory Region NUTS IIMalý podnikStřední podnikVelký podnik Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60%50%40% Jihozápad50%40%30% Pozor na % limity programu – viz způsobilé výdaje programu.

15 Inovace – Inovační projekt Pravidla podpory ╌ Podpora je poskytována formou dotace ╌ Dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč /100 mil Kč – realizace v regionech se soustředěnou podporou státu Změny oproti předchozí výzvě: -- zrušena marketingová a organizační inovace -- lze podat pouze 1 projekt na 1 IČ -- vyloučena podpora CZ-NACE 62; 63 (informační technologie) -- změna výše max. podpory

16 -- Cílem programu je prostřednictvím dotací podpořit zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. PATENT Cíl programu

17 ╌ Příjem registračních žádostí: 1.9.2011 - 30.9. 2012 ╌ Příjem plných žádostí: 1.9.2011 - 4.1.2013 (do 90 kalendářních dní od data přijatelnosti) ╌ Ukončení realizace projektu: max. 30.6.2015 PATENT Výzva II. - prodloužení

18 PATENT Příjemce podpory Malé a střední podniky Fyzické osoby – občané ČR Vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání Veřejné výzkumné instituce Projekt musí být realizován na území ČR, mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující je sídlo/bydliště příjemce, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci jehož činnosti předmět ochrany vznikl.

19 PATENT Podporované aktivity ╌ Podávání přihlášek vynálezů v ČR a zahraničí ╌ Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v těchto formách: ╌ Patent – v ČR a v zahraničí ╌ Užitný vzor – v ČR a v zahraničí (pouze pokud je současně podána přihláška vynálezu!) ╌ Průmyslový vzor – v zahraničí ╌ Ochranná známka – v zahraničí

20 PATENT Způsobilé výdaje (ZV) -- Služby oprávněných zástupců -- Překlady -- Správní poplatky.

21 PATENT Výše podpory PŘÍJEMCE PODPORYVÝŠE PODPORY MSP45% MSP spolupracující s VŠ nebo VVI55% Vysoká škola75% Veřejná výzkumná instituce75% Fyzická osoba45%

22 PATENT Pravidla podpory ╌ Podpora je poskytována dle pravidla de minimis ╌ Min. výše dotace: 40 tis. Kč ╌ Max. výše dotace: 1 mil. Kč ╌ Novinka: ╌ V případě průmyslových vzorů lze podat hromadnou přihlášku (např. 3 průmyslové vzory = 1 přihláška = 1 projekt = 3 závazné ukazatele)

23 -- Podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb, podpořit investování a tvorbu nových pracovních míst v ICT sektoru, a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru v ČR. -- Podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na ICT a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. ICT a SS Cíl programu

24 ╌ Příjem registračních žádostí: 1.10.2011 - 15.1. 2012 ╌ Příjem plných žádostí: 1.11.2011 - 21.13.2012 (do 90 kalendářních dní od data přijatelnosti) ╌ Plánovaná alokace: 1,5 mld. Kč ╌ Ukončení realizace projektu: max. 21.3.2015 ╌ Žádosti o platbu: max. do 30.6.2015 ICT a SS Výzva III. - prodloužení

25 ╌ MSP i velké podniky (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., družstvo, evropská společnost) ╌ Fyzická osoba s místem podnikání v ČR zapsaná v obchodním rejstříku ╌ Poplatník daně z příjmů na FÚ ╌ Uzavřená 2 po sobě následující účetní období ╌ Sídlo nebo bydliště na území ČR ICT a SS Příjemce podpory

26 ICT a SS Podporované aktivity -- Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací -- Zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením, zakládání a rozvoj datových center -- Zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií

27 -- Zakládání a rozvoj center pro návrh a implementaci IS/ICT -- Zakládání a rozvoj center zákaznické podpory -- Telehousing -- Web-hosting -- Tvorba webových stran, pronájem serverů -- Telekomunikační služby -- Distribuční služby -- Vývoj specifického software ICT a SS Co není podporováno

28 ╌ V rámci strategických služeb zejména: služby cestovního ruchu, rekreační, kulturní, sportovní, zdravotní a ostatní sociální služby, dopravní a přepravní služby, distribuční, logistické, poštovní a kurýrní služby, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní a leasingové služby, facility management, telekomunikační služby, služby kolokačních center, audiovizuální služby, direct marketing, služby spojené s ochranou životního prostředí a služby agentur práce ICT a SS Co není podporováno

29 Tvorba nových pracovních míst dle podporované aktivity a velikosti podniku. Udržení pracovních míst: 3 roky (MSP) nebo 5 let (VP) od konce kalendářního roku, ve kterém bylo místo poprvé obsazeno. Podporovaná aktivita Malý podnik Střední podnik Velký podnik Tvorba nových IS/ICT řešení3510 Centrum sdílených služeb102040 Centrum oprav high-tech výrobků a technologií 51525 ICT a SS Hlavní podmínka

30 -- Každý žadatel v této výzvě = pouze 1 projekt (tzn. jedna schválená RŽ) na jeden kraj -- Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu: MP 0,5 mil. Kč, SP 1 mil. Kč, VP 3 mil. Kč (splněno do data ukončení projektu) -- Zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku po dobu 5 let u VP, 3 let u MSP od data ukončení projektu ICT a SS Ostatní podmínky

31 Varianta A Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení nákup a rekonstrukce staveb max. 50% celkových způsobilých investičních výdajů; nákup pozemků – max.10 %; hardware, sítě a jiné ICT zařízení, včetně nákladů na služby poradců expertů a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku Odepisovatelná aktiva, s výjimkou MSP pouze majetek nový Dlouhodobý nehmotný majetek software, licence, práva duševního vlastnictví, včetně nákladů na služby poradců, expertů a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku max. 50% pro velké podniky Odepisovatelná aktiva ICT a SS Způsobilé výdaje

32 NEBO (nelze kombinovat) Varianta B ╌ hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech ╌ povinné odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a státní politiku v zaměstnanosti Pro obě varianty společné ╌ náklady na pronájem pozemků a budov ╌ služby poradců, expertů a studie – které nelze zahrnout do pořizovací ceny majetku (pouze pro MSP, max. 3 mil. Kč) ╌ přístup k informacím a databázím (pouze pro MSP, dle pravidla de minimis)

33 Forma podporyDOTACE Výše dotace Kč 1,5 mil. – Kč 100 mil. V případě projektů realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu až 150 mil. Dotace na investiční nebo osobní náklady a nájemné se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro ČR na období let 2011 - 2013. Dotace na ostatní taxativně vyjmenované služby je poskytována pouze MSP a je specificky určena. ICT a SS FORMA A VÝŠE PODPORY

34 REGIONÁLNÍ MAPA INTENZITY VEŘEJNÉ PODPORY Regiony - NUTS II Malý podnik Střední podnik Velký podnik Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60 %50 %40 % Jihozápad 50 %40 %30 % Praha 0 %

35 Harmonogram výzev - plán Předběžné vyhlášení programů podpory v roce 2011:  ICT v podnicích – listopad 2011  Spolupráce/Klastry – listopad 2011  Rozvoj – listopad 2011  ? Nemovitosti, Ekoenergie

36 Regionální kancelář pro Liberecký kraj Nám. Dr. E. Beneše 4/12 460 01 Liberec Telefon: 482 313 225, 482 710 353, 482 710 065 E-mail: liberec@czechinvest.orgliberec@czechinvest.org Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Možnosti a zdroje financování inovací z OPPI Agentura CzechInvest 2.11.2011 Ing. Petr Bernát."

Podobné prezentace


Reklamy Google